woensdag 25 september 2019

Kies nu een vuurwerkvrije zone in Gouda


Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van (knal)vuurwerk door particulieren.

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast en is het buitengewoon schadelijk voor het milieu. En laten we ook niet vergeten dat de het vuurwerk vaak wordt vervaardigd onder gevaarlijke en mensonterende omstandigheden.


Gouda wil (nog) niet overgaan tot een vuurwerkverbod, maar wil wel de gelegenheid bieden om het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden. De ChristenUnie ziet dit als een stap in de goede richting, maar onze inzet blijft om centraal vuurwerk op bepaalde locaties te gaan organiseren en particulier vuurwerk te verbieden.Pilot 2018

Tijdens de jaarwisseling van 2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden rondom de ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Ruiterclub Bloemendaal’. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot was. Daarnaast heeft de gemeente via de stadspeiling 2018 en een vragenlijst aan Goudse jongeren tussen 12 – 18 jaar naar de mening van inwoners gevraagd. Op basis van de ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken is het voorstel gedaan om de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda. Het college van burgemeester en wethouders wil de Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren bij hun initiatieven. Het college gaat dus geen gebieden aanwijzen.

Voor 11 oktober aanvragen!

De komende jaarwisseling staat de gemeente (maximaal) 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen nu een aanvraag indienen. Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.


Voorwaarden voor vuurwerkvrije zone

In het ‘Stappenplan vrijwillig vuurwerkvrije zone’ staat beschreven aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient het gebied groot genoeg te zijn; minimaal 125 bij 125 meter. Initiatiefnemer(s) dienen aan te tonen dat er draagvlak is, namelijk: een minimale respons van 80% van de huishoudens in het gebied. Hiervan moet 2/3 akkoord gaan met het instellen van een vrijwillig vuurwerkvrije zone. 

De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. 

Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 2019 18.00 uur en 1 januari 2020 02.00 uur namelijk niet handhaven. 

De eerste 15 initiatieven die vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Aanmelding kan via:
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Vrijwillig_vuurwerkvrije_zone_aanvragendonderdag 5 september 2019

Verdient u de Goudse Veiligheidsprijs?


In 2018 heeft een meerderheid in de gemeenteraad van Gouda de motie van SGP en ChristenUnie (mede ondersteund door GroenLinks) gesteund voor het instellen van een Veiligheidsprijs in Gouda. 
Tot 1 oktober kunnen initiatieven worden aangemeld!

Waarom een jaarlijkse Goudse Veiligheidsprijs?

Al vele jaren zetten gemeente Gouda, politie, wijkteams, bewonersgroepen e.a. zich in voor de veiligheid van onze mooie stad. 
Er zijn in de loop van de jaren de nodige resultaten geboekt, maar het veiligheidsgevoel is niet sterk verbeterd. Nu is het zo dat die beleving verbetert als inwoners zelf een bijdrage aan die veiligheid leveren en deze prijs wil die inzet stimuleren.
Door het uitreiken van de Goudse Veiligheidsprijs wil de gemeente Gouda onderstrepen dat de inzet van inwoners belangrijk is voor de veiligheid in Gouda. De prijs geeft uitdrukking aan de waardering die er is voor die inzet.

Actieve inzet verdient een prijs

Dit jaar wordt voor het eerst aan een inwonersinitiatief dat actief heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad de Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt. 
Initiatieven kunnen zich tot 1 oktober aanmelden. 

Tijdens een veiligheidsavond in oktober bepalen de aanwezige inwoners welke inzending de veiligheidsprijs wint. De winnaar ontvangt € 1.000 om het project of initiatief verder uit te bouwen of te versterken.Aan welke criteria moet het initiatief voldoen?

Om initiatieven met elkaar te kunnen vergelijken, is er een aantal criteria waar het initiatief aan moet voldoen:

- Het project is gestart om de lokale sociale veiligheid te bevorderen en/of om bij te dragen aan een positieve
  veiligheidsbeleving;
- Er is sprake van een samenwerkingsverband van buurtbewoners (voor én door de buurt);
- Het project heeft een concreet resultaat opgeleverd;
- Het project bevat inspirerende elementen die ook elders toepasbaar zijn.

Bij de aanmelding wordt ook gevraagd wat de winnaar met het geld zou doen.

Aanmelden kan via www.maakgoudaveilig.nl