Betrokken

Betrokken

zaterdag 26 november 2016

Een vuist in de regio?


Onlangs was er een avond in Waddinxveen met de regionale klankbordgroep van raadsleden over Ruimte en Wonen.
Op deze avond werden we bijgepraat over hun activiteiten en werd het belang onderstreept om gezamenlijk in de regio een vuist te kunnen maken om de belangen van onze regio te verdedigen.

Samenwerking

Namens Gouda zitten Jan de Koning (GBG) en Peter den Boer (PvdA) in de klankbordgroep.
Op deze avond werd verteld dat we vanuit de eigen kracht van de regio gezamenlijk positie moeten innemen tegen het soms te grote gewicht dat bijvoorbeeld Rotterdam in de provincie in de schaal kan leggen als het gaat om de verdeling van nieuw te bouwen huizen in Zuid-Holland.
Samenwerken heeft meerwaarde en maakt dat Gouda met de regio een eigen positie in kan en moet nemen om onze regio vitaal en toekomstbestendig te houden.Concurrentie

De regio heeft daarom als doel om een regionale agenda Wonen te hebben. Dit dient dan als aanvulling op de eigen lokale woonvisies. Wat mij betreft is hier wel een kritische noot over te kraken. Het zou naar mijn mening beter zijn geweest als er  een regionale visie was opgesteld die doorwerkt in de lokale woonvisies, waarbij ook gekeken wordt naar de verschillende lokale belangen en als inzet te nemen dat de woningbouw programma’s zoveel mogelijk aanvullend zijn. Hier wordt nu maar op beperkte schaal gebruik van gemaakt.

Lees hierover ook bij mijn collega Christiaan Quik:
http://christiaanquik.blogspot.nl/2015/12/een-woonvisie-voor-gouda.html

Doelstelling

De regio zet zich in voor passende, duurzame en gevarieerde woningvoorraad, waarbij wordt samengewerkt met woningcorporaties en zorgpartijen.
Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat het woningaanbod daar zo goed mogelijk op af wordt gestemd.

Meerwaarde

Door met elkaar samen te werken is de verwachting dat er een verbetering van de positionering van Midden-Holland op de randstedelijke woningmarkt is. Door gezamenlijke inzet kunnen we optimaal gebruik maken van de marktruimte

Aandachtspunt is om een antwoord te vinden op de trek naar de stad, de toenemende druk op sociale huur en de vergrijzing.
Het is belangrijk dat vanuit de provincie steeds minder druk op bepaalde aantallen wordt gezet en er meer ruimte komt voor kwaliteit en vrijheid. Zo kan zo goed mogelijk worden ingespeeld op de woonbehoefte.

Inzet

Inzet van de samenwerking is om samen te werken en zo te komen tot een vitale in een steeds veranderende woningmarkt. Dit kan dan leiden tot een woningaanbod dat een goede aanvulling is op de activiteiten die een metropool buiten de regio doet.

Zorg

De aanwezige raadsleden gaven aan de klankbord groep dat steeds meer mensen worden begeleid naar zelfstandig wonen en mensen daarnaast ook langer zelfstandig blijven wonen.
Het is een opgave van de regio om hiervoor (voldoende) woningen beschikbaar te stellen. We zijn benieuwd hoe dit concreet wordt uitgewerkt.

Provincie

De Provinciale Structuurvisie moet kansen creëren en geen belemmeringen opleveren. Er is een achterstand op de woningbouw opgave. De achterstand in Nederland is maar liefst 70.000 woningen. In onze regio is nog 4% economische groei te realiseren en dat levert ook weer vraag naar woningen op. We doen als regio mee met de Zuidvleugel en de Metropool en op termijn zal ook dit leiden tot meer woningbouw. Inzet is om overal aan tafel te zitten en regio op de kaart te zetten als "gesprekspartner".


Uitdaging


Op deze avond is duidelijk geworden dat de Regio Midden-Holland vooral extern is gericht.  Als dit leidt tot versterking van deze regio, is dat een juiste keuze. Om dat te kunnen vaststellen is het wel belangrijk dat er heldere en meetbare doelen worden gesteld. Wat dat betreft ligt er nog wel een uitdaging..

Geen opmerkingen: