zaterdag 26 september 2015

Waarom AZC in PWA Kazerne?


Deze week was de eerste inloopavond in de PWA Kazerne voor bewoners in verband de komst van een AZC.
Er was volop gelegenheid om met betrokken instanties het gesprek aan te gaan: COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), Vluchtelingenwerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) en gemeente Gouda. Het was vooral druk bij het COA en de gemeente.
Keuze college
Bestuurder Pieter Siebers van het COA moest vele vragen beantwoorden omtrent de locatie keuze voor de PWA. Zijn reactie op deze vraag is dat het COA het liefst een gebouw betrekt die in het bezit is van Rijksvastgoed en snel en eenvoudig is te verkrijgen. Ze vinden de PWA Kazerne mede om die redenen een goede keuze.
Hij bood de bewoners aan om met het COA een keer naar Utrecht te gaan om daar te zien en ervaren dat inpassing in een woonwijk prima gaat.
Op de vraag waarom niet eerst de stad en de raad is geraadpleegd was zijn reactie kort en krachtig: Dat is de keuze geweest van het college.
Andere locaties
De vraag die blijft staan is of er werkelijk geen andere gepaste locatie in Gouda is. Er staan namelijk talloze gebouwen leeg (Belastingkantoor, Verpleeghuis Bloemendaal en locaties in de Goudse Poort).
Ook de vraag waarom er niet is gekozen voor spreiding, zoals in Hilversum, is een vraag die bij bewoners leeft. Overigens gaat dat model wel uit van een grote centrale opvang.
Op de website van de gemeente Hilversum staat: “Het satellietmodel dat de regio voorstaat, bestaat uit een grotere opvanglocatie en een aantal kleinere locaties. In de grote opvanglocatie worden minstens 500 asielzoekers gehuisvest, in de kleinere ongeveer 200-300. Het COA stelt een grote opvanglocatie verplicht, wegens het zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten van mensen en middelen op één plek.”
Bezorgd
Heel wat bewoners klampten mij  aan en uitten hun bezorgdheid over de impact voor de wijk, waarbij wordt gevreesd voor overlast doordat asielzoekers gaan rondhangen en wellicht ook vrouwen en meisjes gaan lastig vallen. Op de radio werd deze week met betrekking tot het mogelijk lastig vallen door burgemeester Wienen, voorzitter van de asielcommissie van de VNG, gezegd, dat dit bij AZC’s niet aan de orde is
Burgemeester
Burgemeester Schoenmaker kreeg heel wat over zich heen en toen vertegenwoordigers van Gouda Noord zoals het Hoort (GNzhH) de druk richting hem opvoerden ontstond er een ronduit onprettige sfeer. Het lijkt me goed als het bestuur van GNzhH op korte termijn een keer een koffie met hem gaat drinken, zodat de lucht wat kan opklaren.
De burgemeester maakte duidelijk dat hij zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen, al is het opmerkelijk dat volgens de Volkskrant hij het volgende gezegd heeft : “We hebben gezegd: liever niet, maar we beseffen dat het moet.”
Deze uitspraak vraagt om een nadere toelichting, omdat hij ook ruimte had kunnen vragen om eerst met de raad te overleggen en met bewoners rond de PWA het gesprek aan te gaan. Ook had hij het COA kunnen voorstellen om alternatieve locaties te gaan bekijken alvorens een voorkeur uit te spreken.
Hoe nu verder?
Wat de ChristenUnie betreft zijn asielzoekers welkom in Gouda omdat wij als gastvrije gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Ten aanzien van het proces en de locatie keuze leven nog wel de nodige vragen en binnenkort zullen we als raad met het COA het gesprek aangaan en waarschijnlijk komt er ook nog een gelegenheid om ons als raad uit te spreken.
Verder zullen de bewoners actief betrokken moeten worden bij het verloop van het proces. Vicepremier Asscher zei tijdens de wekelijkse persconferentie deze week daarover iets belangrijks: 
‪Als er een besluit is genomen dat democratisch gelegitimeerd is, wat jou niet bevalt, dan zul je daarmee moeten omgaan. Maar het is wel belangrijk dat dat op de goede manier tot stand komt, dat er goed geluisterd is, dat er een open overleg is geweest. Als dat zo is, dan weten we allemaal dat je je moet neerleggen bij dingen die je niet leuk vindt"
Het is dus belangrijk dat we een glashelder verhaal kunnen laten horen richting de stad omtrent de definitieve keuze en de noodzaak om al dan niet op één locatie in Gouda te zijn gevestigd en de bewoners op een open en constructieve wijze bij het proces worden betrokken.

Alleen dan kunnen we aan de bewoners vragen om begrip te hebben en oproepen om met elkaar de schouders eronder te zetten om asielzoekers een goede periode te laten hebben in onze mooie en gastvrije stad.

dinsdag 22 september 2015

Gouden kans voor Koudasfalt?


Begin dit jaar stond de aankoop van locatie Koudasfalt op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heb ik namens de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund. In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even.

Ook gaat de motie uit van een breed gedragen initiatief:

“Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten (Daarbij kan gedacht worden aan Gouda Bruist, Gouda Sterk aan de IJssel, Stichting Koude Start, Pauzelandschap Potterspoort, Buurtschap Stolwijkersluis, Wijkteam Binnenstad, Werkgroep Gouda Krimpenerwaard, Ondernemersvereniging Gouwehaven, Stichting de Poorter, Museumhaven Gouda en natuurorganisaties), waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht.”
Gif

Na het zomerreces waren we als raadsleden uitgenodigd om het terrein zelf te komen bezichtigen.
De enorme oppervlakte van het terrein maakte indruk op me en er zijn inderdaad veel mogelijkheden om hier iets moois van te maken, al blijft het een uitdaging om goed met het gif om te gaan dat in de grond zit.
Om het risico zo klein mogelijk te laten zijn worden er momenteel nog onderzoeken uitgevoerd en naar verwachting zijn de risico’s dan beheersbaar.

“De vervuilde bodem van de kavel is bekend. In september 2014 is in opdracht van Matex Vastgoed BV (eigenaar van de koudasfalt locatie) door adviesbureau Aveco de Bondt een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met het oog op de mogelijke verkoop van de locatie. Het nader bodemonderzoek richt zich ten eerste op de afperking van reeds bekende mobiele verontreinigen en is ook uitgevoerd om een compleet en actueel beeld van de bodemkwaliteit te krijgen ten aanzien van de gehele locatie. Op basis van dit rapport heeft de ODMH begin juni jl. aangegeven dat op enkele punten nog nader onderzoek nodig is wat KWS moet uitvoeren voordat ze hun bedrijfsactiviteiten officieel kunnen beëindigen. Daarbij moet aangetoond worden of de vervuiling zich via het grondwater verspreid (de verwachting van de ODMH is, dat dit niet het geval is). Dit onderzoek zal KWS moeten uitvoeren voor de eventuele kaveloverdracht en de uitkomsten zullen mede bepalend zijn bij de mogelijke aankoop van de kavel. De beschikbare rapporten van het bodemonderzoek zullen ter beschikking aan de raad worden gesteld.” 


GOUDasfalt

De kennismaking was voorbereid door GOUDasfalt. Onder deze naam is een enthousiaste groep vrijwilligers, breed gesteund door diverse organisaties, druk aan de slag om een mooi en duurzaam plan op het terrein van Koudasfalt te realiseren. Helaas hebben we over die plannen tijdens ons bezoek nog maar weinig gehoord. Wel was er een boeiende presentatie over een enigszins vergelijkbaar project in Utrecht dat succesvol is verlopen.


Gouden kans?

Op de dag dat we deze locatie bezochten werden we verrast door een mail met het bericht dat er nog een ander (volgens de initiatiefnemers: financieel dekkend) initiatief is om dit terrein te gaan ontwikkelen. Met nog enkele raadsleden heb ik die avond een bezoek gebracht aan de initiatiefnemers daarvan (Jan Smit, Hans Convent en Dick de Wit).

Omdat het huidige voorstel richting de raad uitgaat van een exclusieve samenwerking met GOUDasfalt wordt het ingewikkeld om dit initiatief een kans te geven. De eerst indruk van dit plan – dat ik nog niet mag laten zien – is dat dit een nadere bestudering zeker waard is. Binnenkort krijgen we als raad een verder uitgewerkte versie van dit plan inclusief een financiële onderbouwing te zien.

Het is buitengewoon jammer dat er sprake is van twee initiatieven, die naast elkaar lopen.
Raadsleden die voor financiële zekerheid gaan zullen mogelijk zwichten voor het nieuwe initiatief, terwijl andere fracties – in lijn van de aangenomen motie – zullen blijven vasthouden aan een breed gedragen initiatief.
Ik hoop van harte dat er alsnog onderlinge bereidheid ontstaat om tot een gezamenlijke aanpak te komen, want dat vergroot de slagkracht en vergroot mogelijk de kans om tot een geslaagd initiatief te komen. 

Vragen aan college

Doordat er nu twee initiatieven zijn en het collegevoorstel uitgaat van een exclusieve rol voor GOUDasfalt, wil onze fractie helderheid over de verschillende rollen in dit proces. Ook willen we meer duidelijkheid over financiële aspecten.
We hebben daarom aan het college een aantal vragen gesteld:


  • Zijn er andere initiatieven door het college gewogen alvorens ze tot de keuze voor GOUDasfalt is gekomen? 
  • In hoeverre zijn aan GOUDasfalt formele toezeggingen gedaan over alleenrecht voor Koudasfalt? 
  • Mocht gekozen worden voor het van start gaan met meerdere initiatiefnemers: welke mogelijkheden zijn er dan om inkomsten te generen, daar nu een “reserveringsvergoeding” door het college gekoppeld is aan het alleenrecht voor een partij. 
  • Inmiddels heeft zich een andere initiatiefgroep gemeld met een concreet plan. In hoeverre is het college bereid dit proces ook met hen in te gaan, mede in het licht van overweging 4 uit de motie? 
  • Op welke wijze gaat het college het proces (ambtelijk) begeleiden met de initiatiefnemer(s) om een zo optimaal mogelijk resultaat te halen? 
  • Wanneer wordt de raad nader geïnformeerd over het (zo goed mogelijk) ondervangen van de mogelijke risico’s? 
  • Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan lid 2 van de motie: “Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop”? 
  • GOUDasfalt wil zo snel mogelijk op het terrein aan de slag. Op welke wijze wordt voorkomen dat er voor de gemeente een financieel nadeel kan ontstaan (door keuze voor een bepaalde inrichting) mocht er later voor een andere koper worden gekozen?
  • GOUDasfalt geeft aan open te staan voor marktpartijen die passen in het profiel en concept van GOUDasfalt. Wat gaat het college doen als zich één of meer marktpartijen aandienen die een waardevolle toevoeging kunnen bieden tot het succesvol (financieel) exploiteren van dit gebied, maar ze past / passen niet bij het profiel en concept van GOUDasfalt? Wie bepaalt uiteindelijk? 

woensdag 16 september 2015

Zoek de verbinding!


De afgelopen weken worden we dagelijks geconfronteerd met beelden van vluchtelingen en de soms mensonterende omstandigheden waarin ze in Europa verblijven.
Doordat het aantal vluchtelingen zo enorm groot is lijkt het probleem ons boven het hoofd te groeien en verscherpen de meningen tussen voor- en tegenstanders van (ruimhartige) opvang.
Daarbij kunnen we voorstanders van opvang van vluchtelingen niet naïef noemen en tegenstanders niet harteloos. Daarvoor is het probleem té groot en té complex.

Emoties

Vervelend is wel dat de publieke opinie zich slechts via deze twee wegen lijkt te bewegen: men bestookt elkaar met allerlei steekhoudende argumenten, maar ook ingenieuze drogredenen. Daarbij laaien de emoties vaak flink op.

In de afgelopen weken heeft de media menig quote gepubliceerd waartegen vervolgens flink geageerd of gereageerd wordt.Ook in Gouda zie je dat de verhoudingen behoorlijk op scherp worden gezet, o.a. door groepen op Facebook (zie afbeelding hierboven). 

Er komt nu mogelijk zelfs een protestmars. Het moet een vreedzame demonstratie worden, maar volgens het AD is er wel een bepaalde ondertoon waarneembaar: “Eieren en tomaten voor de burgemeester als hij 'het lef heb' om zich te vertonen, kan ik helaas niet tegenhouden, laat staan verbieden.'' (uitspraak van Ruud Kemner, organisator)

Wegkijken

Als fractie van de ChristenUnie zijn we voor het opvangen van vluchtelingen, maar we zien ook dat er iets moet gebeuren met betrekking tot de enorme hoeveelheid vluchtelingen die naar Europa komen.
Op lokaal niveau gaan we dat Europese probleem niet veranderen, maar we kunnen er wel voor kiezen om op lokaal niveau onze verantwoordelijkheid te nemen.

Door weg te kijken of diverse opvanglocaties goed te vinden, als het maar niet bij mij in de buurt is, lossen we het probleem niet op en gaan we voorbij aan de taak die we hebben.
Uiteraard moet een bepaalde locatie wel voldoen aan allerlei eisen, waaronder passend in de omgeving en buurt en moet er geïnvesteerd worden in een goede dialoog met betrokken buurtbewoners.

Maar wat staat is dat het onze verantwoordelijkheid met elkaar is om een steentje bij te dragen aan dit grote probleem!
Vrede en recht brengen, internationaal, Europees, landelijk, dorp, stad of straat daar ligt een taak voor ons allemaal.

We onderstrepen daarom nog graag eens de uitspraak: 'Laat mogelijke vestiging van AZC in #Gouda de stad verbinden en niet een splijtzwam zijn. Gouda is vanouds een gastvrije en tolerante stad!'

Dialoog

Het verbinden kan beginnen als we met elkaar bereid zijn naar elkaar te luisteren. Wat beweegt je om voor of tegen te zijn? Waar liggen gemeenschappelijke standpunten? Hoe kunnen bezwaren worden weggenomen?

Er is veel angst voor de cultuur en geloofsovertuiging van de vluchtelingen, onwetendheid en onzekerheid over de situatie waar deze mensen vandaan komen. Er zijn ook vragen over de impact van de geestelijke bagage van vluchtelingen op de Goudse samenleving.
Vragen die bij zowel voor- als tegenstanderds leven.

Belangrijk is alleen dat wat de ChristenUnie betreft deze vragen ons niet van de overtuiging afbrengen dat we deze mensen moeten opvangen. Het zet ons juist in de actie–modus om het beste voor deze mensen én de stad te realiseren.
Wat kunnen we doen zodat we voorbereid zijn? Hebben onze scholen extra kennis nodig? Hoe kunnen we de buurt het beste voorbereiden en ondersteunen? Etc.
 
Bron: AD
PWA Kazerne

Het gesprek zal zeker ook gaan over de locatie keuze. Wellicht zijn er gelijkwaardige of betere locaties denkbaar elders in Gouda. Deze vraag lijkt met de bewuste keuze door het COA nu niet aan de orde, maar prima om dit wel met elkaar te bespreken.

We zullen in de komende tijd als fractie ons voorbereiden op de komst van nieuwe vluchtelingen in onze stad. Dat doen we graag met alle betrokkenen in de stad. Want laten we bij alle verschil van mening die er mag zijn, blijven realiseren dat er een grote groep mensen is die geholpen moet worden en dat Gouda altijd een gastvrije stad is geweest. 
Laat dat ons inspireren en aan elkaar verbinden!


maandag 14 september 2015

Prachtig monument in Gouda


Op 12 september was de Open Monumenten Dag en wij hebben met vele anderen wederom genoten van de prachtige monumenten in Gouda. Ieder jaar weer is het verrassend om te zien hoe mooi onze stad is!
Dit jaar zijn we uitgebreid gaan kijken in de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg. Dit rijksmonument staat al jaren leeg, maar er zijn nu concrete plannen om dit gebouw te gaan herontwikkelen en er 67 appartementen te gaan realiseren. De oplevering van de woningen staat gepland voor medio 2016.
Historie
In 1910 werd de Ambachtsschool voor Gouda en omstreken opgericht. Begin jaren dertig ontwerpt de Haagse architect Jos Duijnstee een nieuwe behuizing voor de school met erfafscheiding en met bijhorende conciërgewoning in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. De school verhuist in 1932 naar de Graaf Florisweg 62-64.
De tegeltableaus in het tochtportaal zijn in 1910-1935 en 1939-1940 vervaardigd door Goedewaagen en ontworpen door een toenmalige docent van de school, W. Hogervorst. Ook een deel van het glas-in-lood is van zijn hand. Dit glas-in-lood werd in 1932 door oud-leerlingen aangeboden.
Tijdens de oorlogsjaren is het schoolgebouw bezet geweest door de Duitsers.
Waardering
De ambachtsschool met bijbehorend exterieur en interieur is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

De school is van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een bouwstijl en -tijd en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. 

De school heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging als vrijstaand complex langs de Graaf Florisweg.
Foto's
Geniet van dit prachtige gebouw middels bijgaande foto's:

donderdag 10 september 2015

Vluchtelingen welkom in Gouda

Er is in Nederland dringend behoefte aan extra opvang voor vluchtelingen en asielzoekers. Ook aan de gemeente Gouda is nu een concreet verzoek gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). COA wil de PWA kazerne als regulier asielzoekerscentrum (AZC) gaan gebruiken voor een middellange termijn (10 jaar).
Aanpassingen van de kazerne zijn namelijk dermate kostbaar dat dit niet loont voor kortdurend gebruik.

De ChristenUnie is positief over dit verzoek omdat we als gastvrije en tolerante stad op deze manier een steentje bijdragen aan het omzien naar mensen die op de vlucht zijn.

Waarom de PWA kazerne?

Het COA heeft contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat in onze gemeente de PWA kazerne beschikbaar is. Het COA heeft het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens bericht deze locatie te willen betrekken. Aansluitend heeft het COA de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het vestigen van een regulier AZC in de PWA kazerne.

Formeel heeft het COA de toestemming van de gemeente niet nodig, omdat het huidige bestemmingsplan "maatschappelijk" voldoet. Het COA wil echter graag overeenstemming met de gemeente. De gemeente moet namelijk een gebruiksvergunning en een vergunning voor de verbouwing verlenen.


Pand geschikt

De bestemming van de locatie laat het gebruik als AZC toe. Momenteel denkt het COA aan het huisvesten van maximaal 500 personen. Er gaat nu eerst onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van het gebouw en daarna moeten er allerlei aanpassingen worden gedaan. De verwachting is dat het AZC in de tweede helft van 2016  in gebruik kan worden genomen.

College is positief

Het college wil o.a. vanwege het landsbelang medewerking verlenen aan dit verzoek, maar heeft wel – terecht! - het COA met klem verzocht de ervaringen en aandachtspunten uit de eerdere discussie over de PWA kazerne te betrekken bij de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.
  
Communicatie

Omwonenden hebben voor (!) de persbijeenkomst een brief ontvangen over het verzoek van het COA. Samen met het COA gaat de gemeente een inloopavond organiseren voor omwonenden om hen te informeren en om vragen te beantwoorden.

Het actief informeren en het zoveel mogelijk rekening houden met wat er bij de bewoners leeft, is belangrijk om het beschadigde vertrouwen richting de politiek niet nog verder aan te tasten.

Het nog eerder betrekken door de gemeente van de bewoners was door de snelheid van handelen van het COA - voor zover ik dat nu kan overzien - niet mogelijk en de situatie is ook anders dan voor de zomer, aangezien het COA zelfstandig en rechtstreeks via het Rijksvastgoed bedrijf tot deze aankoop is gekomen en de gemeente daarin geen rol had.

Samenwerking

Het zal geen eenvoudige opgave zijn om de buurt rond de PWA kazerne enthousiast te maken voor de komst van een AZC. Ik hoop oprecht dat er echter niet weer een felle discussie zal ontstaan, maar dat er met elkaar op een constructieve wijze zal worden samengewerkt.

Ik wil eindigen met een statement:

“Laat de mogelijke vestiging van een AZC in Gouda de stad verbinden en niet een splijtzwam zijn. Gouda is immers vanouds een gastvrije en tolerante stad!"