donderdag 25 januari 2024

Biercafé De Goudse Eend wint opnieuw een prijs!Deze week vond de Award Uitreiking van de Nederlandse Horeca Prijzen plaats. In de categorie “café/bar” in de Gemeente Gouda won De Goudse Eend met een cijfer van maar liefst 9,55!

Jeroen Carol-Visser won daarmee inmiddels voor de 3e keer in korte tijd een prijs met zijn biercafé.In 2023 riep het Engelse lifestyle magazine LUXLife Biercafé De Goudse Eend uit tot Best Beer Café in The Netherlands.

Een ongelofelijke knappe prestatie van Jeroen Carol-Visser die toen behoorlijk verrast was door deze prijs: “Ja, dat was best een verrassing, toen ik gisteren een pakketje uit Engeland ontving, waarin de trofee zat”, aldus Jeroen. “Er zijn zoveel goede biercafé’s in Nederland, dat juist mijn zaak wordt uitgeroepen tot beste biercafé, is een hele eer”.

Daarvoor was hij door de Alliantie Biertapperijen ook al uitgeroepen tot “Beste Biercafé van Nederland”!

Bij De Goudse Eend draait het om genieten en beleven. De basis van de service is een persoonlijk bieradvies! Liever geeft Jeroen wat langer advies dan snel zomaar een bier serveren.

Namens SBG Gouda, van harte gefeliciteerd met deze 🏆!!

maandag 8 januari 2024

Gouda Onderneemt en SBG kritisch over Parkeerbeleidsplan


Eind vorig jaar stond bij de gemeenteraad het onderwerp: "Beeldvorming startnotitie parkeerbeleid Gouda” op de agenda. Opzet is dat er een flexibel en adaptief parkeerbeleid gaat komen die kan inspelen op verschillende ontwikkelingen in de toekomst. Ook zal er monitoring plaatsvinden, zodat bij ongewenste ontwikkelingen kan worden bijgestuurd. Het beleid moet gaan aansluiten op het Verkeercirculatieplan (VCP) en de wijkmobiliteitsplannen.

Het college geeft aan dat er meer aandacht komt voor ruimtelijke kwaliteit (lees: minder parkeerplaatsen), maar ook dat er rekening wordt gehouden met de benodigde parkeercapaciteit voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook wil ze dat de bestaande parkeervoorzieningen zo optimaal mogelijk worden benut.

Raad schrapt behandeling

 

Op de geplande avond zou ik namen zowel Gouda Onderneemt als de SBG inspreken bij dit onderwerp. En er was meer belangstelling voor dit onderwerp. De gemeenteraad liet echter het onderwerp van de agenda halen, omdat een rapport over de parkeerdrukte in Gouda naar haar mening te laat was verspreid en ook tegenstrijdigheden zou bevatten met eerder ontvangen informatie. 

Een bijzondere opstelling, omdat het deze avond om beeldvorming ging en het dus prima mogelijk was om over die vermeende tegenstrijdigheden vragen te stellen (blijkbaar was er wel tijd genoeg om die tegenstrijdigheden te ontdekken) en in ieder geval de insprekers aan te horen en dat dan de verkregen informatie mee te nemen in het verdere proces.

 

Kritische kanttekeningen

 

Hierbij de tekst die we op die avond hadden willen inbrengen en die we nu langs deze weg naar buiten brengen:

 

Gouda Onderneemt en de SBG hebben kennisgenomen van de stukken met betrekking tot het Parkeerbeleidsplan in Gouda en de ambitie van het college, wat verwoord is in het Bestuursakkoord, dat geleid heeft tot dit plan.

 

U schrijft in het Bestuursakkoord: “Gezien onze ambities op duurzaamheid, autoluwe binnenstad en de schaarse ruimte in onze stad, kijken we opnieuw naar het Parkeerplan en parkeervoorzieningen.”

 

Graag wijzen wij u op een aantal zaken rond het parkeren in de binnenstad die in onze ogen heel belangrijk zijn:

 

1.   Het wordt steeds lastiger voor bezoekers aan de binnenstad om gratis ergens te kunnen parkeren, nu ook in Korte Akkeren betaald parkeren wordt ingevoerd. Een bepaalde groep bezoekers wordt hiermee mogelijk geweerd en we krijgen vanuit de binnenstad hier verontrustende geluiden over omdat we economisch gezien de luxe niet hebben om een bepaalde groep te kunnen missen. Daarnaast betekent deze maatregel ook voor de ondernemers zelf extra lasten als ze hun auto ergens willen parkeren.

2.   We constateren dat het bestaande parkeeraanbod niet optimaal wordt benut en het ook onduidelijk is waar overal kan worden geparkeerd en of daar ook nog plek is. We hebben begrepen dat het parkeerverwijssysteem een hogere prioriteit gaat krijgen bij de uitvoering van het VCP en dat er ook financieel middelen beschikbaar zijn, maar we willen nogmaals beklemtonen dat het in het belang van ons allemaal is dat dit systeem zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd en daarbij bij voorkeur ook wordt aangegeven of en zo ja, hoeveel, plekken er nog beschikbaar zijn. We vernemen graag wanneer dit systeem wordt gerealiseerd.

3.   Aangezien de wens leeft dat de binnenstad meer autoluw en groener wordt is het van groot belang dat er een goed alternatief wordt geboden voor de auto’s. Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad moet naar onze mening gepaard gaan met een goede oplossing elders. Daarbij is het ook wenselijk dat het aantal verkeersbewegingen rond de singels waar mogelijk afneemt.

Wij dringen er daarom op aan om – naast extra capaciteit net buiten de binnenstad, waar de wethouder onderzoek naar laat doen zo heeft hij in mei toegezegd naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie - ook aan de rand van de stad, bijvoorbeeld op de Goudse Poort een parkeerfaciliteit met pendeldienst te gaan realiseren inclusief een hub voor bevoorrading van de binnenstad. Dan slaan we twee vliegen in een klap en wordt het aantal verkeersbewegingen naar en in het centrum teruggedrongen. 

 

Gouda Onderneemt en de SBG kunnen geen steun geven aan maatregelen die de binnenstad meer autoluw maken als niet elders een goede compensatie wordt geboden. 

Die compensatie elders is voor ons een randvoorwaarde voordat verdere maatregelen in de binnenstad worden genomen in het kader van meer autoluw. De voorgestelde maatregel draagt ook bij aan het structureel terugdringen van het verkeer in de binnenstad en verlaagt de kans dat genomen maatregelen moeten worden teruggedraaid omdat er te drastisch is gesnoeid in het aantal parkeermogelijkheden.

 

De SBG en Gouda Onderneemt willen graag constructief meedenken bij de wens om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten, maar we moeten tevens oog houden voor de belangen van diezelfde binnenstad, die economisch vitaal moet blijven. Onze inbreng en de oproep voor een extra parkeerfaciliteit buiten het centrum als randvoorwaarde, moeten in dat licht worden gezien.