zaterdag 26 april 2014

Coalitie in Gouda moet haast makenDeze week was de 2e week van de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen in Gouda.
Vorige week zat ook de Partij voor de Dieren er oriënteren bij. Deze week heeft de partij echter te kennen gegeven dat ze niet meedoet aan de coalitie.

Middels onderstaand persbericht werd dit bekend gemaakt:

Partij voor de Dieren Gouda blijft eigen koers varen.

Gouda, 23 april maart 2014 - In tegenstelling tot eerdere berichten in de media, treedt de Partij voor de Dieren in Gouda niet toe tot de coalitie van GoPo/GBG, CU, CDA, SGP, G50+ en SP. Wel hebben een aantal verkennende telefoongesprekken plaatsgevonden en is de PvdD vorige week eenmaal aangeschoven bij de coalitiebespreking. Maar inhoudelijk ziet de PvdD te weinig aansluiting .

‘Wanneer wij meedoen, zouden wij te veel beleid moeten gaan steunen dat regelrecht tegen onze idealen ingaat’, aldus Corina Kerkmans, Fractievoorzitter in Gouda. ‘Dergelijke concessies willen we niet doen. Daarbij hebben we voor het verwezenlijken van onze speerpunten, met één zetel gewoonweg nog te weinig inbreng in deze coalitie’.
Het niet toetreden heeft overigens niets met het proces van de coalitie te maken. ‘De sfeer is onderling zeer goed en het voorgestelde proces, zoals een hoofdlijnenakkoord en meer burgerinbreng past helemaal in deze tijd’, zo vindt Kerkmans. ‘Ik verwacht met name met betrekking tot het opkomen voor kwetsbare groepen veel positiefs van deze groep en dat zullen we dan zeker ondersteunen. Vanuit onze oppositierol zullen we het beleid verder kritisch volgen en het beste in staat zijn om telkens weer op te komen voor onze speerpunten: een Gouda dat ook aan de generaties na ons denkt met een duurzame en circulaire economie, diervriendelijkheid, meer groen en zorgzaamheid’.

AD, 26 april 2014
Tempo maken

Met de zes partijen die samen 18 zetels hebben wordt nu verder gewerkt aan het coalitie akkoord en dat gebeurt in goede harmonie. Daarbij wordt er goed doorgewerkt al vindt de PvdA het volgens een bericht in het AD op 26 april niet snel genoeg gaan.
Woordvoerder Jan de Koning reageert terecht als volgt: "We praten met zes partijen, zorgvuldigheid is een vereiste. Alle partijen krijgen veel ruimte om hun eigen standpunten toe te lichten. Ook gaan we praten met instellingen en belangengroeperingen. Dat kost tijd, maar dat komt de stad uiteindelijk wel ten goede. [...] We gaan voortvarend te werk en de sfeer is uitstekend."

Vreemde eend in de bijt

De SP wordt - volgens het AD - door partijen vaak een "vreemde eend in de bijt" genoemd binnen de Goudse coalitie, maar Lenny Roelofs (SP) relativeert dat: "Op sociaal gebied zijn er echt wel partijen waar wij zaken mee kunnen doen. We hebben genoeg in de melk te brokkelen en worden door iedereen heel serieus genomen." Ook zij geeft aan dat de sfeer goed is.

Meer nieuws is er op dit moment niet, maar zoals opgemerkt wordt er hard en zorgvuldig gewerkt aan een coalitie akkoord.

vrijdag 18 april 2014

Coalitiebesprekingen in Gouda van start


Onder begeleiding van Arie van Erk, Burgemeester van Bergambacht, is een start gemaakt met de coalitiebesprekingen tussen GoPo/GBG, ChristenUnie, CDA, SGP, Gouda’s 50+ partij en de SP.

Genoemde partijen werken aan het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De eerste bespreking stond in het teken van het uitwisselen en toelichten van de belangrijkste thema’s van alle deelnemende partijen. Voor dit overleg was ook de Partij voor de Dieren uitgenodigd, die op de uitnodiging is ingegaan.

Uit het overleg zijn werkgroepen geformeerd die enkele van deze thema’s de komende dagen verder zullen uitwerken. De partijen kwamen overeen dat pas over portefeuilleverdeling en het aantal wethouders zal worden gesproken nadat het concept coalitieakkoord op hoofdlijnen is vastgesteld.

De partijen hechten er aan om de Goudse samenleving, organisaties en verenigingen te betrekken bij de totstandkoming van het coalitieakkoord op hoofdlijnen en nodigt hen daartoe gevraagd en ongevraagd uit input te leveren.
Mailen kan o.a. naar theo.krins@gouda.nl

Met zorgvuldigheid en bewaking van de kwaliteit willen de partijen voortvarend te werk gaan en zullen de gesprekken volgende week voortzetten.


"Partijen hebben afgesproken de pers gedurende de coalitievorming slechts middels gezamenlijke persberichten te informeren en telefonisch/mondeling geen nadere informatie te verstrekken", aldus woordvoerder Jan de Koning (Gouda Positief / GBG)

dinsdag 15 april 2014

De rook is opgetrokken

Bron: AD

Vorige week is het initiatief van zes fracties om een coalitie te gaan vormen als een bom ingeslagen. Er zullen niet veel mensen geweest zijn die dit hadden verwacht.
De reacties waren heel divers, maar over het algemeen toch vooral positief. Een enkele Gouwenaar uitte zijn ongenoegen en dan ging het vooral om het "gevaar" van een "christelijk blok".

"christelijk blok"


Vanuit vooral de hoek van D66 is meermalen aangegeven dat door het vormen van een "christelijk blok" door ChristenUnie, CDA en SGP de coalitie bij voorbaat al geen kans had en dat wij op twee borden hebben geschaakt.
Deze opstelling is vanuit een teleurstelling over het gebeuren te begrijpen, maar het doet geen recht aan hoe e.e.a. is verlopen.
Voor de diverse media hebben we uitgelegd hoe het proces is verlopen en het leek me goed om dat ook in deze blog te doen,

Spannend weekend

Nadat wij op vrijdagavond 4 april in een gesprek met Rogier Tetteroo (PvdA) en Daphne Bergman (formateur, D66) hadden vastgesteld dat verder praten geen zin meer had, ontstond er op zaterdag 5 april een nieuw initiatief,
Gouda Positief benaderde een aantal partijen om met elkaar na te gaan of een alternatieve coalitie mogelijk zou zijn.
Op zaterdagmiddag 5 april zijn 6 partijen, Gouda Positief / GBG, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda's 50+ Partij bij elkaar gekomen en is er over en weer gepolst of er een basis aanwezig is om een coalitie met elkaar te gaan vormen.
Na een paar dagen bedenktijd zijn we op maandagavond 7 april opnieuw bij elkaar gekomen en hebben we met elkaar vastgesteld dat we er voor willen gaan. We vinden elkaar in de ambitie om in Gouda een fris en nieuw geluid te laten horen en dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid mee doet met een blanco blad. We hebben met elkaar vervolgens een intentie verklaring getekend als start van de besprekingen met elkaar.

Gevaar voor Gouda

Op woensdag 9 april is het initiatief naar buiten gebracht en dat leverde op social media veel reacties op en ook de kranten lieten zich niet onbetuigd. Zie hier voor een compleet overzicht. 

Enigszins zorgelijk vind ik de felle reacties richting de christelijke partijen, waarbij dan vooral de koopzondagen worden genoemd.
Voor dit moment wil ik daar het volgende over kwijt: de ChristenUnie respecteert democratisch genomen beslissingen en wil dit onderwerp verder bespreken binnen de coalitie onderhandelingen.
De christelijke fracties zijn al jaren actief in Gouda en hebben zich altijd laten gelden als constructieve partijen, dus ik roep critici op hun ongenoegen nog even in te slikken en aan te zien hoe alles zich de komende tijd gaat ontwikkelen,
Gelukkig verstomt de kritiek en ervaren we steeds meer positieve reacties en dat is bemoedigend.

Procesbegeleider


Op 15 april gaan we van start om inhoudelijk tot overeenstemming te komen en dat doen we met een procesbegeleider. Burgemeester Arie van Erk (Bergambacht) is bereid die rol op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee. We zullen starten met het inventariseren van speerpunten en pijnpunten en aan de hand daarvan aan de slag gaan,
Het worden spannende weken, maar we zijn vol vertrouwen dat we er met elkaar uit gaan komen.

woensdag 9 april 2014

Principe-overeenstemming vorming nieuw college Gouda
Op maandag 7 april hebben zes raadsfracties uit de gemeenteraad van Gouda de intentie uitgesproken om te komen tot de vorming van een nieuw college voor de periode 2014 – 2018. De principe-overeenstemming houdt in dat GoudaPositief/GBG, ChristenUnie, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP en SP (samen 18 zetels in de gemeenteraad) de komende weken gaan werken aan het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen.


Genoemde partijen zijn op initiatief van GoPo/GBG bij elkaar gekomen naar aanleiding van de moeite met de huidige coalitievorming die niet aansluit bij de verkiezingsuitslag. Ook de verslaglegging van de verkenning vinden partijen onvoldoende terug in de coalitievorming. Dit was ook de reden voor de ChristenUnie om niet in te gaan op de uitnodiging van de formateur mevr. Bergman. De deelnemende partijen herkennen zich in deze opstelling.
Naar de mening van de zes partijen wordt met deze stap invulling gegeven aan de wens van de kiezers. Op 19 maart jl. heeft dit tot een flinke verschuiving in het politieke landschap geleid. GoPo/GBG, ChristenUnie, SGP en SP hebben met elkaar vier zetels gewonnen, terwijl Gouda’s 50+ Partij en het CDA stabiel in zetelaantal zijn gebleven. De partijen zijn van mening dat deze stap kan leiden tot een stabiel, vernieuwend en breed gedragen coalitieprogramma en college. 

PersberichtDeze tekst staat ook op de Facebook pagina van de ChristenUnie

maandag 7 april 2014

ChristenUnie doet niet mee aan coalitie onderhandelingen in GoudaDe afgelopen week was misschien wel de meest heftige week die ik tot nu toe heb meegemaakt in de Goudse politiek.
In de wandelgangen was ons wel duidelijk geworden dat de ChristenUnie bij veel fracties werd genoemd als een partij die goed past in het nieuwe college, maar we waren toch wel benieuwd wat het uiteindelijke advies van de verkenner zou zijn.


Verkenning

Vorige week woensdag presenteerde verkenner Bert Jeene zijn rapport met toch wel een verrassende conclusie.
Hij adviseerde namelijk een kerncoalitie van D66 - PvdA - ChristenUnie aangevuld met VVD en GroenLinks. We vonden het voorstel voor een kerncoalitie prima met deze partijen maar vonden die aanvulling met VVD en GroenLinks onbegrijpelijk.
Bij de verkenning hadden namelijk 8 van de 11 partijen het CDA genoemd als logische partner en VVD maar één keer (door de VVD zelf!). GroenLinks werd vier keer genoemd.

Op basis van de verkiezingsuitslag en het rapport van de verkenner is een coalitie van D66 - PvdA -ChristenUnie -VVD - GroenLinks niet logisch en doet ook geen recht aan de verkiezingsuitslag. Want PvdA, VVD en GroenLinks hadden alle drie verloren en daarnaast is deze coalitie gewoon het voortzetten van de bestaande coalitie, waarbij alleen het CDA is ingeruild voor de ChristenUnie.

Bedenkingen

Binnen onze fractie waren er forse bedenkingen bij deze start en we hebben ons intensief bezonnen over het wel of niet gaan deelnemen aan de onderhandelingen met deze partijen. Enerzijds is het aantrekkelijk om mee te mogen besturen vanuit het college, anderzijds willen we dat doen vanuit een college die een goede afspiegeling zou zijn van zowel de verkiezingsuitslag als de aanbevelingen vanuit de fracties bij de verkenning.

Uiteindelijk hebben we donderdagavond aan de formateur Daphne Bergman (D66) laten weten dat we die vrijdagochtend niet zouden aanschuiven bij de eerste gesprekken. Wat ons betreft zouden we willen starten met de kerncoalitie (D66 - PvdA - ChristenUnie) en gaandeweg willen bekijken welke partijen het beste zouden passen bij het college. Daarnaast wilden we voor de onderhandelingen duidelijkheid over de koopzondagen, aangezien D66 had laten optekenen dat op het terrein van de koopzondagen er een breekpunt is. Voor de ChristenUnie was dit onderwerp geen breekpunt, maar wel een zorgpunt. Wij vertrouwden erop dat andere partijen er geen breekpunt van zouden maken…


Gesprek

In de loop van die vrijdag ontvingen we een bericht dat de PvdA en D66 instemden met een gesprek en die heeft vervolgens vrijdagavond plaatsgevonden.
Het was een pittig gesprek met Rogier Tetteroo (PvdA) en Daphne Bergman waarin we wel de gewenste duidelijkheid kregen over de koopzondagen, maar we op het punt van de nieuwe coalitie geen stap dichter bij elkaar kwamen. De door de formateur gewenste coalitie bestaat uit de vijf genoemde partijen, waarbij starten met de kerncoalitie geen optie voor haar is en er zou zeker geen christelijke partij bijkomen (“christelijk blok”). We vinden dit een bijzondere opstelling, daar er wel een “liberaal blok (D66 en VVD) en “sociaal blok” (PvdA en GL) aan tafel zit en daarnaast – zoals al genoemd - het CDA door 8 van de 11 fracties wordt genoemd.

Als de ChristenUnie niet zou gaan meepraten, zal ze voor die partij een andere partij gaan zoeken, maar ze had het liefste dat de ChristenUnie alsnog aan tafel zou komen.

Besluit

Naar aanleiding van dit gesprek hebben we wederom als fractie alles afgewogen en geconstateerd dat onze belangrijkste bezwaar (coalitie niet representatief op basis van verkiezingsuitslag en verkenning) nog altijd bleef staan. 
We hebben daarop op zaterdag 5 april wederom aan de formateur aangegeven dat we niet gaan praten over het vormen van een college met deze partijen.

Het was geen gemakkelijk besluit, maar we willen recht doen aan de kiezer en de wensen van de partijen in de gemeenteraad.


Het is nu aan de formateur om verdere stappen te gaan ondernemen en ook onze fractie zal zich bezinnen over de mogelijkheden die er nu nog zijn.