zaterdag 27 februari 2016

Minder asielzoekers in AZC Gouda!

Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond




Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne. 
Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als AZC. Wel zal er op de bunker moet worden gebouwd om totaal 530 (!) asielzoekers te kunnen huisvesten.
Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden ook meegenomen, die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een goede inpassing in de wijk, zoals: een kwalitatief goede huisvesting, veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het eigen terrein.
1e verdieping


Galerijwoningen

Het COA kiest voor een verbouwing waarbij het pand goed blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappenhuizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. 
Doordat de woonunits langs de buitenzijde bereikbaar worden is er wel meer kans op geluidsoverlast en dat wordt een extra punt van aandacht!
Het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden.
Er komen appartementen voor acht personen, met twee slaapkamers voor drie bewoners en één voor twee personen, een woonkamer en eigen sanitair. Vooral op de begane grond komen voorzieningen als een kinderspeelruimte, leslokaal, ruimte voor gezondheidszorg en kantoren voor onder andere COA-medewerkers. Op het buiten terrein worden sportvoorzieningen en speeltuintjes aangelegd. 
Meer dan 500 bewoners
Op basis van de tekeningen kom ik uit op 530 bewoners en dat is meer dan het afgesproken maximum van 500!
Begane grond: 19 Eerste verdieping: 120 + 80 op de bunker
Tweede verdieping: 120
Derde verdieping: 120
Vierde verdieping: 71



Bouwen op bunker
COA gaat uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. Op de bunker zal nieuwbouw worden gerealiseerd om de capaciteit van 530 bewoners te kunnen realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.
Motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Minder bewoners
De gekozen variant is opvallend! Duidelijk is dat de bestaande bebouwing niet groot genoeg is om 500 asielzoekers te kunnen huisvesten en daarom extra bebouwing noodzakelijk is. 
In het licht van de (landelijke) discussie, waarbij steeds luider wordt geroepen om kleinere locaties, had het meer voor de hand gelegen om niet te kiezen voor het bouwen op de bunker. Zonder deze woningen kunnen er nog altijd 450 asielzoekers worden gehuisvest. Wat mij betreft is dit een serieus punt van onderhandeling bij de bestuursovereenkomst!
De bunker kan dan gewoon blijven staan en het dak kan door een "groene inrichting" een aantrekkelijke aanvulling voor de geplande verbouwing worden. Bij het oorspronkelijke plan voor de Ark, Gemiva en ouderenwoningen was dit ook het plan.

Senioren
Het pand zal voor 10 jaar dienen als AZC en kan daarna bijvoorbeeld worden benut voor senioren woningen. De vraag naar deze woningen zal de komende jaren alleen maar toenemen al is het wel de vraag of de huidige opzet voldoet aan de eisen die er dan aan dergelijke woningen worden gesteld.

Procedure

Deze maand  starten gemeente Gouda en het COA de onderhandelingen met de bedoeling die eind maart te hebben afgerond. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt de verbouwing van de PWA-kazerne Europees aanbesteed, omdat het totale bedrag van de verbouwing meer dan 5 miljoen euro is. 
De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden duurt. De verbouwing zelf neemt ongeveer  twaalf maanden in beslag. De oplevering vindt dan plaats in de tweede helft van 2017.

zaterdag 20 februari 2016

Meer zeggenschap voor inwoners Gouda bij aanpak veiligheid!


De wegen naar ‘Buurtgestuurd politiewerk’ in Gouda

Samen met raadslid Khalid Tatou (PvdA) heb ik het initiatief genomen om door middel van een expertmeeting het buurtgestuurd politiewerk een stap verder te brengen.

Aanleiding

De inwoners van Gouda moeten meer te zeggen krijgen over de aanpak van veiligheid. 
Dat heeft de PvdA en de ChristenUnie duidelijk gemaakt met het indienen van de motie ‘Grotere betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid’ die door de meerderheid van de raad aangenomen is op 22 april 2015. 
Grotere zeggenschap betekent grotere betrokkenheid! 
Een grotere betrokkenheid versterkt niet alleen het vertrouwen in politie en stadstoezicht, het kan ook bijdragen aan een grotere effectiviteit.



Doel expertmeeting ‘Buurtgestuurd politiewerk’

Tijdens een expertmeeting op 2 maart 2016 willen we ideeën opdoen. Hoe kunnen we buurtgestuurd politiewerk vorm geven in Gouda? 
Dit willen we doen door het fenomeen buurtgestuurd politiewerk vanuit verschillende disciplines te benaderen. 
Tevens willen we met elkaar nader onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn om de betrokkenheid van bewoners te versterken. 
Het resultaat van de expertmeeting wordt als input meegenomen naar de raad wanneer het Actieplan 2016 voor veiligheid behandeld zal worden.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is welkom op 2 maart!
inloop vanaf 19.30 en aanvang om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal van Huis van de Stad in Gouda 

Programma expertmeeting

Voorzitter:  Theo Krins (raadslid ChristenUnie Gouda)

20:00 – 20:05 uur Opening door Khalid Tatou (raadslid PvdA Gouda)

20:05 – 20:20 uur Presentatie door Vasco Lub

Vasco Lub is socioloog aan de Erasmus Universiteit waar hij tevens promoveerde. Zijn onderzoek richt zich op grootstedelijke vraagstukken en lokaal sociaal beleid. Hij publiceert zowel nationaal als internationaal over o.a. leefbaarheid in achterstandswijken, sociaal beleid en burgerparticipatie in samenhang met veiligheid.
  
20:30 – 20:45 Presentatie door Carolien van Eykelen (Directieveiling Rotterdam)

Carolien van Eykelen is projectleider bij Buurt Bestuurt en mede grondlegger van Buurt Bestuurt.

20:55 – 21:10 Presentatie door Hans Hoekman

Hans Hoekman is wijkagent in Rotterdam en gespecialiseerd in burgerparticipatie. Sinds een aantal jaren is hij tevens coach van buurt bestuurt teams en helpt hij teams bij de opstart van buurt bestuurt. 

21:15 – 21:30 uur Pauze

21:30 – 21:55 uur Interactie en discussie met de experts

21:55 – 22:00 uur Afsluiting door de voorzitter  
  

donderdag 11 februari 2016

Gif wordt GOUD!


Na een lange en voor betrokkenen ook onzekere periode is begin februari uiteindelijk door een ruime raadsmeerderheid besloten om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt. 
Met dit besluit werd ook het aankoop bedrag bekend gemaakt: € 580.000,-. 
Deze bijzonder scherpe prijs heeft bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, bijgedragen aan het besluit om in te stemmen met het gevraagde krediet.



Spotgoedkoop

Een aantal fracties vond de aankoopprijs dermate laag dat dit een gevoel van wantrouwen opleverde. Wat ons betreft is dit onzin. Er is scherp onderhandeld over de koopprijs en de verkoper (KWS) hoeft relatief weinig op het terrein weg te halen en dat scheelt aanmerkelijk in de kosten voor KWS.
De scherpe prijs heeft voor de gemeente als voordeel dat de getaxeerde waarde nu hoger is dan de koopprijs, zodat feitelijk gezien, als GOUDasfalt niet tot een succesvolle business case leidt, de gemeente nauwelijks risico loopt.
Ook het argument dat door deze aankoop de schulden in Gouda verder toenemen is maar ten dele waar, aangezien naast de schuld we een stuk grond in ons bezit hebben gekregen.

Gif

De gifgrond zit ook enkele fracties hoog, waaronder CDA en SGP. De zorgen die ze hebben over het zware gif zijn terecht. 
De rapporten hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling - geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.
Er gelden specifieke bepalingen als er in de grond moet worden gegraven en als GOUDasfalt zich daaraan houdt is er niets aan de hand.



Samenwerking

De gemeenteraad hoefde uitsluitend te beslissen over het beschikbaar stellen van een krediet om het terrein te kunnen aankopen.
Het college heeft besloten om met GOUDasfalt in zee te gaan en hen het initiatief te gunnen.
Onze fractie vindt deze keuze logisch omdat deze groep vanaf het begin aan de slag is geweest om van dit terrein iets moois en duurzaams te maken en een breed gedragen initiatief is.

Toch willen we voorkomen dat GOUDasfalt zich afsluit voor andere initiatieven en mogelijke participanten en we hebben daarom een motie opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om samenwerking te bevorderen, zodat er een zo breed mogelijk gedragen businesscase komt. Een ruime raadsmeerderheid heeft deze motie gesteund.

Businesscase

Over een jaar moet GOUDasfalt een businesscase gereed hebben die door een externe partij zal worden getoetst op haalbaarheid. Die businesscase zal nog een flinke kluif worden, maar de initiatiefgroep bruist van energie en beschikt over de nodige deskundigheid, dus we gaan ervan uit dat ze het gaat lukken.
Op verzoek van de ChristenUnie heeft de wethouder toegezegd om het advies van de externe deskundige aan de raad voor te leggen en daarbij ook een reactie van het college toe te voegen.

Wat mij betreft is dit "project" toch wel een mijlpaal in Gouda en ik ben heel benieuwd hoe dit terrein de komende jaren van gedaante gaat veranderen!


Motie ChristenUnie


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 februari 2016

Overwegende dat:

  • Overwegende dat aan de raad uitsluitend wordt gevraagd een krediet te verstrekken om de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken
  • Dat er op dit moment minimaal twee initiatieven zijn die het terrein willen ontwikkelen
  • Het een college bevoegdheid is om te bepalen met welke partij(en) ze in zee gaat om het gebied te ontwikkelen
  • Door haar keuze voor GOUDasfalt het risico kan ontstaan dat andere initiatieven niet meer worden meegenomen
  • De raad middels een motie in 2015 heeft opgeroepen dat er een breed gedragen initiatief zal ontstaan voor dit terrein

Verzoek het college:

  • Om zich in te zetten om de samenwerking van GOUDasfalt met andere (bestaande en eventueel nieuwe) participanten en initiatiefnemers te bevorderen en
  • om bij Goudasfalt te bevorderen dat wordt gekomen tot een businesscase die zo breed mogelijk gedragen is

  en gaat over tot de orde van de dag.

donderdag 4 februari 2016

Thera de Haan stopt als burgerraadslid


Per 1 maart 2016 zal Thera de Haan terugtreden als burgerraadslid van de
ChristenUnie in Gouda. In 2015 is ze ook 16 weken raadslid geweest als vervangster voor Anna van Popering, die in verband met haar zwangerschap tijdelijk terugtrad.
De reden voor haar terugtreden is een nieuwe baan, die niet is te
combineren met het burgerraadlidmaatschap.

AD, 1 mei 2015

WMO

Thera heeft zich met veel plezier de afgelopen twee jaar ingezet voor de
sociale agenda in de gemeenteraad. Met name de WMO portefeuille was
haar domein.
In de afgelopen twee jaar heeft Thera aandacht gevraagd voor hulp
bij het huishouden, het keukentafelgesprek, de maatschappelijke
opvang en bed bad en brood voor illegalen, vluchtelingen, dak- en
thuislozen.
Thera omschrijft haar drijfveer zelf als volgt:
'Mensen die het niet alleen redden hebben mijn aandacht en hart',

De fractie vindt het erg jammer dat Thera heeft besloten om te stoppen als burgerraadslid en zal haar inzet en betrokkenheid gaan missen. 
De fractie gunt haar echter ook deze mooie carrière stap. 

De fractie beraadt zich nog op de invulling van de ontstane vacature voor burgerraadslid.

maandag 1 februari 2016

Gedragsregels voor asielzoekers


Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP), delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht, dat daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij nog eens 467 bewoners.

Vandaag deel 2 van mijn terugblik

Algemeen

In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.


Gedragsregels

Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.

Integratie

250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen daardoor investeren in hun eigen toekomst.

Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen (geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.

Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…

Melddag

Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het werk zijn.

Draagvlak en overlast

Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!


De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat - mits alles goed verloopt - stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!