vrijdag 18 oktober 2019

Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!


Woensdagavond 15 oktober jl. stond de Turfmarktkerk op de raadsagenda. Officieel zou het gaan over het onderzoeksrapport van Lengkeek. Dit bureau heeft onderzocht in hoeverre de sloopkosten van € 532.000,-  terecht zijn gemaakt.

Suggestief betoog
De oppositie koos ervoor om met één woordvoerder namens de zeven oppositie partijen een betoog in de raad neer te zetten. Daardoor ontstond er direct een sfeer van polarisatie tussen oppositie en coalitie. Daarbij was het betoog erg suggestief doordat feiten gevolgd werden door onterechte conclusies. . Onafhankelijk van elkaar besloten D66, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en CDA niet  in dat frame te stappen en reageerden daarom niet op de debatpunten. De oppositie zag haar opzet mislukken en er werd meermalen (op verzoek van de SGP...) geschorst. Op een gegeven moment werd zelfs de burgemeester namens de oppositie opgeroepen om naar de raad te komen om te bemiddelen, maar dat gebeurde niet, aangezien ze niet in Gouda was en het ook niet in de vergaderorde past.
Toen de coalitie partijen vervolgens hun bijdrage leverden over het rapport van Lengkeek probeerden de oppositie nog enkele keren om de coalitie partijen uit de tent te lokken, maar ook deze opzet mislukte. 

Overval techniek
Resultaat van dit alles was dat de oppositie grote woorden sprak en aangaf zich geschoffeerd te voelen. Het was inderdaad bepaald geen verheffende avond, maar ik vind dat de oppositie vooral bij zichzelf te rade moet gaan.
In de eerste plaats zou het hen hebben gesierd als ze vooraf de debatonderwerpen hadden gedeeld en dan ook in minder suggestieve bewoordingen. Het vooraf delen van debat onderwerpen is gebruikelijk en biedt partijen de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Nu werd ervoor gekozen om vol op het orgel te gaan en een soort overval  techniek toe te passen en dan ook nog eens heel massief met één geluid in veroordelende en suggestieve bewoordingen.
Toen duidelijk was dat een debat volgens de lijnen van de oppositie partijen was mislukt, probeerden ze nog wel draagvlak te krijgen voor een raadsenquete* (vergelijkbaar met een parlementaire enquete). Die steun kwam er (nog?) niet vanuit de coalitie partijen omdat we midden in het proces zitten en er ook andere instrumenten nog ter beschikking staan. Dit middel moet je pas willen inzetten als een proces is afgerond.
Conclusie over deze avond is dat er nu alleen maar verliezers zijn en dat we als raad een slecht visitekaartje hebben afgegeven. Het was een avond om snel te vergeten.
*Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren - die onder ede plaatsvinden - hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet.

Bijdrage ChristenUnie

Voor de volledigheid volgt hieronder onze bijdrage aan het debat:

"Voorzitter vanavond staat het onderwerp Turfmarktkerk op de agenda.

In reactie op de inbreng van gezamenlijke oppositie partijen wil ik als eerste opmerken dat dit dossier onder de rechter is en de ChristenUnie daarom terughoudend is om op de debatpunten in te gaan, zeker als deze vanuit een soms tendentieuze bijdrage voortkomen. Vandaar dat wij niet op de 5 debat punten van de oppositie zijn ingegaan. 

Het bevreemdt me ook dat de oppositie op een gegeven moment reeds conclusies trekt, terwijl de andere partijen nog geen inbreng hebben gehad. Hiermee heeft de oppositie zich niet gehouden aan de bestaande vergaderorde om eerst alle partijen aan het woord te laten komen.

We hebben het over dossier dat een aantal betrokkenen in de stad, in het bijzonder natuurlijk de eigenaar, de media, het college en ons als raadsleden, al geruime tijd bezighoudt en al vele pagina’s aan dossiers heeft opgeleverd. Deze week ontvingen we van de eigenaar zelfs nog een dossier van ruim 180 pagina’s.

Nadat de raad na de zomer van 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen stapelde de ontwikkelingen rond de kerk zich in hoog tempo op.
De constructie van de kerk was in korte tijd in dermate slecht geworden en de door de eigenaar genomen maatregelen bleken ontoereikend voor de vereiste veiligheid, zodat bestuursdwang is toegepast. 

Vervolgens is de sloop van de kerk met grote zorgvuldigheid in gang gezet, wat flinke kosten met zich heeft meegebracht.
De eigenaar houdt vol dat het voor een veel lager bedrag, voor maar 10% van het bedrag dat nu is betaald, mogelijk was geweest.

Het zeer gerenommeerde bedrijf Lengkeek heeft vervolgens de sloopkosten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de door de gemeente opgevoerde kosten € 80.000 hoger zijn dan zij als redelijk en noodzakelijk aan te merken kosten beschouwen. De offerte van de eigenaar beschouwen zij als niet reëel. 

Het college neemt de genoemde kosten van 80.000,- voor eigen rekening en gaat nu een bedrag van ruim € 450.000,- verhalen op de eigenaar. 
We begrijpen uiteraard dat voor de eigenaar - ondanks de aanpassing van het bedrag - dit  nog altijd een buitengewoon hoog bedrag is, maar zolang dit dossier onder de rechter is zal het college het bedrag niet invorderen. Dat vinden wij voor nu een goed uitgangspunt.

Wij wachten de rechterlijke uitspraak af inzake het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit en zullen ons - afhankelijk van de uitspraak van de rechter -  na die uitspraak bezinnen welke vervolgstappen dan nodig zijn."

vrijdag 11 oktober 2019

Werkgroep Vogelbuurt Veilig wint Veiligheidsprijs in GoudaTijdens een goed bezochte "Maak Gouda Veilig"  Vrijwilligersavond in Cultuurhuis Garenspinnerij is op 10 oktober jl. de eerste Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt.  Het initiatief voor deze prijs is afkomstig vanuit de SGP en de ChristenUnie en mede ondersteund door GroenLinks. Samen met burgemeester Mirjam Salet heb ik namens de initiatiefnemers de prijs mogen uitreiken aan Werkgroep Vogelbuurt Veilig.


6 genomineerden

Er waren 6 genomineerden:
1. Werkgroep Vogelbuurt Veilig
2. Buurt Interventie Team Plaswijck
3. Telefooncirkel vrijwilligers Rode Kruis
4. Buurtwacht Wijkteam Korte Akkeren
5. Buurtpreventieteam Polderbuurt Veilig
6. Buurtpreventieteam Nieuwe Park


Alle genomineerden hebben een pitch gedaan, waarna de aanwezigen middels een balletje in één van de zes vazen hun keuze kenbaar konden maken. Met slecht 1 balletje verschil won Werkgroep Vogelbuurt Veilig het van Telefooncirkel Vrijwilligers Rode Kruis

1.Werkgroep Vogelbuurt Veilig

Deze werkgroep is geïnspireerd door Buurt Bestuurt en bestaat uit 8 buurtbewoners die regelmatig bij elkaar komen. Ze werken samen met gebiedsregisseur, gemeente en politie. Ze hebben diverse projecten met elkaar uitgevoerd, zoals poortverlichting en AED, Groen moet je doen, verkeersveiligheid en opknappen poorten.


Inzet is om dingen samen op te pakken en uit te voeren. 
Het gaat niet alleen over veiligheid sec, maar inzet is ook gericht op leefbaarheid.

2.Buurt Interventie Team Plaswijck

In de periode van de autobranden dit jaar is een groep bewoners in de avond en nacht wacht gaan lope

De wijk vindt het belangrijk dat de wijk veilig is en ze waren ervan overtuigd dat de politie geholpen moest worden. Ze beschouwen dit als een maatschappelijke taak.

Op het gebied van veiligheid is er meer gedaan, zoals vanuit het project Buurt Bestuurt op 300 plekken poortverlichting aanbrengen.

3.Telefoon cirkel vrijwilligers Rode Kruis 

Contact cirkel is enige maanden geleden gestart en zorgt ervoor dat er iedere dag contact is met alle personen in een cirkel. Na het afronden van het rondje wordt betrokken vrijwilliger geïnformeerd en dan is duidelijk dat iedereen nog leeft.

Mensen zijn door dit initiatief nooit langer dan 24 uur in de problemen of alleen!


Eenzaamheid is een groot problem. Zeker ook onder de jongeren, waarbij 50% van de jongeren zich (wel eens) eenzaam voelt. Het zou mooi zijn als jongeren dit ook onderling gaan doen. 
Dit initiatief krijgt dus waarschijnlijk een verbreding.

4. Buurtwacht wijkteam Korte Akkeren

Door de auto branden is dit initiatief versneld opgezet en 35 mensen zijn na oproep via social media gemobiliseerd. De groep is verdeeld over 6 delen van de wijk.  

Met fietsers, auto’s en bikers gaan ze de wijk in.

De deelnemers zijn herkenbaar en starten steeds op een centraal punt. Daar wordt informatie uitgewisseld en vindt afstemming plaats met de politie.

5. Buurtpreventieteam Polderbuurt Veilig

Naast Whatsapp zijn de betrokkenen ook gaan buiten lopen. 
Inzet daarbij is vooral het willen voorkomen van inbraken. 
Ze kijken en luisteren en als ze afwijkingen signaleren bellen ze 112.
Ze lopen door de hele buurt en hebben dan uitwisseling met politie die patrouilleert.
Ze signaleren tegelijkertijd zaken als defecte verlichting en donkere plekken. 
Om vervolgens deze zaken opgelost te krijgen zouden de betrokkenen graag wat meer regie door de gemeente zien. Bijkomend voordeel van dit initiatief is dat de buurtbewoners elkaar (beter) leren kennen.

6. Buurtpreventieteam Nieuwe Park

In 2003 is hiervoor al het initiatief genomen. In 2004 zijn in aanwezigheid van de burgemeester bordjes “Attentie Buurtpreventie” opgehangen.
Het team bestaat uit 12 vertegenwoordigers inclusief politie, stadstoezicht en Cyclus.
Het team rapporteert aan het wijkteam.
Inzet is preventie, maar ze lopen geen wacht.
Ze vergaderen iedere 6 weken, houden jaarlijks een schouw en houden opschoon acties. 
Aanleiding voor de oprichting was dat destijds de misdaadcijfers in Nieuwe Park hoog waren.
Nu is het één van de veiligste wijken van GOUDA i.p.v. één van de slechtste.

Gedicht stadsdichter

Onze stadsdichter las ter gelegenheid van het uitreiken van de Veiligheidsprijs een mooi gedicht voor:

Met ogen die alles horen


Mijn buurt heeft 
Oren.

Ziet wat onguur is,
Of iemand achter deze boom
Een verre vent of buur is.

Ziet beter dan wie ook
Wat niet hoort:

Een smakeloze, stinkerige sticker.
Een verweesde vieze vuilniszak.
Een persoon daar bij een auto
Die niet op zoek is naar vervoer.
Een lamp die moet schijnen maar verdwijnt.
Een deur die open staat, maar dat niet moet.
Een jongere die vaal wat hangt, maar dat luidruchtig doet.

Het piepende signaal van een whatsapp-groep
Of een oor dat hoort
Dat iemand nog in leven is.
En niet om het even is
Maar een gunst
Van een burger
In een verlaten oord.

U waakt zodat een ander slapen kan.
Gelukkig weten we daar vanavond van
En zwijgen we tot slot in koor
Voor wat u ziet, en ik niet hoor.

Dat maak het leven minder grijs.
U bent de buurt met zeven oren,
Met ogen die hier alles horen
We worden veilig stapsgewijs.

Alles wat u heeft gevonden 
Verdient een prijs.


Pieter Stroop van Renen
Stadsdichter van GoudaPrima opkomst

Alle genomineerden bij elkaar


Er was ook gelegenheid om prioriteiten op het gebied van veiligheid aan te geven
Goverwelle
Binnenstaddinsdag 1 oktober 2019

Pieter Verhoeve voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gouda

De gemeenteraad van Gouda heeft in een buitengewone besloten raadsvergadering op 1 oktober 2019 besloten om Pieter Verhoeve (38) aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente Gouda. De heer Verhoeve is nu burgemeester van Oudewater.

De uitkomst van de besloten raadsvergadering is tijdens de openbare raadsvergadering op dezelfde avond bekendgemaakt door Jan de Koning, voorzitter van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester volgt Mirjam Salet op die waarnemend burgemeester is sinds afgelopen januari.
 “De raad ziet in dhr. Verhoeve iemand die een communicatief, doortastend en verbindend burgemeester van Gouda kan zijn en die de gemeente Gouda verder kan brengen,” zo vat Jan de Koning het oordeel van de gemeenteraad samen.
“Door zijn jarenlange ervaring heeft de heer Verhoeve niet alleen veel bestuurlijke ervaring opgedaan, maar neemt hij eveneens een uitgebreid bestuurlijk netwerk mee”.
De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 1 april 2019 heeft vastgesteld. De gemeenteraad herkent in de heer Verhoeve de communicatieve, doortastende en verbindend leider, welke eigenschappen werden genoemd in de profielschets en welke belangrijk werden gevonden door de Goudse inwoners voor de nieuwe burgemeester van Gouda.
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning aangeboden. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit.
De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 13 november 2019
Reactie ChristenUnie
We zijn blij met de benoeming van Pieter Verhoeve tot burgemeester van Gouda. Met de komst van de heer Verhoeve krijgen we een aansprekende burgemeester die in Oudewater zijn sporen verdiend heeft en goed op de hoogte is van de situatie in Gouda. De verwachting van de ChristenUnie is dat zijn enthousiasme, zijn verbindend vermogen en innemende manier van optreden ertoe zal leiden dat Gouda hem snel in het hart zal sluiten als haar nieuwe burgemeester