vrijdag 30 januari 2009

Forse brand in Gouda

Afgelopen nacht woedde een forse brand in een leegstaand schoolgebouw. De school stond al tijden leeg. Onlangs was het gebouw wat opgeknapt voor een kinderdagverblijf dat de avond voor de brand nog open huis had. Het gaat om de voormalige landbouwschool op de hoek van de Sportlaan en de Bernadottelaan.


Een ooggetuige meldde mij dat de politie niet zo snel ter plekke was. De brandweer moest daardoor geruime tijd de klus alleen klaren. Toen de politie er uiteindelijk was werd het publiek pas op grote afstand van de brandhaard gehouden. Puntje van aandacht wellicht.


De foto's werden mij beschikbaar gesteld door Henriette Heuvelman, waarvoor dank!

woensdag 28 januari 2009

Raad zakt voor examen

Vandaag hadden we een zeer korte raadsvergadering, van 20.00 - 20.25 uur, waarbij we twee nieuwe burgerraadsleden mochten verwelkomen, Kees Verdouw (SGP) en Rob Schröder (Groen Links). Voor Fred de Wit (SGP) is dit een welkome ondersteuning, waarbij het prettig zal zijn dat Kees al een periode als raadslid actief is geweest.

We hadden echter voor de vergadering een wat hilarisch moment met elkaar, aangezien we weer eens een poging met elkaar deden om het electronisch stemmen onder de knie te krijgen. Onze voorzitter (burgemeester Cornelis) heeft het niet zo op met dit middel, maar we gingen het toch maar proberen, waarbij de griffier vooraf helder aan de voorzitter uitlegde hoe het allemaal moest. Volgens de voorzitter moesten we het zien als een intelligentie test....Het aanmelden (knopje 1) ging al bij de eerste poging mis, waarbij we moesten stemmen over "Heeft u zin in koffie?". Tweede poging dan maar "Gaan we hier mee door tot half negen?" Een grote meerderheid is voor, maar nog steeds heeft niet iedereen een stem uitgebracht. Het is echt simpel: je meld je aan (knopje 1) en dan stem je tegen (knopje 2) of voor (knopje 4). De senioren onder ons (Gouda's 50+ Partij) vonden het maar ingewikkeld, kregen extra steun en de volgende vraag van de voorzitter werd: "Moet Cees (50+ Partij) een rondje geven?" Weer niet allemaal gestemd. Het wil echt niet lukken deze avond. Er kwamen grappige reacties, zo beweerde een raadslid van de PvdA toch echt vóór te hebben gestemd en Pierre Mehlkopf gaf vol overgave aan vóór te hebben gestemd en knopje twee (dus tegen...) daarvoor had ingedrukt.....
Dan maar de volgende stelling: "Gaat ook Pierre een rondje geven?". De griffier gaf nog even een hulpmiddel mee: knopje twee, met de "t" van tegen en knopje vier met de "v" van voor. Bijna ging het nu goed, maar helaas had één raadslid van de PvdA niet gestemd.

De voorzitter besloot maar te gaan stoppen en de volgende raadsvergadering nog één poging te wagen en als het weer niet lukt gaan we voortaan maar weer met handopsteken stemmen. En dat in dit digitale tijdperk. Iedereen moet nu maar thuis goed gaan oefenen, want we moeten natuurlijk wel met onze tijd mee.

De uitslagen kunnen dan in de nabije toekomst prachtig op internet worden geraadpleegd via
http://www.watstemtmijnraad.nl/raadsstukken/raadsstuk/10287.
Laat dat een extra stimulans zijn om onze laatste kans foutloos te laten verlopen!

maandag 26 januari 2009

Gouda krijgt ouderenadviseur !


Begin januari kreeg de raad een memo van wethouder Suijker met de verheugende mededeling dat er door de gemeente binnenkort een ouderenadviseur zal worden aangesteld. Eindelijk!
De fractie van de ChristenUnie vraagt sinds 2007 al om een toezegging hiervoor aan de wethouder.

Diverse adviesraden hebben bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) namelijk de noodzaak van een ouderenadviseur onder de aandacht gebracht.
De wethouder reageerde steeds positief op het verzoek van de ChristenUnie, maar wilde er eerst structureel geld voor vinden. Dat is nu gelukt.

De ChristenUnie is wel benieuwd hoe de functie precies ingevuld gaat worden. Een belangrijke taak is naar onze mening dat de ouderenadviseur alle Gouwenaars op (hoge) leeftijd een huisbezoek moet aanbieden. Daarbij kan de adviseur voorlichting geven over faciliteiten voor ouderen en eventueel - als de oudere daarmee instemt - contacten leggen naar andere instanties. Een ouderenadviseur kan op die manier een belangrijke rol vervullen voor mensen die advies wensen op het gebied van wonen, zorg, inkomen, dagbesteding etc.

woensdag 21 januari 2009

Pact van Alphen en Huis van de Stad

Vandaag stonden op de Raadsagenda twee onderwerpen: Regionalisering Brandweer Hollands Midden en Huis van de stad.


De projectleider van de regionalisering van de brandweer legde uit dat door de gebeurtenissen in Enschede, Volendam en New York er meer beleid is gekomen op het gebied van veiligheid en dat er een centrale regie nodig is voor de kwaliteit. Op dit moment zijn er in de 460 gemeenten in Nederland 400 brandweerkorpsen en dan is het moeilijk om de kwaliteit te waarborgen. De minister wil - net zoals bij de politie - naar 25 regio's en daarvoor komt de Wet op de Veiligheidsregio's. Interessant detail is dat de wet uitgaat van het bestaan van de regio's, terwijl de korpsen hiertoe niet zijn verplicht...

In 2007 en 2008 zijn er onderzoeken in Hollands Midden verricht naar de haalbaarheid van een regionaal korps en daarbij is aan de stuurgroep gevraagd (hiervan is onze burgemeester de voorzitter) om heel helder de randvoorwaarden aan te geven. Dit is besproken in Alphen aan den Rijn en men spreekt daarom wel van het Pact van Alphen. Er zijn toen 27 heldere randvoorwaarden benoemd, waarmee het projectteam aan de slag is gegaan.

Er zijn op een drietal gebieden onderzoeken gedaan (Organisatie, Kwaliteit en Financiën) en van alle korpsen is een "foto" gemaakt, waarbij de locale kwaliteit wordt gerelateerd aan het regionaal afgesproken kwaliteitsniveau. Inzet is dat - mits de gemeenteraden akkoord gaan- het regionale korps per 1-1-2010 een feit is en voor die tijd alle korpsen op het vereiste niveau zitten. In Gouda is het korps daar momenteel al volop mee aan de slag.

Financieel gezien zou dit proces voor Gouda positief moeten uitpakken, aangezien het straks de bedoeling is dat we niet meer bijdragen aan het korps, dan dat we in het gemeentefonds aan gelden ontvangen. Op dit moment dragen we ruim 30% meer bij aan het Goudse korps.

De ChristenUnie zal bij de besluitvorming de financiële kritisch onder de loep nemen, daar het van groot belang is dat er gezonde financiële basis is bij de start en dat die situatie ook zo blijft en we geen donor worden voor andere gemeenten.

Als tweede onderwerp kwam het Huis van de Stad aan de orde. We kregen hiervan een update van de stand van zaken en ik moet zeggen dat de plannen er bijzonder fraai uitzien. Gelukkig lijkt het nog steeds te gaan lukken om binnen het budget van 49,5 miljoen te blijven, waarbij we we misschien wat geholpen worden door kredietcrisis, aangezien er een toenemende vraag naar werk is en dat geeft een goede onderhandelingspositie.
Een aantal raadsleden heeft de afgelopen week de raadszalen in Utrecht, Doorn, Ede en Apeldoorn bezocht en op basis van de opgedane indrukken gaan de fracties zich nu buigen over een aantal specifieke wensen, zoals de inrichting (wel of niet flexibel, enkele of dubbele rijen e.d), beeldschermen voor het publiek, camera's voor beeldopnamen enz. Als we het financieel allemaal rond kunnen krijgen wordt het een hypermoderne vergaderlocatie waar we jaren mee vooruit kunnen en wat een visitekaartje van de stad zal zijn.

Het is de bedoeling dat in april de aanbesteding wordt opgestart en dat in juni bekend is wie het project gaat uitvoeren en dat dan in oktober de raadsbehandeling plaatsvindt van het bestemmingsplan. Dit onderwerp zal dus op mijn weblog nog wel wat keren terugkomen.

donderdag 15 januari 2009

Geit en segregatie

Ik schreef onlangs dat ik op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gouda een geit heb gekocht voor de actie `Adopteer een geit` (http://www.adopteereengeit.nl/). De organisatie mailde mij vervolgens deze week een originele certificaat als dank. Deze originele geste wil ik u niet onthouden.

Daarnaast wil ik nog even terugkomen op de voorbereidende raadsbijeenkomst van deze week. We hebben het namelijk ook nog gehad over de Woonvisie.

Bij deze visie gaat het kort gezegd om nieuwbouwbeleid versus woningvoorraad. Daarbij is het van belang om na te denken welke soort woningen je waar en wanneer bouwt. Bij strategisch bouwen van met name duurdere woningen ontstaat er een dynamiek op de woningmarkt en heb je meestal een goede doorstroming.
De ChristenUnie is tevreden over de huidige Woonvisie maar Gerard Schotanus heeft o.a. wel gevraagd om de gevolgen van de Kredietcrisis goed te monitoren. Het kan namelijk zijn dat over een half jaar de woningsituatie er heel anders uitziet en er uitvoeringswijzigingen moeten worden voorgesteld om stagnatie op de woningmarkt zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook vroeg Gerard aandacht voor het blijven "opplussen" van seniorenwoningen en het terugdringen van de hoge energiekosten van oudere woningen door meer aandacht voor isolatie en energiezuinige oplossingen.
Bij het behandelen van de Woonvisie ontstonden wat leuke momenten toen de woordvoerder van de SP een nogal ingewikkeld en moeilijk te volgen betoog hield over de woningmarktsituatie in Gouda, waarbij hij wel blijk gaf zich goed in de materie te hebben verdiept. De mooiste term vond ik wel: "sociaal economische segregatie" en "emancipatie door segregatie". Toen de voorzitter vriendelijk vroeg of hij wellicht de bijdrage op papier kon krijgen (zo'n verzoek komt bijna nooit voor) reageerde Hans-Daniel van Alphen onverstoorbaar met: "Als jullie het leuk vinden en het boven jullie pet gaat.".... Er ontstond door een interventie van Groen Links (http://michel.klijmij.net/2009/01/15/welkom-bij-de-raad/) zowaar een soort debat met de SP en er gingen allerlei termen over de tafel: "streven naar witte wijken", "spreiding naar oogkleur", "jullie hanteren een soort dwang als in China" en " China is veel kapitalistischer dan Nederland."
Een nogal saaie avond eindigde zo toch nog enigszins "sprankelend".

"Gij zult op zondag open zijn"

Afgelopen woensdag was er de eerste voorbereidende raadsvergadering in het nieuwe jaar. We begonnen met een wat taai onderwerp: "bespreking rekenkameronderzoek Regie op Verzelfstandiging".

We bespraken dit rapport met de rekenkamer en het college en wat door de ChristenUnie naar voren werd gebracht is dat we ons moeten bezinnen op de invulling van de regierol. De verzelfstandigde organisaties, zoals bijvoorbeeld Museum GoudA en Cyclus, staan nu op grotere afstand en zijn daardoor ook moeilijker aan te sturen.

Wethouder Keulen gaf als helder voorbeeld van het sturen op afstand aan, dat in de Dienstverlenings Overeenkomst met Museum GoudA destijds was verzuimd de openingstijden op te nemen en toen het museum besloot om niet op zondag open te zijn (om financiële redenen) kon het college niet zeggen: "Gij zult op zondag open zijn". Inmiddels is het museum helaas op zondag wel open en is het nu gesloten op maandag en dinsdag. Dit laatste tot "verdriet" van de bezoekers van de St.-Janskerk, die op deze dagen geen (voordelige) combinatiekaart voor het bezoeken van de kerk en het museum kunnen benutten.

Op 28 januari gaan we over dit rapport met elkaar in debat

Nu ik het toch over de zondag heb. Ik was deze week onaangenaam verrrast door een bericht in het AD dat Albert Heijn in Gouda voor twee filialen streeft naar openstelling op iedere zondag. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, daar bij mogelijke goedkeuring van dit verzoek, dit ook gevolgen zal hebben voor andere supermarkten. Een deel van hen zal niet willen achterblijven uit concurrentie overwegingen. Het is een keer genoeg, we kunnen al 6 dagen per week gedurende zeer ruime openingstijden onze boodschappen doen. Ik ben blij dat we in Gouda maar een beperkt aantal zondagen winkelopenstelling hebben. Laten we dit vooral zo houden.

zaterdag 10 januari 2009

Nieuwjaarsrecepties en ijspret


Deze week zijn de activiteiten voor de raadsleden weer begonnen, al beperken die zich vooral tot nieuwjaarsrecepties.

De eerste was de nieuwjaarsreceptie van de SGP. Het was daar een gezellig samenzijn en goed om met elkaar het nieuwe jaar te beginnen. Marco Kastelein hield een interessant verhaal over de ontwikkelingen rond de Spoorzone en er werd door de aanwezigen een aantal kritische opmerkingen gemaakt. Men maakt zich vooral zorgen over het toenemende verkeer, namelijk dat rond de spoortunnel het verkeer nu al vaak vaststaat. Marco gaf wat nadere toelichting en gaf als hint om volgend jaar de wethouder die over het verkeer gaat uit te nodigen. Harro Janssen kan zich vast gaan voorbereiden.

Afgelopen vrijdag was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gouda. Het was er enorm druk en het was leuk om te zien dat diverse scholen zich enorm hebben ingezet, door middel van allerlei activiteiten, om deze bijeenkomst tot een succes te maken. GSG Leo Vroman had bijvoorbeeld het ludieke project “Adopteer een Geit in Oeganda”. Ik (en anderen) besloot een geit te adopteren, maar moest nog een naam verzinnen. Toen maar een leerlinge van Leo Vroman gevraagd hoe ze heet en vervolgens heb ik de geit naar haar vernoemd. Zal de geit dit ooit te weten komen?

Er werd er op diverse plekken muziek gemaakt, van heel klassiek tot stevige rap. Ook werden zelf gemaakte hapjes uitgedeeld door scholieren, verzorgden ze de drankjes enz. Ik mocht nog samen met een aantal raadsleden in debat met scholieren van verschillende scholen en het viel op dat sommige jongeren al stevig kunnen debatteren. Dat geeft hoop voor de toekomst van de Goudse politiek.
De nieuwjaarsreceptie werd afgesloten met een activiteit op de IJsbaan. Een muziekbandje probeerde daarvoor de gasten uit het stadhuis mee te krijgen, maar dat lukte niet echt. Er liepen nauwelijks mensen achter hun aan, de gezelligheid binnen beviel blijkbaar beter. De muzikanten gingen daarop maar snel een gelegenheid in om zelf wat te gaan drinken.
Al met al was het een leuke bijeenkomst, waarop ik weer veel bekende en minder bekende Gouwenaars heb mogen ontmoeten.Zaterdag was het prachtig weer en ik heb heerlijk met mijn vrouw en kinderen - en zeer vele anderen - geschaatst op de Reeuwijkse Plassen. Wat een geweldige ervaring was dat. Ik had nog nooit op de plassen geschaatst. Ook de natuur was geweldig. Hierbij nog een kleine foto impressie:

dinsdag 6 januari 2009

Gouda promotie

Afgelopen zondag liep ik uit de kerk over de Oosthaven en trof daar de nieuwe auto aan van de bekende Goudse fotograaf en journalist Marianka Peters. Het is een heel opvallende auto door de diverse fraaie foto's van onze stad Gouda. Een prachtig initiatief om onze mooie stad te promoten.

Het is goed te gebruiken als tegenwicht aan de nogal eens negatieve beeldvorming van buitenaf.

Marianka is niet de eerste Gouwenaar die Gouda middels een vervoermiddel op de kaart zet. Firma Stubbe ging haar vooraf door een vrachtauto te voorzien van afbeeldingen van de Goudse Glazen met de oproep: "Neem eens een kijkje in ons mooie historische Gouda".


De vraag die nu in mij opkomt is voorspelbaar: wie volgt? Misschien wil Stichting Marketing Gouda wel een speciaal budget hiervoor vrijmaken, zodat particulieren of bedrijven gratis of tegen een heel lage prijs promotie kunnen maken voor Gouda. Daarbij kunnen ook leuke raamstikkers worden ingezet voor degenen die geen foto's op hun lak willen plakken, maar wel via een leuke stikker op de achterruit reclame voor Gouda willen maken.

vrijdag 2 januari 2009

'Rustig' oud en nieuw in Nederland: 800 arrestaties


Volgens de politie is de jaarwisseling in Nederland 'rustig verlopen'. Maar het aantal delicten van geweldpleging, mishandeling, brandstichting of vernieling is tot nu toe 2.753.
Ook dit jaar is oud en nieuw in Nederland weer onrustig verlopen en kunnen we constateren dat het blijkbaar bij de jaarwisseling hoort. Het is ongelooflijk dat ondanks allemaal maatregelen, het toepassen van “supersnelrecht” en veel blauw op straat het maar zo door blijft gaan en we veel zaken blijkbaar niet meer verontrustend vinden.
Even een paar feiten op een rijtje:
- 800 mensen zijn gearresteerd
- 1.370 gevallen van brandstichting
- 216 auto’s in de fik gegaan
- 7.641 vuurwerkincidenten
- 97 incidenten tegen hulpverleners, waarvoor 87 verdachten zijn opgepakt. In Nijmegen werd zelfs een molotovcocktail naar een brandweerwagen gegooid.

Gelukkig was het in Gouda rustig en waren er maar twee kleine incidenten: een vreugdevuur zonder toestemming en enkele ingegooide ruiten.

Het is te hopen dat we landelijk een keer grote stappen gaan maken, want dit is natuurlijk onacceptabel! Wellicht dat het toepassen van het Supersnelrecht in combinatie met hogere straffen wat kan helpen.

Oud en nieuw zelf was trouwens in onze wijk Gouda Goverwelle erg gezellig en we hebben genoten van prachtig vuurwerk. Er is momenteel bij Groen Links een hele discussie gaande over het vuurwerk (http://michel.klijmij.net/2009/01/01/vuurwerkverbod/) en er is veel te zeggen om het te beperken, maar ik heb er nu in ieder geval toch wel flink van genoten.

Oud en nieuw is ook zo’n periode waarin iedereen elkaar het goede toewenst, vaak met allerlei cliché zinnen, maar soms ook op heel originele wijze.

Gouda's 50+ Partij heeft er blijkbaar de behoefte aan om toch vooral niet te worden gezien als een partij met drie oude, stijve heren in de Raad en heeft een jolig filmpje op internet geplaatst met daarbij de beste wensen voor 2009. Ze zijn daarmee in ieder geval voor mij de meest originele partij geworden voor wat betreft de nieuwjaarswensen voor 2009. Proficiat!