woensdag 30 november 2016

Kandidatenlijst ChristenUnie voor Tweede Kamer vastgesteld

Hoopvol realistisch 
Theo Krins op 29e plek

Afgelopen zaterdag (26 november) hield de ChristenUnie haar verkiezingscongres. Tijdens dit congres werd de kandidatenlijst vastgesteld evenals het verkiezingsprogramma. ‘Hoopvol realistisch’ heet het verkiezingsprogramma, en bij het congres vormde deze term de rode draad.
Aan de hand van ontmoetingen met gewone Nederlanders schetste partijleider en lijsttrekker Gert-Jan Segers hoe hij kwam tot zijn hoopvol-realistische wereldvisie. Hij heeft daar ook een mooi boek over geschreven: "Hoop voor een verdeeld land".
"Als ChristenUnie niet bestond, hadden we hem vandaag nog opgericht om op te komen voor bijzonder onderwijs."


Vervolgens laat Gert-Jan Segers aan de hand van concrete voorbeelden zien wat die hoopvol-realistische politiek in zijn ogen moet inhouden: Het belastingstelsel moet vriendelijker zijn voor gezinnen met eenverdieners. Dat is het nu niet, want eenverdieners betalen tot 6x meer belasting dan tweeverdieners. “Rutte gedraagt zich als een vijand van het gezin.”, aldus Gert-Jan. Ook voert hij o.a. een pleidooi voor het bijzonder onderwijs en vraagt om aandacht voor ouderen, die vaak eenzaam zijn.
"Gezin is niet alleen hoeksteen van de samenleving, maar ook toetssteen van eerlijk belastingstelsel."
"Maak werk van een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin mensen waardig oud worden." 
Cultuur
"We zijn lang te vrijblijvend geweest over onze cultuur" vindt Gert-Jan Segers. "De “joods-christelijke traditie” is het fundament van onze samenleving.Het lijkt soms alsof onze beschaving door veilingmeester Pechtold verkocht wordt.”
Gideon
Gert-Jan roept de achterban - en in het bijzonder de kandidaten voor de Tweede Kamer - op als een Gidionsbende "ten strijde te gaan". We mogen dat doen in afhankelijkheid van God en met het oog op het welzijn van de mensen.
Mooie ervaring
Het was een mooie en bemoedigende dag en ik voel me bevoorrecht dat ik door het congres tot één van de kandidaten voor de Tweede Kamer ben gekozen. Het gaat weliswaar om een bescheiden 29e plek, maar we doen het met elkaar. De komende maanden zal de ChristenUnie op allerlei manieren haar programma en overtuiging uitdragen als hoopvolle realisten met als inzet de harten van de kiezers te bereiken.

zaterdag 26 november 2016

Een vuist in de regio?


Onlangs was er een avond in Waddinxveen met de regionale klankbordgroep van raadsleden over Ruimte en Wonen.
Op deze avond werden we bijgepraat over hun activiteiten en werd het belang onderstreept om gezamenlijk in de regio een vuist te kunnen maken om de belangen van onze regio te verdedigen.

Samenwerking

Namens Gouda zitten Jan de Koning (GBG) en Peter den Boer (PvdA) in de klankbordgroep.
Op deze avond werd verteld dat we vanuit de eigen kracht van de regio gezamenlijk positie moeten innemen tegen het soms te grote gewicht dat bijvoorbeeld Rotterdam in de provincie in de schaal kan leggen als het gaat om de verdeling van nieuw te bouwen huizen in Zuid-Holland.
Samenwerken heeft meerwaarde en maakt dat Gouda met de regio een eigen positie in kan en moet nemen om onze regio vitaal en toekomstbestendig te houden.Concurrentie

De regio heeft daarom als doel om een regionale agenda Wonen te hebben. Dit dient dan als aanvulling op de eigen lokale woonvisies. Wat mij betreft is hier wel een kritische noot over te kraken. Het zou naar mijn mening beter zijn geweest als er  een regionale visie was opgesteld die doorwerkt in de lokale woonvisies, waarbij ook gekeken wordt naar de verschillende lokale belangen en als inzet te nemen dat de woningbouw programma’s zoveel mogelijk aanvullend zijn. Hier wordt nu maar op beperkte schaal gebruik van gemaakt.

Lees hierover ook bij mijn collega Christiaan Quik:
http://christiaanquik.blogspot.nl/2015/12/een-woonvisie-voor-gouda.html

Doelstelling

De regio zet zich in voor passende, duurzame en gevarieerde woningvoorraad, waarbij wordt samengewerkt met woningcorporaties en zorgpartijen.
Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat het woningaanbod daar zo goed mogelijk op af wordt gestemd.

Meerwaarde

Door met elkaar samen te werken is de verwachting dat er een verbetering van de positionering van Midden-Holland op de randstedelijke woningmarkt is. Door gezamenlijke inzet kunnen we optimaal gebruik maken van de marktruimte

Aandachtspunt is om een antwoord te vinden op de trek naar de stad, de toenemende druk op sociale huur en de vergrijzing.
Het is belangrijk dat vanuit de provincie steeds minder druk op bepaalde aantallen wordt gezet en er meer ruimte komt voor kwaliteit en vrijheid. Zo kan zo goed mogelijk worden ingespeeld op de woonbehoefte.

Inzet

Inzet van de samenwerking is om samen te werken en zo te komen tot een vitale in een steeds veranderende woningmarkt. Dit kan dan leiden tot een woningaanbod dat een goede aanvulling is op de activiteiten die een metropool buiten de regio doet.

Zorg

De aanwezige raadsleden gaven aan de klankbord groep dat steeds meer mensen worden begeleid naar zelfstandig wonen en mensen daarnaast ook langer zelfstandig blijven wonen.
Het is een opgave van de regio om hiervoor (voldoende) woningen beschikbaar te stellen. We zijn benieuwd hoe dit concreet wordt uitgewerkt.

Provincie

De Provinciale Structuurvisie moet kansen creëren en geen belemmeringen opleveren. Er is een achterstand op de woningbouw opgave. De achterstand in Nederland is maar liefst 70.000 woningen. In onze regio is nog 4% economische groei te realiseren en dat levert ook weer vraag naar woningen op. We doen als regio mee met de Zuidvleugel en de Metropool en op termijn zal ook dit leiden tot meer woningbouw. Inzet is om overal aan tafel te zitten en regio op de kaart te zetten als "gesprekspartner".


Uitdaging


Op deze avond is duidelijk geworden dat de Regio Midden-Holland vooral extern is gericht.  Als dit leidt tot versterking van deze regio, is dat een juiste keuze. Om dat te kunnen vaststellen is het wel belangrijk dat er heldere en meetbare doelen worden gesteld. Wat dat betreft ligt er nog wel een uitdaging..

zaterdag 19 november 2016

Buurt bestuurt is geen klaagmuur


Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.

Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt

De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan doen.

Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare aanpak succesvol functioneert.

Waar gaat het om bij Buurt Bestuurt?

  • ·       Formeer een buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
  • ·       Uitdaging is om aan te sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen "ruiken en proeven" om ze te laten participeren
  • ·       Voeg aan het comité maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
  •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
  • ·       Bewoners kunnen items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
  • ·      Buurt Bestuurt is niet van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor eigen wereld

Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:

“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen...”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat Buurt Bestuurt een methode is om met elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

"Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd"

Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
                Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder elkaar)
                Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)

Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:

Participatie ladder
                informeren
                Raadplegen
                Adviseren
                Co produceren > buurt bestuur

Belangrijke aandachtspunten zijn:

Hoe werkt het?
                Niet alles is even belangrijk
                Niet alles is mogelijk
                Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen oplossing)
                >> een goede oplossing is waar alle partijen een rol in hebben.
                Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
                Houdt het klein en zo concreet mogelijk

Drie vuistregels:

                Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
                Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
                Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)

Commitment

Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om - samen met de andere partners - te komen tot een top-3 die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.

Hoe verder?

De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit initiatief over een half jaar staat.
Samen met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck nauwgezet volgen!

donderdag 10 november 2016

Extra aandacht voor veiligheid in Gouda

Begroting 2017-2019
Nadat het college is gevallen hebben de ambtenaren een "technische" begroting opgesteld, maar daarbij wel de uitgangspunten van Kadernota meegenomen, omdat deze door de nieuwe coalitie worden gesteund.
De punten van het Actieprogramma, opgesteld door de nieuwe coalitie, moeten nog worden verwerkt. Daarvoor komt begin 2017 een begrotingswijziging naar de raad.
Hieronder volgt de begrotingsbijdrage van de ChristenUnie:
"Voorzitter, na een paar turbulente maanden hebben we nu weer een college en er kan weer op volle kracht worden bestuurd.
We zijn blij dat de speerpunten uit de Kadernota integraal zijn meegenomen en we zo een aantal belangrijke zaken kunnen gaan realiseren, zoals o.a. huisvesting voor De Ark en Gemiva, streven naar lastenverlichting, lagere eigen bijdrage in het sociaal domein en wijkontwikkeling.
We hebben als fractie nog wel een aantal specifieke ambities, maar die komen aan de orde als we het Actieprogramma en de financiële consequenties daarvan gaan bespreken.
We zijn blij dat de schulden afnemen, het leningenplafond is verlaagd en het weerstandsvermogen op orde is. Financieel gezien liggen we dus op koers, maar het blijft kwetsbaar.
Ook zijn de lasten voor de burgers in vergelijking met anderen gemeenten hoog en het overschot op de begroting voor 2017 is dun. Het komt dus de komende tijd aan op zorgvuldig manoeuvreren, waarbij we steeds zullen moeten laveren tussen ambitie en aandacht voor de samenleving enerzijds en beschikbare financiën anderzijds.
Sociaal Domein
Zoals gezegd zijn we dus genoodzaakt om zorgvuldige afwegingen te gaan maken. In dat licht zijn we blij dat de gelden voor het sociaal domein ook echt in dat domein blijven, omdat we daar de komende tijd willen investeren in een levensbrede aanpak en een aanpak die vooral de mens centraal stelt.
Het college moet wat ons betreft op het terrein van de zorg vooral durven loslaten en vertrouwen hebben in de professional die laagdrempelig ondersteuning of zorg kan bieden, en geloof hebben in zowel eigen kracht als eigen regie van burgers. Daarnaast heeft de overheid uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor een goed vangnet als er geen eigen kracht is. We zien uit naar een succesvolle transformatie na een wat moeizame transitie.
Culturele instellingen
De ChristenUnie draagt cultuur een warm hart toe.
We maken ons echter zorgen over de financiële situatie bij de bibliotheek, schouwburg met bioscoop en de Garenspinnerij. Het is een goede zaak dat dit jaar en volgend jaar extra gelden voor deze instellingen worden vrijgemaakt om de continuïteit te waarborgen, maar we rekenen op een actieve inzet van het college om in 2017 met de culturele instellingen tot een goede businesscase voor de toekomst te komen, waarbij deze instellingen ook zelf werken aan het vergroten van hun inkomsten."
De wethouder heeft toegezegd dat in mei 2017 de cultuurnota aan de orde komt en dan ook de businesscase aan de orde komt met een voorstel voor structurele oplossingen.   

Lege kerkgebouwen
"Om als binnenstad aantrekkelijk te zijn moeten we streven naar zo min mogelijk leegstand. Daarbij kan herbestemming aan de orde zijn.
We maken ons daarbij in het bijzonder zorgen over de lege kerkgebouwen.
Ten aanzien van de Turfmarktkerk is het inmiddels een verloren zaak. Sloop is helaas onvermijdelijk.
We roepen het college op er alles aan te doen dat dit met de Gouwekerk niet gaat gebeuren. We vernemen graag wat de ambities van het college hiervoor zijn."
Direct na onze bijdrage verscheen er een bericht van het AD dat de kerk is verkocht. Er komt een hotel met congrescentrum. Dit was voor de raad en het college een volslagen verrassing.
Veiligheid
"We moeten constateren dat het aantal inbraken nog altijd verontrustend hoog is en er nog altijd veel overlast is. Inzet op preventie en handhaving blijft dus essentieel.
We vinden het  daarom een goede zaak dat het vorige college heeft besloten om € 100.000,- subsidie vrij te maken voor het stimuleren van beveiliging van woningen. Bewoners kunnen op dit terrein echter wel een duwtje in de rug gebruiken. Uit de praktijk blijkt dat een buurt actiever gaat beveiligen wanneer een buurtbewoner vrijwillig als coördinator optreedt. Onze oproep is dat dit vanuit de gemeente wordt gestimuleerd. Graag vernemen we van de portefeuillehouder of hij zich hiervoor wil inzetten."

De burgemeester steunt ons voorstel en neemt het mee voor Actieplan 2017. Daarnaast zullen er regelmatig bijeenkomsten met de raad worden georgansieerd, waarbij input voor het veiligheidsbeleid kan worden geleverd. 

Sociale Huurwoningen

"Onze fractie vindt het een goede ontwikkeling dat het college ruimte ziet om meer sociale huurwoningen toe te voegen aan Middenwillens. We roepen het college op om zich in te spannen om ook op andere nieuwbouw locaties extra sociale huurwoningen te realiseren."

Het college spant zich in om  waar mogelijk extra betaalbare huurwoningen te realiseren.


Groene Energie

"De ChristenUnie vindt het van groot belang dat we duurzaam leven en uitgaan van het principe: people, planet, profit.
De ChristenUnie wil graag dat overheden het goede voorbeeld geven. Daarom is het van belang om al onze acties te toetsen aan het effect op ons leefmilieu, ook op de langere termijn. Dit geldt ook voor de inkoop, zoals van energie. Daarom zal de ChristenUnie met diverse andere fracties een motie indienen om samen met andere gemeenten Groene Energie in te gaan kopen."

De motie is met 30 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.

Omgevingsvisie

"De ChristenUnie ziet uit naar het concrete plan van aanpak voor de invoering van de omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie, mede gezien het feit dat de ruimtelijke structuurvisie van Gouda sterk is verouderd. Gouda verdient een integrale visie die aangeeft welke richting we met de stad op willen op het gebied van o.a. ruimte, wonen, economie, gezondheid en duurzaamheid. Maak daarbij gebruik van de energie die al aanwezig is bij het opstellen van zo’n visie, zoals bijvoorbeeld bij Goudasfalt, Platform Binnenstad en haar randen en Historische Vereniging Die Goude."

In 2017 wordt dit door het college opgepakt en zullen de inwoners actief bij dit proces worden betrokken.

Griffie

"De afgelopen turbulente periode was het niet eenvoudig om de raad goed te laten functioneren en we zetten vanavond daarom graag de spotlights op onze griffier Eleonore Karman en haar team. Veel dank voor jullie inzet.

Wijsheid
Voorzitter, alles overziende stellen we vast dat het college aan de slag is gegaan met ambitieuze doelstellingen en zich inspant om het goede voor onze stad te doen. We wensen het college veel inspiratie, vreugde en Gods zegen toe bij het uitvoeren van het beleid in onze prachtige stad!"