zaterdag 19 maart 2016

Talent op de vlucht


Onlangs heb ik in Bodegraven de indrukwekkende voorstelling  "Talent op de vlucht" gezien en voor mij was meteen duidelijk dat ik die voorstelling naar Gouda wilde halen. Ik was daarom erg blij dat de directeur van de Goudse Schouwburg, Nel Oskam, zich direct bereid verklaarde zich hiervoor te willen inspannen en samen met Verzetsmuseum Zuid-Holland hebben ze deze voorstelling naar Gouda gehaald. 

Er is een eenmalig optreden op 7 april om 20.30 uur.
U kunt via deze link kaarten bestellen! Kaarten kosten € 10,-- per persoon.

In Gouda wordt veel gezegd en geschreven over vluchtelingen en de komst van het AZC in 2017. Maar hoeveel mensen weten wat de vluchtelingen zelf doormaken en wat hen drijft? Praten we vaak niet over hoe wij naar vluchtelingen kijken, wat dat voor ons betekent, maar luisteren we weinig of niet naar hun eigen verhaal?

Syrische vluchtelingen 

Het eenmalige optreden van de negen Syrische vluchtelingen vindt plaats in de Kleine zaal, die de de Schouwburg en het Verzetsmuseum inclusief de technici ter beschikking stellen voor dit bijzondere project. Een mooi gebaar!

‘Talent op de vlucht’ is een indringende voorstelling waarin de dramatische verhalen van negen Syrische vluchtelingen worden verteld. De spelers, zeven amateur-acteurs en twee professionals uit Syrië, leven samen met meer dan 1100 anderen in de noodopvang in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. 
In die opvang, het AZC, heeft elk mens zijn eigen verhaal. Negen daarvan zijn verwerkt in de voorstelling ‘Talent op de vlucht’. De monologen zijn in het Arabisch, maar dankzij het intensieve spel van de acteurs, komen de dramatische scènes onontkoombaar tot leven.

Ontstaan van de voorstelling

Ahmad al-Herafi en Ramez Basheer, beide gelauwerd acteur in Syrië, ontmoetten elkaar op hun vlucht uit Syrië in Turkije. Samen legden zij de rest van de reis af en kwamen uiteindelijk terecht in de noodopvang in Alphen aan den Rijn. Daar namen zij, na de zelfmoord van een medebewoner, het initiatief de verhalen van hun lotgenoten te verwerken tot een toneelstuk. Om een positieve bijdrage te leveren aan het beeld dat over vluchtelingen bestaat. 

Wij zijn mensen met verhalen en dromen. We willen alleen maar een veilig bestaan, voor onszelf en onze gezinnen”, vertelt Ahmad Al-Herafi. 

Samen met Ramez Basheer, nog zeven amateuracteurs en enkele crewleden maakte hij het indrukwekkende ‘Talent op de Vlucht’. 
De voorstelling reisde inmiddels naar diverse theaters in het land. 
De groep heeft overigens ook een naam: Fada Theatre.

Komt u ook op 7 april? Het is absoluut de moeite waard!vrijdag 11 maart 2016

Geen uitglijders meer in Gouda!

Actie "Elk kakje in een zakje"


Je loopt over straat en daar gaat ie weer: je stapt vol in een hondenkakje. Of je loopt op een grasveld en je glijdt bijna uit over de uitwerpselen van een hond. 
Dit zijn kleine ergernissen, echter wanneer je weet dat iedereen een opruimplicht heeft en sommige trottoirs desondanks bezaait liggen met poep, gaat er toch iets mis. 
Collega Christiaan Quik komt namens de ChristenUnie daarom opnieuw in actie en wil graag met de stad de hotspots in beeld brengen. We roepen u daarom op om de hondenpoep hotspot door te geven en laten we er met elkaar voor zorgen dat het "kakje in een zakje" gaat!

Wat gaat we er mee doen?

We gaan de hotspots na de analyse aanbieden aan het college, zodat zij de handhaving kunnen gaan richten op deze hotspots. Daarnaast zullen we  op basis van onze bevindingen vragen stellen aan het college en hen oproepen meer aandacht te geven aan dit probleem. Ook zullen we vragen om een evaluatie van het hondenbeleid, met name t.a.v handhaving. 
Bovendien willen we door het breed in de stad aandacht besteden aan dit onderwerp, de Gouwenaars oproepen om de hondeneigenaren aan te spreken als ze de uitwerpselen niet opruimen.


Terugblik

In 2014 heb ik namens de ChristenUnie al aandacht voor deze overlast. Op dat moment gaven we als fractie ook een aantal aandachtspunten mee in de uitvoering:  
  • Handhaving in losloop gebieden is nauwelijks uitvoerbaar, concentreer je op de paden en handhaving verder vooral gericht op hofspots.
  • Ga in overleg met de wijkteams goed kijken of er voldoende bakken zijn en als er toch nog enkele bakken tekort zijn, vul die dan nog aan.
  • Communiceer met de hondenbezitters over de gewijzigde regels en geef daarin ook aan dat we elkaar moeten aanspreken op de opruimplicht. Verder is het belangrijk dat de hondenbezitters goed worden geïnformeerd dat er heel wat kosten worden gemaakt rondom handhaving en schoonhouden van groen en dat hieruit duidelijk wordt dat er niet enkel hondenbelasting wordt geheven.
  • Op locaties waar de overlast groot is ("hotspots") moeten tijdelijk aangepaste verbodsborden komen die heel duidelijk aangeven dat opruimen verplicht is en dat er anders een bepaalde boete van kracht is.
  • Vooral bij de start van het nieuwe beleid is het belangrijk dat handhaving adequaat plaatsvindt. Anders is dit beleid een wassen neus. Het moet overigens geen doel in zichzelf worden, alsof we een strijd tegen hondenbezitters willen voeren. Een gepaste wijze van handhaven is gewenst en zo is het huidige beleid ook vorm gegeven.

Nu de overlast aanblijft is het hoog tijd voor een evaluatie en een verdere verbetering van het hondenbeleid. Doel: alle kakjes in de zakjes! Hoe kan u helpen?
Vul dit formulier in en geef uw hotspot locatie door. Wilt u de meldingenkaart bekijken die we regelmatig updaten, klik dan hier. Op de website van de ChristenUnie Gouda staat de kaart ook evenals het invulformulier. 
Ook als je als hondenbezitter tips hebt om dit probleem verder aan te pakken, mail ons dan gerust op kakjeinzakje@gmail.com.
  
Tot slot

De fractie van de ChristenUnie heeft absoluut geen hekel aan honden, maar wel aan de uitwerpselen die niet worden opgeruimd.  
Laat we er met elkaar werk van maken om aan één van de grootste ergernissen in Gouda een einde te maken!

vrijdag 4 maart 2016

Meer veiligheid in Gouda door Buurt Bestuurt


Op 2 maart jl. hebben de fracties van de PvdA en ChristenUnie een expertmeeting georganiseerd over “Buurtgestuurd Politiewerk”. Achterliggende gedachte bij dit onderwerp is dat de veiligheid in Gouda zal verbeteren als er actief wordt samengewerkt tussen bewoners, gemeente en politie en als er wederzijds commitment is om zaken gezamenlijk op te pakken.

In Rotterdam draait het project Buurt Bestuurt al enige jaren en er waren daarom voor deze avond verschillende sprekers uit Rotterdam uitgenodigd om zoveel mogelijk kennis te verkrijgen over dit onderwerp

Vasco Lub, socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaf aan dat dit fenomeen afkomstig is uit Chicago.
Hij temperde meteen ook wat de verwachtingen. Inbreng van burgers zal in beperkte mate bijdragen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en afname van criminaliteit.  De verbetering wordt vooral ervaren door direct betrokkenen. Het is dus belangrijk dat zoveel mensen erbij betrokken zijn.


Interessant is ook dat uit onderzoek blijkt dat betrokkenen (bijvoorbeeld wijkteam) problemen anders waarnemen dan de bewoners zelf.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van Buurt Bestuurt, is het belangrijk dat alle betrokkenen zijn toegerust om met dit concept aan de slag te gaan en het moet niet bij ideeën blijven, er moet ook echt iets tot stand worden gebracht. Zorg daarom voor dezelfde verwachtingen en ga niet voor persoonlijke belangen.

Voor Gouda had Vasco Lub specifieke aandachtspunten:

·      Ga weloverwogen te werk:

o   liever kwaliteit dan kwantiteit
o   Waak voor ‘institutionalisering’
o   Burgerinspraak is middel, geen doel
·      Werk aan gemeenschappelijk referentiekader
·      Mobiliseer ook bewoners buiten vertegenwoordigende schil
o   Investeer in de breedte (anders establishment bias)
·      Ga voorbij aan vrijblijvendheid:
o   Mandateer het frontliniewerk
o   Zorg voor stevige regie
o   Creëer verantwoordingscultuur


Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, waarschuwde direct dat het niet moet gaan om het sturen van politiewerk. Het gaat om de totale veiligheidsaanpak in een wijk of buurt en de politie maakt daar onderdeel van uit.

Tevens een winstwaarschuwing: Buurt Bestuurt is geen wondermiddel maar een methode.
Het gaat om de wil om er samen wat van te maken!

Bij Buurt Bestuurt zijn 3 doelstellingen van belang:
             Veiligheidsbeleving
             Vertrouwen
             Zelfredzaamheid
De volgorde van de doelstellingen is niet van belang, maar alle drie zij ze wel relevant.

Hoe pak je dit nu aan?
·      Formeer een buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
·      Uitdaging is om aan te sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen ruiken en proeven om ze te laten participeren
·      Voeg aan het comité maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente, toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
·      Bewoners kunnen in 10 minuten 200 items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Maak daaruit dan een top-3 die SMART omschreven moet zijn en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
·      Buurt Bestuurt is niet van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te geven wanneer een item uit de top-3 kan.
·      Investeer in betrokkenheid van bewoners. Hoeveel mensen weten van initiatieven? Ga naar mensen toe, naar plekken waar inwoners komen, bijvoorbeeld op scholen.
Carolien van Eykelen, beleidsadviseur bij Directie Veiligheid in de gemeente Rotterdam, is mede grondlegger van Buurt Bestuurt.

Carolien geeft aan dat je met bewoners in gesprek moet gaan over problemen en mogelijke oplossingen en wat ze zelf kunnen bijdragen aan de oplossing. In de praktijk gaat het vaak over verkeersveiligheid, overlast door jeugd en hondenpoep.
Kies een onderwerp, welk onderwerp maakt niet uit, maar ga met elkaar aan de slag met problemen die spelen. Het  gaat om het gesprek en het proces.

Veel bewoners hebben overigens niets met het onderwerp veiligheid, dus relativeer het dus wat...

Pas de maatregelen en communicatie aan bij de "buikpijn" van bewoners. Neem als leidraad waar bewoners zich zorgen over maken.
Overheid maakt zich vaak over ander zaken druk dan bewoners. Let daar op! Als het hen niet raakt, doe wat je moet doen, maar maak er minder lawaai over.

Mensen denken vaak na over hun straat en buurt en komen met zinnige oplossingen. Laat je als overheid verrassen. Maak meer gebruik van wijsheid en betrokkenheid van bewoners en hun wens om betrokken te willen worden.

Veel mensen willen betrokken worden maar weten niet hoe dat te doen en Buurt Bestuurt is daarvoor een goed vehikel.
Het vehikel dient als een spiegel voor de gemeentelijke organisatie en politie.

Communicatie: minder generiek, meer specifiek. als een café dicht gaat  een persbericht naar alle kranten is niet verstandig. Daar zijn ze mee opgehouden. Wordt namelijk ook buiten Rotterdam gelezen en dat werkt stigmatiserend voor gebieden.
Communicatie in zo’n situatie alleen aan direct omwonenden, soms alleen met papier op café.

Als basis voor de aanpak dient een coalitie akkoord, waarbij budgetten moeten worden vastgesteld en niet alles inhoudelijk moet worden dichtgetimmerd. De invulling moet samen met de stad gebeuren.

Hoe nu verder?

De fracties van de PvdA en ChristenUnie gaan nu met betrokkenen in de stad (bewoners, politie, wijkteams en ambtelijke organisatie) in gesprek om zo te komen tot een concreet voorstel richting de gemeenteraad. Doelstelling is om nog dit jaar te starten met een eerste pilot van Buurt Bestuurt in Gouda.