donderdag 31 oktober 2013

Theo Krins lijsttrekker ChristenUnie GoudaDankbaar en blij breng ik graag bijgaand persbericht onder jullie aandacht!


De leden van de ChristenUnie in Gouda hebben Theo Krins (48) verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onder het motto “Samen sterk” gaat een jong en enthousiast team campagne voeren. 
De ChristenUnie zet bewust in op verjonging om zo, naar de toekomst toe, te bouwen aan continuïteit en jonge mensen een kans te geven zich in de politiek te ontplooien.

Gedreven lijsttrekker

Theo Krins is sinds 2007 raadslid in Gouda en heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden op het gebied van financiën, stadsmarketing en veiligheid.
Hij verwierf plaatselijke bekendheid door actief te bloggen en zijn “kleurboeken”. Zo  maakte hij onder andere een Groenboek om de kwaliteit van het groenonderhoud aan de kaak te stellen en een Witboek toen de gladheidsbestrijding tekort schoot. Ook heeft hij zich ingezet voor het realiseren van een goede bewegwijzering voor toeristen in de binnenstad van Gouda.

Samen Sterk

Theo ziet er naar uit om samen met een jong en enthousiast team campagne te gaan voeren met het motto “Samen Sterk”. “Deze slogan geeft aan dat we Gouda samen vormgeven. Samen wil zeggen: jong en oud en zowel bewoners, bedrijven, organisaties als politiek.”

Kandidatenlijst

Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat Wout Schonewille (39). Hij is op dit moment burgerraadslid en is de afgelopen jaren actief geweest op het gebied van jongeren, zorg en welzijn. De volgende op de lijst is Anna van Popering-Kalkman (30). Anna is bestuurslid van de ChristenUnie Gouda en is al enige jaren actief betrokken bij de politiek. Ook de kandidaten op plaats 4 t/m 10 zijn jonge en ambitieuze kandidaten.

Tevreden voorzitter


Het bestuur van de ChristenUnie is blij met de kandidatenlijst en de nieuwe lijsttrekker. Voorzitter Harro Janssen: “Geweldig dat we met deze enthousiaste ploeg, die bestaat uit veel jonge mensen, de verkiezingen ingaan. We hebben in de top een goede balans kunnen vinden tussen ervaring en vernieuwing en naar de toekomst toe hebben we een groot potentieel. We zijn verheugd dat Theo Krins het lijsttrekkerschap op zich wil nemen. Hij heeft zijn sporen verdiend in de lokale politiek en is gedreven om als lijsttrekker samen met de andere kandidaten aan de slag te gaan.”woensdag 23 oktober 2013

Commotie over karatelessenDeze week kwam het AD met berichten over een evaluatierapport over de karatelessen in Gouda. Ze schrijven da het project € 43.225,- heeft gekost en dat het niets heeft opgeleverd voor de veiligheid op straat. Ook beschikt volgens het AD één van de betrokken sportscholen niet over het vereiste keurmerk "Fight Right".

Daarnaast zou - zonder dat de raad daarover is geïnformeerd - de doelgroep zijn aangepast. Volgens het AD hebben 35 jongeren van GSG Leo Vroman en het Wellant College deelgenomen en niet overlast gevende jeugd.

Of er door het college een aanpassing van de doelgroep heeft plaatsgevonden is nog maar de vraag, want in de raadsnotitie van december 2011 staat: "Er is gekozen voor een toeleiding vanuit de scholen, omdat het project Respect! enerzijds gericht is op agressieregulatie en anderzijds op verhogen van de weerbaarheid voor jongeren die daar behoefte aan hebben."

Communicatie

Het is heel vervelend dat een rapport naar de pers is gelekt die nog niet voor publicatie was bedoeld, waardoor de raadsleden niet op een passende wijze kunnen reageren en er nu allerlei verhalen de stad doorgaan.
Het is wel opvallend dat zowel bij de start als bij de evaluatie van dit project de communicatie niet goed is verlopen en dat is bij zo'n delicaat dossier geen goede zaak!

Vragen aan college

Omdat de ChristenUnie al lange tijd niet had vernomen over dit project en de periode van 15 maanden voor dit project voorbij was, heeft de ChristenUnie enige weken geleden een aantal vragen gesteld aan het college en de wethouder heeft toegezegd dat deze vragen zouden worden meegenomen in het rapport dat nu dus is uitgelekt.

Het volgende bericht hebben we op 27 augustus jl. naar het college verstuurd:


Eind 2011 is door het college aan de raad medegedeeld dat er 36.000,- rijkssubsidie beschikbaar is voor een programma van 15 maanden en dat hiervoor een vechtsport training zou worden aangeboden. Daarbij is ook aangegeven dat er een evaluatie zou komen.

Inmiddels is deze periode verstreken en graag vernemen wij van de portefeuillehouder wanneer we de evaluatie tegemoet kunnen zien.

Voor zover dat (nog) mogelijk is zouden wij graag in de evaluatie de volgende zaken terug willen zien:
  1. Wanneer is het project precies gestart en wanneer is het geëindigd?
  2. Hoeveel deelnemers zijn er geweest?
  3. Wat voor groep(en) was / waren dat?
  4. Aan de hand van welke selectie criteria is / zijn deze geselecteerd?
  5. Wat zijn de resultaten geweest van deze training?
  6. Hoeveel heeft het project gekost? In hoeverre was sprake van een eigen bijdrage?


Hoe nu verder?

Op dit moment is het voor de politiek niet mogelijk om een goed oordeel te vormen over hoe dit project is verlopen en of het nu een (beperkt) succes is of een regelrechte flop.
We verwachten het rapport in de loop van volgende week te ontvangen en dan kan dit dossier nog wel eens tot felle reacties vanuit de politiek gaan leiden.
De ChristenUnie zal het rapport met meer dan gewonen aandacht lezen en op basis van de inhoud van dat rapport beslissen of ze verder nog stappen wil gaan ondernemen.

vrijdag 18 oktober 2013

Vijf sterren hotel in Gouda?


Sinds enige tijd is bekend dat vanuit het college exclusief onderhandeld wordt met projectontwikkelaar Jan de Jong uit Reeuwijk voor het vestigen van een vijf sterren hotel in het voormalig weeshuis aan de Spieringstraat (nu nog bibliotheek).

Bestaande hotels 

 Op dit moment heeft Gouda drie hotels in de binnenstad: het in 2012 geopende Best Western Hotel (101 kamers), De Keizerskroon (10 kamers), De Utrechtsche Dom (14 kamers) en bij de A12 Campanile Hotel (77 kamers).

Vijf sterrenhotel reëel? 

De bestaande hotels kunnen nauwelijks hun hoofd boven water houden, waardoor je je kunt afvragen of het verstandig is om vestiging van extra hotels mogelijk te maken. Als argument bij het hotel in het voormalig weeshuis kan je aanvoeren dat hier een ander segment wordt bediend, daar het om een vijfsterren hotel gaat.
Daar valt iets voor te zeggen, maar we hebben daarbij wel gevraagd in hoeverre je dan de garantie hebt dan minstens voor een aantal jaren die vijf sterren worden gehandhaafd. Dat blijkt niet te kunnen en daarmee loop je dus het risico dat (kort na het openen) de eigenaar kiest voor teruggaan naar 4 sterren of minder, waardoor hij veel kosten kan besparen en een directe concurrent wordt van de andere hotels in de binnenstad en het specifieke niet meer geldt.

Horeca structuurvisie 

Mede namens Gouda Positief en GBG, heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de gang van zaken rond het Weeshuis, omdat wij het van belang vinden dat er eerst een geactualiseerde horeca structuurvisie komt. De huidige versie gaat namelijk uit van de bestaande hotels en een hotel in de spoorzone. Het college vindt die actualisatie op basis van de Europese Dienstenrichtlijn echter niet nodig. Deze richtlijn regelt de vrije vestiging van dienstverleners in Europa en je mag op grond van deze richtlijn economische motieven niet als uitgangspunt hanteren. Je zult dus met andere motieven moeten komen om sturing te kunnen aanbrengen bij deze mogelijke ontwikkelingen.

Zelf onderhandelen

We hebben ook vraagtekens bij het proces waarin exclusief wordt onderhandeld met één partij. Het college geeft aan dat bij deze herontwikkeling meespeelt dat een belangstellende partij kosten moet maken om de planologische haalbaarheid te kunnen toetsen en dat in het kader daarvan het gebruikelijk is om exclusief recht tot onderhandeling te geven.

Formeel heeft het college gelijk, maar ze balanceert op een smal koord. Er is heel weinig maneuvreer ruimte en zeker als er specifieke eisen gesteld gaan worden heb je al snel te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijn.

Verklaring

Voor de drie fracties was de beantwoording dermate onbevredigend dat ik namens deze partijen tijdens de raadsvergadering een verklaring heb afgelegd:

“Wij hebben met onze vragen duidelijk willen maken dat het vestigen van hotels zou moeten worden ingebed in een beleid, dat wordt verwoord in een horeca nota en haar beslag krijgt bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 

In de huidige nota wordt gemeld dat het aantal hotels in verhouding tot het aantal inwoners hoger is dan andere plaatsen in de regio. Daarnaast wordt in een tabel aangeven dat er wordt uitgegaan van 5 hotels in 2005 en daarbij wordt gedoeld op een uitbreiding in de Spoorzone en Bolwerk. 

Nu zijn er ontwikkelingen die verder reiken en daarbij ontbreekt een visie, hetgeen wel logisch zou zijn, omdat de huidige nota niet meer aansluit bij de recente ontwikkelingen. We hadden hierin een meer voortvarende rol van het college verwacht. 

We snappen dat het lastig is om initiatieven voor een hotel te reguleren, maar we willen toch ook nieuwe leegstand voorkomen en op verantwoorde wijze onze horeca functies invullen. 

Verder willen we het college attenderen op het feit dat ze maar heel beperkt ruimte heeft bij onderhandse verkoop om zelf te mogen onderhandelen en het is daarom verstandig het uiteindelijke resultaat te laten toetsen in het licht van de Europese aanbestedingsregels. 

We zullen alert blijven op de verdere ontwikkelingen, want het is belangrijk dat er een behoorlijke hotelcapaciteit in de binnenstad beschikbaar is en blijft.”

zaterdag 12 oktober 2013

Gouda duurzaam...eet smakelijk!


Gisteren en vandaag stond duurzaamheid centraal in de St.-Janskerk van Gouda. Gisteren was er een symposium over duurzame voeding en vandaag was er een duurzaamheidsmarkt. Op allerlei manier konden de bezoekers zich verdiepen in duurzaamheid.

Onderwerpen waarover informatie werd gegeven waren o.a.
1. Bouwen en wonen met workshop: "Hoeveel kan u besparen in uw woning?
2. Duurzame voeding, kleding, sport en levensstijl
3. Duurzaam verkeer, vervoer en mobiliteit

Daarnaast was er in het voormalige pand van de Greep nog een Afvalmarkt.

Vanaf maandag kunt u trouwens uw stem uitbrengen voor de MVO-award Gouda 2013
Laat zien dat dit onderwerp u ter harte gaat en breng u stem uit op: www.fairtradegemeentegouda.nl

Onderstaand een foto impressie van de markt in de St.-Janskerk

Duurzame muziek :-)

Mooi shirt met opschrift: "Maak Gouda duurzaam"
ontwerp: Peterpaul Kloosterman

ChristenUnie daagt mensen uit om na te gaan hoeveel ze nog kunnen besparen.
Dat blijkt bij ons nog een flink bedrag te zijn...

Heerlijke koekjes met...... meelwormen


Dit bedrijf biedt een totaalpakket over energiebesparing, uitvoering van werkzaamheden én monitoring
www.a20enu.nl


Houtman biedt diverse duurzame bouwoplossingen
http://www.houtmangouda.nl

Ook http://www.vandijkgouda.nl was er met een uitgebreide stand

ID College met duurzame stand

Scooter van de toekomst?

Nostalgie en moderne techniek in één auto
Gewicht: 760 kg / actieradius: 100 - 200 km / topsnelheid 135 km/u
www.tractionelectrique.nl


donderdag 3 oktober 2013

Stevig debat over coffeeshops in Gouda


Deze week stond onder andere het beleid rond de coffeeshops op agenda.
Een aantal fracties had de wens geuit middels een motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor het verplaatsen van coffeeshops naar buiten de singels, vooral omdat de Koffieshop De Vriendschap in de Wilhelminastraat al lange tijd veel (verkeers)overlast bezorgt.

Tijdens een hoorzitting eerder dit jaar werd wel duidelijk dat de burgemeester verplaatsing niet zit zitten, omdat op de huidige locaties toezicht goed mogelijk is o.a. door alle camera's die er hangen.

Beleidsnotitie

Onlangs is er een beleidsnotitie - mede naar aanleiding van ontwikkelingen in het landelijk beleid - naar buiten gebracht waarbij een aantal belangrijk zaken worden geregeld:

- de sluitingstijden van alle coffeeshops wordt 21.00 uur (uiterlijk 1 februari 2014)
- de coffeeshops blijven binnen de singels (met uitzondering van één coffeeshop)
- het aantal blijft maximaal 5 (situatie nu beheersbaar)
- met de bewoners rond de betrokken coffeeshops wordt overleg gevoerd om de overlast tegen te gaan
- de afstand van de coffeeshops tot scholen (voortgezet en middelbaar) bedraagt minimaal 350 meter (wettelijk 150 meter)
- er wordt gecontroleerd op THC gehalte (maximaal 15%)
- Gouda gaat (vooralsnog) niet het ingezetenen criterium handhaven (speelt in Gouda geen rol)

Ofschoon de ChristenUnie bij voorkeur de "0-optie" zou doorvoeren (geen coffeeshops) kunnen we ons wel vinden in het nu voorgesteld beleid, temeer daar er maar weinig fracties voor de "0-optie" zijn en deze optie dus niet haalbaar is.


Mc DrugDrive

We vinden het verstandig om de coffeeshops niet te verplaatsen naar buiten de singels, omdat het enige alternatief dan vestiging op een bedrijventerrein zou zijn en daar is handhaving erg lastig en het kan een aanzuigende werking voor de regio en zelfs daarbuiten hebben en op drugstoerisme zitten we bepaald niet te wachten. Je moet er niet aan denken dat we "beroemd" worden om onze Mc DrugDrive(s)....

Ik was daarom onaangenaam verrast dat de PvdA een pleidooi voerde (ze zien het als een stip aan de horizon.....) om alle coffeeshops op een bedrijventerrein te plaatsen. Ze kregen gelukkig geen bijval, al blijven er wel fracties die liever meer spreiding willen. Rond dit punt hebben we vervolgens met elkaar een stevig debat gevoerd.


Handhaving en zakpaal

De ChristenUnie vindt het wel belangrijk dat er nu eindelijk eens stevig wordt opgetreden tegen de verkeersoverlast rond de Wilhelminastraat. Er is daar veel autoverkeer voor de coffeeshop, terwijl we streven naar een autoluwe binnenstad. De auto's rijden daar vaak te hard en parkeren regelmatig op plaatsen waar dat niet mag. We hebben - ondanks weinig enthousiasme van bewoners - aangedrongen op een verkeersbelemmerende maatregel (zakpaal) - om een flinke stap te maken in het bestrijden van de verkeersoverlast. Het is namelijk in de praktijk niet mogelijk om continu te handhaven. De burgemeester heeft toegezegd hier nog eens goed naar te gaan kijken.
De raad heeft in ieder geval gevraagd om op korte termijn een evaluatie te mogen ontvangen  over de resultaten rond dit probleemgebied.

Supermarkt

Michel Klijmij-van der Laan (GL) had nog een uitsmijter in petto: hij vond het afstandscriterium van 350 meter maar onzin, want die 200 meter extra maakt toch niets uit en wat hem betreft is er eigenlijk geen verschil tussen een supermarkt en een coffeeshop en alcohol is een veel groter probleem dan softdrugs. Zijn opstelling viel bij mij en anderen bepaald niet goed. Deze opstelling gaat namelijk volkomen voorbij aan de ernstige (blijvende) gezondheidsrisico's van (soft)drugs. We wilden daarom graag een apart debat over de gezondheidsrisico's bij het gebruik van (soft)drugs, maar kregen daarvoor alleen bijval van het CDA en de SGP.

Terugziend op deze avond  kan ik concluderen dat er een aantal zaken beter geregeld gaan worden rond het coffeeshopbeleid, maar het blijft een dossier dat ons de komende jaren nog wel bezig zal houden.