woensdag 24 februari 2010

Lokale webpolicitus van het jaar 2010?

Midden in de campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen ben ik opeens genomineerd als WEBPOLITICUS VAN HET JAAR 2010

Er is geen domein in onze samenleving waar Twitter aan zo'n snelle opmars bezig is als in de lokale politiek.

Bijna iedere zichzelf serieus nemende, lokale politicus twittert er lustig op los. De vraag is natuurlijk hoe zinvol deze activiteit is en hoeveel stemmen dit straks op 3 maart oplevert.

Die vraag stelt ik mezelf - als raadslid in Gouda - uiteraard ook, maar het bloggen en twitteren heeft er in ieder geval toe geleid dat ik ben genomineerd als webpoliticus van het jaar 2010.

Mijn prikkelende weblog die tot doel heeft de kloof tussen politiek en burger te verkleinen is niet onopgemerkt gebleven en het heeft veel positieve reacties opgeleverd.

Om tot winnaar tot worden uitgeroepen heb ik echter uw stem nodig.
Als u mijn nominatie wilt ondersteunen, kunt u uw stem uitbrengen via onderstaande link:http://www.bestewebpoliticus.nl/cgi-bin/stem_kandidaat.cgi
Selecteer vervolgens de "ChristenUnie" en mijn naam ("Theo Krins") en voeg bij voorkeur een korte argumentatie bij.

Let op: u kunt uiterlijk tot 28 februari stemmen!

zaterdag 20 februari 2010

"Over mijn lijk"Zaterdag was het weer campagnedag voor de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen week zijn er diverse debatten en bijeenkomsten geweest (o.a. Alouan, wijk Goverwelle en sportdebat) en op zaterdag hebben we flyers uitgedeeld in de wijk Korte Akkeren.

Zoals verwacht kregen we van de bewoners heel wat te horen over de val van het kabinet, maar ook viel me op dat er stevige uitspraken werden gedaan over de politieke partijen. Mensen vonden dat diverse partijen er maar een zooitje van hebben gemaakt, maar ook “over mijn lijk, dat ik op jullie zou stemmen” of “jullie zijn wel de laatste partij op aarde op wie ik zou stemmen” klonk in deze wijk.

Ik sprak een tijdje met een groep jongeren die heel fel oordelen over onze “nieuwe Nederlanders”, maar op een gegeven moment wel bereid waren dat beeld wat te nuanceren, al werd ik niet vrolijk over de verhalen van hun bevindingen.
De politiek is steeds meer aan het verharden en het is steeds moeilijker om een genuanceerd verhaal naar voren te brengen.

We hebben als partij een forse uitdaging om de komende vier jaar om een bijdrage te leveren aan het veiliger en leefbaarder maken van Gouda.
De politieke partijen en het nog te vormen college zullen, zeker met de bezuinigingen die eraan komen, alles uit de kast moeten halen om die doelen te kunnen verwezenlijken. De ChristenUnie is in ieder bereid om ervoor te gaan.De komende dagen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen, en waarschijnlijk ook de tijd erna, zullen mede gedomineerd worden door het gebeuren in Den Haag, nu het kabinet is gevallen en CDA en ChristenUnie enkele maanden demissionair verder zullen moeten regeren

Ik sluit ook niet uit dat de val van het kabinet de verkiezingsuitslagen in Nederland gaan beïnvloeden, waarbij het nog maar de vraag is of de PvdA het in extra kiezers kan vertalen. Wouter Bos kan weliswaar aangeven dat hij geen `draaikont` is en consequent heeft gehandeld, maar er is ook een andere kant aan dit verhaal: hij was op geen enkele wijze bereid aan een compromis mee te werken, als niet zijn eis zou worden ingewilligd, dat de brief met het NAVO-verzoek voor een langer verblijf in Uruzgan door het kabinet werd afgewezen.

Andre Rouvoet (ChristenUnie) zei het heel kernachtig: CDA en ChristenUnie waren bereid te bewegen op de inhoud van het conflict, maar de PvdA weigerde te bewegen op de procedurele eis rond het NAVO-verzoek.

Het heeft er toch wel de schijn van dat dit dossier door de PvdA is gebruikt om het kabinet te kunnen opblazen en daarmee haar verantwoordelijkheid voor de komende bezuinigingen van 35 miljard te ontlopen. Ik kan die starre houding anders niet verklaren of het zou mede uit electorale motieven moeten zijn, maar Wouter Bos vindt dat een "schandalige suggestie".

We staan bij de internationale bondgenoten in ieder geval in ons hemd en we worden hier in Nederland lamgelegd in een tijd waarin juist een krachtig bestuur nodig is.

De prijs voor het laten vallen van dit kabinet is erg hoog en m.i. onverantwoord!

donderdag 18 februari 2010

VVD glijdt onderuitIn oorlog en liefde is alles geoorloofd. Soms lijkt het erop dat dit gezegde ook van toepassing is op de verkiezingsstrijd. De VVD heeft via de pers de gemeente Gouda ervan beticht contant geld aan criminele jongeren te geven.
Het is prima als de VVD kritische vragen stelt, maar in plaats van hierover vragen aan het college te stellen heeft ze halve waarheden op straat gegooid en vond ze bij de Telegraaf een dankbaar oor.
Resultaat van deze actie is echter dat Gouda opnieuw tot een onderwerp van bespotting is gemaakt.
Dit is bepaald niet ‘Kiezen voor Gouda’ (verkiezingsslogan van de VVD) en ik moet constateren dat deze partij door de actie van lijsttrekker Laura Werger flink onderuit is gegleden.

Welzijnswerk

We vinden het op zichzelf prima als de VVD vragen stelt over het welzijnswerk en besteding van geld. Wij horen namelijk teveel geluiden dat het welzijnswerk onvoldoende aan haar doel beantwoordt.
• In Achterwillens zag het wijkteam zich gedwongen om zelf een welzijnsaanbieder van buiten Gouda in te huren omdat onze ‘huisleverancier’ het liet afweten.
• In de zomervakantie moest er extra geld beschikbaar worden gesteld voor activiteiten omdat buurthuizen dicht waren en
• vlak voor de kerstvakantie kreeg de raad een open brief over het ontbreken van activiteiten in het buurthuis van Gouda Oost.

Het college is begonnen met een herijking van het welzijnsbeleid. Voor de ChristenUnie is onder andere van belang dat de professionele welzijnsorganisatie veel meer dan tot op heden zal moeten signaleren wat er nodig is in de stad en specifiek in bepaalde wijken. De werkzaamheden zullen daarop moeten worden afgestemd. Het is ongehoord dat buurthuizen juist in de vakantie gesloten zijn of slechts mondjesmaat activiteiten aanbieden.

Crimineel? Integendeel!

Volgens de VVD beloont de gemeente criminele jongeren die ijsballen gooien. Inmiddels weten we wel beter. Wij lezen in een persbericht van de gemeente dat deze jongeren, die het initiatief hebben genomen om een activiteit te ondernemen en daarvoor een subsidie kregen, totaal niets te maken hadden met degenen die met ijsballen in de weer waren.

In het persbericht staat o.a. het volgende:
“In de wijk Oost heeft, met hulp van een gerespecteerd lid van het wijkteam, een groep van vijf jongens zich opgeworpen om activiteiten in de wijk te organiseren. Deze vijf jongens waren niet betrokken bij de sneeuwoverlast. Met het wijkteam Oost, de Vereniging RenM, de politie en de gemeente is overleg gevoerd. In dat overleg is ondermeer besloten om de initiatiefnemende jongens activiteiten tijdens de Kerstperiode én oud en nieuw te laten organiseren. Daarvoor heeft de gemeente 1750 euro ter beschikking gesteld op basis van bestaande regelingen. Over dat bedrag hebben de ontvangers zich achteraf, met bonnetjes, verantwoord. De vijf jongens zijn vervolgens, tijdens de vakantieperiode, actief in de buurt opgetreden om de situatie beheersbaar te houden. Voor hun inspanningen hebben de vijf jongens achteraf een cadeaubon gekregen. Mede dankzij hun initiatief is de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw in Oost zeer rustig verlopen.”

Het is jammer dat de Telegraaf gisteren opnieuw tendentieuze berichten over Gouda publiceert en geen rekening houdt met de inhoudt van de persverklaring van de gemeente. De storm zal binnenkort wel weer geluwd zijn, maar het was beter geweest als deze storm was voorkomen door iets meer bedachtzaamheid van de veroorzaker.

zaterdag 13 februari 2010

Inzamelactie plastic groot succes!

Gouwenaars willen een container !Op zaterdagmorgen heeft de ChristenUnie bij winkelcentrum Goverwelle een succesvolle inzamelactie gehouden voor plastic afval. Doel van de actie was om te peilen of de Gouwenaars tevreden zijn met de huidige opzet van het inzamelen van plastic. De mensen kwamen massaal hun plastic afval aanbieden. Ze brachten hun afval met de fiets, de auto of lopend. Een bewoonster van een flat nodigde de tijdelijke inzamelaars uit om ruim 20 zakken uit de centrale berging op te komen halen. In twee uur tijd zamelden we twee volle boedelbakken met afvalzakken in.


Tijdens de inzamelactie hielden we ook een enquête onder de voorbijgangers en degenen die hun afvalzakken kwamen inleveren.

De enquête wees uit dat maar liefst 75% van de geënquêteerden graag een extra container voor plastic afval bij het winkelcentrum wil. 23% kiest voor het tweewekelijks ophalen aan huis. Slechts 2% is tevreden met de huidige ophaalfrequentie van eenmaal per vier weken.

Bij cyclus staan al containers voor plastic, nu nog bij de winkelcentra...

Ondanks dat regelmatig de opmerking werd geuit dat nascheiding wellicht beter is, deed slechts 10% daarom niet mee aan scheiding van plastic, waarbij overigens soms ook het ongemak een rol speelde. De ChristenUnie is blij dat de bewoners in Gouda heel bewust met afvalscheiding bezig zijn, 100% van de geënquêteerden houdt papier, glas en chemisch afval apart en een iets lager percentage ook groen afval en plastic.

De burgers gaven vaak aan dat ze de actie van de ChristenUnie geweldig vonden, omdat ze het zelf opslaan van de plastic zakken maar niets vonden. Sommigen bewaren de zakken in de tuin of in een verwarmde ruimte, waardoor het erg stinkt. De motivatie om het plastic te blijven scheiden staat met de huidige methode bij Gouwenaars behoorlijk onder druk en er zijn al mensen die duidelijk aangaven ermee te gaan stoppen.

De ChristenUnie blijft erop aandringen om snel aanvullende maatregelen te nemen, waarbij een verzamelpunt bij de winkelcentra een goede oplossing is, mits de containers of bakken frequent worden geleegd.

Gelijktijdig met onze actie hield de VVD in het winkelcentrum een enquête. De campagne auto stond daar wel erg breed geparkeerd. We begrijpen hieruit dat de parkeerproblematiek voor de VVD blijkbaar nog niet zo’n hot issue is.
Liberaal = heel sociaal….. of asociaal?

donderdag 11 februari 2010

Laatste raadsvergadering

Foto: Marianka Peters - City Photo


Onder grote publieke belangstelling werd gisteren de laatste gemeenteraadsvergadering in deze raadsperiode gehouden. Dit betekende dat gisteren nogal wat raadsleden voor het laatst als raadslid aanwezig waren.

Op 3 Maart zijn er verkiezingen en er zullen dan heel wat nieuwe raadsleden in de raad verschijnen en mogelijk zelfs twee nieuwe partijen. Voor zover mij bekend komen in ieder geval 14 raadsleden niet terug, omdat ze dat zelf hebben aangegeven. Daarbij zijn bekende raadsleden, zoals: Jan van Dijk (Gouda’s 50+ partij), Roy Kraft van Ermel (CDA) en Ria Caljouw-Rooijackers(PvdA).

We hadden op deze laatste raadsvergadering een overvolle agenda met wel 17 onderwerpen op de agenda. Het werd een lange avond, temeer daar we voor de raadsvergadering ook nog een uur lang de gelegenheid hadden om vragen te stellen over de verkennende studie over bezuinigingen in Gouda.

Op deze laatste vergadering kon ik namens de ChristenUnie nog een klein succes boeken doordat ons amendement over de benoemingsprocedure van de (vice)voorzitter van de vertrouwenscommissie werd aangenomen. Het was gebruikelijk dat de grootste fractie de voorzitter leverde en de één na grootste fractie de vice-voorzitter. Wij hadden daar moeite mee, omdat naar onze mening een voorzitter op basis van deskundigheid moet worden gekozen en het soms wenselijk kan zijn om een "neutrale" voorzitter te benoemen. In ons amendement stellen we voor dat voortaan de vertrouwenscommissie uit haar midden de (vice) voorzitter kiest en daarmee was dus een grote raadsmeerderheid het eens.

Er stonden nog een aantal belangrijk onderwerpen op de agenda, zoals verordeningen voorzieningen WMO, Essay Gouda Oost en Burgerinitiatief Jeruzalemkapel.

Het Essay Gouda-Oost gaat over veranderingen in de wijk Oosterwei, die afwijken van de plannen die er tot nu toe waren. Het ging om de plaats van de winkels, de plaats van de moskee, de verscheidenheid in woningen en het opnieuw inrichten van De Rijkestraat. De ChristenUnie wil graag dat in deze wijk nu snel tot actie wordt overgegaan, er is genoeg gepraat de laatste jaren. De wijk is dringend aan herstructurering toe.

Het burgerinitiatief Jeruzalemkapel ging over een muur tussen de Jeruzalemkapel en de ernaastliggende schoolmeesterswoning. Officiële instanties adviseren de muur, vanwege de historische waarde, te laten staan. De initiatiefnemers willen echter graag de muur weghalen en een mooie doorkijk creëeren, zoals oorspronkelijk het geval was. Het onderwerp riep veel discussie op.

Collega Gerard Schotanus hield een gloedvol betoog en had een alternatief idee: een glazen wand i.p.v. de muur. De stenen kunnen dan per opbod worden verkocht. Verder vroeg hij de wethouder de gereserveerde gelden voor aanpassing te blijven reserveren en dit werd toegezegd.
De raad besloot uiteindelijk de muur voorlopig te laten staan. Over een jaar wordt met de gebruikers van de ruimte bekeken of de muur niet teveel belemmeringen oplevert en of alsnog het weghalen van de muur moet worden overwogen.

Na nog een paar agendapunten was het eindelijk rond half twaalf genoeg geweest en konden we met elkaar op de foto en was het tijd voor bitterballen en een drankje.

Aan een mooie raadsperiode kwam zo een (voorlopig?) einde

maandag 8 februari 2010

Local Hero


De ChristenUnie in Gouda vraagt nadrukkelijk aandacht voor het frequenter ophalen van de zakken met plastic afval. Eenmaal per vier weken ophalen werkt niet stimulerend om actief mee te werken aan het scheiden van afval. Als alternatief of – indien dit financieel haalbaar is – als aanvulling, wil ze graag dat er ook containers of afvalbakken worden geplaatst bij winkelcentra.
Duurzaamheid vraagt inspanning van de gemeente en alle inwoners van Gouda. Het correct en regelmatig inzamelen van plastic afval is daar één element van.

Ik was afgelopen zaterdag in Goverwelle aan het kijken of er wellicht al een container was geplaatst, maar dat was niet het geval.

Op zaterdagmorgen 13 februari tussen 10.00 en 12.00 uur is het echter wel mogelijk om plastic afval in te leveren op de parkeerplaats Middenmolenplein bij het winkelcentrum Goverwelle.De ChristenUnie zorgt voor aflevering bij Cyclus.

Naar verwachting zal er nog een flinke discussie ontstaan rond die containers, omdat, naar nu blijkt, de capaciteit van die containers beperkt is en er dus heel regelmatig een auto moet komen om die containers te legen.

In een dorp vlakbij Gouda hebben ze containers geplaatst met een dermate kleine opening, dat de mensen de zak niet eens daarin kunnen deponeren, maar de inhoud vanuit de zak in de container moeten zien te krijgen.

De vraag is eigenlijk of er wel een afgesloten container moet komen. In het buitenland zijn er vaak open bakken waarin je heel simpel je plastic kon deponeren. Die zijn ook erg goedkoop.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de discussie over plastic afval in een breder verband wordt getrokken en er steeds meer stemmen opgaan om afval niet meer bij de huishoudens te scheiden, maar bij de afvalwerking. Mogelijk zal de gemeente in het licht daarvan geen grote investeringen willen doen in alternatieven, maar dan is juist zo’n open bak als (voorlopige?) oplossing een goed alternatief.

De wethouder zal de komende tijd wat rekensommetjes gaan maken en wij zien uit naar een praktische en betaalbare oplossing.


donderdag 4 februari 2010

Gouda Oost op de schopDeze week stonden er heel wat onderwerpen op de raadsagenda en vanwege ziekte van collega Gerard Schotanus viel ik deze avond voor hem in bij het onderwerp Essay Gouda Oost.

Interessant bij dit onderwerp is dat er een Gebiedsontwikkelingsovereenkomst Gouda Oost is opgesteld door de gemeente Gouda en Woonpartners. In deze overeenkomst wordt de bereidheid van Woonpartners vastgelegd om in de periode tot 2020 in Gouda Oost fors (onrendabel) te investeren. Het essay Gouda Oost vormt de basis voor deze investeringen. Woonpartners krijgt vanwege wijkbrede onrendabele investeringen als tegenprestatie een preferente positie indien onvoorziene locaties in Gouda Oost alsnog tot ontwikkeling komen. De wijk zal per deelontwikkeling worden aangepakt.

Na jaren van praten en diverse plannen lijkt het er nu echt van te gaan komen en dat is voor deze wijk een goed nieuws. Bij de ontwikkeling zal – met oog op de huidige bewoners - extra aandacht zijn voor betaalbare woningen. Uitgangspunt van de herontwikkeling is dat tenminste 40 % van de nieuw te realiseren woningen in de sector “sociaal” valt. Daarnaast zal waarschijnlijk het winkelaanbod voor een belangrijk deel verplaatst worden naar de Sportlaan om zo drukte in het centrum van de wijk te verminderen.

Zorgpunt is de mogelijke verplaatsing van overlast als er verhuisbewegingen op gang gaan komen, maar de wethouder geeft aan hier goed oog voor te hebben en er zal adequaat op worden ingespeeld.


Een ander belangrijk onderwerp was de Regionale Brandweer.
Begin 2009 hebben we als raad een een principe besluit genomen en zijn we akkoord gegaan met de regionalisering. De verwachting daarbij was dat we hiermee kosten zouden gaan besparen, nog afgezien van de efficiëntie verbetering. Nu blijkt echter dat de desintegratie veel meer gaat kosten dan gedacht en is er een flink tekort ontstaan, welke de komende jaren – zonder ingrijpen – zal aanhouden. De ChristenUnie heeft haar zorgen geuit over deze gang van zaken en er bij de burgemeester op aangedrongen zo snel mogelijk dit tekort op te lossen, hetgeen de nodige onderhandelingen zal vragen. De burgemeester zegde toe zich hier maximaal voor in te gaan zetten en wij zijn op basis daarvan akkoord gegaan met de diverse regelingen en het financiële plaatje.