dinsdag 29 maart 2011

Strippenkaart voor raadsleden
Sinds we in Gouda in 2010 een nieuwe samenstelling van de Raad hebben is er een nieuw fenomeen ontstaan: het bestoken van het college met vragen!

Dat gebeurt dan vooral door middel van zgn. Artikel 38 vragen. Raadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen kunnen gesteld worden om verduidelijking van feiten of om een waardeoordeel van het college over een bepaald onderwerp te krijgen. Schriftelijke vragen en de antwoorden hierop worden openbaar gemaakt en krijgen hierdoor een politiek gewicht. Juist omdat die vragen een politiek gewicht hebben en daarnaast ook vaak de media halen is het verleidelijk om (veelvuldig) van dit middel gebruik te maken.

Nu valt het mij – en anderen, waaronder Marianka Peters (Goudse Post), op dat er niet alleen vaak vragen worden gesteld, maar ook dat er regelmatig rond een onderwerp ook heel veel vragen worden gesteld, met name door Trots op Nederland. Daarbij is het opvallend dat je er na beantwoording zelden nog iets in politieke zin over hoort, behalve een vriendelijk “dank u wel voor de beantwoording van de vragen” richting de wethouder tijdens een raadsvergadering. Overigens maakt onze fractie ook gebruik van dit middel, maar we doen het beperkt, overwogen en als we ervan overtuigd zijn dat we de gevraagde informatie willen benutten. Marianka Peters vindt overigens dat ook wij ons schuldig maken aan overbodige vragen, maar haar zienswijze deel ik niet.

Vorige week maakte Trots het wel heel erg bont door Artikel 38 vragen te gaan stellen over de bereikbaarheid van de Kadebuurt, terwijl we daar nota bene aanstaande woensdag in de Raad over komen te spreken! Als ze perse niet met die vragen tot woensdag willen wachten, dan hadden ze die gewoon als technische vragen kunnen indienen. Nadeel is wel dat je dan zeker geen publiciteit krijgt…..

We staan in Gouda aan de vooravond van immense bezuinigingen, laten we als fracties in de Raad daarbij het goede voorbeeld geven, door ambtenaren alleen aan het werk te zetten voor beantwoording van vragen als het echt (politiek) noodzakelijk is. Dat scheelt heel veel tijd en geld. Als dit niet spontaan lukt stel ik voor om een Artikel 38 Strippenkaart te gaan invoeren, waarmee je in een raadsperiode een gelimiteerd aantal keren vragen kunt stellen. Dan word je vanzelf selectief.

vrijdag 25 maart 2011

Ik ben een vreemdeling

Donderdagavond was er weer de jaarlijkse Ontmoetingsmaaltijd in Gouda. Sinds 2007 organiseert de “Stichting 21 Maart Gouda” jaarlijks ontmoetingsmaaltijden om aandacht te schenken aan de Internationale Antiracismedag (21 maart).

Ieder jaar eet je op een andere locatie en dit jaar was ik uitgenodigd bij R&M in Gouda.

Ik ontmoette daar o.a. een groep Nederlands Marokkaanse vaders. Deze mannen komen iedere maand samen met Nederlandse mannen om te praten over onderwerpen als “zakgeld” en “waarden die je als vader aan je kinderen meegeeft”.

Het thema voor de ontmoetingsmaaltijden was dit jaar: “Jij en ik…. Samen op weg naar een nieuw wij?”

Er werden deze avond, gerelateerd aan dit thema, diverse gedichten voorgedragen.
Die van Frouwkje Zwanenburg citeer ik hierbij:

Ik ben een vreemdeling
in deze stad,
ik zoek een huis.

Ik wandel door de straten
en sta stil bij de kerk,
ik droom van werk
bij het beeld van de drukker.

Een vreemdeling ben ik
in deze stad.

Breng mij mijn vrouw en kinderen of

Breng mij mijn vrijheid of…

Een vreemdeling blijf ik
in deze stad.

Verraad me niet
Sla je mantel om me heen


Tijdens de maaltijd hadden we een intensief gesprek over de problematiek met de Nederlands Marokkaanse jongens en de verantwoordelijkheid die de ouders daarbij hebben.

Dit leverde boeiende inzichten op, die ik later nog een keer in een aparte blog wil verwerken.

Wat we ook (opnieuw) hebben geconstateerd is dat we als bevolkingsgroepen in de Goudse samenleving wel erg naast elkaar leven en té weinig met elkaar.

Ook is onze inzet (vanuit hulpverlening en politiek) veel te veel aanbod gericht en onderling concurrerend, terwijl het veel meer zou moeten aansluiten bij wat er leeft in de groep zelf.
Voor mij is dit aanleiding om me nog meer te gaan verdiepen in deze situatie en te kijken of ik met enkele Marokkaanse vaders tot adequate ideeën kan komen.

Al met al was het een nuttige en mooie avond!

maandag 21 maart 2011

“ChristenUnie gelooft niet meer in groei”


Vorige week stond bovenstaande kop in het Reformatorisch Dagblad. De krant baseert zich daarbij op een eigen onderzoek, waaruit zou blijken dat 54% van de fractievoorzitters van de ChristenUnie van mening is dat de ChristenUnie in het gunstigste geval zal stabiliseren of dat haar aanhang verder slinkt.

Nog afgezien van het feit of dit onderzoek voldoende representatief is, vind ik het een weinig vruchtbaar uitgangspunt om zo naar de ChristenUnie te kijken.

Op het bestuurderscongres het afgelopen weekend ervoer ik een grote mate van eensgezindheid en hebben we met elkaar teruggeblikt en ons ook weer laten bepalen waarvoor we staan: christelijke politiek!

De directeur van het partijbureau van de ChristenUnie, Menno van Hulst, schreef in dezelfde krant op 12 maart het heel treffend: "De ChristenUnie is een partij van biddende, denkende en werkende christenen. Een partij die haar inspiratie en uitgangspunten uit de Bijbel haalt."

Voor mijzelf is daarbij wel de vraag hoe we dit vorm geven. Het moet gaan op een manier die de kiezers meer aanspreekt dan de afgelopen verkiezingen het geval is geweest.

Zelf word ik geïnspireerd door Lenie ’t Hart van de zeehondencrèche als het om een vertaalslag gaat. Zij is een vrouw die helemaal voor haar doel gaat, waarbij ze niet schuwt om mensen op een heel directe manier te benaderen. Ze is helder en eenduidig in haar boodschap en iedereen weet direct waarvoor ze staat.

Natuurlijk heeft ze ook haar tekortkomingen, maar het is naar mijn mening heel belangrijk dat de ChristenUnie leden heeft, die - net als zij - overtuigd zijn van de missie en daar ook helemaal voor gaan als ambassadeurs en daarbij ook investeren in hun netwerk.

De partij zal daarvoor dicht bij haar leden moeten staan. Op dit moment is de partij echter veel te veel een kaderpartij (geworden). Ze zal echter een partij moeten worden die de leden en (potentiële) kiezers weer inspireert door een aansprekende boodschap uit te dragen, passend bij de tijd waarin we leven.

Daarbij zal ook aandacht moeten krijgen dat steeds meer christenen het niet meer vanzelfsprekend vinden om op een christelijke partij te stemmen.

De komende periode lijkt het me noodzakelijk dat de lokale besturen actief in contact treden met de leden en hen bevragen wat hen motiveert en hoe ze op dit moment tegen de ChristenUnie aankijken en zullen er handvatten aangereikt moeten worden hoe de lokale kiesverenigingen dit op een goede manier handen en voeten kunnen geven.

De ChristenUnie is een partij met een missie en kan absoluut weer groeien, maar dan zal wel iedereen die de partij een warm hart toedraagt zich daarvoor moeten inzetten.

dinsdag 15 maart 2011

Gouda is uitgegleden


Het wereldnieuws wordt momenteel (terecht) beheerst door de gevolgen van de enorme aardbeving in Japan.

Maar ook in Gouda zijn er zaken gebeurd, die - zij het op een heel andere manier - de aandacht vragen en één daarvan is dat wij als fractie van de ChristenUnie vorige week het langverwachte Witboek aan wethouder Ruwhof hebben overhandigd.

Op 17 december 2010 werd o.a. Gouda getroffen door langdurige sneeuwval. Tot verbazing van veel Gouwenaars gebeurde er nauwelijks iets aan het bestrijden van de ontstane situatie en vervolgens waren vele (doorgaande) wegen dagenlang zeer slecht berijdbaar.
In Gouda veroorzaakte e.e.a. veel commotie en voor de mij was dit de aanleiding om na een Groenboek, een Witboek te gaan maken, waarin naast reacties van burgers ook belangrijke aandachtspunten en een aantal concrete aanbevelingen zijn opgenomen.

We hebben besloten het Witboek nu naar buiten te brengen, zodat de inhoud als input kan dienen voor de evaluatie die Cyclus in april zal opleveren.

Er is veel misgegaan de afgelopen winter en dat heeft ertoe geleid dat we naast het benoemen van belangrijke aandachtspunten, maar liefst 20 concrete aanbevelingen hebben gedaan.

De wethouder was blij met dit Witboek en gaat ermee aan de slag. We zijn benieuwd op welke wijze onze inbreng gaat leiden tot een verbeterde aanpak, want dat is hard nodig in Gouda!

De aanbevelingen zijn:

1. Creëer een zgn. “taskforce” bij extreme weersomstandigheden, bestaande uit politie, brandweer, gemeente en Cyclus met een “crisiscentrum”, van waaruit de operationele aansturing plaatsvindt van de gladheidsbestrijding. De extra ambtelijke capaciteit die hier voor nodig is spaar je uit bij MOB, omdat je niet steeds hoeft uit te leggen waarom het zo slecht gaat.
2. Op dit moment is Cyclus zowel voor de uitvoering als het aansturen verantwoordelijk. De laatste taak moet terug naar de gemeente. (Inmiddels wordt dit door de wethouder opgepakt.)
3. Niet alle uitvalswegen van de wijken worden gestrooid in het gladheidsbestrijdingsplan. Denk daarbij o.a. de wijk Middenwillens met 300 inwoners en het gebied rond sporthal de Mammoet. Dit moet worden aangepast.
4. Schuiven kan beste in de avond / 's nachts wanneer er geen/weinig verkeer is! Bij hevige sneeuwval overdag moet er echter direct worden geschoven.
5. Schakel zoveel mogelijk loonbedrijven in (dit gebeurt al in bepaalde situaties) Zij hebben goed materieel, kunnen met vorst/sneeuw toch niet werken. Zet daarom in op een scherpe prijs. Wellicht mogelijk om voortaan een call-off-contract deal te maken?
6. Zorg voor voldoende capaciteit aan (extra?) losse schuivers. Die kunnen worden gemonteerd op ingehuurde (afroepcontact) vrachtwagen met een voorziening om de schuiver aan de bevestigen (zgn. DIN-plaat).
7. Zorg voor voldoende zoutvoorraad.
Gerucht gaat dat Cyclus zout heeft geretourneerd vanwege te hoog vochtgehalte en dat mede daardoor problemen zijn ontstaan. Dring aan op extra opslagcapaciteit.
8. Mochten bepaalde afspraken door extreme weersomstandigheden of tekort aan materiaal niet haalbaar zijn, laat er dan een plan B zijn voor extra materiaal inzet en geen plan B om minder wegen te gaan strooien / schuiven. Laat daarbij ook een heldere communicatie lijn actief zijn tussen gemeente en uitvoerders.
9. Zorg bij extreme weersituaties voor een dagelijkse communicatie via de website van de gemeente, en tweewekelijks via de Goudse Post richting de burgers.
10. Kijk goed naar omliggende gemeentes waar de aanpak effectiever is gebleken en geef concreet aan hoe het in het seizoen 2011 / 2012 beter zal gaan.
11. Geef heel concreet aan wat er van de burgers wordt verwacht en zorg bij plekken waar zelf actie moet worden genomen en die van belang zijn voor de veiligheid (bijvoorbeeld bruggetjes), voor voldoende strooizout en zoek naar mensen die bereid zijn daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Heel specifiek zou je hierbij ook de scholen moeten betrekken. Leg e.a. vast en neem dat mee bij de communicatie.
12. Als er problemen worden gemeld bij Meldpunt Openbaar Gebied, check dan bij slecht berijdbare fietspaden en wegen of deze zijn opgenomen in de strooiroute. Zo ja, ga dan na of er iets mis is gegaan en zo niet, neem dat dan mee met de evaluatie en communiceer over beide zaken aan het einde van winterseizoen of zoveel eerder als mogelijk is.
13. Maak op de website van de gemeente een interactieve pagina, waarop meldingen kort worden vermeld en wat ermee is gedaan. Op alfabet van de wegen en in combinatie met een Google kaart.
14. Pas jaarlijks het Gladheidsbestrijdingsplan aan op basis van de klachten en bevindingen, waarbij wordt aangeven wat er specifiek is aangepast.
15. We hebben van meerdere personen vernomen dat er een instructie is uitgegaan om alleen meldingen te registeren die betrekking hadden op de strooiroutes. Dat is geen goede zaak, want juist door alle meldingen te registreren kan je je een goed beeld vormen van de problematiek en eventueel het strooibeleid aanpassen.
16. Zorg voor een goede (communicatieve) opvolging van iedere melding.
17. Als er sprake is van ernstige sneeuwoverlast is het aan te bevelen om zoveel mogelijk menskracht in te zetten en daarbij ook aan uitkeringsgerechtigden te denken. (zie ook ” Jonge steuntrekkers ruimen sneeuw in Amsterdam”)
18. Strooien rond gladheid moet meer consistent. Er was bijvoorbeeld voorspeld dat zondagmorgen 2 januari 2011 het spiegelglad zou worden. Dat was inderdaad zo, maar er was niet gestrooid. Wel in de avond daarna en maandagmorgen.
Fietsverkeer
19. Doorgaande fietsroutes, zoals de Bloemendaalseweg, moeten z.s.m. na sneeuwval worden geschoven. Bij dit soort belangrijke fietsroutes is er extra risico voor het fietsverkeer, omdat aan beide kanten water is.
20. Vooral bejaarden en mensen die slecht ter been zijn worden gedupeerd bij veel sneeuw op de stoepen en bruggen. Laat er vooral bij bruggen meer worden gestrooid of zet er bakken met zout neer. Teveel van deze mensen zitten nu soms weken aan huis gekluisterd.

donderdag 10 maart 2011

Passie voor "The Passion"


Op donderdag 21 april 2011 vindt onder de titel The Passion in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het Paasverhaal wordt gebracht. Het betreft een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, Protestantse Kerk en Rooms Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda.
Deze uitvoering van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen.
Missionair doel

“Jezus had een onmenselijke, maar Goddelijke opdracht”

Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet niet wat de betekenis van Pasen is.
Vooral christenen zijn bekend met de boodschap van Pasen. Maar buiten de kerken zijn steeds minder mensen op de hoogte van de inhoud van het paasverhaal. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen vanuit missionair oogpunt dit grote paasevenement te organiseren.

Crossmediaal project
The Passion speelt zich niet alleen af op de markt in Gouda. Ook via internet en televisie kan alles gevolgd worden.
Op diverse podia op de Markt in Gouda wordt het bijbelverhaal verbeeld en bezongen aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs.
Alles krijgt een eigentijds jasje: Pilatus is te zien als gehaaid politicus en ME’ers arresteren Jezus. Een verteller maakt met behulp van bijbelteksten verbindingen tussen toen en nu.

“Het is een verhaal dat tweeduizend jaar geleden plaatsvond, maar tegelijk past het heel erg in onze tijd. Ik denk dat het wel het een en ander los zal maken”

Hoofdrolspelers
Zanger Syb van der Ploeg en zangeres Do vertolken de rollen van respectievelijk Jezus en Maria.

Persconferentie
Op de drukbezochte persconferentie onderstreepte burgemeester Cornelis dat het om een fantastisch evenement gaat en dat hij blij is dat Gouda als middelgrote historische stad is uitgekozen.

De organisatoren geven aan dat het paasverhaal het fundament vormt van velen in hun leven en dat het een verbinding legt met de samenleving. Het gaat over verdriet, verlangen, hoop…

Dit verhaal wil je met anderen delen en het is daarmee voor zowel gelovigen als ongelovigen bedoeld. Pasen geeft aan dat de dood niet het laatste woord heeft.

Bezwaren
Het zal u niet ontgaan zijn dat ik erg enthousiast ben over dit evenement.
Toch is niet iedereen enthousiast. De Goudse SGP-fractie en enkele Goudse kerken hebben gevraagd de vergunning voor uitvoering van The Passion in te trekken. De ChristenUnie heeft zich bewust niet aangesloten bij deze vraag omdat de fractie blij is met deze missionaire activiteit en daarnaast kán de vergunning niet geweigerd worden. Er wordt getoetst op veiligheid en “goede zeden” en er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats. De officiële reactie staat op de website van de ChristenUnie.
Inmiddels heeft de burgemeester ook aangegeven de vergunning absoluut niet te gaan intrekken.

De komende weken zal er door velen hard gewerkt worden om dit evenement tot een onvergetelijke gebeurtenis voor Gouda en alle bezoekers en kijkers te laten worden.
Ik zie ernaar uit!

dinsdag 8 maart 2011

Hondenpoepzuiger in Gouda


In de media werd maandag melding gemaakt van een mobiele hondenpoepzuiger in Gouda. Deze wordt een week ingezet vanwege een opschoonactie in onze stad.

In eerste instantie dacht ik aan een 1 april grap die verkeerd was getimed, maar het lijkt een serieuze actie te zijn.

Nu heb ik al meerdere malen aandacht gevraagd voor dit probleem, dat al jarenlang voor vele Gouwenaars een enorme ergernis is.
Prima dat er nu middels een poepzuiger op “hotspots” de poep wordt opgeruimd, maar als dit maar gedurende één week wordt gedaan heeft het nauwelijks nut.
Laat er nu eens eindelijk structureel iets aan dit probleem worden gedaan, want dit onderwerp begint behoorlijk te stinken.

De toezichthouders hebben volgens mij nog nauwelijks bekeuringen uitgeschreven en alleen als bewoners in buurten heel erg veel aandacht voor dit probleem vragen worden hier en daar extra afvalbakken neergezet.

Ik heb in ieder geval maar eens aan de wethouder gevraagd hoeveel bekeuringen er nu eigenlijk in 2010 zijn uitgedeeld…

Zelf heb ik geconstateerd dat ik bij het bekeuren langs o.a. de Voorwillenseweg een flinke zakcent had kunnen verdienen. Niemand ruimt de uitwerpselen op en je hoeft echt niet lang te wachten om iemand heterdaad te kunnen betrappen. Kijk dan wel uit, want anders glijd je uit voordat je op plaats “delict” bent....

donderdag 3 maart 2011

Verkiezingskater


Na een lange werkdag reed ik dinsdagavond 2 maart naar het Provinciehuis in Den-Haag om de verkiezingsuitslagen van de provincie Zuid-Holland te volgen en een feestje te kunnen vieren als Gerard Schotanus verkozen zou worden.

Het werd echter een avond met een bittere smaak. Al snel bleek in de peilingen dat de trend van de Tweede Kamer verkiezingen in 2010 zich voor de ChristenUnie doorzette en dat betekende flinke verliezen t.o.v. de Provinciale Statenverkiezingen in 2007.
De verliezen waren vaak zo'n 40% en dat beloofde weinig goeds. Rond 22.00 uur stonden we nog op 3 zetels (van de huidige 4) en de SGP op 1 zetel (van de huidige 2). Maar al snel daarna verloren we nog een zetel (en daarmee de plek van Gerard, die op 3 staat) en kwam de SGP op 2 zetels.

De hele avond bleef dit zo en het is ronduit teleurstellend om te moeten constateren dat alle inzet van de ChristenUnie niet werd beloond in een mooie verkiezingsuitslag.Over de hele linie hebben de christelijke partijen het overigens slecht gedaan en daardoor is het christelijk geluid in ieder geval getalsmatig danig verzwakt.

Het CDA kreeg gisteren de hardste klappen. Ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 verloor de partij ruim 428.000 stemmen en daalde het aantal CDA’ers in de Staten van 151 naar 86.
De ChristenUnie haalde ten opzichte van de Statenverkiezingen van 2007 bijna 79.000 stemmen minder. Het aantal CU-Statenleden daalde daardoor van 37 naar 23.
De SGP kreeg ook een gevoelige tik. De partij won in vergelijking met de Statenverkiezingen van 2007 weliswaar circa 17.000 stemmen, maar het aantal SGP’ers in de Staten daalt van 15 naar 12.

Door al deze verliezen hebben de christelijke partijen nog maar 21% van het aantal zetels en dat was in 2007 nog 36%!
De komende tijd zullen de christelijke partijen zich moeten gaan bezinnen hoe ze de (potentiële) kiezer meer kunnen aanspreken.

Wat mij betreft zal dat betekenen dat de ChristenUnie veel meer focus gaat krijgen voor het versterken van de lokale kiesverenigingen en het inzetten van de leden als ambassadeur voor de partij.

In Gouda gaan we weer verder als fractie. Het is jammer voor Sieds Elze Sennema dat hij nog wat langer geduld moet hebben.
Gerard Schotanus heeft echter gelukkig nog genoeg motivatie om verder te gaan als raadslid.
Hij schrijft op zijn blog: "Alhoewel ik teleurgesteld ben in de uitslag, zal ik mij met nieuwe inzet geven voor de stad Gouda. Daar valt genoeg te doen. Wat denkt u van de infrastructuur (Joubertstraat , Burgemeester Jamessingel), ontwikkeling rond het station, parkeergarages aan beide kanten van het spoor , bouw van Westergouwe, groen houden van Oostpolder, fairtrade gemeente Gouda enz.enz. Er valt nog veel te doen.
Mijn weblogs krijgen dan ook een andere kleur, van provincie naar de stad Gouda. Gouda is nog niet van mij af!"