donderdag 29 september 2016

Actieprogramma Zakencoalitie is ondertekend!


De fractievoorzitters van de onderhandelende politieke partijen die gaan samenwerken in de nieuwe Goudse zakencoalitie tot aan de verkiezingen in 2018, hebben hun actieprogramma ondertekend. 
Formateur Van Schelven: 'We zijn content dat met het ondertekenen van het actieprogramma een volgende stap naar een nieuw stadsbestuur is gezet’. 
Deze week hebben de fracties van D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, GroenLinks en SGP hun achterban geconsulteerd. 
Daarna kon het actieprogramma definitief worden gemaakt. Het actieprogramma verwoordt vijftien onderwerpen waar de coalitie komende periode extra aandacht aan zal besteden, in aanvulling op het bestaande coalitieakkoord 'Gouda daagt uit!'.
Het actieprogramma is aan de gemeenteraad aangeboden en zal daar op woensdag 5 oktober tijdens een openbare vergadering worden toegelicht en besproken. 
De zes wethouders zullen dan ook worden geïnstalleerd.


Hieronder de inhoud van het Actieprogramma:


I. Voorwoord

Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een zakencoalitie te vormen. In het college neemt een 6-tal wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA, Gouda Positief, Christenunie, CDA en GroenLinks, gezamenlijk 5,4 FTE. De SGP ondersteunt de coalitie en weet zich in het college vertegenwoordigd door de wethouders van Christenunie en CDA.
Deze breed gedragen coalitie gaat zich in collegiale verantwoordelijkheid inzetten voor het belang van de stad. Daartoe zijn we in gezamenlijkheid een compact actieprogramma overeengekomen, waarmee de periode tot aan de verkiezingen wordt overbrugd.
Aan deze samenwerking liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
  • Als inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking gelden het Coalitieakkoord 'Gouda daagt uit!' en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020, tenzij anders is overeengekomen in voorliggend actieprogramma.
  • De thema's burgerparticipatie, integratie en communicatie krijgen een extra impuls om de kracht van de samenleving nog beter te benutten en het belang van de dialoog te onderstrepen. Dit vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie die de juiste dingen doet, vóór en met de stad.
  • Deze zakencoalitie wil werken aan vertrouwen tussen alle partijen in de raad en aan een goede samenwerking met de stad.
De uitbreiding van het college zal - naast de formatietoename van 0,4 FTE - geen extra kosten van bestuursondersteuning met zich meebrengen.

II. Actiepunten

Wij komen overeen- naast de afspraken uit het Coalitieakkoord en de Kadernota 2017-2020 - om samen te werken aan de volgende prioritaire actiepunten en projecten:

1. Project 'Kracht van de samenleving': 
Wij hechten belang aan communicatie richting en interactie met Gouwenaars en belanghebbenden in alle fasen van beleidsvoorbereiding, beleidsvorming en uitvoering om de kracht van de samenleving optimaal te benutten. Niet vanuit het perspectief ‘u vraagt, wij draaien’, maar wel vanuit de invalshoek van het open staan voor kennis en kunde van anderen. Deze werkwijze wordt ook leidend bij de besturing (en inrichting) van de gemeentelijke organisatie en vraagt om heldere en transparante processen.
Wij gaan door met het stimuleren van burgerinitiatieven.

Tevens zijn in 2017 de uitkomsten beschikbaar van een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid voor het inrichten van een lokale ombudsfunctie.
Als het gaat om integratie komen onder andere de elementen taal, werk en stageplaatsen aan bod.


2. Versterking veiligheidsaanpak: 
Het is belangrijk om wijkbewoners meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Het concept'Buurt bestuurt' rollen wij fasegewijs uit en we zetten hiervoor professionele ondersteuning in. Verder zetten we in op een slimmere inzet van de bestaande camera's. 
Daarnaast brengen we in kaart - zodra de uitbreiding van de Rotterdamwet in werking is getreden- wat de mogelijkheden voor benutting hiervan in Gouda zijn, in samenhang met de uitvoering van de woonvisie en de (nog op te stellen) prestatieafspraken met woningcorporaties. 
Tot slot zijn we overeengekomen om in de huidige bestuursperiode geen experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. 
Wij zijn ons ervan bewust dat werken aan veiligheid een bijdrage vanuit alle portefeuilles vraagt, zoals bijvoorbeeld het jeugdbeleid, het sociaal beleid en het ruimtelijk beleid.

3. Vernieuwing in ondersteuning en zorg: 
Uitgangspunt is goede zorg en ondersteuning voor een eerlijke prijs. Hierbij staat de zorgvrager centraal vanuit de menselijke maat en een levensbrede benadering. We werken (regionaal) aan een vernieuwde bekostigingssystematiek voor de jeugdzorg met een goede balans tussen kwaliteit en prijs maar ook tussen continuïteit en innovatie. Daarnaast creëren we meer experimenteerruimte. We investeren in een 'levens brede en integrale toegang' waarbij de afstemming met de langdurige zorg helder is. We zetten instrumenten in om de verantwoordelijkheid van de samenleving met een beroep op eigen kracht en eigen regie te versterken. Tot slot organiseren we een dag van de zorg ter evaluatie.

4. Introductie stadspas: 
Vooruitlopend op de herijking van het armoedebeleid experimenteren we met een concept van persoonlijke ondersteuning en met de introductie van een stadspas (met de mantelzorgpas als onderdeel). Tevens brengen we de samenhang met een mogelijk andere organisatie van de schuldhulpverlening in kaart.

5. Modernisering sociale dienst: 
Er komt een vernieuwde sociale dienst met behoud van de poortwachtersfunctie, waarbij méér dan nu het accent komt te liggen op eigen verantwoordelijkheid en benutting van talenten van uitkeringsgerechtigden, alles ter bevordering van de uitstroom. Ook zetten we meer in op een samenhangende aanpak (o.a. tussen de beleidsdomeinen economie, werk, inkomen, veiligheid en statushouders) en professioneel en modern klantcontact (inclusief digitalisering waar mogelijk). 
Tegelijkertijd intensiveren we de fraudeaanpak.

6. Verruiming bestemmingsplan Spoorzone: 

Het gebied vanaf het Huis van de Stad tot aan het Hamstergat krijgt een ruimere bestemming, zodat niet alleen kantoren, maar ook maatschappelijke of religieuze instellingen zich daar kunnen vestigen. De wijziging moet passen binnen de ambitie van een stadsentree met allure.

7. Aantrekkelijke stad: 

Er komt een leegstandsverordening die het mogelijk maakt om gebruikers aan te wijzen voor de vestiging in leegstaande panden in de binnenstad. Dit maakt onderdeel uit van de leegstandsaanpak cq. het pakket aan maatregelen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. We spannen ons in om in deze periode nog minimaal drie transformatieprojecten te realiseren.

We handhaven de status quo ten aanzien van de koopzondagen. We inventariseren wat de gevolgen zijn van het intrekken van de Zondagswet en hoe die opgevangen kunnen

worden, eventueel via een wijziging van de APV. Ook hierbij is de status quo uitgangspunt. Om de uitstraling van de stadsentree te verbeteren komen er andere richtlijnen voor reclameborden langs de weg c.q. in het openbare gebied.

8. Fietsveiligheid: 

In de mobiliteitsvisie is fietsveiligheid een speerpunt. We stellen een uitvoeringsprogramma op voor de aanpak van knelpunten.9. Meer middenhuur: 
De grote autonome vraag naar middenhuur vereist een oplossing. Om tevens de doorstroming in de sociale huur te bevorderen, plegen we bij de uitvoering van de woonvisie een extra inspanning om huurwoningen voor middeninkomens te realiseren.

10. Duurzaam bouwen en duurzame inrichting openbare ruimte: 
In elk geval voor de nieuwbouwwijk Westergouwe formuleren we concrete (extra) duurzaamheidsambities. Wij investeren in een duurzame inrichting van de openbare ruimte met meer aandacht voor groen. Daarbij hoort ook meer aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

11. Cultuur: er komt een cultuurnota, waarin in elk geval - als aanvulling op de Kadernota 2017-2020 - een basis wordt gelegd voor de continuïteit van de vier grote culturele
instellingen, uitgaande van wederzijdse inspanningen. Er komt een onderzoek naar een verbreding van het concept van de Chocoladefabriek. 
Daarnaast zetten we in op een stadsorganist zoals in andere steden (conform het concept van de stadsdichter).

12. Sport: 
We willen een kanteling in het sportbeleid. Het accent komt meer dan voorheen te liggen op het stimuleren van sport als verbindende kracht in onze samenleving. Het draagt bij aan belangrijke doelen op het terrein van respect, gezondheid, preventie, duurzaamheid en participatie. Zo komt er een sport(impuls)fonds en komen er impulsen gericht op sport & gezondheid (preventie) en gericht op sport & duurzaamheid (multifunctioneel gebruik gebouwen, energiebesparing etc.). 
Er moet zowel aandacht zijn voor de vele vrijwilligers als voor kansen voor ondernemerschap in de sport. 
In de nieuwe sportnota leggen we een basis voor de toekomst van de Goudse sportsector, uitgaande van continuïteit.

13. Evaluatie prostitutiebeleid: 
In 2017 vindt een evaluatie plaats van het prostitutiebeleid en de ruimtelijke implicaties daarvan.

14. Verkenning mogelijkheden lastenverlichting: 
We zullen in de voorjaarsnota 2018­ 2021 cq. de meerjarenbegroting 2018-2021 met voorstellen komen tot lastenverlichting voor alle typen huishoudens voor het jaar 2018. Tevens komt er een plan van aanpak om Gouda binnen de top 25 van de duurste gemeenten te laten zakken, over een periode van 10 jaar, voorzien van de financiële consequenties voor zowel Goudse huishoudens als de gemeentelijke financiën.

15. Visie regionale samenwerking: 
In aanvulling op de afspraken in het Coalitieakkoord 'Gouda daagt uit!' over regionale samenwerking ontwikkelen we in 2017 een lange termijn visie op regionale samenwerking.

I I I . Financiële paragraaf
Zowel het coalitieakkoord "Gouda daagt uit!", de kadernota 2017-2020 en het bijgevoegde actieprogramma gaan uit van prudent financieel beheer.
De financiële spelregels uit "Gouda daagt uit!" blijven onverkort gelden (zie p.17-19). Bestaande afspraken over de middelen voor het sociaal domein blijven onverkort gehandhaafd. Dat betekent tevens dat in de exploitatie aandacht blijft voor het weerstandsvermogen; we willen deze ratio structureel op het niveau > 1 houden.


Elke uitgave ten gevolge van de afspraken uit dit actieprogramma, structureel en incidenteel, vangen we in beginsel in de exploitatie op en wordt met voorzichtigheid omgeven: de financiële positie van Gouda is nog steeds erg zwak.

Nieuw beleid, zoals benoemd in dit actieprogramma, zal in het voorkomende geval dan ook gepaard gaan met een verschuiving van financiële middelen: geen extra uitgaven, overigens ook geen extra bezuinigingen, maar ombuigingen. Dit zal haar beslag krijgen in een meerjarig sluitende begroting die het nieuwe college tijdig aan de gemeenteraad dient te presenteren.

De schuldpositie van de gemeente laat op lange termijn een dalende tendens zien. Naar verwachting zal per eind 2019 de omvang van de schuld minder dan € 300 miljoen bedragen. Wij achten het wenselijk de dalende tendens vast te houden.
Het plafond aan leningen wordt in afwijking van het bepaalde in "Gouda daagt uit!" thans gesteld op € 330 miljoen. 


vrijdag 23 september 2016

Zakencoalitie in Gouda bereikt akkoord

Corine Dijkstra kandidaat wethouder namens ChristenUnie


Gisterenavond hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 - bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
-       de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de Gemeentewet
-       de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt
-       de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt

Wanneer deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te sturen. 
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de wethouders op de agenda kan staan.
De burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden - in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen actieprogramma.

Er is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week gescreend.

Corine Dijkstra

Voor de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.


"De onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan rekenen."

Roland van Schelven, formateur

De Goudse Post was er snel bij en plaatste dit bericht vannacht

woensdag 21 september 2016

Spektakel in Gouda

De Mallegatsluis zal worden aangelegd!

Omdat de Museumhaven in Gouda 25 jaar bestaat is er op 17 en 18 september jl. een prachtig theaterspektakel "Goudsch Getij" opgevoerd.

25 jaar Museumhaven


Goudsch Getij is een meeslepend stuk dat je meeneemt naar lang vervlogen tijden en de roerige binnenvaartgeschiedenis van Gouda. We voeren mee met het schippersgezin Kromhout dat probeert het hoofd boven water te houden....
Onder regie van Peter Meijer bezorgden tientallen acteurs en zangers het massaal opgekomen publiek een onvergetelijke voorstelling bij de Museumhaven.

Het stuk is een cadeau aan de Goudse bevolking, voor het 25-jarig bestaan in een omgeving die de haven vanaf het begin op handen gedragen heeft.
Twee uur lang heb ik samen met mijn dochter genoten van deze voorstelling. Het is gewoon jammer dat het stuk niet vaker wordt opgevoerd!

Hieronder een foto impressie:Meerdere schepen werden ingezet

Familie KromhoutIk houd van een goede borrel...Willem van Oranje


Burgemeester Schoenmaker in vroegere tijden :-)