maandag 31 december 2018

Proef met vuurwerkvrije zone in Gouda gestart!
Vandaag van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur zal in een straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda en Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden ingesteld. Deze vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld bij wijze van proef. Er is hierbij gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving.
In Den Haag zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

Uit de draagvlakpeiling in de buurt is gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkvrije zone. 91% van de bewoners in het gebied, die de enquête hebben ingevuld, is voor een vuurwerkvrije zone. Bewoners ontvangen posters, die ze voor hun raam kunnen hangen en het gebied is gemarkeerd met borden. Begin volgend jaar wordt de proef geëvalueerd.

Draagvlak en communicatie

De vuurwerkvrije zone wordt in eerste instantie gefaciliteerd en ondersteund op verzoek van de dierenorganisaties. De jaarwisseling is voor dieren vaak zeer stressvol door het vuurwerk dat wordt afgestoken. De bewoners uit de directe omgeving zijn een aantal weken geleden geïnformeerd en aan hen is gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. In de brief is duidelijk vermeld dat het hier gaat om een vrijwillige vuurwerkvrije zone en dat de basis hiervoor is dat bewoners eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Er zijn 365 huishoudens aangeschreven in het beoogde gebied voor een vuurwerkvrije zone. In totaal hebben 142 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 39%. Hiervan heeft 91% aangegeven voor een vuurwerkvrije zone te zijn. Daarnaast heeft 28% aangegeven bereid te zijn om mensen hierop aan te spreken en 50% heeft aangegeven dat het afhangt van de situatie.


Grote mond

Bij de Ruiterclub is men door de vrijwillige basis waarop het gebeurd, er nog niet gerust op. Uiteraard zijn ze blij met deze eerste stap, maar omdat de bewoners zelf moeten handhaven is het nog maar de vraag hoeveel effect deze proef gaat hebben. Eerdere ervaring met het aanspreken van jongeren heeft niet het gewenste effect gehad, ze gaven een grote mond en staken zelfs extra vuurwerk af. Voor de ongeveer 35 paarden is het belangrijk dat de overlast afneemt en het liefst helemaal ophoudt. De paarden reageren heftig op knalvuurwerk en kunnen door een paniekerige reactie ernstig letsel oplopen.

Zorginstelling

In het college akkoord hebben D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks aandacht gevraagd voor het invoeren van vuurwerkvrije zones: "We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners."

Bij de raadsbehandeling in oktober hebben we aangegeven dat we bij de pilot een zorginstelling missen, terwijl deze in zowel het coalitie akkoord als bij een eerdere raadsbehandeling was genoemd. Er is bij de raadsbehandeling in oktober toegezegd na te gaan in hoeverre hier concreet behoefte aan is en dat dan – mits er draagvlak voor is – mee te nemen in de pilot. We hebben er echter niets meer over gehoord en daarom hebben we aan het college inmiddels opheldering gevraagd.


Eerste stap

Ik beschouw deze vuurwerkvrije zones als een eerste stap om ervaring op te doen met het fenomeen vuurwerkvrije zones. Er volg naar aanleiding van deze proef een evaluatie. Ook loopt de Stadspeiling 2018 en een onderzoek onder jongeren. De uitkomsten worden in 2019 met de gemeenteraad besproken en dan zullen er lijnen voor de toekomst worden uitgezet.

Algeheel verbod

In lijn van landelijke ontwikkelingen zou het goed zijn als er vanuit Den-Haag een verbod op particulier vuurwerk komt en er op een of meer locaties in Gouda (bijvoorbeeld op het terrein van GOUDasfalt) dan een georganiseerd vuurwerk komt.

Als we de spade wat dieper in de grond steken zouden we eigenlijk tegen het hele fenomeen vuurwerk moeten zijn. De schrijnende omstandigheden waaronder het vuurwerk wordt geproduceerd (vaak door kinderen) en de enorme gevolgen voor het milieu rechtvaardigen dit “volksfeest” eigenlijk niet….

Ik wens u allemaal een veilige en gezellige jaarwisseling toe en een voorspoedig en duurzaam 2019!donderdag 27 december 2018

Mirjam Salet waarnemend burgemeester in Gouda

Mirjam Salet
Foto: gemeente Gouda

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 15 januari 2019 mevrouw M. (Mirjam) Salet tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gouda.De burgemeestersvacature in Gouda ontstaat door het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker. Hij wordt bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De commissaris van de koning heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris mevrouw Salet (PvdA) voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met haar gesproken. De fractievoorzitters kunnen zich vinden in de voordracht van de commissaris om mevrouw Salet als waarnemend burgemeester te benoemen.
In het voorjaar van 2019 zal de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester van start gaan. 
 
Bestuurlijke ervaring

Mevrouw Salet is 66 jaar en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Tot september 2018 was zij burgemeester van Nissewaard. Daarvoor wij zij, na de fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse in 2015, waarnemend burgemeester van deze gemeente. Van 2007 tot aan de fusie was mevrouw Salet burgemeester van Spijkenisse. Daarvoor was zij van 2000 tot 2007 burgemeester van Hoogezand-Sappermeer en van 1993 tot 2000 van ’s-Gravendeel.  Van 1985 tot 1993 heeft zij het wethouderschap van de gemeente Gorinchem vervuld. Daaraan voorafgaand was zij een aantal jaren gemeenteraadslid/fractievoorzitter in Gorinchem.

Verheugd

De ChristenUnie is verheugd over de komst van Mirjam Salet als waarnemend burgemeester voor Gouda en we heten haar hartelijk welkom! De eerste vrouwelijke burgemeester in Gouda is een feit!

Met haar komst krijgen we een zeer ervaren burgemeester, die bekend is met de stedelijke problematiek en veel ervaring heeft op het gebied van veiligheid.
Zo was ze tot september 2018 vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Rijnmond.  

Bij bij komt Mirjam Salet over als een verbinder, maar ook als iemand die daadkrachtig is."

De ChristenUnie ziet de komende maanden uit naar een positieve en constructieve samenwerking met de waarnemend burgemeester.


donderdag 20 december 2018

Onvrede over dienstverlening Yarden


Vanuit de stad bereiken de fractie van de ChristenUnie berichten dat het steeds vaker voorkomt dat een begrafenis op IJsselhof (waarvoor Yarden verantwoordelijk is) niet op de gewenste dag kan doorgaan en het soms 8 tot 9 dagen duurt alvorens een begrafenis kan plaatsvinden. Dit is voor de nabestaanden buitengewoon vervelend en pijnlijk.

Wat onze fractie betreft is dit niet acceptabel en we hebben daarom vragen aan het college gesteld en die zijn deze week beantwoord. 
Uit de beantwoording blijkt dat Yarden nu meer uren in de week beschikbaar heeft voor uitvaarten, maar dat ze alleen bij daglicht begraven en dat daardoor in de winter minder capaciteit beschikbaar is.

Het lijkt erop dat de frustraties over het niet altijd kunnen begraven op de dag dat de nabestaanden dat willen, zullen blijven, inclusief de lange wachttijden. Jammer ook dat het college niet een meer actieve rol richting Yarden wil vervullen. Een stevig en constructief gesprek kan wellicht helpen om een verandering tot stand te brengen.

Ik ga me in ieder geval met de fractie bezinnen op vervolgstappen.

Lang wachten

Wat vindt het college van het feit dat nabestaanden soms 8 tot 9 dagen moeten wachten voordat een begrafenis kan plaatsvinden?

Het college vindt het ongewenst wanneer nabestaanden lang moeten wachten voordat een begrafenis plaats kan vinden.

Wat vindt het college ervan dat hierdoor soms niet wordt voldaan aan de wettelijke eis dat een begrafenis moet plaatsvinden op uiterlijk de 6e werkdag na overlijden.

Ook dit vindt het college ongewenst.
AD, 11 december 2018
Gewenste datum

In hoeverre is het college bereid er bij Yarden op aan te dringen om maatregelen te nemen zodat begrafenissen op de door de nabestaanden gewenste datum kunnen plaatsvinden.

Navraag bij Yarden leert dat er periodes zijn waarin de vraag naar uitvaarten groot is. Het najaar en winter zijn altijd drukke periodes, waardoor bepaalde tijdstippen al zijn geboekt en er voor anderen minder keuze is in de beschikbare tijdstippen voor een uitvaart. Dat er meer dan 6 werkdagen helemaal geen beschikbare tijden zijn komt zeer incidenteel voor, bijvoorbeeld bij een griepgolf. Hierbij is er sprake van overmacht.

Concrete afspraken

Wat zijn de concrete afspraken die met Yarden zijn gemaakt rond de dag van melden van overlijden en het kunnen begraven / cremeren?

Yarden heeft, na aanbesteding, een concessie voor een periode van 40 jaar. Dat wil zeggen dat zij gedurende deze periode de begraafplaats als eigenaar mogen exploiteren.

In het programma van eisen staat: “Het cremeren, begraven en het bijzetten van asbussen kan plaatsvinden op minimaal de dagen en tijden die in de Beheerverordening 2006 zijn opgenomen.”
In de beheerverordening 2006 staat hierover het volgende: “De tijd van begraven, cremeren en het bezorgen van as is:
  • -  op werkdagen van 09.30 uur tot 15.45 uur;
  • -  op zaterdag van 09.30 uur tot 13.15 uur.
    Het tijdstip van begraven, cremeren en het bezorgen van as wordt bepaald door de beheerder. De beheerder draagt zorg voor het aansluitend vaststellen van tijden waarop begraven, cremeren of het bezorgen van as kan geschieden.”

In het huidige beheerreglement van Yarden voor de IJsselhof is het volgende opgenomen: 

"Tijden plechtigheden maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur"

In verband met de veiligheid van nabestaanden en het uitvoerend personeel wordt alleen tus
sen zonsopgang en zonsondergang begraven.
De tijden voor plechtigheden zijn momenteel dus veel uitgebreider van voorheen.
Door de korte dagen, er wordt alleen bij daglicht begraven, zijn de mogelijkheden voor begraven in de drukke wintermaanden helaas beperkt.

Concessie

Als dit in de huidige DVO niet is geregeld. In hoeverre is het college bereid hierover alsnog een bepaling op te laten nemen?

Het contract met Yarden is geen DVO, maar een concessie die Yarden na aanbesteding heeft verkregen. Dergelijke contractstukken kunnen niet zomaar gewijzigd worden.

In hoeverre zijn er mogelijkheden om op basis van de huidige DVO Yarden te verplichten tot maatregelen teneinde de dienstverlening op dit punt te verbeteren?

Die mogelijkheden ziet het college niet.

zaterdag 15 december 2018

Kerst verbroedert

Gouda bij Kaarslicht 2018


Dit jaar was de 63ste editie van Gouda bij Kaarslicht. Overal in de de stad waren 's-middags en 's-avonds activiteiten in de stad. Ik ervaar deze dag als het hoogtepunt van alle evenementen die we in Gouda organiseren.


Toonkunst Gouda
De middag startten de genodigden met het openingsconcert in de Gouwekerk. Wat is dat toch een prachtige kerk! Het is te hopen dat de nieuwe eigenaar deze kerk zoveel mogelijk in tact laat...Het is bij uitstek geschikt voor bijeenkomsten en concerten.


"We zijn allemaal anders, maar we zijn elkaars gelijke"
Daarna heb ik met een groepje een rondleiding gehad langs diverse activiteiten, waarbij het huiskamer concert bij Miranda van Elswijk en haar partner in de Peperstraat en Cor Verkade met het kerstsprookje van Godfried Bomans voor mij wel het meest bijzonder waren.

Na de rondleiding werden we naar de St.-Janskerk gebracht waar we konden genieten van de Winterfair. Wat een fantastisch evenement is dit! Mooi om te zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor het goede doel. De opbrengst gaat namelijk naar diverse zendingswerkers en de restauratie van de St.-Janskerk.
Rond 17.45 uur werden we in de burgerhal van het stadhuis op de Markt verwacht waar we konden genieten van winterse gerechten. Om 18.45 uur gingen we vervolgens naar de kerstboom bij het bordes van het stadhuis, alwaar om 19.00 uur de viering begon. Overigens was al eerder de samenzang gestart.


Tijdens de viering konden we genieten van de zang van Tania Kross, kinderen van de Westerschool, gedicht van de stadsdichter en toespraken door de kinderburgemeester en de burgermeester. Ook lazen ze samen het kerstverhaal. De burgemeester gaf aan dat het kerst verbroedert en dat er veel meer is dat mensen bindt, dan wat ons scheidt!

Na de viering waren er op talloze locaties concerten: popmuziek, klassieke muziek en geestelijke liederen.


Guwekerk 

Zelf ben eerst gaan luisteren in de Gouwekerk. Hier speelden Gouda's Harmonie De Pionier, het Goudse popkoor Prestige en het Casikoor.Daarna ben ik weer gaan luisteren Heleen Bartels in de Sint Joostkapel, die prachtige (kerst)muziek ten gehore bracht met harp en zang.Ter afsluiting ben ik nog gaan luisteren naar het Noorderkoor in de Oud-Katholieke kerk.

Het was weer een geweldig evenement, waar het kerst evangelie op allerlei manier heeft geklonken! Gouda is (kerst)goud!

Miedwienterhoornblazers

Estra van Nieuwkoop, mezzosopraan


Marlou Vriens en band


De Goudse Fraters (Gouda's Liedertafel)

LICHTKUNST GOUDAOscar Peters - Contact Light (2018)

Achter de Sint Jan
WINTERFAIR 2018


Lichtkunst

Toonkunst Goudazaterdag 8 december 2018

Overlast door jongeren in Achterwillens


In de wijk Achterwillens is het dit jaar behoorlijk onrustig geweest door vandalisme en zelfs brandstichting bij het wijkcentrum. De vrijwilligers van wijkcentrum Achterwillens zijn de overlast meer dan zat en hebben onlangs aan de gemeente gevraagd om actie te ondernemen. Ze wilden bij voorkeur een samenscholingsverbod of cameratoezicht. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen en die lijken nu effect te hebben. Tegelijk stond er op het Driewegplein nog een asbak op een wat merkwaardige locatie...

Cameratoezicht

De wijk heeft al lang te maken met overlast rond het wijkcentrum Achterwillens en bij het Driewegplein. Op de laatste locatie is al enige tijd cameratoezicht.
Naar aanleiding van de incidenten van de laatste maanden zijn (of worden) er aanvullende maatregelen getroffen rond het wijkcentrum:

-      Aanpassing van het groen 
-      Verlichting in de omgeving verbeteren, waardoor er is er meer zicht op de locatie en wordt de locatie minder aantrekkelijk om te hangen.  
-      Er wordt nu middels een bord duidelijk gemaakt dat overlastgevend gedrag en hinderlijk hangen op de locatie in strijd is met de APV door middel van plaatsing van een bord bij de buurtvereniging en het parkeerterrein. 
-      Er is extra toezicht ingezet door politie en stadstoezicht. 
-      Er wordt opvolging gegeven indien personen bekeurd worden voor overlastgevend gedrag. In Gouda hebben wij het zogenaamde “stappenplan grenzen stellen”. Er wordt een dossier opgebouwd per persoon: na twee of meer boetes kan de desbetreffende persoon een gebiedsontzegging opgelegd krijgen voor een aantal weken. 
-      Bewoners worden gemotiveerd te melden bij overlast, zodat politie kan acteren op meldingen 
-      De gemeente Gouda beoordeelt in de hoedanigheid van verhuurder de eenmalige plaatsing van verlichting en camera`s aan het pand. Dit gebeurt in overleg met de huurder. 
-      De mogelijkheid van het afsluiten van het parkeerterrein wordt verder uitgezocht.  
Gerichte aanpak naar jongeren
Met betrekking tot de jongeren zelf is er nu ook een gerichte aanpak:
  • Met de personen is contact gelegd en gesproken. Zij geven aan geen hulp nodig te hebben bij werken of leren, omdat zij een baan hebben. De personen die bekend zijn in de veiligheidsketen, krijgen vanuit de persoonsgerichte aanpak de mogelijkheid voor begeleiding op diverse leefgebieden.

En omdat voorkomen beter is dan genezen wordt er ook in het kader van preventie iets gedaan:
  • Het jongerenwerk zet vooral in op de jonge jeugd (8-13 jaar). Dit doet zij sinds het voorjaar in Oud Achterwillens en na de zomer is het jongerenwerk ook gestart in de Slagenbuurt. Hiervoor is zij in contact met Brede School, vrijwilligers van de Bühne en de basisschool. Signalen kunnen ingebracht worden in het actieoverleg Achterwillens. 
  • Ook Sportpunt Gouda heeft een bijdrage door de Buurtsport voor kinderen tot 12 jaar op het schoolplein aan te bieden. Jongerenwerk, Sportpunt Gouda en Brede School werken samen en vullen elkaar aan binnen de activiteiten. Sportpunt Gouda, Brede school en het jongerenwerk hebben wekelijks een activiteit. Het jongerenwerk werkt ook ambulant om te kijken wat er gebeurt op straat en wat de sfeer is bij zowel jonge als oude jeugd. Het jongerenwerk is minimaal vijf dagen ambulant aanwezig in de stad en neemt Achterwillens mee in de rondes.


Driewegplein

Waar rond het wijkcentrum en met de jeugd van alles wordt gedaan om de overlast te beperken, is het opvallend er bij het Driewegplein naast de supermarkt tot voor kort een asbak stond die het de (hang)jongeren extra aantrekkelijk maakt om zich daar op te houden, terwijl dit een bekende overlast locatie is. Vanuit de wijk werd mij bericht dat deze jongeren zich daar nogal eens intimiderend gedragen.

Namens de ChristenUnie heb ik aan het college opheldering gevraagd over die asbak en ik kreeg daarop het volgende antwoord:

“Deze is jaren geleden geplaatst (volgens een omwonende staat de asbak er overigens nog maar kort, tk) om de toenmalige supermarkt MCD wat tegemoet te komen. Ook toen was het een hangplek, met overlast en rommel o.a. sigarettenpeuken. Nu is de situatie gewijzigd en is deze asbak niet meer nodig . De nieuwe supermarkt heeft zelf een mobiele voorziening voor de nieuwe ingang, twee prullenbakken en een asbak van Nederland Schoon. Inmiddels is de opdracht gegeven de asbak te verwijderen.”

Het viel mij inderdaad op dat de Supermarkt een eigen mobiele asbak bij de winkel heeft staan, 10 meter van de door mij genoemde asbak. 
Buiten sluitingstijd heb je echter niets aan de asbak van de supermarkt en en hangjongeren willen toch vooral op hun eigen (hang)plek hun peuk kwijt. 

De asbak is nu in ieder geval verwijderd en ik ben benieuwd of dit iets gaat betekenen voor de plek waar (hang)jongeren zich ophouden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze nu weer peuken tegen de muur gaan uitdrukken of peuken op straat gaan gooien. We gaan het zien.


Situatie nu

Door de maatregelen die zijn genomen, waaronder het plaatsen van camera's rond het wijkgebouw, is de overlast in Achterwillens afgenomen. Door de politie zijn er geregeld controles uitgevoerd, waarbij er geen bijzondere zaken zijn geconstateerd. Ook zijn er geen meldingen meer geweest, geeft zowel de gemeente als de wijkvereniging aan.

Duidelijk is dat door goede samenwerking tussen gemeente, belanghebbenden in de wijk en de politie de overlast is afgenomen en de situatie aanmerkelijk is verbeterd. 

Punt van aandacht blijft nog wel dat jongeren in deze wijk behoefte hebben aan eigen plek. Daar is tot nu toe nog geen invulling aan gegeven. De vraag is dus wat dit gaat betekenen voor de wijk de komende tijd. Het lijkt me verstandig om dit punt niet te laten versloffen...

vrijdag 30 november 2018

Meer aandacht voor veiligheid in Gouda


Veiligheidsprijs in Gouda

“Inwoners van Gouda kunnen zich aanmelden voor de Veiligheidsprijs. De winnaar moet het gewonnen bedrag besteden aan de (verdere) ontwikkeling van zijn idee.”

Bovenstaande tekst zou zo maar begin 2019 in de Goudse kranten kunnen staan. Onlangs heeft namelijk een meerderheid in de gemeenteraad van Gouda de motie van SGP en ChristenUnie (mede ondersteund door GroenLinks) voor het instellen van een Veiligheidsprijs in Gouda gesteund. Een paar jaar geleden haalde deze motie geen meerderheid, maar dit jaar lukte dat wel (19 voor en 15 tegen).

Waarom een jaarlijkse Veiligheidsprijs?

Al vele jaren zetten gemeente Gouda, politie, wijkteams, bewonersgroepen e.a. zich in voor de veiligheid van onze mooie stad. Er zijn in de loop van de jaren de nodige resultaten geboekt, maar het veiligheidsgevoel is niet sterk verbeterd. Nu is het zo dat die beleving verbetert als inwoners zelf een bijdrage aan die veiligheid leveren en deze prijs wil die inzet stimuleren.
Naar de overtuiging van de indieners heeft de gemeente Gouda een rol bij het stimuleren en waarderen van inwoners die zich inzetten voor het vergroten van veiligheid in de stad, in het bijzonder in hun eigen buurt.
Er gebeurt zoals opgemerkt al het nodige op het gebied van veiligheid en dat mag best meer voor het voetlicht worden gebracht.

Doel van de Veiligheidsprijs
Doel is om jaarlijks aan een bewonersinitiatief (individueel of als groep) dat actief heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad, de Goudse Veiligheidsprijs uit te reiken, voor het eerst in 2019.
Hoe nu verder?
De komende tijd zal een groep (“jury”) worden gevormd die criteria gaat opstellen om een inzending te kunnen beoordelen en dat vanaf 2019 ook daadwerkelijk gaan doen. Daarnaast zal deze groep of een andere groep (dat moet nog worden bepaald) het proces rond de jaarlijkse inzending ter hand nemen.
Het zou mooi zijn als dit initiatief een extra impuls zal gaan geven aan de betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp veiligheid en het bijdraagt aan het bevorderen van de veiligheid in onze stad!

maandag 19 november 2018

Ik ga terug naar mijn vaderland...


Stichting 21 maart Gouda organiseerde vrijdag 16 november 2018 de 6e Goudse Rede voor Verdraagzaamheid.

De rede werd uitgesproken door Samira Bouchibti, beleidsadviseur sociale en maatschappelijke vraagstukken met als titel: "Waarom zijn wij Nederlander?"

Op deze avond kwam ook Hartini, die na te zijn geadopteerd nu wees is, aan het woord. Ze heeft besloten terug te gaan naar haar vaderland, waar ze bijna nooit woonde... 
Voormalig stadsdichter Ruud Broekhuizen maakte daar een aangrijpend gedicht over.
Samira Bouchibti
Ontmoeten
Praten over de Nederlandse identiteit is niet gemakkelijk. Koningin Máxima heeft destijds veel mensen boos gemaakt met haar statement dat 'de Nederlander ' niet bestaat. Zij bedoelde waarschijnlijk te zeggen dat de Nederlanders onderling behoorlijk kunnen verschillen, of het nu gaat om eten en drinken, cultuur of gebruiken. Samira Bouchibti schonk aandacht aan de thema's Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP). Mensen moeten elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan om elkaar te kunnen begrijpen!
Twee keer wees

Daarna kwam Hartini aan het woord. Als baby werd Hartini afgestaan door haar Indonesische ouders. Ze trof het: toen ze 4 maanden oud was werd ze geadopteerd door 2 liefdevolle ouders uit Gouda. Ze had een warme jeugd, maar toen in haar tienerjaren haar vader overleed en nu bijna vijf jaar geleden ook haar moeder, was ze in haar jonge leven inmiddels twee keer wees geworden. Daarom hoopt ze nu met Hart4Sulawesi iets te kunnen betekenen voor andere Indonesische kinderen.

Ze zocht naar haar roots, soms intensief, soms oppervlakkiger.  Ze woonde enige tijd in Indonesië maar kwam toch weer terug, "Goudse kaaskop" die ze zich ook voelde. 

Waar word je identiteit door bepaald, waar hoor je thuis?
Toen Hartini, ze is violiste, deze zomer weer in Indonesië was voelde ze het opnieuw. En nu met zekerheid. Ze hoort daar. En ze zal remigreren, zoals ze het zelf noemt. Terug naar haar vaderland. Waar ze bijna nooit woonde. Waar ze toch thuis is. 
 
Ruud Broekhuizen en Hartini
"Spiegel"  (gedicht van Ruud Broekhuizen)

Ik wil alleen je stem maar horen
Die schreeuwde toen ik werd geboren
En verloren ondersneeuwde in een toekomst
Zonder jou; 
Is er overeenkomst als ik snauw, huil, lach, zing
De dag verdring met muziek
Of was het stil toen ik ging
In doeken, een mand een bed
Langs de kant gezet, met zachte hand
Opgepakt en weggebracht
Naar een land waar ik de geluiden niet ben
Je stem niet meer herken

Ik wil alleen je hand maar voelen
die misschien even door mijn haren ging
voor jaren van herinnering
en mij losliet
Zijn ze stram, klam, klein, fijn als bij mij
Een kind zich schatert, mijn vingers
de lach van haar wangen vangt
om de dag te dragen die verlangt
naar vragen waar het loslaten begint
en het vasthouden stopt
verschopt door lege handen
die te kort zijn om te omarmen

Ik wil alleen je talent maar weten
Die je bij je draagt en ongevraagd
In huis tot een lied omzet
Of een gebed
Kun jij jezelf verliezen in muziek
Waarin elke noot een uniek
Deel van je ziel blootlegt
Dat zich subtiel aan de  dood hecht
Meer nog dan aan het leven
Zweven er soms coupletten langs
Je geweten zoals ik met mijn snaren
Alles kan vergeten
  
Ik wil alleen je ogen eens zien
Misschien dat een opslag de lach
Van herkenning vindt, een kindsblik
Op een verjaardag
Is het dezelfde onrust die de lust
Tot leven kust, de wens dat 
ieder mens liefde is en ik mijn geliefde mis
die ik nooit heb gezien
maar voelt als de spiegeling van mijn aarde
de oude nieuweling die ervaarde
dat je alleen naar thuis kunt gaan
waar je wieg heeft gestaan

Ik wil alleen maar voor de spiegel staan
En dat ik dan net zo lang kijk
Om te zien
Of ik op je lijk