zaterdag 30 juni 2012

Lof voor burgemeester Cornelis bij opening Huis van de Stad

De afgelopen dagen domineerde de stroopwafel onze stad Gouda.
Vrijdag 29 juni werd ons nieuwe Huis van de Stad ("Stroopwafel") geopend en op zaterdag 30 juni waren er talloze stroopwafel activiteiten. Over de activiteiten in een andere blog meer.

Op vrijdag 29 juni was zowel de opening van het Huis van de Stad als ook het afscheid van burgemeester Cornelis. Samen met de Commissaris van de Koningen Jan Franssen opende hij dit fraaie gebouw, waarin nu alle gemeentelijk diensten zijn ondergebracht.

De Commissaris beklemtoonde de regionale taak van Gouda en sprak van een "Huis van de Stad in de regio". Aardig was dat hij nadrukkelijk aangaf dat de media een onjuist beeld hebben neergezet over Gouda en het optreden van onze burgemeester. Hij heeft de goede dingen voor onze stad gedaan en heeft daarvoor enkele jaren geleden ook onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen.

's-Avonds bij het afscheidsfeest bleek opnieuw dat velen de burgemeester een warm hart toedragen en het moet na alle kritiek van de afgelopen jaren voor hem en zijn vrouw een warm bad zijn geweest.

Hierbij een foto verslag:

Felix Bots (VVD) zingt enthousiast bij Gouda's Liedertafel
Tisina &Wim Cornelis en Jan Franssen
Geschenk van zusterstad Kongsberg (Noorwegen)
Stadsdichteres Clara Smeets
Spectaculaire openingsact
Gouds Kinderkoor van Daniëlle van Laar

donderdag 28 juni 2012

Wim, bedankt!


Op de raadsvergadering van 27 juni hebben we als raad afscheid genomen van Wim Cornelis als burgemeester van onze stad. Zijn laatste vergadering was tevens de eerste vergadering van de raad in het Huis van de Stad en dat maakte deze avond extra bijzonder.

De avond begon wat chaotisch doordat iedereen moest wennen aan de nieuwe opstelling (dubbele rijen) en het feit dat de fractievoorzitters voor de overige fractieleden zitten. We waren vervolgens net begonnen toen de raadszaal door een (loos) brandalarm moest worden ontruimd. Daarna bleef de avond rommelig, mede door enkele schorsingen voor overleg door de fracties, maar het gaf een apart sfeertje....Aan het einde van de vergadering gaf Wim Cornelis de hamer aan Jan Vermeij (VVD), voorzitter van het presidium en vice-voorzitter van de raad en daarmee sloot hij ruim 10 jaar als burgemeester van onze stad af.

Er volgden diverse toespraken waarin de inzet van onze burgervader voor de stad Gouda en de regio werden geroemd. Ofschoon er hier en daar een licht kritische toon te horen was over vooral zijn wijze van communiceren, overheerste toch vooral het positieve geluid. Natuurlijk werd ook stilgestaan bij alle aantijgingen die naar zijn adres zijn geuit, welke veelal niet terecht waren en er is bewondering voor het stevige harnas die Wim om zich heen had als dat nodig was. Een markante uitspraak van hem is:

"Als ik mij door emoties had laten leiden, dan had ik het geen 33 jaar uitgehouden in het openbaar bestuur."

Ander typeringen van hem zijn "een Groningse doordrijver","vasthoudend" en "geen woorden maar daden". Wim Cornelis heeft zich enorm ingezet voor het veiligheidsbeleid, al is er door de media regelmatig een beeld neergezet dat hij theedronk en pamperde en dus niet door pakte. Meer waardering kreeg en krijgt hij vanuit een deel van de lokale politiek, de regio en de ministers in Den Haag.

Zijn activiteiten in Elmina hebben veel stof doen opwaaien, maar hij wist daar bij zijn afscheid een mooi verhaal over te vertellen: dankzij onze contacten in Elmina kwam hij op een staatsbanket in gesprek met de toenmalige minister Ernst Hirsch Ballin, wat resulteerde in een Veiligheidshuis in Gouda. Het gebeurde vaker dat hij door goed lobbywerk in Den-Haag gelden voor Gouda wist binnen te halen, zoals extra geld voor de slappe grond.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, waarbij enkele nieuwe fracties de politieke arena in Gouda betraden, breekt er voor onze burgemeester een moeilijke periode aan.

Jan Vermeij bracht deze periode in zijn speech op een bijzondere wijze onder woorden en met zijn toestemming hierbij zijn bijdrage:

"Na de verkiezingen in 2010 ontstond er een situatie, die bijna uniek is in de gemeente-politiek: 12 partijen dienden zich aan voor de verdeling van 35 zetels, 6 partijen verschenen op het veld met drie zetels, Een moeilijk beheersbare situatie, hoe speel je de wedstrijd van 4 jaar uit met elkaar. Nieuwe partijen moesten hun draai vinden , begrijpelijk ze waren nog niet in vorm, jij probeerde met alles wat in jouw vermogen lag, als een coach, er nog een team van te maken. Helaas, werd ook weleens met gestrekt been gespeeld, eigenlijk goed voor een rode kaart.

Respect voor het spel (de democratie) en de andere spelers was/is wel eens ver te zoeken, vooral toen wij de wedstrijd moesten spelen, niet tegen het Huis van de Stad, maar tegen jouw Huis in Ghana.

Na de reguliere speeltijd kwam er nog een verlenging en deze werd in jouw voordeel beslist. De prijs van deze wedstrijd was behoorlijk, zowel in persoonlijke als in financiële zin.

Ik hoop dan ook van ganser harte dat deze Raad in de tweede helft die nu aanbreekt, het spel zo zal spelen, dat na het laatste fluitsignaal in 2014 de Raad dit zonder gele of rode kaarten heeft uitgespeeld, een Fairplaycup zal het niet worden. Een ligt een grote taak weggelegd voor jouw opvolger."

Als dank voor al zijn inzet als burgemeester van Gouda wordt hij deze avond ereburger van onze mooie stad. Hiermee blijft hij voor altijd verbonden met onze stad.

Wim, bedankt voor alles wat je voor onze stad hebt gedaan en het ga je goed, samen met je vrouw Tisina en allen die je lief zijn!

zaterdag 23 juni 2012

Samen aan de slag!
Deze week stonden diverse belangrijke onderwerpen op de agenda: verbonden partijen, voorjaarsnota en wijkaanpak.

De wijkaanpak is een belangrijk onderwerp, aangezien een goed functioneren van wijkteams en andere partners in de wijk van groot belang is voor de leefbaarheid van onze stad.
Er moest een nieuwe nota worden vastgesteld, omdat de huidige nota voor 4 jaar was vastgesteld (2008-2011). Belangrijk issue bij het opstellen van de nieuwe nota was een forse bezuiniging die de wijkteams heeft getroffen en daarnaast wordt nu op een aantal terreinen de punten op de "i" gezet om de huidige aanpak verder te verbeteren.

Er is dus voor de komende jaren (2012-2015) geen nieuwe aanpak van kracht, maar min of meer een voortzetting van het huidige beleid. De wijkteams hebben stevig onderhandeld met de wethouder om enige vrijheid van (financieel) handelen te houden en het is mooi om te constateren dat bijna alle wijkteams (vooral wijkteam Plaswijck is nog kritisch over het resultaat) zich achter deze nota hebben geschaard.

De ChristenUnie heeft bij de raadsbehandeling (evenals bij een eerdere verkennende bespreking) op een aantal zaken gewezen:
- Begrijpelijk dat er financieel wat meer toezicht komt, maar laat dit het functioneren van de wijkteams niet gaan belemmeren. De wethouder heeft toegezegd dat hier goed op gelet gaat worden
- De wijkcoördinator heeft een belangrijke rol richting wijkteams en wethouder en moet daarom betrokken en zichtbaar zijn en moet geen "obstakel" gaan vormen.
- Prima dat er € 50.000,- beschikbaar is voor aandachtsbuurten en dat deze middelen specifiek kunnen worden ingezet in buurten die extra aandacht nodig hebben en dat besteding van deze gelden niet alleen afhankelijk is van een barometer, maar dat ook "gezond verstand" uitgangspunt is.
- Het is goed dat de wijkteams nu aan de slag kunnen gaan op basis van de nieuwe nota, maar de toegezegde evaluatie over 1 1/2 jaar is belangrijk. Als zaken niet goed functioneren zullen we die moeten gaan bijstellen.
- We hebben er ook op gewezen dat het belangrijk is dat wijkaanpak in een bredere context wordt geplaatst, omdat een integrale aanpak per wijk (liever nog per buurt) effectiever is.Een goed voorbeeld is Zwolle, waar in 2011 een "Buurt-voor-Buurt" onderzoek heeft plaatsgevonden.
Het Buurt-voor-Buurt onderzoek geeft een beknopt beeld van de buurtbeleving van bewoners over de leefbaarheid en veiligheid. Dit beeld wordt geschetst aan de hand van een aantal samengestelde indicatoren (rapportcijfers, percentages en schaalscores).

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van:
- Wijkanalyses
De wijkanalyses beschrijven het gemiddelde beeld van een wijk.
- Buurtanalyses
De buurtanalyses laten in één oogopslag zien hoe het met de buu rten is gesteld.  Het gaat bij deze buurtanalyses om de twee problemen die door de meeste respondenten het vaakst worden aangekruist van een lijst van potentiële buurtproblemen.
Naast de score voor de betreffende wijk/buurt staat ook de score van de stad vermeld voor de grootste buurtproblemen van dat gebied, zodat gelijk zichtbaar is hoe groot het probleem is gerelateerd aan het gemiddelde van de stad.
- Meest gemiste voorzieningen
Het gaat om de voorzieningen waarbij de hoogste percentages respondenten aangeven dat deze ‘te weinig’ of ‘veel te weinig’ aanwezig zijn in de buurt.
- Politiecijfers
Bij elke wijk- en buurtanalyse staan in een grafiek de incidenten opgenomen die bij de politie bekend zijn (door aangifte, melding of eigen opsporing). De incidenten zijn uitgesplitst in leefbaarheids- en veiligheidsincidenten.

Er ontstaat in de raad steeds meer steun voor ons verzoek om dit in de toekomst ook in Gouda op deze of vergelijkbare manier te gaan aanpakken, bijvoorbeeld in combinatie met de Stadsmonitor.

Voor nu is het belangrijk dat de partners in de wijk aan de slag kunnen gaan, maar in de toekomst zal het een goede zaak zijn als er op basis van een breed onderzoek een meer integrale aanpak tot stand komt.

dinsdag 19 juni 2012

Een gewone vrouw om trots op te zijn!

Mia met kleindochter
Op 18 juni heeft de bekende binnenstad ondernemer Mia Schaap uit handen van burgemeester Wim Cornelis een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij heeft deze decoratie gekregen voor haar bijzondere verdiensten voor Gouda. De uitreiking vond op het Stadhuis op de Markt plaats, op een wat ludieke plek: buiten op het schavot.

Mia is al jarenlang een grote aanjager in het verzinnen van en het samen met anderen laten uitvoeren van allerlei initiatieven die de stad steeds weer positief op de kaart zetten.


Zo is zij één van de initiatiefneemsters geweest van de Goudse Glazen uitgelicht. Gedurende een aantal jaren zijn in de decembermaand de glazen van de Sint Janskerk van binnenuit verlicht. Mia Schaap is lid van Stichting het Goud(s) idee. Daarnaast is zij bestuurslid van de samenwerkende ondernemersvereniging en lid van het Doe-platform. Dit laatste is een groep die namens de samenwerkende ondernemersvereniging activiteiten organiseert om de Goudse binnenstad leuk en levendig te houden.

Mia was totaal verrast door deze gebeurtenis, al hoopte ze al jaren op een lintje :-)
Diverse familieleden, vrienden en ondernemers waren naar het stadhuis gekomen om met haar dit heuglijke feit te vieren. Zelf mocht ik vanuit de politiek er ook getuige van zijn.

Mia, nogmaals gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding en je trof me met je uitspraak:
"Ongelooflijk dat er mensen zijn die niet van deze stad houden."
Je hebt gelijk, want Gouda is een geweldige stad!

Hieronder een fotorapportage:  


Het stadhuis is prachtig versierd

 
De rode loper is uitgerold  

De totaal verraste Mia wordt opgevangen door familieleden
Luid applaus als Mia over de rode loper loopt
Bijzonder moment
Dikke knuffel
Toepasselijk gebak
Dit cadeau heeft Mia gekregen van familie, vrienden en bekenden

  

zaterdag 16 juni 2012

Ambitie gesmoord

Het oorspronkelijke ambitieuze plan van Multi Vastgoed


Een jaar geleden presenteerde Multi Vastgoed een ambitieus plan voor de zuidzijde van het NS Station in Gouda, waarbij vooral de Vredebest en Spoortstraat een flinke opknapbeurt zouden krijgen. Het aanvankelijke plan met 18.000 m2 winkeloppervlakte is inmiddels verschrompeld tot nauwelijks 10.000 m2, waarbij de belangrijkste winkel een vestiging van Albert Heijn zal zijn (met 1.500m2 vloeroppervlakte).

Het eerste plan worstelde met de verkeersafwikkeling, maar ook dit veel kleinere plan heeft op dat terrein nog wel een stevige uitdaging. Ofschoon de bussen worden verplaatst naar de noordzijde, zal door de supermarkt en parkeergarage , met 250 plaatsen, er een flinke toename zijn van het autoverkeer zijn door een aantal straten, waar we juist proberen die straten bij het station wat meer autoluw te laten zijn. Daarnaast leidt een supermarkt tot een hogere "omloopsnelheid" dan "normale winkels".
Het nieuwe plan zal vooral effect hebben voor  de Vredebest (voor het bereiken van dit gebied) en de Noothoven van Goorstraat, de Crabethstraat en het Van Bergen IJzerdoornpark.

Verder is er nu eigenlijk meer sprake van het faciliteren van een vestiging van Albert Heijn met wat extra winkels.
Er komt van het oorspronkelijke idee om grootschalige winkels daar te vestigen waarschijnlijk nog maar weinig terecht. Multi Vastgoed vindt nu dat een winkeloppervlakte van 300m2 al een grote winkel is... H&M aan de Kleiweg krijgt bijvoorbeeld een bruto winkeloppervlakte van 1.500 m2.
Te kleine winkels zijn niet wenselijk, omdat er dan directe concurrentie ontstaat voor de binnenstad, terwijl het juist de bedoeling was (is) om die positie te versterken.

Winstpunt van het plan is wel dat een deel van de spoorzone weer een frisse uitstraling krijgt en dat komt het beeld van onze stad absoluut ten goede!
Voor de Goudse Verzekeringen is de aanpassing overigens ook aantrekkelijk, omdat er nu op de benedenverdieping een fietsenstalling is voorzien voor 3.000 rijwielen. Aan de noordzijde kunnen al 5.000 rijwielen worden gestald, waarmee we dus met recht een fietsstad zijn.

De komende tijd zullen we een afweging moeten maken of we dit plan nog voldoende vinden om te steunen en of de verkeerssituatie beheersbaar blijft. Tevens zullen de belangen van de kerk (o.a. ongestoorde kerkgang) die daar centraal in het plan is gevestigd en de uitstraling voor onze stad ook moeten worden meegewogen.

Op dit moment wachten we op een concreet plan van Multi Vastgoed. Daarnaast zullen de bewoners en belanghebbenden nog gaan reageren en dan zullen we als raad uiteindelijk een besluit moeten nemen.

maandag 11 juni 2012

Rondje voor een jointje
Op 1 juni organiseerde het wijkteam Binnenstad weer een Rondje Binnenstad voor raadsleden. Diverse fracties en de wethouder Ruwhof waren aanwezig om weer langs plaatsen te worden geleid die om aandacht vragen.  

Evenals vorig jaar gingen we eerst naar de Conventstraat waar de kale muur van de parkeergarage een doorn in het oog blijft, ook al hebben de bewoners er een kleine groenstrook langs geplant. Er zijn nog steeds plannen om metalen bomen voor de garagemuur te zetten die begroeid zullen worden met klimplanten. Het wijkteam heeft daar al een potje voor gereserveerd en verwacht dat het er dit jaar eindelijk van zal komen.

Volgende stop was de Wilhelminastraat in verband met de overlast die door koffieshop De Vriendschap wordt veroorzaakt. De problematiek met de auto’s wordt nu versterkt door bouwactiviteiten (minder beschikbare plaatsen). Soms kiest men er dan maar voor om iemand af te zetten, een rondje te rijden en dan wordt die persoon weer opgepikt. De eigenaar probeert er wel wat de verkeersoverlast te doen, o.a. door van donderdagavond t/m zaterdag avond door twee man het verkeer te laten regelen en foutparkeerders niet te bedienen. Helaas verandert dit niets aan de aard van de zaak: een soort sofdrugs afhaal centrum met dus veel aanloop. De gemeente is huiverig om een koffieshop buiten de binnenstad toe staan omdat in de binnenstad de camera’s en het (sociaal) toezicht aanwezig is. In Juni is er weer een bijeenkomst van de gemeente met bewoners hierover.

Ook veel overlast ondervinden de bewoners op de Lange Tiendeweg op vrijdag en zaterdagnacht van de rij taxi’s die daar op klanten uit de Woodies wachten: motoren blijven draaien, muziek en gepraat van de chauffeurs. Het wijkteam zoekt met alle partijen naar een oplossing die het voor een ieder leefbaar(der) moet maken en deze situatie wordt besproken bij Kring Veilig Uitgaan.


Daarna stonden we nog even stil bij het Wallenbergplantsoen waar ondertussen al 17 bomen zijn gekapt, maar de werkzaamheden stil liggen totdat de aansturing van de zakpaal naar een nieuwe schakelkast is overgebracht. Dat kan pas in augustus plaatsvinden. Dan zal het hard doorwerken worden want volgens plan zal het plantsoen op Open Monumentendag (begin september) officieel geopend worden.

Lelijke opbouw bij ABEE panden

Na een korte stop in de Spieringstraat (verbouw ABEE panden nog steeds in volle gang en eer zijn diverse geveltuintjes met rozen geplant) stonden we nog even stil op de Noodgodsbrug waar het plan voor het openen van de Havensluis werd aangestipt en werd verteld over de in maart gehouden verkeersschouw. De opvallendste punten daaruit:
• Er zijn veel gereserveerde parkeerplaatsen, zoals voor een bedrijf of arts, maar zijn die nog nodig?
• mixed parkeren: buiten havens richting de singel is meer ruimte gekomen. het blijft zoeken, maar het is wel beter geworden
• Handhaving kan beter.


Vervolgens stopten we bij Reakt op de Hoge Gouwe, waar al enige jaren sprake is van overlast, omdat daar methadon wordt verstrekt. Nu worden daar binnenkort ook thuislozen opgevangen en de openingstijden verruimd. Omwonenden zijn nu in overleg met Reakt. Op verzoek van het wijkteam wordt uitgezocht wat de relatie tussen Reakt en gemeente is.Op de hoek van de Naaierstraat en de Turfmarkt, werd aandacht gevraagd voor de verbreding van het trottoir aldaar wat de verkeersveiligheid zal vergroten. Een bouwcontainer die daar nu toevallig staat toont dat aan. Ook kwamen daar de semi-ondergrondse containers ter sprake die op de Turfmarkt (Haven en Gouwe) gepland. Dit blijken grote bakken te zijn die 1,50m. boven de grond uitsteken. Wethouder Wendy Ruwhof kon de bewoners direct geruststellen dat dit plan terug naar de tekentafel is verwezen en er opnieuw wordt bekeken wat er mogelijk is.

Altijd fijn als je werk wordt gewaardeerd....

Tenslotte bekeken we op de Slapperdel de bouw van de H&M. Het is goed te zien dat de fundering als een puist uitsteekt. Er is nu regelmatig overleg tussen bewoners en aannemer o.l.v. een onafhankelijk voorzitter over de bouw. Daarnaast zijn bewoners met een ontwerper bezig met een herinrichtingsplan voor het overgebleven Slapperdelplein waarbij een compromis gezocht wordt tussen aantal parkeerplaatsen en leefbaarheid. In juni zou het plan gereed moeten zijn. Bewoners vroegen aandacht voor de afgesproken tien extra parkeerplaatsen. Die zouden openbaar moeten zijn maar bevinden zich niet op openbaar gebied en de eigenaar weigert tot op heden om daar aan mee te werken. Deze problematiek valt overigens buiten het herinrichtingsplan. Ook werd de wethouder gevraagd om Slapperdel geen officiële parkeerplaats meer te laten zijn die elke toerist met Google of TomTom kan vinden, want dat heeft nu een aanzuigende werking voor deze toch al krappe plek.

Het Rondje Binnenstad voor raadsleden eindigde traditioneel in het Verzetsmuseum.

We kunnen opnieuw terugzien op een leerzame middag, waarvoor dank aan het wijkteam!


(met dank aan Marie-Louise Pierson)

maandag 4 juni 2012

Huis van de Stad

Vandaag was het voor de ambtenaren en het college de eerste werkdag in het nieuwe Huis van de Stad in Gouda. Ofschoon er nog heel wat moet worden afgewerkt is het al goed te zien hoe mooi dit gebouw is geworden. Vandaag mocht ik met enkele andere raadsleden vast wat rondkijken, omdat er voor alle fracties een vergaderplek moest worden gezocht. Ofschoon op 30 juni er een open dag is, laat ik graag vast wat mooie beelden zien.


De dames zitten gezellig achter het glas

Ontvangstbalie

De achterzijde van de raadszaal heeft een bijzondere vorm en
wordt verlicht met wisselende kleuren


Moderne meubelen in de wachtruimte


  
Een eigen gevangenis in het Huis van de Stad

 
Met al een eerste gevangene: Ed de Lange van de Gouda´s 50+ Partij

  De VVD (Laura Werger) doet het licht uit... 

.  
De raadszaal is nog niet gereed. We gaan er vanaf 27 juni vergaderen

 


 Dit lijkt wel een trein coupé    

 
Tijdelijke fractiekamer van de ChristenUnie

 

Gouda Ontmoet  

  

Laat opbloeiende liefde...

 
B&W Kamer

 
De notabelen van Gouda

 
Speelstoeltjes voor raadsleden

  
Werkplek voor Gouda Positief