dinsdag 31 januari 2012

Gouda: stad van uiterstenHet is me al vaker opgevallen dat Gouda een stad van uitersten is. Op het ene moment staan er grote koppen in de krant over de onveiligheid in onze stad, op een ander moment staan we juist op een heel positieve wijze in de schijnwerpers, zoals bijvoorbeeld bij The Passion en Gouda bij Kaarslicht.

Ergens moet Gouda toch wel een heel bijzondere stad zijn, aangezien we zo dikwijls de aandacht krijgen en ook zo vaak in het nieuws worden genoemd.

Deze weken was het weer opnieuw raak en gelukkig kwamen we vooral positief in het nieuws:

- Gouda is de 12e cultuurstad van Nederland
Dit is voor Gouda een mooie opsteker, temeer daar bij de beoordeling vooral gekeken is naar de podiumkunsten (30%) en erfgoed (20%). In beide categorieën etaleert Gouda haar kwaliteiten en laat met deze plek bijvoorbeeld een stad als Delft achter zich.

- Gouwe-aquaduct gevaarlijkste stuk snelweg

De A12 bij Gouda is uitgeroepen tot het gevaarlijkste stuk snelweg in Nederland. In 2011 zijn hier maar liefst 70 ongelukken gebeurd. Door het grote verschil in snelheid van doorgaand en invoegend verkeer is het een gevaarlijk stuk weg. Om dit op te lossen worden de op- en afritten verplaatst en komt er de zgn. Moordrechtboog (P2).- Schouwburg: beste theater van Nederland

Deze week is de Goudse Schouwburg uitgeroepen tot Theater van het Jaar.
Vorig jaar behaalde de schouwburg achter het Luxor Theater in Rotterdam al de 2e plaats, maar is nu dan 1e geworden. Een prachtige prestatie van directeur Nel Oskam en alle mensen die zich inzetten voor deze schouwburg.

- Meeste boetes op Bodegraafsestraatweg

In de periode tussen oktober 2010 en oktober 2011 zijn in de Goudse regio de meeste boetes uitgedeeld op de Bodegraafsestraatweg. In totaal werden voor te hard rijden op deze weg maar liefst 5.861 boetes uitgedeeld.

Verder konden we lezen over initiatieven van Gouda Bruist en Serve the City, die zich actief inzetten voor een positieve uitstraling van onze stad.

Al met al worden we iedere keer weer uitgedaagd om onze focus te bepalen. Letten we vooral op de overlast en criminaliteit, die absoluut op sommige plekken zorgelijk zijn, of laten we onze beeldvorming vooral bepalen door het al mooie wat er gebeurd.

Misschien moeten we maar geen keuze maken en met elkaar genieten van het vele mooie in onze stad en tegelijkertijd blijven werken aan de veiligheid.

Gouda is een stad van uitersten, maar daardoor een stad waar je van houdt.

donderdag 26 januari 2012

Worstelen over vechtsport


Woensdavond was er een debat over de vechtsport lessen in Gouda. De ChristenUnie heeft in september samen met de VVD om dit debat gevraagd, zij het vanuit verschillende motieven. Het gaat onze fractie vooral om het proces en de financiën, terwijl de VVD grote moeite heeft met de cursus als zodanig.

Er was in de zomermaanden zowel in de media als in de politiek de nodige commotie ontstaan over het feit dat de gemeente Gouda gratis vechtsport lessen zou gaan faciliteren aan criminele jongeren.
Middels de beantwoording van diverse vragen is getracht het beeld dat was ontstaan te corrigeren en wat de ChristenUnie betreft hoefde er woensdag avond geen inhoudelijke discussie te worden gehouden over de gekozen methodiek. Er is genoeg goede ervaring in de praktijk met deze aanpak om het een kans te geven.
Wel had onze fractie de behoefte om een aantal leerpunten voor te houden aan het college ten aanzien van:
- Communicatie
- Opzet programma
- Financiën

Communicatie
Op initiatief van een Goudse sportvereniging is gesproken over Fight Right trajecten en op basis van positieve ervaringen in Rotterdam heeft het college op 21 maart 2011 besloten om ontvangen rijksmiddelen hiervoor vrij te maken.
Wat wij onverstandig van het college vinden is, dat ze op dat moment de raad niet heeft geïnformeerd en ook geen afspraken over communicatie heeft gemaakt met de betrokken partners.
Het gaat om een gevoelige groep en om een controversiële invulling van het programma Jeugd en Veiligheid. Door ons niet te informeren is ruimte gelaten voor een eigen beleving en toen dit besluit via een bericht op de website van NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij) door het AD werd opgepikt – en er een artikel verscheen met de titel “Gouda geeft Marokkaanse jongeren karateles”, ontstond er heel wat commotie, tot in Den Haag toe.
Terecht heeft het college in een recent verzonden notitie opgemerkt dat er bij de ontwikkeling van nieuw beleid aan de voorkant meer aandacht had moet worden besteed aan de communicatie. Maar we hadden verwacht dat het college na alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren dit al wel begrepen had en we verwachten dat communicatie bij gevoelige onderwerpen voortaan voortdurend expliciete aandacht krijgt.
Opzet programma

Daarnaast is over de exacte invulling van het programma niet meteen een helder beeld geschetst wat ruimte liet voor speculaties en negatieve beeldvorming.

Tijdens de raadsbehandeling in september is aangegeven dat het gaat om deskundigheidsbevordering bij het lesgeven op de sportscholen in zijn algemeenheid. Daarnaast is opgemerkt dat het aanbrengen van structuur door middel van sport niet bedoeld is voor criminele of ernstig overlast gevende jongeren, maar meer voor een ‘lichtere’ categorie jongeren die op school of op straat beginnend probleemgedrag laat zien.
In de onlangs verschenen memo is duidelijk beschreven dat de met subsidiegeld opgeleide instructeurs worden ingezet op een project met twee voortgezet onderwijs scholen in het kader van agressie regulatie en verhogen van weerbaarheid, onder de projectnaam “Respect”.
Op zichzelf kan je e.e.a. zien als een ontwikkeling in de uitvoering van ideeën, maar dit toont eens te meer aan dat communicatie heel belangrijk is. Door niet direct duidelijk te maken hoe de invulling precies plaatsvond bleef lang het gevoel hangen dat er gratis lessen zouden worden aangeboden, al werd er aanvankelijk nog wel gesproken over het moeten leveren van een tegenprestatie.
Nu is inmiddels duidelijk geworden dat het de bedoeling is dat geselecteerde jongeren (in overleg met de betrokken scholen) via een aantal lessen worden toe geleid naar reguliere sportlessen (tegen betaling) en dat lijkt een goede aanpak.
We vinden het nog wel spannend op welke wijze de ouders en instanties hier efficiënt bij worden betrokken en zijn benieuwd naar de evaluatie die begin 2013 wordt verwacht.
Financiën

In september is de raad medegedeeld dat er ruim € 36.000,- rijkssubsidie beschikbaar is voor een programma van 15 maanden en later is ook aangegeven dat er dan een evaluatie komt.
De vraag is wel hoe we vanaf 2013 verder gaan. Er worden namelijk verwachtingen gewekt in een moeilijke doelgroep. We beginnen nu aan een project dat geen afgerond project is, alleen financieel gezien geldt er periode tot eind 2012. Inhoudelijk heeft het echter een open karakter (afhankelijk van de resultaten kan worden besloten om door te gaan).
De ChristenUnie vindt het jammer dat de raad met betrekking tot dit aspect van het project, die financiële consequenties kunnen hebben, niet tijdig betrokken is.
Over de inhoud van het programma is de ChristenUnie positief, maar we zijn wel benieuwd hoeveel jongeren in zo'n korte tijd effectief kunnen worden geholpen. Gelet op de reacties in de raad woensdag avond is de kans op voortzetting van het project in 2013 erg klein en het is dan maar te hopen dat de scholen en sportverenigingen dit initiatief - mits het goede resultaten heeft oplevert - zelfstandig willen voortzetten.

zaterdag 21 januari 2012

De euro een flop?


Terwijl mijn collega´s zich deze week hebben ingezet voor de onderwerpen sport stimulering, vlekkenplan Goudse Poort en energie, was ik in de gelegenheid om een lezing over de euro van Syp Wynia (journalist en columnist) in Gouda bij te wonen.

De huidige economische crisis maakt veel mensen onrustig, aangezien de crisis grote gevolgen heeft voor o.a. onze pensioenen. Ook voor Gouda heeft het consequenties, o.a. omdat we nu vanwege de noodzakelijke bezuinigingen minder geld krijgen vanuit het rijk.
De vraag is natuurlijk iedere keer of we die crisis hadden kunnen voorkomen als we niet meegegaan waren met de euro en iedereen de eigen valuta had gehouden.
Bij de aanvang ging het eigenlijk al enigszins mis. Want direct na de invoering van de euro zijn de prijzen van veel goederen flink gestegen, daar er dikwijls gewoon een euro teken van het gulden teken is gemaakt. Dit betekende een ruime verdubbeling van de prijzen. Dit had nooit mogen gebeuren! De politiek heeft deze ontwikkeling echter lang ontkend....

Syp Wynia liet zijn geheel eigen visie horen over de euro en zijn verhaal vond ik leerzaam en het zette mij opnieuw tot nadenken over het nut van de invoering van de euro:

"Vanaf de jaren vijftig heeft Frankrijk al gestreefd naar een Monetaire Unie, om de dominante rol van Duitsland met de harde D-Mark te beteugelen. Daar hadden de Fransen namelijk baat bij met hun inflatoire uitgavenpatroon.
Daarnaast streeft Frankrijk naar dominantie, ter compensatie van hun koloniale verleden.
Die dominantie door de Fransen is lang gelukt, maar de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat Duitsland met Merkel toch dominanter en sterker is en zo zijn we weer terug bij af...

Er was dus duidelijk sprake van een politiek belang voor invoering van de euro en veel minder van een economisch belang!

Opvallend was verder dat bij de Europese top in Maastricht één munt een marginale rol speelde.
De munt leek nog een utopie. De uiteindelijke komst was min of meer een verrassing.

Criteria

Bij de start van de euro gold als uitgangspunt: staatsschuld maximaal 60% van het bbp en een tekort van maximaal 3%, waarbij gestreefd wordt naar een tekort van 0%.
Luxemburg voldeed bij de start als enige land aan alle criteria.

De fundamenten waren slecht en (handhaving van) de criteria boterzacht.

Vanaf 2001 werd er nota bene al aan de criteria gemorreld.
In het najaar van 2003 brak Duitsland als eerste het stabiliteitspact en Frankrijk en Duitsland maakten de deal dat het pact voor hen niet meer gold....

In de jaren negentig is overigens al voorzegd dat de euro een splijtzwam zou worden in plaats van bindmiddel. Kohl dreigde in die tijd met de slogan: zonder euro komt er weer oorlog.
De huidige spanningen in de euro zouden echter ook tot een (politieke) 'oorlog' kunnen leiden.

Nieuw verdrag


Door de grote crisis in Europa zou er een nieuw verdrag in Brussel komen, het resultaat is echter dat de huidige afspraken min of meer een kopie zijn van het stabiliteitspact.

De enige oplossing is volgens Syp Wynia de markt haar werk laten doen en ook niet via allerlei (straf) maatregelen de marktwerking gaan blokkeren (zoals bij de transactie taks).

De marktwerking leidt wel tot hogere rente voor riskante landen. Je moet daarbij als het daar dan fout dreigt te gaan, niet zonder meer ervoor kiezen om die landen binnenboord te willen houden, die kunnen dan namelijk gaan chanteren.

Als de markten gaan werken, zullen landen failliet gaan, maar dat is gezond voor de euro, volgens Syp Wynia.
Door landen bij elkaar te willen houden wordt de crisis verdiept en het levert ook grote spanningen tussen landen op.
In Griekenland zullen overigens de economische perspectieven zonder de euro verbeteren.

Kies je voor een herstel beleid binnen de euro, dan moeten er wel goede sancties gelden en dat is nu niet afdoende het geval. Je zou als optie moeten hebben dat je landen uit de euro kunt zetten.
Volgens Syb Wynia zal Griekenland uiteindelijk toch uit de euro gaan....

Onverantwoordelijkheid wordt beloond en verantwoordelijkheid wordt gestraft.

Kiest Europa er blijvend voor om alle landen in de euro te houden, dan is het te verwachten dat er een hyperinflatie komt, met alle (economische) gevolgen van dien."

Wellicht kunnen bij de uitspraken van Syp Wynia hier en daar (forse?) kanttekeningen worden geplaatst en ik realiseer me dat de euro een realiteit is, waar we niet meer op terug kunnen komen, maar alles overziende vraag ik me toch af of wijze waarop de euro is ingevoerd misschien niet de grootste fout van het Europese beleid tot nu toe geweest is.

dinsdag 17 januari 2012

Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen!
Kerk in Actie heeft namens de protestantse diaconieën een brandbrief gestuurd aan kabinet Rutte.
In deze brief werd vooral gepleit om de kwetsbare groepen te ontzien bij bezuinigingen.

Hierop kwamen vele positieve reacties uit het land, waaronder vanuit de kerken van Burgum. Zij hebben het initiatief genomen tot een petitie die stem geeft aan de bezorgdheid van kerkelijke gemeenten en parochies, kerkleden en andere bezorgde Nederlanders over de gevolgen van het kabinetsbeleid. Ze willen deze petitie aanbieden vanuit bijbelse motieven voor rechtvaardigheid, om kwetsbare groepen die in Nederland vaak niet gehoord worden, een krachtige stem te geven. Want doorgaan op de reeds ingeslagen weg is blijkens de petitie onverantwoord en niet rechtvaardig omdat de gevolgen voor deze groepen ingrijpend zullen zijn.

De inzet is om voldoende stemmen te verzamelen voor de petitie en deze vervolgens aan te bieden aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.De petitie is te ondertekenen op http://ontziekwetsbaren.petities.nl
Graag ondersteun ik deze actie, aangezien ik begrijp dat we drastisch moeten bezuinigen, maar we moeten de kwetsbare groepen ontzien!

donderdag 12 januari 2012

Gouda de Beste Binnenstad?


Deze week heeft de gemeenteraad het Stadsmarketingplan Gouda 2012 ter informatie
ontvangen.
In 2011 is samen met vele partners in de Goudse binnenstad veel ondernomen
op het gebied van Stadsmarketing, waarbij The Passion toch wel het hoogtepunt vormde, maar ook de nominatie van Gouda als “Beste Binnenstad” was bijzonder.

The Passion

The Passion heeft in meer dan 100 landelijke media, ruim 100 Youtube video’s en 16.000 Facebook / Twitter postings Gouda positief onder de aandacht gebracht. Er waren maar liefst 1,8 M kijkers, die de uitzending met gemiddeld een 8,2 waardeerden.In 2012 wordt – met een beperkt budget – weer veel op de rol gezet en het ziet er over het algemeen veelbelovend uit.
Het is goed dat daarbij vooral wordt ingezet op het uitdragen van een positief beeld van Gouda en niet te gaan reageren op negatief nieuws. We moeten gewoon ons eigen verhaal houden in het marketing beleid.

We kregen bij de stukken ook het juryrapport m.b.t. de nominatie en daarin staan heel interessante zaken over Gouda waar we met elkaar echt wat mee kunnen, of beter gezegd, moeten. Dat geeft dan gelijk een aanzet om in 2013 alsnog de Beste Binnenstad van Nederland te worden.

Overigens is het van belang te realiseren dat van doorslaggevende betekenis is bij de beoordeling van de genomineerden, de ontwikkeling van de binnenstad gedurende de laatste twee jaar.

Wat schrijft de jury: “Als gevolg van het rijke verleden heeft Gouda van oudsher een aantrekkelijke binnenstad. De consument voelt zich thuis tussen de monumentale panden in de eeuwenoude straten. Bij de ‘Verkiezing Beste Binnenstad’ staat echter de vernieuwing centraal."
De jury ziet dat er gewerkt wordt aan het aantrekkelijk maken van het centrum, o.a. middels samenwerkingsverbanden en was positief verrast door de vernieuwende promotiecampagne ‘See you Zoen in Gouda’.
Eerlijk gezegd merk ik zelf niet zoveel van deze campagne, maar het valt blijkbaar toch wel op en in 2012 gaat Gouda hier ook mee door.

Maar dan komt het: “de jury is echter ook van mening dat de historische kwaliteiten onvoldoende worden benut. Er liggen kansen om monumenten meer met elkaar te verbinden.
De binnenstad heeft diverse verborgen plekjes. Het woord 'verborgen' is de essentie van de opmerking. De parels dienen beter zichtbaar te worden.
Bij het grote publiek is de kracht van de binnenstad onbekend. Het beleid van de gemeente moet er dus op gericht zijn om de historische kwaliteiten beter te vermarkten en de koppeling te leggen met andere functies (horeca, winkelen, cultuur et cetera).”
De campagne “See you Zoen in Gouda” biedt volgens de jury daarvoor een prima basis.
Ik denk dat bovenstaande voor heel wat mensen in en buiten Gouda herkenbaar is. Toeristen weten vaak niet half wat er in Gouda te zien is. Ze komen af op positieve stukjes in boeken of bladen, maar zijn dan soms teleurgesteld dat er zo weinig te zien is. Je hoort zelfs dat toeristen naar bijzondere glazen in de St.-Janskerk in een vitrine op zoek gaan……of ze lopen er gewoon aan voorbij.
Je moet daarbij ook nog goed kunnen kaartlezen, want er staan maar heel weinig wegwijzers in Gouda. Gelukkig is dat inmiddels onderkend en wordt dit verbeterd in 2012.
Het is van essentieel belang dat we Gouda integraal goed op de kaart zetten, zodat de bezoekers de mooie plekjes goed weten te vinden en ook de winkels en horeca verblijden met een bezoek, bijvoorbeeld door kortingsbonnen. Een leuke uitdaging voor 2012!
Daarnaast kampt de binnenstad met een matige bereikbaarheid volgens het juryrapport.
"Juist voor de moderne consument is de bereikbaarheid van de binnenstad een belangrijke keuzefactor of een stad wel/niet te bezoeken.
Dit knelpunt is al heel lang bekend en we blijven helaas maar “knoeien” door parkeren direct bij het centrum mogelijk te maken. De bereikbaarheid zou met een centrale parkeervoorziening en pendeldienst een stuk beter worden. Leiden is daar een heel goed voorbeeld van.

Het is te verder hopen dat er snel van start wordt gegaan met het Zuidelijke Stationsgebied, waar grote winkels komen en het Bolwerk zo snel mogelijk gereed is, dan hebben we weer een forse stap gezet richting “Beste Binnenstad”.

De jury geeft een aantal concrete tips, waar we direct mee aan de slag kunnen en naar ik begreep neemt Stadsmarketing deze ook als leidraad mee.

 De bereikbaarheid van de binnenstad blijft vragen om aandacht (wat de ChristenUnie betreft dus radicaal aanpakken door centrale voorziening(en) met pendelbus.

 Investeer in aantrekkelijke verbindingen tussen het Zuidelijke Stationsgebied en de binnenstad. (daarvoor zijn concrete plannen gemaakt, maar of ze financieel uitvoerbaar zijn....?)

 Tijdens de werkzaamheden de komende jaren is alle aandacht vereist om de bezoeker naar de binnenstad te blijven trekken. (mooie uitdaging voor Stadsmarketing)

 Zie de binnenstad van Gouda als één groot decor waarbij alles tot in perfectie geregeld dient te zijn. (stevige uitdaging voor 2012 voor ondernemers en stadsmarketing, temeer daar er maar beperkte financiële middelen beschikbaar zijn. Nu smoren mooie initiatieven nog te vaak in een wat armetierige uitvoering.)

maandag 9 januari 2012

De week van de glimlach


“Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos voort” (moeder Theresa).

Ik sta in een lift. Net voordat de deur sluit glippen twee dames snel naar binnen. We knikken naar elkaar als groet. Eén van de dames kijkt in het rond. Veel lijkt er niet te zien, maar ze begint toch te glimlachen. Ze stoot haar vriendin aan en wijst naar boven. Ook zij begint te lachen.

Ik, hoe kan het anders, word nieuwsgierig en kijk ook naar boven. Op een TL buis staat geschreven: “Lach eens!”

Er zijn omstandigheden waarin we niet kunnen lachen, dat weet ik heel goed, maar toch….Dit is nu eens graffiti op z’n best. Ook ik glimlach.

We leven in een tijd waarin we als mensheid steeds meer met onszelf bezig zijn, steeds meer ontevreden of onverschillig zijn over wat er buiten onze directe leefwereld gebeurt en ook het gevoel voor de ander aan het kwijtraken zijn.

We communiceren vooral virtueel via Hyves, MSN, Facebook, LinkedIn, Twitter en Blog en hebben vaak nauwelijks tijd voor gewoon contact. We zijn immers druk, we leven gejaagd en de iPad en Smartphone is constant in de buurt.

Ben ik nu té somber? Wellicht, maar wie kan er nu in alle eerlijkheid zeggen dat zijn leven voortdurend is gericht op de ander en niet op eigen gezin en carrière en hobby’s.

Het sociale aspect hangt er vaak wat bij, tenzij er iets ergs gebeurt. Dan opeens zijn we er voor elkaar, maar dat is meestal van korte duur.

Er is onvrede over het egoïsme en onvriendelijkheid in de samenleving, maar ook een zekere gelatenheid: “Laat maar, ik bemoei me nergens mee, ik ga mijn eigen gang, ik kan de wereld toch niet veranderen”. Men zou soms wel anders willen, maar weet niet hoe.

Wordt het niet hoog tijd om anders in het leven te gaan staan?

Klinkt onderstaande uitspraak u niet prettig in de oren?

“Niemand is zo arm dat hij geen glimlach kan geven…

Niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft”.

Het is goed om wat vriendelijker te zijn, om aandacht te hebben voor elkaar.

Een glimlach met een vriendelijk woord verwarmt en geeft licht. De kracht ervan is groot, heel groot. De samenleving kan er weer wat menselijker door worden.

Iemand uit Gouda heeft een oproep gedaan, die ik graag ondersteun, om van 22 t/m 28 januari hiermee bezig te zijn en bewust eens vriendelijk te doen tegen de ander die u ontmoet. De oproep is inmiddels in het hele land verspreid en ook in Zuid-Afrika, Australië, Canada en Roemenië terecht gekomen.

Ga in deze week (of al eerder…) concreet communiceren, door bewust te groeten en iemand als het zo uitkomt vriendelijk aan te spreken. De bijbel spreekt ook mooie woorden over dit onderwerp: “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.”

Laten we met elkaar, voor elkaar leven en begin met een glimlach.


(de tekst is voor een belangrijk deel ontleend aan een mail van de initiatiefneemster)

woensdag 4 januari 2012

Onrust in Oosterwei


Bushokje Rijkestraat


Na lange tijd niet veel gehoord en gelezen te hebben over Oosterwei, al was er nog wel degelijk sprake van overlast en criminaliteit, ging het met de jaarwisseling weer behoorlijk (publicitair) mis.
Er zijn op diverse plaatsen ruiten ingegooid, o.a. bij de Vredeskerk, er is een bushokje vernield, auto’s moesten het ontgelden enz.

Ofschoon de onrust en de verstoring van de openbare orde al met al nog meeviel, de ME hoefde geen charges uit te voeren, was het gedrag van een aantal jongeren schandalig en voor degenen die ermee werden geconfronteerd was het enorm vervelend.
Het is daarom goed dat deze jongeren met hun ouders een stevig gesprek hierover krijgen op het Veiligheidshuis.
Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om deze jongeren voor volgend jaar een gebiedsverbod op te leggen en/of een meldplicht voor oud & nieuw 2012/2013.
Wat mij betreft mag daar ook een passende straf op korte termijn aan worden toegevoegd, waarbij in ieder geval de kosten van de schade op de ouders van de jonge daders worden verhaald.Vredeskerk


De centrale vraag is natuurlijk of deze uitspatting voorkomen had kunnen worden.

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we goed kijken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd.
Er is veel gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen, maar ook om gewenst gedrag te stimuleren.
Rond de jaarwisseling waren daarom aan de ene kant welzijnswerkers op straat, had R&M de deuren open en waren ook de Stadsmarinier, politie en ME paraat. Aan de andere kant was aan het begin van de avond op oudejaarsdag in een gymzaal aan de grens van Oosterwei een goedbezocht voetbaltoernooi georganiseerd om de jongeren een uitlaatklep te bieden.

Het lag in de bedoeling om opnieuw in Gouda Oost meerdere wijkactiviteiten op te zetten rond de jaarwisseling, maar daarvoor heb je wel initiatieven uit de wijk zelf nodig. Daar ontbrak het dit jaar aan. Alleen R&M heeft een verzoek ingediend, maar die wilde € 5.000,- daarvoor hebben, zonder onderbouwing. Ook hebben ze geen initiatief genomen om gebruik te maken van reguliere budgetten. En met alleen geld geven heeft Gouda zo haar ervaringen opgedaan…..Verzetslaan

Lange tijd zag het er die avond ook naar uit dat het rustig zou blijven in de wijk, maar op gegeven moment sloeg toch de vlam in de plan, wellicht mede veroorzaakt door het feit dat R&M per 1 april dicht gaat (en niet al per 31 december jl zoals in het AD stond), wat niet bij iedereen goed valt in de wijk. De exacte oorzaak zullen we later vernemen, als de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling uitgebreid zijn geëvalueerd. Die evaluatie dient dan in de raad te worden besproken.

Er is een opmerking gemaakt dat de raddraaiers zich hadden ingehouden als er meer toezicht op dat moment op straat zou zijn geweest, al was het maar van burgers uit de buurt.

Hier kan ik me iets bij voorstellen, aangezien Den Haag bewust bewoners heeft ingezet om de oren en ogen in de wijk te zijn en dat heeft goed uitgepakt.

De onrust was misschien niet (helemaal) te voorkomen geweest, maar het zal wel goed zijn als voortaan er meer burgers uit de wijk actief op straat worden ingezet en er ook nadrukkelijker vanuit de betrokken partners in de wijk wordt ingezet op het aanbieden van activiteiten tijdens de jaarwisseling. Daarbij heeft de overheid een belangrijke rol, aangezien zij eindverantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid in de stad.

Daarnaast blijven natuurlijk ook de ouders zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en kunnen zij niet alles van anderen verwachten als hun kinderen op straat zijn.

In breder perspectief is er met betrekking tot het aanbieden van activiteiten in Gouda Oost wel reden tot zorg, nu wijkcentrum ’t Wiel tijdelijk door de moskee wordt gebruikt als gebedsruimte en ontmoetingsplaats, sporthal De Springers en de Anne Frankschool worden gesloopt en R&M haar activiteiten stopt.
Als compensatie zijn er mogelijkheden in het nieuwe Nelson Mandelacentrum. Diverse betrokken partijen lopen niet over van enthousiasme om daarheen te verhuizen met hun activiteiten, maar dat zal een kwestie van wennen zijn.

Maar goed, het aanbieden van activiteiten en ruimtes aan jongeren zal helaas niet alle problemen oplossen. Er is nog steeds een groep jongeren die overal lak aan heeft en de boel steeds weer verzieken.
Wat dat betreft complimenten aan de politie die op oudejaarsnacht adequaat heeft ingegrepen en de daders in de kraag hebben gevat.Eendrachtsweg


Tenslotte, de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan zijn niet te accepteren en we moeten hier lessen uit leren voor de toekomst. Alleen dan maken we weer een stap(je) voorwaarts in het veiliger maken van onze mooie stad.
Foto's: Henriette Heuvelman-Beelaerts