maandag 28 juni 2021

College wil niet voor paal staan


Tijdens een rondgang door de binnenstad is het mij opgevallen dat er bijzonder veel stoeppalen in de Goudse binnenstad staan. Een deel daarvan lijkt geen enkele praktische functie (meer) te hebben en een deel staat ook scheef. 

Zie voor meer informatie mijn blog: http://theokrins.blogspot.com/2021/02/stoeppalen-verwijderen- uit-binnenstad.html, die ik daarover heb geschreven. 

Vragen aan het college

Om bij het college aandacht hiervoor te krijgen heb ik vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college in de hoop dat ze hier wat aan gaan doen. De antwoorden vielen me echter niet mee. De antwoorden waren heel "technisch" geformuleerd en ik proefde weinig bereidheid om concreet iets te willen doen met dit onderwerp. Daarom heb ik er tijdens de raadsvergadering op 26 mei jl. wederom aandacht voor gevraagd. 

In hoeverre is het college het met ons eens dat de binnenstad bij de viering van Gouda750 er fraai en goed onderhouden bij moet staan? 
In zijn algemeen ligt de binnenstad er netjes en onderhouden bij, elke dag zijn we bezig om binnen het budget de binnenstad zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden. 
 
In hoeverre is het college het met ons eens dat scheefstaande stoeppalen en “verdwaalde” stoeppalen zonder enig nut niet bij dat beeld passen? 
In principe zijn stoeppalen niet verdwaald en zijn deze vanuit een bepaald oogpunt geplaatst. Scheve stoeppalen is niet ideaal maar vanwege een bezuiniging worden deze dit jaar niet rechtgezet, maar bij onveilige situaties worden deze vanzelfsprekend rechtgezet. 

In hoeverre klopt het dat het recht zetten van een scheefstaande paal minder dan € 200.- kost? En wat kost het verwijderen van een paal? 
Een paal rechtzetten kost circa € 160,00 en verwijderen circa € 240,00. 
 
In hoeverre is het college het met ons een dat de werkwijze: “vanuit bezuinigingsoverwegingen worden scheefstaande paaltjes en verkeersborden alleen recht gezet indien deze onveilig staan”, wel erg ver doorgeschoten vanwege de relatief geringe kosten en met het oog op een verzorgd stadsbeeld? 
In 2020 moest breed bezuinigd worden, elke keuze is dan een lastige. 

In hoeverre kan verwijderen van die palen een oplossing zijn? 
Het weghalen van palen kan in sommige gevallen een oplossing zijn. De palen zijn geplaatst met een reden, weghalen ligt in de meeste gevallen erg gevoelig bij omwonenden/ winkeliers. In veel gevallen bieden paaltjes de oplossing tegen parkeren op de stoep. Als die palen weggehaald zouden worden, zal er meer toezicht nodig zijn en zullen er naar verwachting meer klachten bij de gemeente binnenkomen betreffende parkeren op de stoep. 

In hoeverre is het college bereid om in 2021 met Bewonersplatform Binnenstad een schouw te doen op overbodige palen en scheefstaande palen en – mede in het kader van Gouda 750 – de situatie dit jaar (voor zover gewenst) samen met de bewoners te verbeteren ten faveure van de uitstraling van onze binnenstad in 2022? 
Een schouw en de mogelijke vervolgacties die hieruit voortvloeien, vergen veel tijd en overleg en zullen mogelijk hoge kosten met zich meebrengen en zullen de vastgestelde bezuinigingen waarschijnlijk te niet doen. Dit betekent dat het budget Dagelijks Onderhoud verhoogd zou moeten worden.


Reactie wethouder Hilde Niezen

Omdat de antwoorden weinig invoelden waren en in mijn ogen voorbij gingen aan het feit dat heel wat stoeppalen volstrekt overbodig zijn, heb ik op 26 mei tijdens de raadsvergadering dit onderwerp nogmaals aan de orde gesteld.

Gelukkig kwam de wethouder met een positieve reactie: "We zijn zeker bereid om hiernaar te gaan kijken, maar we hebben wel te maken met de bestaande begroting. We willen allemaal dat bij Gouda 750 onze stad er piekfijn bij staat. Met dit verzoek zullen we zeker kijken of we hier iets mee kunnen doen richting het feestjaar."
Concreter antwoord kon ik niet krijgen en ik beschouw het als een toezegging en reken erop dat de overbodige palen dit jaar worden weggehaald en scheve palen worden rechtgezet!


maandag 21 juni 2021

Gesloopte kerk verscheurt de raad in Gouda


De vorige maand (op 18 mei) was er een belangrijk moment voor het dossier Turfmarktkerk: de rechtbank deed uitspraak inzake de spoedeisende bestuursdwang in verband met de sloop door de gemeente van deze kerk. 

De gemeente Gouda is daarbij door de rechtbank in het ongelijk gesteld. De rechtbank gaat op basis van het deskundigenrapport van STab, gemaakt in opdracht van de rechtbank, er vanuit dat er geen acuut instortingsgevaar was van de Turfmarktkerk op 24 oktober 2018, zodat er geen aanleiding was voor de gemeente om toen spoedeisende bestuursdwang toe te passen. De gemeente had dus niet de sloop van de eigenaar mogen overnemen.


Voorzieningenrechter

 

In haar uitspraak geeft de rechtbank echter ook aan dat ze begrip heeft voor het feit dat de gemeente Gouda op basis van rapporten die door deskundigen zijn opgemaakt, meende dat – gelet op de veiligheid voor de omwonenden - ingrijpen nodig was, aangezien de rapportages de indruk wekten dat sprake was van een gevaarlijke situatie die maakte dat er onmiddellijk ingegrepen moest worden. 


Het was niet 100% zeker dat de kerk direct zou gaan instorten, maar aan de andere kant ook niet zeker dat de situatie veilig (genoeg) was. De onderzoekers Peters & Van Leeuwen concludeerden in hun rapport dat sprake was van een gevaar van instorting ! Daarnaast werd ook extra wind verwacht wat de situatie nog gevaarlijker maakte.  

Het besluit (inzake bestuursdwang door de gemeente) werd overigens op een later moment gesteund door de voorzieningenrechter, die in december 2018 heeft aangegeven dat het college mocht doorgaan met de sloop, nadat eerder de eigenaar bezwaar had gemaakt tegen het overnemen van de sloop door de gemeente.Acuut instortingsgevaar

 

De rechter heeft op basis van de rapporten en het aanvullende STab rapport nu dus uiteindelijk anders geoordeeld en is van oordeel dat er achteraf bezien geen sprake was van acuut instortingsgevaar.


De ChristenUnie vindt het opmerkelijk dat alle rapporten en inspecties van deskundigen, de urgentie die in 2018 in die adviezen werd aangegeven en de uitspraak van de voorzieningenrechter, blijkbaar van minder inhoudelijk waarde voor de rechtbank blijken te zijn dan een rapport dat achteraf is opgesteld.

 


Verhoudingen op scherp

Het is voor de ChristenUnie nog te vroeg om op basis van de uitspraak van de rechtbank conclusies te trekken. Wat onze fractie wel signaleert is dat het hele gebeuren rond de Turfmarktkerk de verhoudingen op scherp heeft gezet tussen de gemeente, de eigenaar/projectontwikkelaar Khalid Boutachekourt en tussen de oppositiepartijen en de coalitiepartijen en dat betreurt ze. 

Communicatief gezien had het optreden van het college op sommige momenten waarschijnlijk beter gekund, tegelijkertijd werkte de eigenaar ook niet altijd mee in dit proces rond het bouwplan en de sloop. 


Voorbereidingsbesluit


Zo hield hij lange tijd vast aan zijn eigen bouwplan, dat echter niet haalbaar was vanwege een negatief advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en omdat een dergelijk groot appartementencomplex niet past op die locatie. Het past namelijk niet bij het historische karakter en bij de door de raad gestelde kaders van de Stedenbouwkundige Visie en haar Randen. Daarnaast had ook via impact op de privacy van omwonenden.


Om tot een gewenste ontwikkeling te kunnen komen nam het college een zgn. voorbereidingsbesluit. Daarmee werd het mogelijk om het planologisch regime op die locatie aan te passen en ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Gedurende de periode van 1 jaar was er nu de mogelijkheid dat de gemeente en de eigenaar samen tot een passend bouwplan zouden kunnen komen.

Door de bestuursdwang die later aan de orde was en de escalatie daar omheen is het echter nog niet tot die gewenste gezamenlijke inzet gekomen.


Mediator 


We hebben bij de raadsbehandeling in mei ervoor gepleit dat partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop zij eventueel buiten rechte tot een oplossing kunnen komen ten aanzien van het hiervoor genoemde geschil. Daarnaast geven we ook steun aan het in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter bij de Raad van State. 


Door met elkaar onder leiding van mediator in gesprek te gaan kan er weer ruimte ontstaan voor het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en het herstel van vertrouwen. 


Pro forma hoger beroep


De tijd tot aan een besluit voor het al dan niet in hoger beroep gaan is kort. Uiterlijk 29 juni kan in hoger beroep worden gegaan. Om de juridische mogelijkheden te behouden, maar ook een schikkingsvoorstel tussen de partijen een kans te geven, heeft het college ervoor gekozen om pro forma hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank. Op basis daarvan heeft het college een paar weken extra de tijd om tot een overeenkomst te komen, terwijl ze daarbij ook een drukmiddel heeft en niet haar rechten verspeelt. 


Met een Pro Forma beroepschrift laat de gemeente namelijk de Raad van State weten het niet eens te zijn met de beslissing, maar ook dat er nog geen volledig beroepschrift kan worden ingediend. Dat moet via een formeel procesbesluit van het college dat wordt meegezonden met het hoger beroep. Daar heeft het college door de pro forma procedure nu standaard 4 weken uitstel voor. Verder uitstel is op verzoek (en gemotiveerd) mogelijk. Bij een lopend schikkingstraject zal uitstel door de Raad van State vermoedelijk worden verleend.

De duur van een hoger beroep is gemiddeld 1,5 jaar (vanaf start termijn hoger beroep, tot uitspraak).

 

Motie van afkeuring


De oppositie partijen zijn het vertrouwen in de wethouders Tetteroo en Van Vugt met betrekking tot dit dossier helemaal kwijt en een groot deel van de oppositie wil dat ze opstappen. Ze dienden daarom - na twee lange raadsavonden over dit dossier - een Motie van Afkeuring in. Opmerkelijk was dat Gouda Positief verdeeld stemde. Eén fractielid steunde de motie van afkeuring, maar twee fractieleden stemde tegen deze motie.


De coalitiepartijen hebben begrip voor het optreden van de genoemde wethouders en snappen dat de veiligheid voor de bewoners leidend was voor de bestuursdwang rond de sloop. Op die manier kon de gemeente de regie nemen over de sloop en ervoor zorgen dat de kerk zo snel mogelijk - rekening houdende met de veiligheid voor de omgeving - zou worden gesloopt. 


Schikking


Het college za dus nu pro-forma in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank en tegelijkertijd zich inzetten voor een schikking met de eigenaar. Ofschoon de verhoudingen behoorlijk op scherp staan, is het te hopen dat de betrokkenen onder leiding van een mediator toch tot een overeenkomst kunnen komen, zodat dit boek eindelijk gesloten kan worden...!

donderdag 17 juni 2021

N228 wordt eindelijk aangepakt!


Tour de France over de N228 in 2015

De N228 tussen Gouda, Haastrecht en Oudewater gaat vanaf 28 juni a.s. op de schop. De snelheidslimiet gaat omlaag naar 60 km/u en er komt een algeheel inhaalverbod. Over de maatregelen, die de weg veiliger moeten maken, wordt al jaren gesproken. 


De smalle en bochtige weg ligt op een dijklichaam en er komen 182, soms zeer steile, in- en uitritten van woningen en bedrijven op uit. Er is veel landbouwverkeer en fietsers en voetgangers kunnen moeilijk oversteken. Daarnaast stoppen er regelmatig bussen, pakketbezorgers en vuilophaaldiensten. Uitwijken is maar beperkt mogelijk.

Op het programma staan heel wat aanpassingen. Van bebording en een dubbele doorgetrokken streep tot haaientanden. Bij oversteken en kruispunten worden middeneilandjes aangelegd. Verder krijgt de N228 op sommige plekken verhoogde plateaus om de snelheid uit het verkeer te halen.

                               AD, 1 februari 2018

Motie ChristenUnie

In Gouda heeft de ChristenUnie samen met de SP in 2018 middels een motie ook aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie op de N228. De motie werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. 

We zijn heel blij dat alle aandacht vanuit de Krimpenerwaard en Gouda ertoe heeft geleid dat deze gevaarlijke weg nu eindelijk wordt aangepakt!

In de motie hebben we een aantal constateringen genoemd die van belang zijn:

 • de huidige weginrichting eerst geschikt gemaakt zal moeten worden voordat er een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/h kan worden toegepast op grote delen van het traject;
 • de provincie Zuid-Holland in haar trajectstudie constateert dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid deze weg een lagere maximumsnelheid zou kunnen krijgen;

 • de huidige weginrichting niet volgens het principe Duurzaam Veilig is en daardoor de aanduiding ‘grijze weg’ heeft wat tot onduidelijkheden bij de weggebruikers leidt;

 • er vanuit de provincie middelen beschikbaar zijn om de weg de komende jaren verder in te richten volgens de principes van Duurzaam Veilig;

 • dat er achteruitgang is in gedrag met betrekking tot veiligheid

  Op basis daarvan is de raad van oordeel dat:

 • de verkeersveiligheid van weggebruikers leidend zou moeten zijn;

 • de huidige maximum snelheid van 80 km/h in ieder geval d.m.v. handhaving met regelmaat gecontroleerd zou moeten worden;

 • bij een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/h de reistijd nauwelijks oploopt;

 • het grote aantal in- en uitritten (erfaansluitingen) er voor zorgt dat de N228 geen predicaat ‘regionale verbindingsweg’ zou moeten hebben, maar de aanduiding ‘erftoegangsweg’;

 • educatie belangrijk is om veilig gedrag in het verkeer te bevorderen.

  En vervolgende roept de raad het college op:

 • zich aan te sluiten bij het standpunt van de gemeente Krimpenerwaard en een oproep te doen bij Gedeputeerde Staten om reeds beschikbare in te zetten om de herinrichting en verlaging van de maximumsnelheid op de N228 op korte termijn te realiseren.

 • en tevens er bij de Goudse middelbare scholen op aan te dringen deelnemen aan het programma van Total Traffic.donderdag 10 juni 2021

Regels voor stempel in het Gele Boekje


Op 9 juni jl. is er weer een update geweest vanuit het college met informatie over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Steeds meer stappen in de versoepeling maatregelen

Inmiddels zijn 10,6 miljoen inwoners van Nederland één- of tweemaal gevaccineerd. Per week komen er nu ruim een miljoen vaccinaties bij. Het aantal positieve testen per dag daalt op dit moment (7 juni) onder de 1.500. Het aantal corona patiënten in ziekenhuizen is inmiddels ver beneden de kritieke grens gedaald. En dat geldt ook voor het aantal patiënten op de ic. De reguliere zorg wordt in veel ziekenhuizen weer opgestart. Allemaal positieve berichten. 

Dat neemt echter niet weg dat corona nog niet voorbij is. Zorgvuldigheid en daarmee ook het naleven van de basisregels is nog steeds geboden!

Een aantal doelgroepen in de stad wilden geen Astra Zenica. Nu deze groepen voor een ander vaccin kunnen kiezen lijkt het er op dat er een inhaalslag plaatsvindt. Ook de gedachte dat reizen zonder vaccinatie deze zomer niet mogelijk is, lijkt een positief effect te hebben op de bereidheid een vaccin te halen.

Het college volgt de ontwikkelingen op de voet om te voorkomen dat te weinig oplettendheid die het gevolg kan zijn van de vele positieve signalen, ten koste gaat van de gezondheid van de inwoners van Gouda.

Sfeerbeeld en handhaving

De versoepelingen van de afgelopen week hadden hun weerslag in het gedrag van het publiek en de ondernemers. Met het toenemen van de mogelijkheden, is de bereidheid om de regels na te leven kleiner aan het worden. 

Dat blijkt uit het gedrag want;

·      Een aantal horecaondernemers heeft geprobeerd om de terrastijden verder op te rekken.

·      Een aantal daarvan kreeg een waarschuwing en twee ondernemers kregen een Last onder Dwangsom.

·      Twee personen hebben een formele waarschuwing gekregen voor het niet of niet juist dragen van het mondkapje.

·      Vier personen hebben om dezelfde reden een bekeuring gekregen.

Het mooie weer en de verdere openstellingen leiden tot drukte in de binnenstad. De afgelopen week heeft Stadstoezicht zich voorbereid op de mogelijkheid dat het tè druk wordt in de binnenstad. Op basis daarvan is een aantal maatregelen getroffen, zoals het laten vervallen van de extra parkeervergunningen voor de horeca. Ook de zakpalen staan weer omhoog volgens het oorspronkelijke regime.

Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 22

In de week van 31 mei tot 6 juni zijn 10.322 inwoners van Hollands Midden getest in de diverse GGD- teststraten. Deze testen werden zowel binnen als buiten de regio afgenomen. Van alle mensen die afgelopen week in de GGD-teststraten in de regio getest werden, testte 6,7% positief. Dat is een daling ten opzichte van vorige week.

In totaal testten 593 personen uit de regio positief op corona.. Afgelopen week overleden 2 personen uit Hollands Midden aan de gevolgen van het coronavirus.

Tot en met week 22 zijn iets meer dan 230.000 inwoners uit de regio door de GGD gevaccineerd (28% van alle inwoners), 16% van de inwoners is volledig gevaccineerd. Afgelopen week zijn 41.288 inwoners gevaccineerd op de zeven vaccinatielocaties in Hollands Midden.

Gele boekje

Mensen die al wel gevaccineerd zijn maar nog geen stempel in het gele boekje hebben ontvangen, kunnen vanaf 14 juni voor hun stempel terecht op de zeven GGD-vaccinatielocaties in Hollands Midden. Op dit moment is het erg druk op de vaccinatielocaties met vaccineren. Het is daardoor niet verantwoord om mensen nu langs te laten komen voor een stempel in hun gele boekje. 

Vanaf 14 juni heeft de GGD speciale stempeltenten naast de vaccinatielocaties ingericht. De GGD streeft ernaar dat mensen vanaf de 14e ook ter plekke een geel boekje kunnen kopen via pinbetaling.

Voor een stempel in het gele boekje, heeft de GGD de vaccinatiebevestiging en het ID-bewijs nodig. Het maakt niet uit bij welke GGD-locatie in Nederland iemand gevaccineerd is, men kan op alle GGD- vaccinatielocaties in de regio terecht voor een stempel. De GGD stempelt alleen voor vaccinaties die door de GGD’s zijn gezet. De GGD mag geen stempels zetten voor vaccins die door de huisarts zijn geprikt.

Het gele boekje is alleen voor de eigen administratie en is geen officieel reisdocument. Aan het einde van deze maand lanceert de EU een app en website met een QR-code waarmee mensen hun vaccinatie, negatieve test en/of doorgemaakte COVID-besmetting, aan de grens en bij evenementen, kunnen aantonen. Deze QR-code kan ook worden geprint. De gegevens van de GGD zijn rechtstreeks aan die app gekoppeld. Uiterlijk 24 uur na vaccinatie bij de GGD staat een groen vinkje in die app.

Cijfers in Gouda

Onderstaande link geeft dagelijks de actuele cijfers over de situatie in Hollands midden.

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Bron: GGD

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 7 juni
Aantal coronapatiënten niet op IC     7
Aantal coronapatiënten op IC            2

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

maandag 7 juni 2021

Ontwikkelingen bij Rekam roepen kritische vragen op!


Per 1 februari 2021 is Rekam overgenomen door Delta Fiber (al moet ik dat volgens Rekam anders zien, zie verderop) en is dit bedrijf doorgegaan onder de naam Rekam Delta Fiber Nederland BV. Daarnaast blijft de samenwerking bestaan die Stichting Rekam heeft met Glasdraad in de Krimpenerwaard 

 

Via folders en website-informatie is vooral in 2019 door de verschillende aanbieders actief ingezet op het werven van abonnees voor glasvezel. Daarbij bood Delta Fiber een beperkt aantal aanbieders aan en bood Rekam in samenwerking met KPN een veel groter aanbod. Mede naar aanleiding daarvan hebben veel huishoudens gewacht met hun keuze, totdat Rekam met KPN aan de slag zou gaan in diverse wijken van Gouda. De vraag is in hoeverre dat nog gaat gebeuren, zeker gezien het feit dat KPN inmiddels zelfstandig glasvezel is gaan aanleggen in Gouda. Betekent dit nu dat inwoners die Delta Fiber bijvoorbeeld in Goverwelle buiten de deur heeft gehouden nu verstoken blijven van glasvezel. 


En hoe zit het nu precies met die verkoop of afsplitsing bij Rekam? In hoeverre had de gemeente Gouda daar toestemming voor moeten geven?

Tijd voor kritische vragen dus!


Uit de beantwoording blijkt dat in 2020 belangrijke aanpassingen in de statuten zijn gedaan en dat daarmee de weg vrijkwam om een deel van de activiteiten van Rekam te verkopen aan Delta Fiber. Het lijkt erop dat Rekam anders het niet gered zou hebben als kabelaanbieder. Het proces rond deze verkoop en de communicatie daarover blijven opmerkelijk en het was ook heel bijzonder dat er maar liefst 12 uur (!!) ambtelijke capaciteit nodig was om de vragen over Rekam te beantwoorden. Wat het effect van dit alles voor de bewoners in o.a. Goverwelle zal zijn is voor mij nog niet duidelijk. 

Voor meer informatie verwijs ik naar onderstaande beantwoording van de vragen.


1.  In hoeverre is de gemeente Gouda betrokken geweest bij deze verkoop? De bestuurders van Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland worden namelijk benoemd door het college van B&W en zitten daar ten behoeve van het belang van de gemeenschap.

Antwoord Rekam

"De gemeente is bestuurlijk niet betrokken geweest bij de ‘verkoop’. Juridisch bezien was dit geen verkoop, maar een afsplitsing van een deel van het vermogen van Rekam. De bestuurders van Rekam worden sinds de statutenwijziging van 25 juni 2020 niet meer benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar het te benoemen bestuurslid woonachtig is."

Antwoord gemeente Gouda:

"De gemeente is bestuurlijk niet betrokken geweest bij de ‘verkoop’. Juridisch bezien was dit geen verkoop, maar een afsplitsing van een deel van het vermogen van Rekam. De bestuurders van Rekam worden sinds de statutenwijziging van 25 juni 2020 niet meer benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar het te benoemen bestuurslid woonachtig is. Per 25 juni 2020 is het in de vraagstelling geciteerde artikel 5, tweede lid, van de statuten gewijzigd in:

“Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, nadat zij een schriftelijk positief advies over het te benoemen bestuurslid heeft ontvangen van SECAIM en SCAIO”.

Het bestuur van de stichting is volgens artikel 9 van de statuten bevoegd de statuten te wijzigen. De vraag van ChristenUnie legt een link tussen enerzijds de omstandigheid dat de bestuurders het belang van de gemeenschap moeten behartigen (art. 2 lid 5 statuten) en zij door de gemeenten in het werkingsgebied van de stichting zijn benoemd, en anderzijds de daaruit volgende betrokkenheid van de gemeenten. Die link niet als zodanig terug te vinden in de statuten. Zo hoeven de bestuurders geen ruggespraak te voeren met het college dat hen heeft benoemd."

Duidelijk is dat door door recente statutenwijziging de gemeente op afstand is komen te staan en Rekam meer vrijheid heeft gekregen haar eigen keuzes te maken. Of dit de oorspronkelijke doelstelling tekort doet laat ik in het midden, maar ik vind het wel bijzonder dat ik hier pas achter ben gekomen door vragen stellen.. Een pro actieve informatieve houding vanuit betrokkenen had gemeente en Rekam gesierd... 

Bijzonder is dat wordt ontkend dat er sprake is van een overname. Deltafiber meldt op 1 februari 2021 op haar website: "DELTA Fiber neemt het netwerk, de aansluitingen, het onderhoud en de medewerkers van Rekam volledig over.

Op de website van Rekam staat:  "Per 1 februari 2021 is Rekam overgenomen door Delta Fiber en gaan we door onder de naam Rekam Delta Fiber Nederland BV.  Deze overname maakt een versnelde aanleg van glasvezel in deze regio mogelijk." (...) "Omdat Rekam in zijn geheel is overgenomen, m.u.v. van de JV die Stichting Rekam heeft met Glasdraad in de Krimpenerwaard.."

Volgens mij geven Rekam en DELTA Fiber op hun website toch heel duidelijk aan dat het om een overname gaat....! 


2. In hoeverre is bij deze verkoop afgesproken dat in Gouda in de wijken waar Rekam glasvezel zou aanleggen dit alsnog gebeurt om zo uitvoering te geven aan rol die de bestuurders hebben in de stichting met het oog op de belangen van de betrokken gemeenten?

Antwoord Rekam:

"Het statutaire doel van Rekam was en is – kort samengevat – het aanleggen of doen aanleggen en exploiteren of doen exploiteren van “omroepnetwerken, in de regio Midden-Holland”, en activiteiten voor zichzelf of voor derden die daar “aanvullend” aan zijn. Rekam had en heeft geen verplichting om in bepaalde wijken in Gouda glasvezelnetwerken aan te leggen. Hierover zijn met Delta ook geen afspraken gemaakt."

Antwoord Gemeente:

"Gouda en Rekam hebben eind 2019 gesproken over de voorwaarden waaronder Rekam een vergunning kon krijgen voor de aanleg van glasvezelkabel. Rekam had belangstelling voor een vergunning in de wijken Plaswijk, Bloemendaal en Goverwelle. Deze gesprekken zijn niet afgerond, vermoedelijk vanwege de geplande afsplitsing en overname door Deltafiber B.V. In genoemde wijken ligt nu glasvezelkabel van KPN en Deltafiber B.V."

In de beantwoording wordt voorbij gegaan aan het dilemma dat ik heb aangegeven. Een deel van de inwoners lieten in ieder geval in Goverwelle het aanbod van Deltafiber voorbijgaan omdat Rekam/KPN ook glasvezel zou gaan aanleggen. Op dit moment is KPN nog niet aan de slag in Goverwelle. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre deze bewoners (op korte termijn) glasvezel gaan krijgen. Het had Delta Fiber gesierd als ze dit had opgepakt en als Rekam dit punt had laten meenemen bij de afsplitsing.

Daarnaast blijft het wat schimmig waarom nadrukkelijk niet wordt gesproken over verkoop en dat de gemeente geen rol meer heeft bij de verkoop (die geen verkoop zou zijn..) door een statutenwijziging in 2020...3. In hoeverre is deze verkoop toegestaan, gelet op artikel 6 lid 6 van de statuten dat later aan deze statuten via een wijziging is toegevoegd? De oorspronkelijke tekst luidt: "De stichting kan registergoederen verwerven."
Antwoord Gemeente


Afsplitsing van het vermogen van een stichting en verkrijging van het afgesplitste deel van het vermogen door een daartoe opgerichte B.V. is toegestaan (zie ook Boek 2 Burgerlijk Wetboek, afdelingen 4 en 5)Het in de vraagstelling geciteerde artikel 6, zesde lid, van de statuten, is per 25 juni 2020 vervangen door artikel 6, vijfde lid, dat luidt:

“De stichting kan registergoederen verwerven en vervreemden, daaronder mede inbegrepen maar niet uitsluitend (delen van) een of meer kabelnetten, mits zij schriftelijke toestemming hiervoor heeft ontvangen van SECAIM en SCAIO”.


4. In hoeverre is de Stichting formeel opgeheven door deze verkoop of gaat de huidige stichting nu met Glasdraad nog in afgeslankte vorm verder? 

Antwoord Rekam:

Rekam is niet “opgeheven” of ontbonden. De stichting bestaat nog.”

Antwoord Gemeente:

“De Rekam is een joint venture aangegaan met Glasdraad B.V. voor de aanleg van glasvezel in Krimpenerwaard. Dat project is geen onderdeel van de splitsing en blijft doorgaan als Rekam Glasdraad B.V.” 

5.  Indien dit laatste het geval is: hoe zijn de (financiële) belangen van Gouda dan gewaarborgd met betrekking tot de overnamesom die door Delta Fiber is betaald en de inzet die er vanuit de stichting was om de belangen van de betrokken gemeenten zo goed mogelijk te waarborgen? 

Antwoord Rekam:

“De gemeente Gouda heeft geen financieel belang in of bij Rekam en/of betalingen van Delta Fiber Nederland b.v. aan Rekam, anders dan mogelijk bij eventuele ontbinding en vereffening van de stichting (zie hierna onder 11.). Rekam is zoals gezegd een zelfstandige rechtspersoon. De opbrengst van de transactie met Delta zal worden aangewend ter voldoening aan de bestaande en lopende financiële verplichtingen van Rekam.” 

Antwoord Gemeente:

“Volgens de statuten behartigt Rekam niet het belang van Gouda, maar het belang van de gemeenschap. Wat hier precies onder verstaan wordt, is niet in de statuten gedefinieerd. Deltafiber B.V. heeft niet als doelstelling het gemeenschappelijk belang te behartigen. In die zin zijn de gemeenschappelijke belangen nu minder goed geborgd. 

Gouda heeft geen direct financieel belang bij de stichting Rekam. De huidige statuten zeggen (artikel 11) dat bij ontbinding van de stichting, de activa worden vereffend met de deelnemers (een overzicht van de deelnemers is opgenomen in art. 4, lid 1 van de statuten) en als er dan nog wat overblijft gaat dat naar de gemeenten waar de stichting werkzaam is. Als we die mogelijke aanspraak op gelden bij een vereffening als Gouds financieel belang aanmerken, is daar niets aan veranderd; de vereffeningsregeling is ongewijzigd.”

De gemeente Gouda geeft antwoord op een belangrijke vraag die ik had. In hoeverre is de doelstelling die Rekam had: “behartiging van de belangen van de gemeenschap”, nog van kracht. Het gaat immers om een stichting… Nu Delta Fiber het voor het zeggen heeft is het puur een commercieel bedrijf geworden. Wat op zichzelf nog geen nadeel voor de klanten hoeft te zijn. Dat zal de toekomst gaan uitwijzen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de overname niet gewoon noodzakelijk was, aangezien er wordt opgemerkt: “De opbrengst van de transactie met Delta zal worden aangewend ter voldoening aan de bestaande en lopende financiële verplichtingen van Rekam.”

6.     Wat zijn de opbrengsten en in hoeverre worden die opbrengsten in Gouda ingezet? 


Antwoord Rekam:

“De afspraken tussen Rekam en Delta zijn vertrouwelijk. Rekam kan daar geen mededelingen over doen. Voor de bestemming van de opbrengst van de transactie wordt verwezen naar het antwoord onder 5.” 


7.  Wat heeft – gelet op de statuten – deze verkoop aan Delta Fiber voor gevolgen voor de bestuurssamenstelling van de stichting, daar de stichting zich alleen nog richt op de Krimpenerwaard?


Antwoord Gemeente:

“Gelet op de actuele statuten heeft de splitsing geen invloed op de bestuurssamenstelling. Bij de wijziging van de statuten per 25 juni 2020, is het benodigde aantal bestuursleden teruggebracht naar minimaal 5 en maximaal 9. Het werkgebied van de stichting is in de actuele statuten niet gewijzigd en de bestuursleden dienen nog steeds in principe woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting.”

8.  Wat is de reden dat niet is gekozen voor het handhaven van de structuur van de stichting met de nu deelnemende gemeenten in plaats van een BV, dat nu is gekozen? 

Antwoord Rekam:

“De stichting bestaat zoals gezegd nog. De gemeente Gouda en andere gemeenten hebben geen “deelname” in Rekam. Rekam is een zelfstandige rechtspersoon. Het bestuur van Rekam is van mening dat de continuïteit van de activiteiten die zijn overgegaan naar Rekam Delta Fiber Nederland nu beter gewaarborgd is dan binnen stichting Rekam mogelijk was geweest.” 

Antwoord Gemeente:

"Indien Rekam het afgesplitste deel had ondergebracht in een nieuwe stichting, had het afgesplitste deel niet kunnen worden overgedragen aan Deltafiber. Deltafiber kan immers niet (enig) aandeelhouder worden van een stichting en een B.V. zoals Deltafiber kan ook niet fuseren met een stichting." 

Uit het antwoord wordt heel duidelijk dat er alles aan is gedaan om een overdracht aan een commerciële partner mogelijk te maken en het blijkbaar niet meer haalbaar was om op basis van de daarvoor bestaande structuur en uitgangspunten (op langere termijn?) als kabelaanbieder te overleven.


9. Indien de oorspronkelijke stichting wordt opgeheven: hoe is de vereffening geregeld en in hoeverre wordt dan voldaan aan artikel 11 van de statuten? 


Zie ook het antwoord onder 5. 


Antwoord Rekam


“Als Rekam zou worden ontbonden, dan zal vereffend moeten worden overeenkomstig het bepaalde in de statuten.” 


Aanvullende info van Rekam


"Het is daarnaast wellicht goed op te merken dat Stichting Rekam een lange historie heeft in Gouda en omstreken rondom de aanleg en exploitatie van omroepennetwerken, beter bekend als de leverancier van het “gewone” radio- en televisiesignaal. Ook is Stichting Rekam bekend van de aanleg van glasvezelaansluitingen, hoewel in beperkte vorm. 

In afgelopen jaren is het karakter van omroepennetwerken (lees televisie en radio) sterk veranderd. Waar Stichting Rekam van oudsher het monopolie had in Gouda en omstreken is dat afgelopen jaren sterk veranderd, (1) door het meer en beter toegankelijk worden van technologie, (2) het openstellen van verschillende andere netwerken en (3) het aanleggen van meerdere glasvezelnetwerken bij consumenten en ondernemers. Daarnaast is ook de behoefte van de consument veranderd door de komst van internet, mobiele telefonie, streamingdiensten. Deze hebben grotendeels de plek van de traditionele lineaire televisie waar Rekam om bekend staat ingenomen. 

Naast de afname aan traditionele televisiekijkers is ook gebleken dat er in een sterk competitieve markt onvoldoende animo is voor het afnemen van glasvezeldiensten via Stichting Rekam en dat terwijl Stichting Rekam de aanleg van glasvezel veelal heeft voorgefinancierd. Dat maakt ook dat de financiële investeringen om het volledige netwerk te verglazen als kleine zelfstandige aanbieder niet haalbaar bleken te zijn. 

Rekam is daarom gaan verkennen op welke wijze het belang van de maatschappij het meest wordt gediend. Deze verkenning heeft geresulteerd in de verkoop van het netwerk in Gouda en een Joint-Venture (Rekam – Glasdraad – Krimpenerwaard) in de Krimpenerwaard. 

Hiermee is voor consumenten, maar ook voor maatschappelijk partners en ondernemers de continuïteit van dienstverlening zo goed mogelijk gegarandeerd en is er binnen Gouda volop keuze in het aanbod van televisie en internet. Ook is de werkgelegenheid geborgd voor de medewerkers." 

Tenslotte

Rekam is gered door een investeerder en heeft nu meer kans om te overleven. Uitdaging blijft hoe de klanten die destijds niet kozen voor Delta Fiber, omdat ze wilden wachten op Rekam (i.s.m. KPN) nu toch nog glasvezel gaan krijgen. Het dossier is dus in die zin nog niet gesloten. Waarschijnlijk zal KPN glasvezel in die wijken/ buurten gaan aanleggen, zodat de kans groot is dat iedereen die dat wil binnen afzienbare tijd in Gouda beschikt over glasvezel. 

Ik zal dit onderwerp als raadslid niet verder meer kunnen begeleiden, aangezien ik op 5 juli a.s. zal terugtreden. Ik vertrouw er echter op dat mijn collega’s in de fractie dit dossier blijven volgen.