woensdag 27 februari 2019

Van harte welkom op 4 maart bij de ChristenUnie!

De ChristenUnie nodigt u en jou van harte uit voor een bijeenkomst op maandagavond 4 maart 2019 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, te Reeuwijk. 
Deze avond staat in het teken van de komende Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland.
Waar: Zalencentrum De Brug in Reeuwijk Brug
Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Sprekers: 
  • lijsttrekker Eerste Kamer Mirjam Bikker (uit Gouda), 
  • lijsttrekker Provinciale Staten Jacco Schonewille, 
  • Djoeki van Woerden kandidaat Provinciale Staten (uit Gouda) 
  • en kandidaten van de 5 waterschappen van Zuid Holland
Mirjam Bikker
Tijdens deze bijeenkomst zal de Goudse Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, vertellen over haar werk in de Eerste Kamer. 
Jacco Schonewille
De kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland Djoeki van Woerden (eveneens woonachtig in Gouda) en Jacco Schonewille willen u graag een inkijkje geven in hun werk in de Provinciale Staten en zullen vooruitblikken op de aankomende verkiezingen eind maart. 
Tevens zullen er kandidaten, van alle vijf de waterschappen die in Zuid Holland actief zijn, aanwezig zijn.
Djoeki van Woerden
Aanmelden
Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, zou het prettig zijn als u zich aanmeld op: info@gouda.christenunie.nl, ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dit mailadres. Deze avond staat ook open voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de ChristenUnie.

Provinciale Staten


Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 kiest u de leden van de Provinciale Staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning.
Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba - van de leden van de Eerste Kamer. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het inwonertal van de provincie. 
Ruim 20% van de inwoners van Nederland woont in Zuid-Holland. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus grote invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen


Tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Je stemt bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

zaterdag 23 februari 2019

Crimineel heeft eigen verantwoordelijkheid


Op zaterdag 23 februari stond er in het AD een opvallend verhaal over een verdachte uit de Top-60 in Gouda met als titel “Goudse Top 60-cliënt meer op de huid zitten.”

Woninginbraken

Vervolgens gaat het verhaal over een 22-jarige man uit Gouda (Faissal el K.) die is betrokken bij een strafproces die handelt om maar liefst 32 woninginbraken of pogingen daartoe. De Goudse verdachte zou bij 22 van de 32 inbraken betrokken zijn geweest. Hij is een bekende van de politie en heeft in diverse jeugdinstellingen gezeten.


Gouda Positief

De advocaat van de verdachte is van mening dat de verdachte meer op de huid gezeten had moeten worden door o.a. de casusregisseur. Volgens Gouda Positief zou er ook meer aandacht moeten zijn voor de zorgkant. Deze partij veronderstelt zelfs dat er geen regisseurs zijn. Al eerder vroeg Gouda Positief in de gemeenteraad aandacht voor de huidige aanpak van het veiligheidsbeleid in Gouda en werd toen door burgemeester Schoenmaker (op basis van feiten) de oren gewassen. Duidelijk is dat de huidige aanpak succesvol is en de recidive flink is gedaald. Dat betekent dat de aanpak inclusief begeleiding van criminelen door een "casusregisseur" leidt tot minder herhaal gedrag.Eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk kan het altijd nog beter en is er terecht steeds meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij ook de achtergrond en leefomgeving van criminelen mee wordt genomen.
Laten we echter vooral de verantwoordelijkheid bij de dader(s) zelf leggen. In dit geval heeft de Goudse verdachte maar liefst 22 keer een verkeerde keuze gemaakt, nog afgezien van mogelijk meer zaken die in het verleden hebben gespeeld. Hij heeft dus heel wat keren de keuze gehad om anders te handelen, maar heeft dat niet gedaan. 

Een effectieve aanpak veronderstelt in ieder geval dat je open staat voor begeleiding en verandering van gedrag en daarvan lijkt in dit geval geen sprake..

AD, 23 februari 2019

zaterdag 16 februari 2019

Haal mensen uit de eenzaamheid!


Jacques Rozendaal (SGP) zit er geharnast in... :-)
Verslag werkbezoek aan Solingen

 
Met 25 raadsleden uit Gouda hebben we op 8 en 9 februari jl. een werkbezoek aan onze zusterstad Solingen gebracht.

Bij dit werkbezoek was ook waarnemend burgemeester Mirjam Salet aanwezig.

Klaar voor vertrek

Samen met griffier Eleonore Karman en waarnemend burgemeester Mirjam Salet voorin de bus

Stedenband

Na een voorspoedige busreis starten we onze tweedaagse bij de beroemde Müngstener Brücke. De eerste presentatie in een restaurant aan de voet van deze brug ging over de jarenlange stedenband. Deze band is gestart in 1952 door een uitnodiging voor “Stadskapelle Solingen” voor deelname aan een Muziekfestival. De dirigent van dit orkest was de eerste Duitser die na de Tweede Wereldoorlog het stadhuis in Gouda betrad…

Welkom in Solingen

Stedenband

Welkomstwoorden door Oberburgermeister Tim Kurzbach
 
Later volgde in 1954 de Mondharmonica vereniging “Rheinperle”. Vanuit Gouda ging dat jaar de Pionier naar Solingen.
 
De stedenband, officieel gestart in 1958, wordt vanaf de start bezield door “Mitarbeiten an einer besseren Welt” (citaat uit een brief van wethouder Polet uit 1954) en het is mooi om te zien en te ervaren dat er sprake is van een hechte stedenband en veel herkenning en waardering voor elkaar.

 
 
Unesco Wereld Erfgoed

Na dit verhaal kregen we rondleiding door het “Bergisches Habitat” bij de brug en een aansluitend een presentatie over de Müngstener Brücke. Ze willen heel graag deze brug op de lijst van Unesco Wereld Erfgoed. Een aanvraag daarvoor werd afgewezen. Ze kregen daarbij het advies om het in een breder verband te proberen en nu komt er een aanvraag voor zes vergelijkbare bruggen in Europa. Daarbij horen o.a. de Ponte Maria Pia in Portugal en Garabit Viaduct in Frankrijk. Beide bruggen zijn ontworpen door Gustave Eiffel. Bij dit initiatief heeft Portugal de lead genomen omdat ze relatief weinig aanvragen voor de Erfgoed lijst hebben gedaan en dat verhoogt de kans van slagen.

Het hele verhaal is inspirerend voor Gouda, al moeten we ons realiseren dat zo’n aanvraag een doorlooptijd van 10 jaar kan hebben en kostbaar is.

Integratie langdurig werklozen en vluchtelingen

In Solingen is er relatief veel werkloosheid. Zo’n 10% van arbeidsgeschikten ontvangt een uitkering. Extra uitdaging daarbij is dat er 2.300 vluchtelingen zijn gehuisvest die ook toegang moeten vinden op de arbeidsmarkt.

Werkloosheid heeft veel impact op mensen, mensen kunnen er zelfs ziek van worden en het kan leiden tot eenzaamheid. Het beleid is er daarom op gericht dat mensen activiteiten aangeboden krijgen en zo uit de eenzaamheid worden gehaald. Daarnaast is het ondersteunen bij het zoeken naar een baan uiteraard ook inzet van het beleid. Belangrijk voor het vinden van een baan is een diploma en een middelbare of hogere schoolopleiding.

Solingen zet zich dus actief in voor langdurig werklozen. Daarbij wordt, zoals zojuist opgemerkt, ingezet op zinvolle tijdsbesteding en het creëren van banen. Het instrument dat ze daarbij hanteren is 100% loonkosten subsidie gedurende 2 jaar en dan 5 jaar afbouw van de subsidie. Ze krijgen hiervoor extra gelden en doel is (minimaal) 1.500 mensen door deze maatregel aan het werk te helpen. Daarbij hanteren ze een interessant uitgangspunt: op het moment dat iemand een baan vindt, zijn er minder uitkeringskosten. Die “winst” wordt weer ingezet om anderen aan een baan te helpen.

De hele aanpak is vanuit een positieve insteek: ze willen mensen graag helpen. Werken met sancties wordt zoveel mogelijk voorkomen. Je raakt daarmee namelijk gelijk een heel gezin! Het gaat om een goede balans tussen “moeten” en “helpen”.

Er is ook sprake van een specifieke aanpak voor vluchtelingen. Daarbij is er ook aandacht voor de groep die moet vertrekken, maar op dit moment gedoogd wordt. Deze groep krijgt een opleiding aangeboden om in eigen land met deze vakkennis meer kans te hebben op een betere toekomst.

De groep vluchtelingen in Solingen is relatief jong (31,6% jonger dan 15 jaar en 21,6% tussen de 15 en 24 jaar). Van de vluchtelingen is 55 man. Ze komen vaak alleen Duitsland binnen en halen daarna hun vrouw en kinderen over. 63% van de vluchtelingen komt uit Syrië 10% uit Irak en 6% uit Afghanistan (dit is vergelijkbaar met Gouda). Van de in totaal 2.300 vluchtelingen zijn er 1.382 arbeidsgeschikt. Door het bieden van taalcursussen (doorlooptijd 2 jaar) worden de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd. In het kader van integratie krijgen ze ook onderwijs over praktische zaken, zoals medische zaken en gebruiken in Duitsland.


Tsja... 
Schloss Burg
 
Na een leerzame en intensieve middag stond ontmoeting en kennismaking centraal in de avond. We werden daarvoor ontvangen in het prachtige Schloss Burg. We kregen voor het diner eerst nog een rondleiding door de indrukwekkende zalen. Het was jammer dat het al donker was, waardoor we de buitenzijde niet goed konden zien.


Kaas voor de Oberburgermeister
 
Aan tafel had ik geanimeerde gesprekken met de Oberburgermeister Tim Kurzbach en de Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. Zowel de burgemeester van Solingen als onze waarnemend burgemeester beklemtoonden tijdens hun toespraak het belang van onze stedenband.Wijkontwikkeling

 


Mohammed Mohandis (PvdA) zit verstrikt in zijn eigen web :-)


Zaterdagmorgen hadden we onze wandelschoenen nodig en hebben we met een aantal raadsleden uit Solingen een stadswandeling gemaakt, waarbij we kennis hebben gemaakt met wijkontwikkeling in Solingen. Daarbij is aandacht voor groen, speelvoorzieningen, nieuwbouw en hergebruik van gebouwen.

Een bijzonder project is Galileum Solingen: in een oude tank voor gasopslag wordt nu een planetarium gerealiseerd. Bijzonder dat het gelukt is voor dit project maar liefst 8,5 mln euro op tafel te krijgen.

 
We eindigen onze rondwandeling bij Ebbtron. In dit bedrijf werden in het verleden onderdelen gemaakt voor de beroemde Zwilling messen, maar dat hield op een gegeven moment op. Nu heeft het gebouw een metamorfose ondergaan en zijn er ruimtes voor startende bedrijven, zalen voor presentaties en is er een horeca faciliteit.

Tenslotte

We kunnen terugzien op een leerzame en interessante ontmoeting met raadsleden in Solingen en het was mooi om te zien en te ervaren dat er een goede stedenband tussen onze steden bestaat en we op veel terreinen vergelijkbare uitdagingen hebben.Mooie spreuk!
Stadsontwikkeling

dinsdag 5 februari 2019

Commotie rond de Turfmarktkerk


Al enige maanden is er veel politieke en publicitaire aandacht voor de situatie Turfmarktkerk en de verwijten vliegen over en weer over wie er nu waarvoor verantwoordelijk is. Heeft de gemeente niet alert genoeg gereageerd en hadden ze al eerder bestuursdwang moeten uitoefenen? Is het wel terecht dat ze de sloopwerkzaamheden ter hand hebben genomen en de eigenaar buiten spel hebben gezet?

Al deze vragen zijn begrijpelijk, maar er is ook een andere kant aan dit verhaal. De eigenaar is al lange tijd in gesprek met de omwonenden en de gemeente om de Turfmarktkerk om te bouwen tot een complex van appartementen. Dat leverde veel onrust en bezwaren in de buurt op en daardoor was er tot nu toe geen enkele bouwactiviteit gestart, terwijl de Turfmarktkerk steeds verder in verval raakte.

Voorbereidingsbesluit

Na de zomer bleek dat de kerk dermate in verval raakte dat spoedige sloop noodzakelijk was. Omdat er vanaf dat moment geen sprake meer is van verbouwing maar van een totaal nieuwe situatie en er tot nu toe geen enkele voortgang was geboekt, wil de gemeente meer regie hebben op het proces en besloot daarom om het middel “voorbereidingsbesluit” in te zetten. Dit besluit geldt voor een jaar en geeft alle partijen de gelegenheid om tot een bevredigende ontwikkeling op die locatie te komen. Een meerderheid van de raad – ook de ChristenUnie - heeft dit besluit gesteund.

Bestuursdwang

Niet veel later bleek dat de situatie rond de kerk zo snel verslechterde dat de veiligheid voor de bewoners in de directe omgeving in het geding kwam.
De gemeente zag zich genoodzaakt door middel van bestuursdwang de stutwerkzaamheden over te nemen van de eigenaar. Er kon niet langer worden volstaan met de eerdere opdracht aan de eigenaar om middels termijnen de kerk te stutten en te slopen. 
Met het oog op de veiligheid  moest er een versnelling komen!

Door de bestuursdwang gingde verantwoordelijkheid voor het slooptraject volledig over naar de gemeente en daarmee kon de gemeente ook adequaat invulling geven aan haar taak om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.


Woning verlaten
Omwonenden van de Turfmarktkerk zijn vervolgens geïnformeerd over de instabiele situatie van de kerk en de risicodie e.e.a. met zich mee kan brengen voor de veiligheid van personen en gebouwen in de directe omgeving. Voor een zestal woningen aan de achterzijde van de Turfmarktkerk, waar het hoogste risico van toepassing is, gold het dringende advies om de woning tot nader order te verlaten en zo min mogelijk te betreden.Het perceel van de Turfmarktkerk is tegelijkertijd niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Het nabij de kerk gelegen speeltuintje is eveneens afgezet om de veiligheid te waarborgen. 


Sloop

Op 15 november is er een bijeenkomst geweest voor bewoners om ze te informeren over de afvoer van sloopmaterialen van de Turfmarktkerk via de route Clarissenhof (naast de Turfmarktroute). Op basis van het sloopveiligheidsplan is toen tevens een tijdsplanning bekend gemaakt. Die richtte zich i.v.m. de zorgvuldigheid en veiligheid van het proces op (uiterlijk) 1 maart 2019. Naar verwachting zal de sloop tot veilige hoogte wat sneller gaan en deze week bereikt zijn. 

De sloop door de gemeente (op basis van “bestuursdwang”) moet plaatsvinden ‘tot veilige hoogte’ (6 meter boven de grond). De sloop tot op deze hoogte was gepland om 1 december gereed te zijn. Dat is ook de deadline die eerder in het jaar door Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) was opgelegd aan de eigenaar. Stabilisatie van de situatie en zorgvuldige aanpak van de sloop waren echter niet mogelijk op zo’n korte termijn.
De werkzaamheden aan de kerk worden namelijk bemoeilijkt doordat deze dicht op de omliggende woningen staat, in een monumentale binnenstad. Het kost tijd om daar veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te slopen. Dat heeft ook te maken met de kwetsbare en smalle wegen. De aannemer heeft in zijn planning aangegeven dat er hoofdzakelijk met de hand wordt gewerkt. Er wordt bovendien met kleine, lichte voertuigen afgevoerd. 


Sloop stilgelegd

De sloopwerkzaamheden – die op kosten van de eigenaar worden uitgevoerd – zullen naar verwachting enkele tonnen (raming in januari is € 600.000,-) gaan kosten. De eigenaar geeft aan dat hij het voor tienduizenden euro’s kon laten uitvoeren. Of dat laatste – gelet op de vereiste zorgvuldigheid rond het slopen en afvoeren van sloopafval – correct is hebben we inhoudelijk niet kunnen checken.  Het was voor de eigenaar in ieder geval voldoende reden om via de rechter een voorlopige voorziening aan te vragen om de sloop stil te leggen. De rechter zag vervolgens voldoende aanleiding om daaraan gehoor te geven en heeft een voorlopige voorziening gegeven om op een later tijdstip een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De behandeling heeft op 13 december plaatsgevonden.

De gemeente was het niet eens met dit besluit en heeft geprobeerd via de rechter dit besluit te laten opheffen. Dat is niet gelukt en de sloopt lag daardoor (in ieder geval) stil tot de rechter een uitspraak deed op 19 december jl.

De rechter stelde vervolgens de gemeente in het gelijk. Door die uitspraak kan de gemeente nu verder met de sloop van de Turfmarktkerk. De kerk zal onder regie van de gemeente worden gesloopt tot op veilige hoogte (6 meter), waarna de regie weer teruggaat naar de eigenaar.Komende tijd zal parallel ook de inhoudelijke behandeling van het door de eigenaar ingediende bezwaarschrift plaatsvinden. Doelstelling is om de sloopwerkzaamheden voor 1 maart van dit jaar gereed te hebben.

Vraagtekens

De gemeente heeft vanaf het moment dat er een voorbereidingsbesluit is genomen actief gecommuniceerd richting de bewoners, de politiek en de media. Ook is duidelijk dat een raadsmeerderheid steun heeft gegeven aan het voorbereidingsbesluit.
Het college heeft vervolgens zich ingespannen om de situatie rond de sloop beheersbaar te houden en zo snel mogelijk de sloop ter hand te nemen en op een verantwoorde manier uit te voeren.

Wat de ChristenUnie betreft moest daar alle focus op liggen. Het is goed om op een later moment nog eens met elkaar terug te blikken en na te gaan of er lessen geleerd moeten worden voor de toekomst. Er zijn namelijk een aantal momenten in het proces die bij het lezen van de dossiers leiden tot vraagtekens bij onze fractie. 

De hoofdvraag daarbij is of die vraagtekens te wijten zijn aan de communicatie en matige samenwerking tussen de gemeente en de eigenaar of vooral de steeds snellere verslechtering van (de fundering van) de Turfmarktkerk gedurende het laatste jaar. 

Bij de momenten waar we graag meer over willen weten denken we bijvoorbeeld aan een aantal voorwaarden die in eerste instantie door de ODMH namens de gemeente werden gesteld in het sloopveiligheidsplan (vrachtwagentonnage en afvoer van sloopafval via het water), de gang van zaken rondom de bouw van de steigers in de kerk voor de stabilisatie en de noodzaak tot de hoge kosten en alle maatregelen voor de sloop van de kerk n.a.v. het instortingsgevaar. We hopen dat het rapport van BMC daar meer duidelijkheid over gaat geven. 


Hoorzitting

In januari heeft het college de raad bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen. Zo heeft ze op eigen initiatief opdracht gegeven aan BMC om de hele proces te onderzoeken. Het rapport wordt begin april verwacht. Daarnaast heeft de eigenaar nog een bezwaarschriftenprocedure lopen en daarvan wordt in maart 2019 een uitspraak verwacht. Vervolgens kan daar nog weer beroep tegen worden aangetekend.

De raad wil graag een hoorzitting om alle betrokken partijen te kunnen horen. Wat ons betreft wordt die gehouden als het rapport van BMC gereed is. Dan hebben we een concrete kapstok en kunnen we met de input uit de hoorzitting als politieke partijen conclusies trekken en nagaan of er lessen geleerd moeten worden.

Toekomst

Er is nu veel aandacht voor het proces, maar de ontwikkelingen op deze locatie gaan intussen wel door en de komende tijd zullen er concrete ontwikkelplannen worden gemaakt.
Het zou mooi zijn als met de eigenaar tot een mooi plan gekomen kan worden op deze locatie, die rekening houdt met de historische omgeving en de bezwaren die er leven bij de direct omwonenden.

Theo Krins en Christiaan Quik


Meer over dit dossier lezen? Kijk dan op:AD, 30 april 2016 (!)