donderdag 28 januari 2021

Trots en afgrijzen over situatie in Gouda

PostNL bus ging in vlammen op aan de Beethovenhof © AS Media via het AD

Afgelopen maandagavond was het in Gouda raak en waren er - net als in diverse andere steden in Nederland - ongeregeldheden en zijn ook meerdere auto's in brand gestoken. Vooral in Korte Akkeren en in Gouda Oost was het onrustig. Daarnaast waren er signalen van nieuwe rellen op dinsdagavond in wijken gebieden in onze stad. De burgemeester heeft daarom op dinsdag 26 januari om 18.00 Noordverordening Gouda 2021 vastgesteld. 

Op basis van deze noodverordening is het voor iedereen verboden om dagelijks tussen 18.00 en 0.00 uur zich te begeven of bevinden in bepaalde gebieden in de stad en wapens en vuurwerk e.d. bij zich te dragen. Het gaat concreet om de wijken Korte Akkeren en Oosterwei, de gebieden rondom de winkelcentra Bloemendaal en Goverwelle, het Huis van de Stad, rond de Testlocatie aan Nieuwe Gouwe O.Z. en het (centrum)gebied binnen de singels.


AD, 28-1-2021

Afgelopen woensdag is tijdens een digitale besluitvormende raadsvergadering (een primeur voor Gouda!) deze verordening door de gemeenteraad unaniem bekrachtigd.

De raad onderschrijft de noodzaak van deze noodverordening, maar wil wel dat deze impactvolle maatregel zo kort mogelijk van kracht blijft. De burgemeester heeft dit toegezegd. Op dit moment zijn er echter nog dermate ernstige signalen dat deze verordening volgens de burgemeester echt nog nodig is. Woensdagnacht zijn weer twee auto's in brand gestoken.Statement


De gemeenteraad wilde graag de overgrote meerderheid van de Goudse inwoners die zich wel aan de regels houdt een hart onder de riem steken, haar waardering uitspreken voor degenen die zich inzetten voor de veiligheid en zorg in onze stad en ook haar afgrijzen uitspreken over wat er was gebeurd.

Daarom heb ik als plaatsvervangend raadsvoorzitter namens de voltallige gemeenteraad onderstaande verklaring uitgesproken:Beste Gouwenaars,

 

Zaterdagavond is de avondklok ingegaan. Wij zijn als gemeenteraad trots op die overgrote meerderheid van onze Goudse inwoners die zich houden aan de avondklok. 

Niet leuk, maar we doen dit samen. We kunnen alleen samen de Corona-pandemie indammen.

 

We hebben allemaal met afgrijzen gekeken naar wat zich maandagavond in enkele straten van Gouda heeft afgepeeld. Een klein aantal Gouwenaars trok door wijken met het doel onrust te stoken, vernielingen aan te richten en geweld te plegen tegen de mensen die ons moeten beschermen.

 

Op enkele plekken in onze stad moest gebruik worden gemaakt van een noodbevel om de rust te herstellen. 

 

Bijna alle inwoners van Gouda houden zich, met meer of minder tegenzin, aan de maatregelen die de verspreiding van het corona-virus moeten tegengaan. Het staat iedereen vrij een mening te hebben over het nut en de noodzaak van maatregelen, zoals we ook het recht hebben om te demonstreren als we het er niet mee eens zijn. 

Maar niemand heeft het recht om geweld te plegen of de eigendommen van anderen te vernielen. 

 

De raad van de gemeente Gouda vertegenwoordigt alle Gouwenaars. Op dit moment met name ook die 99,9 % van de Gouwenaars die zich keurig aan de avondklok houdt en die het nieuws dus niet haalt. De Gouwenaars die er alles aan willen doen om zo snel mogelijk weer een normaal leven te kunnen leiden in onze stad. Nu doorzetten met stevige maatregelen betekent eerder vrij zijn van beperkingen. We zijn trots op al die inwoners die er het beste van maken.

 

Namens de gemeenteraad wil ik hier uitspreken dat we bovenal trots zijn op alle mensen die als hulpverlener, politie, ambulance, brandweer, boa en ziekenhuispersoneel voor ons de rust op straat bewaren en zo nodig herstellen en zich inzetten voor onze inwoners. 

 

Dankuwel

vrijdag 22 januari 2021

Onrust over windmolens in het Groene Hart


Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). Daarvoor zijn 30 RES-regio’s aangewezen. De regio Midden-Holland is er daar een van. De vraag is nu hoe de regio's invulling moeten gaan geven aan hun energie doelstelling. Komt  een regio vol te staan met windmolens of enorme velden met zonnepanelen? En zo ja, waar dan?


In 2016 is de regio Midden-Holland gestart met het uitvoeren van de RES. Onze regio was een van de zeven pilots van Nederland. Het resultaat van deze pilot is het ondertekende Convenant (2018) waarin het doel is vastgelegd om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050


Eind 2019 is de huidige RES-organisatie in Midden-Holland opgericht waarin alle gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en diverse maatschappelijke partijen hun rol hebben.

Vervolgens is een concept-RES opgesteld, die een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen bevat over hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 worden de opgaven en denkrichtingen uitgewerkt in concrete ruimtelijk-energetische plannen

 

In de RES wordt beschreven hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen. 


Participatie
 

Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voor het plan echt klaar is. 

Daarbij is het belangrijk te weten hoe de inwoners in onze regio erover denken. 

Het participatieproces en onderzoek voor de RES  is in volle gang. 

Vanaf oktober zijn bewoners in een eerste communicatieronde geïnformeerd over de energie transitie in het algemeen en de RES in het bijzonder. 

Begin januari 2021 is de eerste participatieronde met onder meer twee enquêtes en diverse (lokale) kansentafels afgerond. Op de regionale bijeenkomst van 14 januari werden de volksvertegenwoordigers geïnformeerd over de inbreng van de participatieronde en de resultaten van het ruimtelijk onderzoek en konden ze reageren op de eerste resultaten.   

 

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de zogenaamde RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.


Keuzes maken
 

De opgave van onze regio laat zich vertalen in het realiseren van 67 windmolens of 544 ha zonnevelden of een combinatie van deze twee keuzes. Dat is geen geringe opgave en het stuit ook op flink verzet bij een aantal gemeenten. Er zijn nogal wat politici die niet eens willen praten over de mogelijkheid van plaatsen van windmolens…. 


Gouda zit in een wat lastige positie omdat ze op haar eigen grondgebied niet of nauwelijks invulling kan geven aan deze opgave en deze taak vooral ligt bij de omliggende gemeenten. In deze gemeenten maar bij ons provinciebestuur ligt het onderwerp windmolens buitengewoon gevoelig en dat maakt keuzes maken en het invulling geven aan onze ambities ingewikkeld.


In de praktijk zijn er mogelijkheden voor windmolens langs de snelwegen, dus langs de hoofdinfrastructuur, zoals nu ook bij Waddinxveen, waardoor er voor bewoners niet veel overlast is en ook voor zonnevelden zijn er wel locaties denkbaar. 

 

Versnippering

 

Ofschoon ik veel bewondering heb voor de inzet in onze regio en ook in de andere regio’s ongetwijfeld hard wordt gewerkt aan de RES, heb ik daar toch de nodige twijfels bij.


De opgave waarvoor we staan vraagt naar mijn mening om een gezamenlijke aanpak van regio’s, bijvoorbeeld het hele Groene Hart en misschien zelfs op basis van een plan voor de hele provincie Zuid-Holland.

 

Door de omgeving op te knippen in relatief kleine regio’s ontstaat een versnipperd beeld en lopen we tegen allerlei weerstanden aan die op grotere schaal wellicht (in ieder voor een deel) kunnen worden voorkomen. Als je keuzes maakt vanuit een groot oppervlak kan je echt de beste locaties kiezen.

 

Provincie moet de regie nemen

 

Wat mij betreft trekt de provincie het initiatief voor de totstandkoming van de RES naar zich toe en neemt ze – om het beheersbaar te houden – in ieder geval de regie om te komen tot een RES voor het Groene Hart. Daarmee wordt hopelijk voorkomen dat dit gebied wordt versnipperd en verrommeld. 


Laten we ons zowel inzetten voor de RES als voor het behoud van het Groene Hart!

 

 

donderdag 14 januari 2021

Laatste nieuws over corona in Gouda


Het college heeft deze week een memo laten uitgaan over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda en die informatie wil ik jullie niet onthouden.

Verlenging lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. De volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 4 januari tot 10 januari 2021 zijn 13.798 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief, dat is hetzelfde percentage als vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.524 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 29 personen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Rond de feestdagen bleef het aantal positieve testuitslagen gelijk aan de piek van voor de lockdown, ondanks de strengere maatregelen. Nu de feestdagen voorbij zijn, ziet de GGD voor het eerst een daling in het aantal testafnames. Het percentage positieve testen daalt alleen nog steeds niet. De effecten van de harde lockdown zijn beperkt zichtbaar in de cijfers.


Vaccinatie

Op vrijdag 15 januari a.s. start de GGD Hollands Midden met het vaccineren van zorgpersoneel. Op dit moment zijn bijna alle beschikbare plekken in onze regio ingepland.

De GGD Hollands Midden ontvangt veel telefoontjes van mensen die kwetsbaar zijn, maar nog geen uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen. Zij willen graag weten of het verstandig is dat zij zich laten vaccineren. Op dit moment heeft de GGD nog geen antwoord op deze vragen. De GGD heeft alleen antwoord op vragen over de bijwerkingen en de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin. De Gezondheidsraad geeft nog advies over welke doelgroep welk vaccin toegediend krijgt. Pas dan weet de GGD met welk vaccin zij gevaccineerd worden.

Mutatie coronavirus Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

De laatste weken is er veel aandacht voor de coronamutatie uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De GGD Hollands Midden houdt de situatie goed in de gaten en onderzoekt testafnames op deze nieuwe varianten.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Cijfers dinsdag 12 januari 2021

  • Aantal coronapatiënten niet op IC: 25
  • Aantal coronapatiënten op IC: 7
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week zijn er meer boetes uitgeschreven voor mensen die, op de plaatsen waar het verplicht is, geen mondkapje dragen. In totaal zijn er door de BOA’s 27 boetes uitgeschreven, het merendeel voor het niet dragen van een mondkapje. Er zijn tevens 10 formele waarschuwingen gegeven. Daarnaast zijn er 56 waarnemingen geweest waarbij vaak de aanwezigheid van de handhavers voldoende was om de overtreding te doen stoppen. Wel merken de handhavers dat het publiek steeds vaker negatief staat tegenover de handhaving van de coronaregels. Zodra ze zelf worden aangesproken vinden ze een boete overdreven of onterecht. Dit heeft ook al geleid tot twee aanhoudingen de afgelopen dagen.

De winkels houden zich over het algemeen nog steeds keurig aan de afspraken. Dit geldt ook voor de horeca. Enkel bij het afhalen vormde zich soms een oploop van mensen mede door het ter plaatse nuttigen van een consumptie. Deze horecaondernemers worden hierop aangesproken.

Vaccinatie campagne

Op 6 januari is de allereerste coronavaccinatie gezet in Veghel.

Rol GGD bij uitvoeren vaccinatiestrategie

Anders dan in de eerste periode van deze pandemie is ervoor gekozen een strakke landelijke regie te voeren op de gehele campagne. Dat betekent dat de GGD HM relatief weinig invloed heeft op de vaccinatiestrategie. De belangrijkste besluiten worden door de minister samen met de landelijke projectdirectie vaccinatie genomen. 

De vaccinatiestrategie is inmiddels bekend. De roadmap vaccinatiestrategie van de rijksoverheid geeft de samenvatting. Hierin wordt de volgorde van vaccinatie bepaald en aangegeven welke partij dit gaat uitvoeren. De snelheid van vaccinatiecampagne wordt daarbij bepaald door de beschikbaarheid van de vaccins (leveringsdata en hoeveelheden). Dit maakt dat er m.b.t. de planning nog diverse onzekerheden zijn.

Centrale locaties

De vaccinaties door de GGD worden uitgevoerd vanuit centrale locaties. Voor de eerste doelgroep zorgmedewerkers gebeurt dit op één centrale locatie in Hollands Midden, ECC in Leiden. Dit omdat het pfizer-vaccin niet in kleine hoeveelheden kan worden verspreid en na ontdooiing beperkt houdbaar is.
Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen voor de locatie die het beste uitkomt. GGD Hollands Midden vaccineert vanaf 15 januari in de locatie ECC Holiday Inn aan de Haagse Schouw in Leiden. Er is door de minister bepaald dat er in deze eerste fase maximaal 25 GGD-locaties in heel Nederland kunnen zijn. Dit levert reisafstanden op, de werkgevers faciliteren dit voor hun medewerkers. Om de bereikbaarheid met OV de verbeteren is er vanaf Station Leiden elk kwartier een pendelbus naar de vaccinatielocatie en terug (corona-proof). De aantallen vaccinaties per dag gaan na de eerste weken snel oplopen. De campagne wordt in volgende fases al snel dermate omvangrijk dat er meer locaties nodig zijn.

Inmiddels is duidelijk dat het niet haalbaar zal zijn om in alle gemeenten een locatie te openen. Dit vanwege logistieke overwegingen en ook omdat de centrale functies op zo’n locatie, met name de functie van medisch eindverantwoordelijke artsen, beperkt beschikbaar zijn.

Locaties in Hollands Midden en Gouda

De aanpak is nu als volgt:

  1. 1)  De locatie ECC voor Leiden e.o., blijft gehandhaafd tot het einde van de vaccinatiecampagne.

  2. 2)  Voor 1 februari worden in Gouda en Alphen aan den Rijn twee grote vaccinatielocaties ingericht. In Gouda zal de Dick van Dijk Hal worden ingericht als centrale vaccinatielocatie.

  3. 3)  Als deze 3 hoofdlocaties ingericht zijn, worden vier kleinere locaties ingericht. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden voor zoveel mogelijk inwoners tot de vaccinatielocatie wordt beperkt.

maandag 11 januari 2021

Corona update gemeente Gouda


Begin januari 2021 heeft het college weer een memo gepubliceerd over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 28 december 2020 tot 3 januari 2021 zijn 16.427 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief. In de (commerciële) teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.845 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 39 personen uit onze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie zorgpersoneel

De GGD Hollands Midden geeft aan dat het vaccineren van zorgpersoneel op 15 januari start. Dat is drie dagen eerder dan gepland. Het ministerie van VWS heeft de GGD namelijk gevraagd eerder te starten. Omdat alle voorbereidingen op tijd klaar zijn, lukt het eerder te beginnen.

Zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor het vaccin ontvangen een uitnodiging via hun eigen werkgever. Met die uitnodigingsbrief kunnen zij een afspraak maken. Zij mogen zelf kiezen op welke van de 25 vaccinatielocaties in het land zij zich laten vaccineren.

Het vaccineren duurt ongeveer een kwartier. In dit kwartier wordt de administratie afgehandeld, de prik gezet en wordt de gevaccineerde nog even in de gaten gehouden in een nazorgruimte. De GGD wil er namelijk zeker van zijn dat iedereen zich goed voelt voordat zij naar buiten gaan. Na ongeveer 21 dagen komt de zorgmedewerker terug voor de tweede vaccinatieprik.

Ziekenhuizen en huisartsen hebben afgelopen week ook voorrang gekregen in de vaccinatiestrategie. Zij worden niet door de GGD gevaccineerd. De ziekenhuizen en huisartsen verzorgen zelf de vaccinatie van hun eigen personeel.

Landelijk telefoonnummer voor vragen over vaccinatie

Er is een landelijk telefoonnummer geopend waar mensen terecht kunnen met vragen over het coronavaccin. Dat nummer is 0800-1351. Mensen met een kwetsbare gezondheid die vragen hebben over hun specifieke situatie in relatie tot het vaccin, kunnen contact opnemen met hun eigen huisarts.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 4 januari
Aantal coronapatiënten niet op IC     29
Aantal coronapatiënten op IC             4
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

Na de persconferentie met de aankondiging van de “intelligente” lockdown heeft het even geduurd voordat helemaal duidelijk was wat wel en niet mocht. Een aantal winkels dacht dat de regelgeving ruimte gaf om (gedeeltelijk) open te blijven. Vervolgens zijn er nadere richtlijnen gekomen waardoor duidelijker was wat wel en niet mocht. De contactberoepen waren vanaf het eerste moment al keurig dicht. In Gouda zijn geen overtredingen aangetroffen. De tweede week waren ook alle niet essentiële winkels dicht. Een enkele ondernemer had nog moeite met toepassing van de aangescherpte richtlijnen, met name waar het gaat om het ontvangen van particulieren. Na een waarschuwing van Stadstoezicht houden zij zich ook aan de richtlijnen. De horecagelegenheden, gesitueerd rond de Markt, hadden hun terras versierd en ingericht met kramen teneinde de uitgifte van goederen aantrekkelijker te maken. Behoudens een enkele overtreding rond samenscholing rond de terrassen is de regelgeving vanuit TVM COVID-19 redelijk opgevolgd.

Over het algemeen is de kerst en oud- en nieuwperiode rustig verlopen qua incidenten voor Stadstoezicht. Er zijn veel mensen aangesproken en die hebben op de juiste wijze gereageerd. De inzet op beide kerstdagen is zonder bijzonderheden verlopen. Er is een speciale inzet geweest op Oudjaarsnacht. Twee teams van 4 personen zijn in opdracht van de politie ingezet op meldingen gedurende de nacht. Ook de burgemeester en het hoofd Veiligheid en Wijken stonden paraat en zijn mee geweest.

De warenmarkten zijn minder bezet en om die reden was het houden aan de looprichting geen prioriteit. Stadtoezicht heeft haar capaciteit vooral ingezet in de wijken en voornamelijk rond geopende winkels. Gedurende de periode van 23 december 2020 tot en met 5 januari 2021 zijn er 27 bekeuringen en 21 formele waarschuwingen uitgereikt. De helft voor het niet dragen van een mondkapje, 7 voor samenscholing en de andere voor verschillende feiten.

Jaarwisseling

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen. De politie heeft 19 incidenten geregistreerd (in 2019 waren dit er 26), die betrekking hebben op branden (3x), vernielingen (2x), incidenten met het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk (6x) en ruzies (4x).

Vuurwerk

Ook in Gouda is voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk afgestoken maar dit heeft niet geleid tot ernstige, aanhoudende overlast. Wel zijn door vuurwerk een aantal panden beschadigd: de pui van een fysiopraktijk aan het Driewegplein in Achterwillens, een leegstaand pand aan de Walvisstraat, brand op het dak van een schuurtje in de wijk Korte Akkeren, de brievenbus van buurthuis de Walvis en de deur bij gebouw de Bühne. Verder is nog wat straatmeubilair gesneuveld.

Overlast

  Voor zover nu bekend zijn er geen illegale feesten of evenementen georganiseerd rond de jaarwisseling. Door tijdig overleg is voorkomen dat een feest zou worden georganiseerd.

  De rust in de wijken is gebleven. Alleen bij de Marathonlaan heeft een groepje jongeren een paar dagen voor oud en nieuw een paar keer eieren naar de politie gegooid. Toen bekend werd wie het waren, is de wijkagent bij drie jongens en hun ouders op huisbezoek geweest. De jongeren hebben huisarrest gekregen voor de jaarwisseling.

  Er waren geen grote groepen jongeren hinderlijk of overlastgevend op straat gedurende de jaarwisseling en het bleef rustig. Op het parkeerterrein van Jodan Boys verzamelde zich wel steeds meer grotere groepen personen in de nacht. Dit heeft niet geleid tot meldingen of overlast. De situatie is daarom gemonitord door politie en stadstoezicht. Uiteindelijk zijn de personen weggegaan. Deze locatie en personen hebben wel de aandacht van de gemeente en politie voor een structurele aanpak voor overlastgevende groepen.

Activiteiten voor (risico)jongeren

Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn dagelijks activiteiten voor jongeren georganiseerd in de buitenlucht voor met in achtneming van de corona maatregelen. Tijdens de jaarwisseling waren er voor risicojongeren geen specifieke activiteiten georganiseerd door de gemeente. De Kickbokstrainer uit Korte Akkeren heeft op oudejaarsavond wel activiteiten buiten gedaan met jongeren vanaf ongeveer 22 uur en de landelijke eenheid van de politie had een FIFA-voetbaltoernooi georganiseerd en vanuit Gouda hebben 15 jongeren meegedaan.

Goud en Nieuw TV Show

De gemeente heeft zich, mede naar aanleiding van de motie van de Partij voor de Dieren van 9 december jl., ingezet om activiteiten rond oud en nieuw te organiseren. Hiertoe is een brainstorm georganiseerd waarvoor verschillende organisaties uit de stad waren uitgenodigd. Op 18 december kwam een slagvaardige club mensen bijeen: Gouda Bruist, Kernkracht, ds David van Veen (de Veste), Koninklijke Horeca Nederland  afd. Gouda, MASS Events, Suus Events, Yunited/Select Festivals. Samen hebben zij ideeën verzameld, die uiteindelijk geresulteerd hebben in de Goud en Nieuw TV Show.

MASS Events en Suus Events hebben het programma gecoördineerd en waar mogelijk nog andere partijen erbij betrokken, waaronder de nachtburgemeester, ondernemers en culturele organisaties.

Het programma was een goede mix van serieuze elementen en entertainment en was aantrekkelijk voor alle inwoners van Gouda, jong en oud. Het betrof een volledig Goudse productie, die in een tijdsbestek van nog geen twee weken is neergezet. 

Bereik

Alle inwoners zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de online uitzending, die via Gouwestad, GoudaFM, alsmede via goudennieuwgouda.com te zien was. Ruim 7.000 mensen hebben (een deel van) deze uitzending online op het moment zelf bekeken. Een inschatting van het kijken op een later moment en via de Gouwestad TV levert een totaal van 9.000 kijkers op. De gemeente en Goudapot hebben financiële bijdragen geleverd voor het programma. Met de loterijopbrengst is € 4.200 opgehaald voor de horeca en winkeliers.

Kerstvieringen en buurthuizen

Door de strengere maatregelen zijn buurthuizen weer gesloten met uitzondering van activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding. Dat betekent dat de buurthuizen open zijn op afspraak voor inwoners die begeleid worden door een professional (dagbesteding, sociaal team, CJG enz.). Alle recreatieve activiteiten gaan niet door. 

Ook eenmalige activiteiten van buurtbewoners in het buurthuis, zoals de kerstmaaltijd in De Walvis, konden niet doorgaan. Activiteiten waarbij kwetsbare groepen in het kader van dagbestedingsactiviteiten gezamenlijk eten, kunnen wel doorgaan omdat deze onder leiding van professionals plaatsvinden en op afspraak zijn.

Scholen en kinderopvang

Door de strengere maatregelen die op 18 december zijn ingevoerd, zijn kinderopvangorganisaties en scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer gesloten met uitzondering van praktijklessen. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen moeten kinderopvang en basisscholen noodopvang bieden. Voor kinderen in kwetsbare posities moeten scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en kinderopvang noodopvang bieden.

Terugblik thuisonderwijs op scholen

Tijdens de vorige lockdown is ervaring opgedaan met het geven van thuisonderwijs. De scholen zijn hier enthousiast en creatief mee om gegaan. Er is al lerende veel bereikt hierin. De scholen hebben de afgelopen maanden ook thuisonderwijs ingezet, wanneer dit één of meer dagen nodig was als gevolg van besmetting/quarantaine van leerkrachten of leerlingen en klassen daarom tijdelijk thuis moesten blijven. Klassen thuishouden bleef gelukkig beperkt. Scholen hebben ook voor leerlingen in quarantaine, indien mogelijk, online lessen geboden.

Leerpunten uit die periode:

  Het online onderwijs vraagt dat alle leerlingen over een laptop, computer of tablet beschikken. Daarvoor zijn in het voorjaar door het Rijk, scholen zelf en de gemeente diverse regelingen getroffen om ervoor de zorgen dat kinderen over een device konden beschikken. Inmiddels hebben de meeste/alle scholen hier voorzieningen voor zodat online onderwijs mogelijk is. In incidentele gevallen wordt een maatwerkoplossing geboden in overleg met de gemeente of het kinderfonds van de Brede School.

  Ook in de eerste periode konden kinderen van ouders met cruciale beroepen op de kinderopvang en scholen terecht. De toegang tot opvang en scholen is vrij snel daarna uitgebreid met kinderen in kwetsbare posities. De werkwijze om te bepalen of een kind in een dergelijke kwetsbare positie zit, is nu weer toegepast waardoor vrij snel geschakeld kon worden nu de scholen en kinderopvangweer dicht gingen. Scholen en kinderopvang hebben in de huidige periode nog beter in zicht welke leerlingen meer aandacht nodig hebben.

 Voor kinderen, die dat nodig hadden i.v.m. opgelopen leerachterstanden, zijn er inhaal- en ondersteuningsprogramma’s georganiseerd, voor het primair onderwijs in de zomer en voor het voortgezet onderwijs in de herfst. Driestar heeft een winterschool georganiseerd.

Terugblik kinderopvang

Tijdens de vorige lockdown konden kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities terecht op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties hebben ook contact onderhouden met de kinderen die in die periode thuis bleven.

Huidige beeld kinderopvang

Er is een veel hogere bezetting op de noodopvang van de kinderopvang dan vorige keer, met name in de kinderdagopvang. De noodopvang is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (ook als één ouder een cruciaal beroep heeft) en voor kinderen in kwetsbare posities. De noodopvang is alleen beschikbaar voor ouders met een contract en wordt niet buiten de reguliere tijden aangeboden. Zowel ouders als medewerkers zijn minder bang voor besmetting dan tijdens de vorige lockdown.

Er is een online programma voor voorschoolse educatie.

Onderwijs vanaf 4 januari 2021

De scholen zijn weer gestart met het thuisonderwijs, nu vanuit een ruimere ervaring met virtueel onderwijs. Door Kennisnet in samenwerking met het Ministerie van OCW, PO raad, VO raad en andere organisaties is ondersteuning opgezet voor les op afstand. Vanuit de onderwijsinspectie komen er kwaliteitskaders virtueel onderwijs. Dat is ook wenselijk om ook op de langere termijn waar mogelijk kwalitatief goed virtueel onderwijs in te zetten in het onderwijs.

Eerste berichten vanuit het primair onderwijs zijn dat het thuisonderwijs goed loopt. Op het primair onderwijs gaan leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep en leerlingen in kwetsbare posities desgewenst wel fysiek naar school. Wat betreft kinderen in kwetsbare posities is het aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente of het sociaal team, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van de vorige schoolsluiting. Daarbij gaat het onder meer om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of waar de omstandigheden of begeleiding thuis onvoldoende is om te kunnen leren, dan wel een risico hebben op leerachterstanden om andere redenen. Het Ministerie vraagt daarbij bijzondere aandacht voor leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers, waar scholen extra aandacht voor maatwerk moeten hebben.

Het bericht vanuit het primair onderwijs is, dat er een veel hogere bezetting op de noodopvang is dan vorige keer. Eén van de redenen is dat ouders niet meer bang zijn voor besmetting.

Op het voortgezet onderwijs gaan de volgende leerlingen fysiek naar school: examenleerlingen en leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij worden vergelijkbare overwegingen gehanteerd als in het primair onderwijs. Verder komen leerlingen fysiek naar school voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar en voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt.

dinsdag 5 januari 2021

Krijgt Gouda dit jaar een totaalverbod voor vuurwerk?


Burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met oud en nieuw. Deze jaarwisseling was vanwege corona een verbod ingesteld. Op basis van hoe oud en nieuw is verlopen, vindt Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, het tijd dat ieder jaar zo’n verbod moet gelden.

 

„De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten”, zegt Bruls tegen Omroep Gelderland. „Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: ’Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod’. Ook voor volgend jaar.”

 

Het is geen geheim dat de ChristenUnie in Gouda al jarenlang pleit voor een verbod voor consumentenvuurwerk en in die zin zijn we blij met de oproep van Hubert Bruls.

 

We moeten overigens oppassen dat de discussies niet door elkaar gaan lopen, want rond het vuurwerk spelen wat mij betreft twee aparte discussies:

1.   Vuurwerkverbod vanwege diverse argumenten op het gebied van milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

2.   Vuurwerkverbod vanwege de veiligheid

 

Milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

 

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

 

Luchtvervuiling

Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  - kort na middernacht - schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  

Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

 

Bodem- en watervervuiling

De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

 

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.


Arbeidsomstandigheden

Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat er vaak sprake is van slechte en gevaarlijke werkomstandigheden in de vuurwerkfabrieken. 


Veiligheid

Vanuit het oogpunt van veiligheid is ook veel te zeggen voor een verbod voor particulier vuurwerk. De vraag is dan wel of je een alternatief wilt bieden.

Wat mij betreft zou het mooiste zijn als we dat alternatief zoeken in milieuvriendelijke oplossingen als een show met drones en/of laser in combinatie met muziek.

Een (tijdelijk) alternatief kan zijn om op één of meerdere locaties onder toezicht van professionals of gecertificeerde vrijwilligers (er zijn maar weinig professionals beschikbaar) vuurwerk af te steken en zo het aantal ongelukken zoveel mogelijk terug te dringen als ook de hoeveelheid (deels illegaal) vuurwerk die wordt afgestoken.

Daarbij kan ook gedacht worden aan een speciale show voor kinderen!

Wellicht heeft u nog andere ideeën, dan hoor ik die graag! 

,,Vuurwerk moet worden afgestoken door mensen die er verstand van hebben, niet door leken.'' (Tjeerd de Faber, oogarts) 

Tenslotte

 

Ik ben benieuwd wat de nieuwe regering op dit gebied gaat doen en ook in Gouda zullen we in de gemeenteraad hierover dit jaar vast nog wel het gesprek met elkaar gaan voeren.

 

Voor nu wens ik u een gezond en veilig 2021!AD, 4 januari 2021