donderdag 17 juli 2014

Pittige avond in Gouda

Woensdag 16 juli stond de Kadernota opnieuw op de agenda en daarbij was vooral belangrijk wat er over de wijkteams zou worden besloten. De ChristenUnie heeft er van alles aan gedaan, middels een amendement en een motie, om de coalitie partijen tot andere gedachten te brengen, maar zij waren met het college niet bereid om tot andere gedachten te komen. De PvdA maakte het helemaal bont door eerst een motie van de ChristenUnie te ondersteunen en later die steun in te trekken en vervolgens met een eigen motie te komen...

Voorafgaand aan deze vergadering is collega Wout Schonewille druk aan de slag geweest om tot een gezamenlijke motie van oppositie en coalitie te komen die recht doet aan de specifieke positie van de wijkteams.
Een herbezinning op de klassieke wijkaanpak vindt de ChristenUnie geen probleem, maar wel de manier waarop de voorgenomen bezuiniging is gecommuniceerd en het op dit moment ontbreken van alternatieve vormen van burgerparticipatie.
Wijkteams
Al tientallen jaren spelen de wijkteams in Gouda een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de stad. Naast platform voor informatie en adviesrecht is het wijkteam onmisbaar voor burgerparticipatie. Door middel van dit soort platformen kunnen burgers meedenken met de gemeente en soms tegengas geven over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, inrichting van de wijk, groen en veiligheid. Maar de belangrijkste functie van de wijkteams is volgens ons de investering in de sociale leefbaarheid door organiseren van activiteiten, signaleren van zorgen en omzien naar elkaar.


Kadernota
In de Kadernota 2015 -2018 wordt er niet alleen zo’n 70% van het budget wegbezuinigd bij de wijkteams, ook is er nog geen plan hoe burgerparticipatie in 2015 vorm moet krijgen. Deze bezuiniging is dan ook getypeerd als een politieke keuze.Op de raadsvergadering gaf wethouder Hilde Niezen nog eens aan dat de bezuiniging inderdaad zonder een evaluatie tot stand is gekomen en dat er nu eenmaal financieel gesneden moet worden...

Opvallend is dat er ook steeds wordt gewezen op de mogelijkheden voor de sociale teams. Deze kunnen taken van de wijkteams overnemen, zo meent het college, maar zij gaat voorbij aan de specifieke rollen. De sociale teams, die bestaan uit professionals, gaan over individuele gevallen en de wijkteams zijn meer actief op het gebied van leefbaarheid en hebben hooguit een signalerende functie.
Daarnaast is het taken overnemen ook financieel niet aantrekkelijk omdat je dan taken die nu door vrijwilligers worden uitgevoerd laat overnemen door betaalde professionals.
Het is overigens opvallend dat de sociale teams allerlei pogingen doen om de wijkteams bij hun werk te betrekken. Ze zijn blijkbaar toch wel erg nuttig...

Motie
In een poging om een goede oplossing te vinden voor de wijkteams en te voorkomen dat de sociale infrastructuur in 2015 schade oploopt heeft de ChristenUnie contacten gelegd met andere partijen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke motie van PvdA en ChristenUnie die steun had van de meerderheid in de raad. 
Spijtig genoeg heeft de PvdA in tweede instantie hun steun weer ingetrokken en is met een eigen motie gekomen. 
De PvdA deed tijdens de raadsvergadering vervolgens een verwoede poging om de oppositie achter haar motie te krijgen en ging niet inhoudelijk in op de aantijging van de ChristenUnie dat hun handelwijze niet bepaald sjiek was.
De motie van PvdA daarnaast voorbij aan de specifieke rol van de wijkteams en is niet meer dan een herbevestiging van het college standpunt.
Om die reden heeft de hele oppositie ook tegen die motie gestemd.
Zowel het amendement als de motie van ChristenUnie werd door de coalitie partijen verworpen, al siert het Rommy de Leeuw (GroenLinks) dat hij als enig raadslid van de coalitie partijen voor de motie stemde!

Toekomst
De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de leefbaarheid in Gouda. Vanaf 2015 wordt er veel verwacht van burgers en hun ‘eigen kracht’ maar dat vraagt wel om een cultuuromslag in denken. Collega Wout Schonewille formuleerde het in een persbericht als volgt: ‘Het is naïef om te denken dat vanaf 1-1-2015 alle Gouwenaren actieve vrijwilligers worden die als burger participeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de stad en moet dit faciliteren. Sociale samenhang ontstaat niet vanzelf, dat vraagt om een investering van de gemeente Gouda"

Het college gaat nu aan de slag met wijkteams, voorzover die daar nog toe bereid zijn, om de (financiële) pijn voor in ieder geval 2015 zoveel mogelijk te verzachten. Dit is een begin, maar het zal uiteindelijk zover moeten komen dat de wijkteams hun specifieke rol behouden en daartoe ook structureel - financieel - in staat worden gesteld. 
De ChristenUnie zal de komende tijd de vinger goed aan de pols houden!

donderdag 10 juli 2014

Valse start voor college in Gouda


Op woensdag 9 juli was er een raadsdebat over de kadernota van het nieuwe college. In deze kadernota wordt aangegeven waar het college op wil gaan bezuinigen en geven ze ook aan voor welke zaken ze extra geld willen vrijmaken (investeringen).

De ChristenUnie vond het geen goede start van het college om direct alle bezuinigingen op tafel te leggen en achteraf per brief instellingen te informeren en gesprekken aan te gaan.
Wat ons betreft had de titel van het bestuursakkoord ("Gouda daagt uit"), beter: "College daagt Gouda uit" kunnen heten...

We hadden meer verwacht van de nieuwe bestuursstijl en missen ook een aansprekende en duidelijke visie en bezieling. Alles ademt nu vooral een financiële ambitie uit..

Ten aanzien van de wijkteams is het college echt de bocht uit gevlogen en we hebben daarom tijdens het debat hierover dan ook in felle bewoordingen onze verontwaardiging geuit.

Wijkteams

"Voorzitter, hoe is het mogelijk om zonder een evaluatie rond het functioneren van wijkteams te besluiten per 1 januari 2015 de subsidiekraan dicht te draaien? Het college doet het besluit simpel af als een „politiek besluit”. Is het college vergeten dat ze zelf hoog op heeft gegeven van de participatie samenleving? De wijkteams hebben een breed draagvlak in de Goudse samenleving en bevorderen de sociale samenhang. Door nu rucksichtslos te gaan bezuinigen op de wijkteams wordt deze samenhang aangetast. Het is namelijk maar de vraag wat er van de inzet van wijkteams  en vrijwilligers overblijft als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid.  
Realiseert het college zich wel dat de wijkteams een geheel andere, specifieke, rol vervullen, anders dan de sociale teams?
Wat ons betreft moet het huiswerk over. Bezuiniging op deze manier is niet geloofwaardig en niet in het belang van de stad." 

Verkiezingsprogramma's

Het besluit komt overigens ook niet overeen met  de verkiezingsprogramma’s van de college partijen. Op 2 juli heeft een wijkteam lid keurig alle citaten uit de verkiezingsprogramma's geciteerd en dat waren louter positieve verhalen over het belang van wijkteams.

Dolk in de rug

De ChristenUnie heeft het college uitgedaagd om te gaan voor vernieuwing, maar dan wel samen met de wijkteams, niet door ze nu eerst een dolk in de rug te steken en financieel de nek om te draaien, maar met uitgestoken hand, een blanco agenda en vanuit de erkenning dat we ze nodig hebben voor het bevorderen van de sociale samenhang. 
Deze oproep zullen we op 16 juli onderstrepen door een motie in te dienen

Applaus en stilte....


Tijdens onze bijdrage kregen we een spontaan applaus van de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de wijkteams. Zie: http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20140709_1/nl/Player (vanaf 0.25.00)
Normaal gesproken is het niet toegestaan dat dit gebeurd, maar het was wel een mooi moment.
Minder mooi was dat geen enkele coalitie partij de moeite nam om op onze bijdrage mondeling te reageren. De enige reactie waren wat zure tweets op twitter....

Handreiking

Wethouder Hilde Niezen deed een geste aan de wijkteams om de pijn voor 2015 financieel wat te verzachten, maar houdt wel vast aan de bezuinigingen in de kadernota. De vraag is nu hoeveel geld er voor de korte termijn exact beschikbaar komt en op welke wijze de wijkteams recht worden gedaan. Voor de ChristenUnie is het een uitgemaakte zaak dat de wijkteams een specifieke en belangrijke rol in de wijken hebben en dat dit werk financieel gesteund moet worden!