maandag 30 oktober 2017

Meer veiligheid door betere verlichtingSinds vorig jaar is Buurt Bestuurt actief in de Goudse wijk Plaswijck. Bij dit initiatief werken de bewoners, gemeente en de politie met elkaar samen rondom een drietal thema's. Deze thema's zijn gerelateerd aan de leefbaarheid in de buurt.

Eén van de thema's die is gekozen is verlichting in de wijk. Diverse wijkbewoners hebben aangegeven dat diverse poorten en achterpaden onverlicht zijn. Daarmee zijn ze een prachtige route voor inbrekers.

Meer buitenverlichting, meer inbraakpreventie

De betrokkenen in de buurt hebben alle donkere/ onveilige plekken in de Wervenbuurt, Steinenbuurt, Zevenburgen en de Watergrassen geïnventariseerd. Vervolgens is het de bedoeling dat de bewoners bij deze plekken buitenverlichting gaan aanbrengen. Dat wil Buurt Bestuurt doen met een collectieve wijk inkoopactie, zodat bewoners goedkoop buitenverlichting kunnen kopen. 


Poortverlichting subsidie beperkt

De gemeente Gouda heeft sinds enige tijd een "Poortverlichting subsidie". Bewoners kunnen 50% van de kosten van poortverlichting vergoed krijgen met een maximum van € 50,- per aansluitpunt. In totaal heeft de gemeente Gouda een budget beschikbaar van € 2.275,-. Gerelateerd aan het bedrag per aansluitpunt, kunnen zo'n 45 bewoners in aanmerking komen voor subsidie, dus dat is maar beperkt..
Mogelijk komt er extra geld vrij, maar daarover heb ik nog geen duidelijkheid. 
Ik heb hierover inmiddels vragen aan het college gesteld.
  1. De bijdrage ineens bedraagt 50 % van de kosten van het aanbrengen van een poortverlichting met een maximum van 50 (ZEGGE: vijftig euro) per aansluitpunt.
  2. De bijdrage ineens wordt alleen toegekend indien de poortverlichting na 1 juli 1996 (= datum van inwerkingtreding van de “Bijdrageregeling Poortverlichting”) is aangebracht.
  3. Er is een maximaal budget beschikbaar voor de “Bijdrageregeling Poortverlichting” van 2275 (ZEGGE: tweeduizendtweehonderdvijfenzeventig euro). Zodra dit budget is besteed, worden géén bijdragen meer verstrekt.
  4. In verband met het beperkte budget dat beschikbaar is, dient de aanvrager van een bijdrage vóór de aanleg van de poortverlichting en de indiening van de bijdrage te informeren of nog voldoende budget beschikbaar is. 
De betrokkenen hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd in de wijk waar de die verlichting nodig is. 

In het AD meldt Hans Hoekman (initiatiefnemer en adviseur van Buurt Bestuurt): "Het plan is nu op die plekken buitenverlichting aan te brengen. Daarvoor zijn al wat verkennende gesprekken gevoerd met Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties en de eerste reacties zijn positief. Ook worden particuliere bewoners nog benaderd met de vraag of zij willen investeren in buitenverlichting op een donkere plek bij hun huis.’’


Buurt Bestuurt 

Dit project geeft aan dat via Buurt Bestuurt er concreet resultaten kunnen worden geboekt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.


Om de veiligheid in onze stad te verbeteren is het uiteraard belangrijk dat we voldoende agenten hebben en dat actief wordt gesurveilleerd. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de inwoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dat kan o.a. door de eigen woning goed te beveiligen en te zorgen voor voldoende verlichting in de wijk.
Buurt Bestuurt stimuleert dit soort projecten en zorgt ervoor dat ideeën en wensen van bewoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Naar verwachting zal binnenkort Korte Akkeren ook starten met het project Buurt Bestuurt en hopelijk zullen de andere wijken binnen afzienbare termijn volgen.

maandag 23 oktober 2017

Particulier cameratoezicht is nuttig hulpmiddel !


Onlangs ontstond er op twitter wat ophef over mijn uitspraak over camera toezicht: “Het aantal inbraken baart ons zorgen. We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”   

Onder andere D66 reageerde fel door op te merken:Mede daarom hierbij extra informatie om mijn oproep nader te onderbouwen:

Databank politie

Particulieren en bedrijven zijn steeds meer bereid hun bewakingscamera’s bij de politie aan te melden. In oktober vorig jaar telde de politie-databank nog 100.000 camera’s. Dat aantal is ondertussen snel gestegen tot 160.000 en inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Per dag komen er 60 aanmeldingen binnen van particulieren en bedrijven die hun camerabeelden ter beschikking willen stellen voor opsporing bij delicten.

Camera richten op openbare weg
Het is niet verboden om een camera op te hangen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.
·       Zorg dat de camera zo min mogelijk op de openbare weg gericht is, of op eigendommen van anderen
·       Cameratoezicht door personen valt niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), behalve als de camera gericht is op de openbare weg of op de tuin van de buurman.
·       Voor bedrijven of organisaties die een camera ophangen, geldt de Wbp wel.


Opsporing

Camerabeelden van particulieren en bedrijven vormen een welkome aanvulling op meer gebruikelijke opsporingsmethoden zoals het oproepen en horen van getuigen. De laatste tijd wordt serieus werk gemaakt van het opbouwen van een database met daarin de plekken waar in Nederland camera’s hangen. Niet de camera’s waarmee gemeenten plekken in het uitgaansleven monitoren (in het kader van camera toezicht, waarbij bordjes hangen om aan te geven dat er sprake is toezicht in het publiek domein), maar camera’s van particulieren die de voordeur of de tuin in de gaten houden en daardoor vaak ook en passant een deel van de openbare weg bestrijken.Heterdaad

De politie maakt al langer tijd gebruik van bewakingsbeelden, maar dan vaak op basis van een vordering door de politie. Hiervoor was veel papierwerk nodig waardoor kostbare tijd verloren ging en mogelijk de beelden al weer waren gewist.

Nu de trend wordt dat camera’s vrijwillig worden aangemeld kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal Het grote voordeel van de aangemelde camera’s is dat direct na een melding in de database naar de betreffende kan worden geschakeld en beelden kunnen worden bekeken.
Afhankelijk van de snelheid waarop de melding komt en kan worden gereageerd neemt de kans op een heterdaad toe.

Politie kijkt niet “live” mee  
Het gebruik van de particuliere camera is wel aan regels gebonden. Zo moet op het huis zichtbaar zijn dat er een camera is geïnstalleerd. De camerabeelden mogen niet gedeeld worden met derden en het cameratoezicht moet de persoonlijke eigendommen beschermen en niet de privacy van anderen schenden. De politie kan niet “live” meekijken. De politie weet wel waar een camera hangt en neemt contact op als er een incident in de omgeving is geweest. Ook kan de eigenaar als hij een koppeling heeft aan zijn smartphone een melding doen bij de politie, zodat deze direct in actie kan komen.

Aanschaf

Een goed camera beveiligingssysteem (die diverse ruimtes bestrijkt) in de eigen woning kost als snel zo’n € 1.000,-  – € 1.500,-. Zo’n bedrag is voor menigeen een flinke drempel, ook na eventueel een bijdrage uit de subsidiepot van de gemeente (maximaal € 250,-). In de praktijk is zo’n camera ook niet blijvend nodig. We zien in Gouda vaak dat inbraken zich voor een bepaalde periode concentreren in bepaalde buurten en soms zelf straten. In zo’n geval zou het mooi zijn als tijdelijk camera’s beschikbaar worden gesteld, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding, zodat meer mensen van deze faciliteit gebruik gaan maken en vaker een inbreker op heterdaad kan worden betrapt.

Samen met (structureel!) meer politie capaciteit, beveiliging van deuren en ramen hebben we dan een mooi pakket aan maatregelen om het aantal inbraken definitief af te laten nemen.


Bron:


maandag 16 oktober 2017

Het moet niet zotter worden...

Erasma met Theo Krins (Foto: Theo Lucas)

Zotte Zaterdag - 14 oktober 2017

Op 14 oktober maakten we in Gouda een sprong in de tijd, naar het Gouda van 1511. De periode van kaasmakers, priesters en schouten, lakenververs en koopmannen. Van de zot en andere Gouwenaars.

Op deze dag was de Goudse binnenstad gehuld in middeleeuwse sferen. Rondom de St.Janskerk waren oude ambachten actief, er trok een bonte stoet van narren, troubadours, Hooghe Dames en andere middeleeuwse figuren door de stad, er zong een monnikenkoor enz.

Het was een prachtige dag voor de vele bezoekers en Gouda heeft zich weer op een mooie manier op de kaart gezet!

Hieronder een foto impressie:

Oude ambachten


Tin gieten

Zotte intocht


"Hoor de monniken zingen" (Gouda's Liedertafel) 
Moeder van Erasmus


Erasmusraam in de St.-Janskerk


Erasma

Trouwen in de Middeleeuwen
Pijpenmaker 
Gouds plateel
Bouwen met Lego

woensdag 11 oktober 2017

de Droominee over de Goudse binnenstad

Op 9 oktober kwamen ondernemers uit de Goudse binnenstad en vertegenwoordigers van de lokale politiek bij elkaar in het Oude Stadhuys op de Markt om te praten over de ambities die de politieke partijen hebben met betrekking tot de binnenstad. Ook was er gelegenheid voor de ondernemers en onze Centrum Manager Ronald van Rossum om aan te geven wat er speelt in de binnenstad en waar aandachtspunten liggen. 

De Droominee maakte op pakkende wijze een samenvatting van deze bijeenkomst en deze wil ik u - met zijn toestemming - niet onthouden. 

Lees en geniet! 


Disclaimer:
Onderstaande tekst is een gevatte spoken-word-samenvatting van de Droominee. In de woordcombinatie Spoken Word zit eigenlijk al de letterlijke betekenis de woorden moeten uitgesproken worden. Deze tekst is gemaakt tijdens de meeting van een uur tussen raadsleden en ondernemers.


9 oktober 2017

is het zij die onder nemen
en zij die van boven regelen
of samen Goudse geheimen
van 750 jaar ontzegelen
in een kruisbestuiving
en wisselwerking
om samenhangend beleid te sterken en als open boek openbloeien
de samenwerking tussen ons duurzaam laten groeien


Ronald heet ons welkom met zijn bril op
het duurt even maar hij pakt toch een microfoon op
maar staat die wel aan Rik helpt hem uit de brand
de opkomst valt een beetje tegen van ondernemers kant
maar we gaan toch enthousiast aan de gang
we hebben maar een uurtje en dat is niet zo lang
Ben Breeveld is 6 maanden geleden platform Gouda Werkt begonnen 

en heeft daar Gouwenaars en werkzoekenden mee gewonnen
50 winkeliers werken daarin al samen
hij bemiddelt in het vinden van banen en stage


uitdagingen voor de binnenstad waar denk je aan op dit moment 
roept u maar beiden groepen roepen door elkaar ongeremd:

bereikbaarheid, leefbaarheid 
fietsen en vitaliteit
leegstanden, meer klanten 
dereguleren, fietsparkeren 
onderscheidend aanbod 
betere stadsmarketing 
handhaving, vergunning 
verbinding, bevoorrading 
schoon en bodemdaling 
binnensingel-ontwikkeling 
gezamenlijk positioneren
en vervolgens participeren
Michel van GroenLinks begint met een simpele pitch 
bereikbaarheid omdat hij het een puinhoop met fietsen vindt 
verbinding tussen zorg en werklozen
en dingen zoals duurzaamheid en de bodem


Wim Schmidt Gouda Positief wil mensen centrum bewegen 
mensen blijven hangen in de wijk waar ze leven
Bolwerks parkeergarage is vaak een zo goed als lege


Elma de Ronde (D66) zondag open; keuzevrijheid voor ondernemers 
voorstander van singelpark (kan men daar een date op pikken?)
ze kon alles op de flipover zo goed als afvinken


Huibert van de CDA heeft vanuit business en overheid een visie 
wie doet wat - is dan ook zijn raad voor de volgende coalitie

Ronald noemt zijn VVD gekscherend partij voor de vrienden 
Rotterdampas uitgegeven in 010 zo kan Gouda niks verdienen 
hoe meer lokaal geld wordt creëert
des te meer de stad werk genereert

we zitten op goud maar hoe kunnen we dat poetsen 
betere bewegwijzering plus die 300 meter winkelroute 
secondes tikken verder tijd is voor de raad duur

Theo van het CU ook wel het Centrum voor U 
randcentrumontwikkeling waardoor we OMsingelen 
omdat mensen bijvoorbeeld bij chocoladefabriek zitten 
verlos ons van de randen opzoeken
verleid ons in bezoeking van het binnen
gratis parkeren laat hij in het midden


Jan de Koning gaat winkeldiefstal hard aanpakken
maar hij loopt niet vaak op naaldhakken
maar mensen met rollator komen nauwelijks de straten door 

verlagen lasten op alle fronten daar is Gemeente Belangen voor

zij die de kredietcrises overleefde mogen een nieuwe naam claimen 
die onder-nemers heten voortaan wondernemers
veel functies zijn uit de binnenstad verdwenen
bioscoop, bibliotheek, muziekschool, stadskantoor namen al de benen
van toeristen kun je onmogelijk vaste klanten maken
dus we moeten juist ook de Gouwenaars weten te raken 

en de koopzondagen lijkt wel meten met twee maten 
want Action en supermarkten mogen open op alle dagen

afval inzamelen, gescheiden en op duurzame manieren 
we moeten onze schone binnenstad blijven vieren

wie is voor en wie is tegen 
koopzondagen moet zijn hand opsteken 
7 dagen per week
maar we blijven in de discussie steken 
sommige willen bijna
met hun principes breken
in schuivende delen
we moeten ook
van onze fouten dereguLEREN


mobiliteitsvisie moet ook in beweging blijven
pakketdiensten betere toevoer aandrijven
handhaving iemand krijgt bijvoorbeeld een vergunning
maar dan zit er iemand onder snackbarmantel iets illegaals te runnen


we experimenteren en we blijven lekker Gouds als vanouds knallen 
we zoeken naar balans tussen uitstallen en nergens overheen vallen 
ook boven winkels wonen kan het stadsleven
weer helpen volstromen Gouda kan een potje breken


is het zij die onder nemen
en zij die van boven regelen
of samen Goudse geheimen
van 750 jaar ontzegelen
in een kruisbestuiving
en wisselwerking
om samenhangend beleid te sterken 

en als open boek openbloeien
de samenwerking tussen ons 

duurzaam laten groeien

de Droominee wRAPs up 
tekstmaker en performer

vrijdag 6 oktober 2017

ChristenUnie kiest voor Gouwestad

Na de presentatie door Gouwestad en GoudaFM op 6 september jl. heeft het college aan de hand van de vooraf gestelde criteria besloten om de licentie voor de lokale omroep aan Gouwestad te gunnen. 

Deze week was er een raadsdebat en was het aan de raadsfracties om een keuze te maken.

Op 25 oktober neemt de gemeenteraad formeel een besluit en dat zal dan als advies naar het Commissariaat voor de Media gaan die het definitieve besluit neemt. De zendmachtiging geldt dan voor een periode van 5 jaar.


Brede doelgroep

De belangrijkste reden voor het college om voor Gouwestad te kiezen is dat deze omroep een meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan (BPO) heeft en de zekerheid heeft van een brede doelgroepen programmering, aangezien dat nu al realiteit is.

Voor de ChristenUnie is het voorstel van het college belangrijk, omdat het college goed in staat is geweest om op basis van aanwezige expertise een inhoudelijke afweging te maken. Als raad moeten we ons vooral baseren op gesprekken met betrokkenen, de presentaties inclusief de beleidsvoornemens en zoals gezegd, het besluit met toelichting van het college.

Vrijwilligers van Gouwestad in de Raadszaal

Ambitieus

Het staat buiten kijf dat beide omroepen ambitieus zijn en een geheel eigen plek hebben in Gouda. 
GoudaFM heeft veel plannen en wil ook heel bewust inzetten op verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben ze dan uiteraard het hoofdkanaal. Wat in hun nadeel is, is dat dit allemaal nog plannen zijn en de realisatie ook nog eens een grote investering vraagt, zowel in menskracht als financieel. Dat maakt dat Gouwestad, die al een brede doelgroepen programmering kent en een grote groep vrijwilligers heeft, op dit punt duidelijk in het voordeel is.


Andere criteria zijn - naast de wettelijke criteria waaraan beide omroepen voldoen - niet meegewogen of leverde geen duidelijke winnaar op, zodat we - uitgaande van de aanvullende criteria, vooral iets moeten vinden van het doelgroepenbeleid en de meer diverse samenstelling van het BPO.

Het feit dat Gouwestad een bestaande organisatie heeft die aan de vereiste criteria voldoet, waaronder de vereiste diversiteit aan doelgroepen, en dat niet op basis van ambities nog moet gaan realiseren weegt voor ons zwaar. 

Uitdagingen

Gouwestad heeft echter nog wel de nodige uitdagingen, aangezien GoudaFM absoluut verder is als het gaat om toepassing van moderne media en algehele presentatie. Wat dat betreft blijft het jammer dat het niet gelukt is om beide omroepen om te vormen tot één nieuwe omroep. 

Keuze voor Gouwestad 

Maar goed, we moeten als raad tot een keuze komen en de fractie van de ChristenUnie heeft besloten het voorstel van het college te steunen en dus voor Gouwestad te kiezen.

Onze argumenten hiervoor zijn:


  • bestaande brede doelgroepen beleid, waarbij in het bijzonder de sportprogramma’s en Kerk in de Buurt in Gouda bijzonder worden gewaardeerd;
  • een bestaande grote vrijwilligersorganisatie die dat beleid mogelijk maakt en 
  • door deze vele vrijwilligers kan Gouwestad ook extra / nieuwe initiatieven eenvoudiger implementeren;
  • GoudaFM heeft aangegeven haar ambities ook zonder een licentie voor lokale omroep te gaan verwezenlijken, alleen minder snel;
  • De keuze voor Gouwestad betekent daarmee dat beide omroepen blijven bestaan en elkaar scherp kunnen houden. Wat ons betreft een prima situatie;
  • Als de licentie naar GoudaFM gaat, zal Gouwestad stoppen. Daarmee gooien we veel “lokale omroep kapitaal” weg en kunnen vele vrijwilligers hun talenten niet meer inzetten voor de lokale omroep, temeer daar ze niet bereid zijn om in dat geval over te stappen naar GoudaFM.

Financien

Opvallend was dat tijdens het debat door GBG en Gouda Positief de financiën aan de orde werd gesteld en daarbij steun kregen van VVD en Partij voor de Dieren.
Gouwestad werd verweten niet transparant te zijn over de financiën, terwijl de jaarrekeningen (mits daarom was verzocht) in het Huis van de Stad gewoon in te zien waren. Daarbij is het ook van belang te realiseren dat de financiën ieder jaar grondig worden gecontroleerd door het Commissariaat van de Media en ook de gemeente Gouda jaarlijks een controle uitvoert.

Bijzonder was dat ze de financiën van GoudaFM geen reden voor een debat vonden, terwijl daar best vraagtekens bij te zetten zijn.

Het meest storende aan deze discussie was echter dat - op basis van een raadsbesluit (!) -  de financiën geen criterium voor de toetsing is. Al met al vond ik het niet getuigen van professioneel gedrag.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de de vier genoemde fracties zich verder verdiepen in de financiën... 
Duidelijk is in ieder geval dat een raadsmeerderheid voor Gouwestad gaat kiezen op 25 oktober!