Betrokken

Betrokken

donderdag 10 november 2016

Extra aandacht voor veiligheid in Gouda

Begroting 2017-2019
Nadat het college is gevallen hebben de ambtenaren een "technische" begroting opgesteld, maar daarbij wel de uitgangspunten van Kadernota meegenomen, omdat deze door de nieuwe coalitie worden gesteund.
De punten van het Actieprogramma, opgesteld door de nieuwe coalitie, moeten nog worden verwerkt. Daarvoor komt begin 2017 een begrotingswijziging naar de raad.
Hieronder volgt de begrotingsbijdrage van de ChristenUnie:
"Voorzitter, na een paar turbulente maanden hebben we nu weer een college en er kan weer op volle kracht worden bestuurd.
We zijn blij dat de speerpunten uit de Kadernota integraal zijn meegenomen en we zo een aantal belangrijke zaken kunnen gaan realiseren, zoals o.a. huisvesting voor De Ark en Gemiva, streven naar lastenverlichting, lagere eigen bijdrage in het sociaal domein en wijkontwikkeling.
We hebben als fractie nog wel een aantal specifieke ambities, maar die komen aan de orde als we het Actieprogramma en de financiële consequenties daarvan gaan bespreken.
We zijn blij dat de schulden afnemen, het leningenplafond is verlaagd en het weerstandsvermogen op orde is. Financieel gezien liggen we dus op koers, maar het blijft kwetsbaar.
Ook zijn de lasten voor de burgers in vergelijking met anderen gemeenten hoog en het overschot op de begroting voor 2017 is dun. Het komt dus de komende tijd aan op zorgvuldig manoeuvreren, waarbij we steeds zullen moeten laveren tussen ambitie en aandacht voor de samenleving enerzijds en beschikbare financiën anderzijds.
Sociaal Domein
Zoals gezegd zijn we dus genoodzaakt om zorgvuldige afwegingen te gaan maken. In dat licht zijn we blij dat de gelden voor het sociaal domein ook echt in dat domein blijven, omdat we daar de komende tijd willen investeren in een levensbrede aanpak en een aanpak die vooral de mens centraal stelt.
Het college moet wat ons betreft op het terrein van de zorg vooral durven loslaten en vertrouwen hebben in de professional die laagdrempelig ondersteuning of zorg kan bieden, en geloof hebben in zowel eigen kracht als eigen regie van burgers. Daarnaast heeft de overheid uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor een goed vangnet als er geen eigen kracht is. We zien uit naar een succesvolle transformatie na een wat moeizame transitie.
Culturele instellingen
De ChristenUnie draagt cultuur een warm hart toe.
We maken ons echter zorgen over de financiële situatie bij de bibliotheek, schouwburg met bioscoop en de Garenspinnerij. Het is een goede zaak dat dit jaar en volgend jaar extra gelden voor deze instellingen worden vrijgemaakt om de continuïteit te waarborgen, maar we rekenen op een actieve inzet van het college om in 2017 met de culturele instellingen tot een goede businesscase voor de toekomst te komen, waarbij deze instellingen ook zelf werken aan het vergroten van hun inkomsten."
De wethouder heeft toegezegd dat in mei 2017 de cultuurnota aan de orde komt en dan ook de businesscase aan de orde komt met een voorstel voor structurele oplossingen.   

Lege kerkgebouwen
"Om als binnenstad aantrekkelijk te zijn moeten we streven naar zo min mogelijk leegstand. Daarbij kan herbestemming aan de orde zijn.
We maken ons daarbij in het bijzonder zorgen over de lege kerkgebouwen.
Ten aanzien van de Turfmarktkerk is het inmiddels een verloren zaak. Sloop is helaas onvermijdelijk.
We roepen het college op er alles aan te doen dat dit met de Gouwekerk niet gaat gebeuren. We vernemen graag wat de ambities van het college hiervoor zijn."
Direct na onze bijdrage verscheen er een bericht van het AD dat de kerk is verkocht. Er komt een hotel met congrescentrum. Dit was voor de raad en het college een volslagen verrassing.
Veiligheid
"We moeten constateren dat het aantal inbraken nog altijd verontrustend hoog is en er nog altijd veel overlast is. Inzet op preventie en handhaving blijft dus essentieel.
We vinden het  daarom een goede zaak dat het vorige college heeft besloten om € 100.000,- subsidie vrij te maken voor het stimuleren van beveiliging van woningen. Bewoners kunnen op dit terrein echter wel een duwtje in de rug gebruiken. Uit de praktijk blijkt dat een buurt actiever gaat beveiligen wanneer een buurtbewoner vrijwillig als coördinator optreedt. Onze oproep is dat dit vanuit de gemeente wordt gestimuleerd. Graag vernemen we van de portefeuillehouder of hij zich hiervoor wil inzetten."

De burgemeester steunt ons voorstel en neemt het mee voor Actieplan 2017. Daarnaast zullen er regelmatig bijeenkomsten met de raad worden georgansieerd, waarbij input voor het veiligheidsbeleid kan worden geleverd. 

Sociale Huurwoningen

"Onze fractie vindt het een goede ontwikkeling dat het college ruimte ziet om meer sociale huurwoningen toe te voegen aan Middenwillens. We roepen het college op om zich in te spannen om ook op andere nieuwbouw locaties extra sociale huurwoningen te realiseren."

Het college spant zich in om  waar mogelijk extra betaalbare huurwoningen te realiseren.


Groene Energie

"De ChristenUnie vindt het van groot belang dat we duurzaam leven en uitgaan van het principe: people, planet, profit.
De ChristenUnie wil graag dat overheden het goede voorbeeld geven. Daarom is het van belang om al onze acties te toetsen aan het effect op ons leefmilieu, ook op de langere termijn. Dit geldt ook voor de inkoop, zoals van energie. Daarom zal de ChristenUnie met diverse andere fracties een motie indienen om samen met andere gemeenten Groene Energie in te gaan kopen."

De motie is met 30 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.

Omgevingsvisie

"De ChristenUnie ziet uit naar het concrete plan van aanpak voor de invoering van de omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie, mede gezien het feit dat de ruimtelijke structuurvisie van Gouda sterk is verouderd. Gouda verdient een integrale visie die aangeeft welke richting we met de stad op willen op het gebied van o.a. ruimte, wonen, economie, gezondheid en duurzaamheid. Maak daarbij gebruik van de energie die al aanwezig is bij het opstellen van zo’n visie, zoals bijvoorbeeld bij Goudasfalt, Platform Binnenstad en haar randen en Historische Vereniging Die Goude."

In 2017 wordt dit door het college opgepakt en zullen de inwoners actief bij dit proces worden betrokken.

Griffie

"De afgelopen turbulente periode was het niet eenvoudig om de raad goed te laten functioneren en we zetten vanavond daarom graag de spotlights op onze griffier Eleonore Karman en haar team. Veel dank voor jullie inzet.

Wijsheid
Voorzitter, alles overziende stellen we vast dat het college aan de slag is gegaan met ambitieuze doelstellingen en zich inspant om het goede voor onze stad te doen. We wensen het college veel inspiratie, vreugde en Gods zegen toe bij het uitvoeren van het beleid in onze prachtige stad!"

6 opmerkingen:

WH Kolkman zei

Goed verhaal, nog beter om te zien dat jullie in staat zijn om goede plannen geaccepteerd te krijgen. Proficiat!
En inderdaad zeer terechte lof voor de griffie en andere ambtenaren die meegeholpen hebben Gouda door de afgelopen lastige periode te krijgen!

Anoniem zei

Over veiligheid.

Ik vind het NIET terecht dat de de verantwoordelijkheid bij de burger wordt gelegd. (De buurt gaat echt niet achterover leunen!).

Het is volgens mij belangrijk dat de gemeente een adequate veiligheidsbeleid voert (dat is een primaire overheidstaak) en eindelijk ook eens bereid is wat forsere maatregelen te nemen ipv de zaak "soft" te blijven benaderen. Het beestje zal een keer bij de naam moeten worden genoemd!

Henk van Blitterswijk zei

Dag Theo,
Het is goed als er vanuit de partij een initiatief komt om iets te doen aan woninginbraken en ook winkeldiefstal. Vraag voor dat initiatief de leden om mee te doen. Schakel hen ook in.

De overheid komt tot nu toe voor een moreel probleem met een technische oplossing. Ze kunnen misschien niet anders. Maar een christelijke partij heeft toch andere mogelijkheden?

Dit is nu de tweede keer dat ik met dit voorstel kom. Ik heb dit voorstel jaren geleden ook al aan het CDA gedaan. Ook zonder resultaat.

Anoniem zei

Het zou niet alleen over inzet op het terrein van veiligheid moeten gaan, maar ook over resultaten. Die vallen tegen. Het valt ook tegen dat steeds alles op het bordje van "de burger" wordt gelegd. Die is overdag ook gewoon aan het werk. Is het geen tijd om iets meer in te zoomen op de politie in Gouda en wat die eraan doet?

Theo Krins zei

Beste Henk, we proberen met Buurt Bestuurt hier concreet invulling aan te geven!

Anoniem zei

Het zou goed zijn om gewoon de bestaande regels strak te handhaven, dan heb je geen nieuwe discussies nodig.

Verder hoop ik dat Zwarte Piet goed beschermd wordt en niet wordt weggepest door allerlei overspannen minderheidsgroepen...