woensdag 30 december 2020

200 gevels moeten nog worden opgeknapt voor Gouda750

Foto: Astrid den Haan

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Hierbij hoort een historische binnenstad die er prachtig uitziet en die we met trots kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties. Dat betekent ook dat de panden er netjes bij moeten staan. Al jarenlang vraag ik namens de ChristenUnie hiervoor aandacht en we zijn blij dat wethouder Thierry van Vugt zich hiervoor inzet in het college en er mede daardoor inmiddels een speciale subsidieregeling voor gevelherstel is.

De eerste panden in Gouda zijn inmiddels opgeknapt met behulp van deze subsidieregeling (Gevelherstel Gouda750). Wethouder Thierry van Vugt ging onlangs langs bij Marco de Vries en Wim Lendering, eigenaren van Galerie Kunst en Kleur aan de Westhaven 23, om het Gouda750 Opgeknapte Gevelschildje te overhandigen.

Gouda 750 schildje

Volgens het persbericht van de gemeente Gouda zijn Marco de Vries en Wim Lendering erg blij met de subsidieregeling van de gemeente waardoor zij hun gevel op hebben kunnen knappen. De gevel zag er naar eigen zeggen “niet uit, maar nu weer wel”. De subsidie was een zetje dat ze nodig hadden om de investering te doen. De Vries en Lendering richten zich op kunst met het accent op Gouda en promoten ook graag Gouda . Aan de gevel hangt de vlag van de galerie samen met de Goudse vlag mooi te wapperen, in het jaar 2022 mag daar ook de vlag van Gouda750 bij komen. Het raam is nu dus voorzien van een Gouda750 schildje en ze zijn blij met het “huisje” van Gouda750 dat als collectorsitem in de etalage staat. 

Wethouder Thierry van Vugt overhandigde het huisje en het schildje en is uiteraard blij met dit speciale moment: “Ik hoop dat veel pandeigenaren in Gouda het voorbeeld van Marco en Wim zullen volgen om hun gevel op te gaan knappen. Op die manier staat de stad er straks tijdens het feest mooi bij, en laat ze zich van haar beste kant zien. Samen maken we Gouda mooier. Elke deelnemer aan de subsidieregeling ontvangt een schildje en huisje om te laten zien dat ze Gouda750 een warm hart toedragen, en anderen aan te moedigen ook de handen uit de mouwen te steken. Geef Gouda door!”

Werk aan de winkel

Uiteraard ben ik net als de wethouder blij met de inzet van deze pandeigenaren, maar als alle 275 panden die op de lijst staan op tijd (uiterlijk januari 2022) klaar moeten zijn, is er nog flink werk aan de winkel!

Op dit moment hebben 77 pandeigenaren het achterstallig onderhoud weggewerkt en moeten dus nog bijna 200 eigenaren wat gaan doen!!

De eigenaren die nog aan de slag moeten hebben een brief van de gemeente Gouda gehad met de subsidiemogelijkheden.

Er zijn volgends de gemeente steeds ongeveer 25 projecten in voorbereiding. Vervolgens komt een deel in uitvoering en komen er weer andere panden in voorbereiding. In sommige gevallen is er sprake van groot onderhoud / restauratie en moet er een vergunning worden verleend. 

Subsidie

Er zijn tot op heden circa 17 subsidieaanvragen ontvangen. Gelet op het aantal panden dat inmiddels reeds is opknapt (77) betekent dit dat veel eigenaren zonder gebruikmaking van subsidie hun gevel hebben opgeknapt. Dat siert deze eigenaren!

De gemeente verwacht overigens dat er het komend jaar een toenemende vraag zal zijn om deze subsidie, maar motiveert deze veronderstelling niet. 

Ik zal in 2021 de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat de ambitie van 275 opgeknapte panden in januari 2022 nog een hele uitdaging wordt!

zaterdag 19 december 2020

Carbidschieten verboden in Gouda


Na het instellen van een landelijk vuurwerkverbod in verband met corona, bleek dat carbidschieten wel mogelijk bleef. Ofschoon dat in Gouda niet echt voorkomt ontstond er wel een discussie of we dit toch niet moesten gaan verbieden.


Aanleiding voor deze discussie was o.a. een bericht in het AD waaruit bleek dat omliggende gemeenten carbidschieten gaan verbieden of al hebben verboden en Gouda bij het niet verbieden wellicht heel aantrekkelijk wordt voor carbidschieten, ook vanuit de regio. Tevens kregen we berichten dat er veel carbid werd besteld. Nederland heeft deze "vuurwerk" variant ontdekt.


Verbod

De ChristenUnie was met een andere fractie in overleg om hiervoor aandacht bij het college te gaan vragen, maar inmiddels had GBG (gesteund door Partij van de Dieren) al het initiatief genomen om er een motie over in te dienen.

Tevens bleek dat het college ook al met elkaar in overleg was over dit onderwerp en vervolgens is in goed overleg met GBG door het college in hoog tempo een raadsvoorstel opgesteld met een tijdelijk verbod voor carbidschieten tot 2 januari 2021. Het college beschouwt dit verbod als passend, in lijn met het landelijk vuurwerkverbod.


Carbidschieten, waar komt die traditie vandaan?

Carbidschieten gebeurt al sinds mensenheugenis in Nederland. Mogelijk gaat de traditie nog terug naar de tijd van de Germanen. Zij hielden joelfeesten, waarbij grote vuren gesticht werden. Carbid was er nog niet, maar het vermoeden bestaat dat de feesten zicht ontwikkelden en het later gebruikelijk werd om te knallen. 

Bij de joelfeesten was gezamenlijk drinken een groot onderdeel. Bij het carbidschieten wordt ook nu nog vaak een biertje genuttigd. Hier en daar wordt genoemd dat carbidschieten vroeger gebeurde om boze geesten te verjagen. Carbidschieten gebeurt nu vooral voor de gezelligheid en de spanning, met name in het Noord en Oosten van het land. In 2014 werd het officieel betiteld als erfgoed: het kwam toen op de nationale erfgoedlijst te staan.


Overlast en ongelukken voorkomen

Carbidschieten is in Gouda, zoals al opgemerkt, geen traditie maar in de omliggende gemeenten is het verboden en het carbid is ook eenvoudig te bestellen. Om overlast en ongelukken te voorkomen, kiest ook Gouda dit jaar voor een verbod op het carbidschieten. Om handhaving mogelijk te maken, wordt eveneens het meenemen en vervoeren van carbid verboden, net zoals het meenemen en vervoeren van vuurwerk tijdens deze jaarwisseling verboden is.


Verbod geldt heel januari 2021

In het college voorstel zou het verbod gelden tot 2 januari 2021. ChristenUnie en GBG vonden dat tekort, omdat in onze ogen er dan nog een reëel risico is dat jongeren net na oud en nieuw alsnog zouden gaan carbidschieten met alle mogelijke gevolgen van dien. Ons amendement (mede gesteund door Gouda's 50+ Partij) kreeg een raadsmeerderheid en daarom is het verbod nu tot en met 31 januari 2021. Het voornemen is om dit verbod op te nemen in de APV voor 2022.

vrijdag 11 december 2020

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the WillingStichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok. Aanleiding was de verslechterende situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens. De vluchtelingen leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. 
 

Europese landen is gevraagd kampen op de Griekse eilanden te evacueren. Vervolgens is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Het Nederlandse kabinet kiest voor een uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming en dat gaat ook nog eens ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben naar aanleiding van het kabinetsbeleid op 29 september jl. op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om per direct 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De tijd dringt en de situatie is urgent. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend. Kerken in Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

 

Coalition of the willing

 

Met het aanbieden van de petitie wilden gemeenten en provincies laten zien dat het draagvlak voor opvang van alleenstaande kinderen in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. 

 

Gouda ontbreekt

 

Tot 9 december jl. ontbrak de gemeente Gouda op deze lijst, terwijl ze wel eerder – naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie/ http://theokrins.blogspot.com/2020/04/gouda-wil-onder-voorwaarden.html

 – zich bereid had verklaard om onder voorwaarden mee te willen werken aan opvang van deze kinderen.


 


Motie van ChristenUnie en SP

 

Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie daarom op 9 december, samen met SP, een motie ingediend met de volgende strekking:

 

“De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 december 2020.

 

overwegende dat,

·      Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;

·      Vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

·      De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;

·      Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die reeds kinderen hebben opgevangen; 

·      Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om 1.600 kinderen op te vangen;

·      Zo’n 180 gemeenten zich reeds hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

 

is van mening dat,

·      Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;

·      Kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;

·      Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze vluchtelingenkinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;

·      Onze gemeente sociaal, gastvrij en toegankelijk is en verantwoordelijkheid neemt als de rechten van kinderen in het geding komen

 

Spreekt uit:

·      Zich in te zetten voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en zelf bereid te verklaren hieraan bij te dragen

·      Dat de gemeente Gouda zich aansluit bij de "Coalition of the Willing"

·      Het college vraagt om er bij het kabinet op aan te dringen meer dan 100 vluchtelingen op te nemen en direct in actie te komen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

·      Over de voortgang hiervan de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

 

Heeft deze motie nut?

 

De ChristenUnie en de SP hebben niet de illusie dat het kabinet ineens van gedachten verandert op dit punt nu in Gouda deze motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen is aangenomen. Dat hebben de vorige 184 moties ook niet gered. De intentie is dat wij als Gouda niet gemist mogen worden in de lijst van gemeenten die zich uitspreken voor solidariteit en humaniteit.

 

De ChristenUnie zit toch in het kabinet?

 

Hoe zit dit nu met het kabinetsbesluit en de afwijkende mening van de lokale fracties? Gelukkig mogen we op dat terrein verschillen!

Als lokale fractie van de ChristenUnie hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En daarin staat we als Goudse fractie niet alleen. Vele andere fracties van de ChristenUnie steunen dit initiatief ook. De ChristenUnie heeft in 93% van de gemeenten voorgestemd. De lokale VVD-fracties stemden overwegend tegen. Slechts 21% van de fracties stemden voor. Het CDA stemde in 86% van de gemeenten voor en D66 in alle gemeenten!

 

Belangrijk signaal

 

We zijn blij dat nu ook Gouda zich heeft aangesloten bij de Coalition of the willing en daarmee zich solidair betoont met vele andere gemeenten in Nederland om zo met elkaar een belangrijk signaal geven naar Den Haag!