donderdag 28 november 2013

Jankende wijk in GoudaOp 27 november stond de wijk Westergouwe weer eens op de agenda en het zag er niet naar uit dat de herziening van het bestemmingsplan veel vuurwerk zou opleveren.

De herziening is nodig om aanpassingen te kunnen doen in het stedenbouwkundig plan. De wooneilanden en het waterhuiskundig systeem worden namelijk in deze wijk aangepast.

Het werd toch een interessante avond omdat we twee insprekers hadden en er vanuit de raad ook nog de nodige (prikkelende) vragen waren.

Woongenot

Belangrijk punt is o.a. dat er is besloten om in de noordwesthoek de bouwhoogte te verminderen (maximale bouwhoogte van 40  naar 12 meter), maar dat de aangepaste bebouwing wel wat dichter naar de bestaande woningen komt. Dit wordt door een brede groenstrook en water acceptabel gemaakt, maar het is te begrijpen dat de bewoners daar niet gelijk enthousiast over werden, al is de verlaging van bouwhoogte volgens mij een sterke verbetering voor hun uitzicht en woongenot.
Op aangeven van de ChristenUnie heeft de wethouder toegezegd dat de bewoners inspraak krijgen bij de invulling van de groenstrook, zodat het woongenot nog verder kan worden verbeterd.
Verder zullen de bewoners ook actief betrokken worden bij verdere planontwikkeling als de andere bouwfase van start gaat.


Zonnepanelen

In de nieuwe wijk is meer ruimte voor bouwen op maat en dat juichen we toe! Wel vinden we het van belang er voldoende aandacht is voor de situering van de woningen, zodat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken kunnen worden geplaatst. Wethouder Marco Kastelein gaf aan zich daar geen zorgen over te maken, omdat situering op het zuiden de woningen alleen maar aantrekkelijker maakt.

Opvallend is overigens dat een ruim bouwpercentage van 70% mogelijk is, wat kan leiden tot wel heel kleine tuintjes als de kavels beperkt van omvang zijn.

Husky honden

Eén van de bestaande bewoners heeft een hondenkennel met Husky Sledehonden waarmee de betreffende bewoner professioneel bezig is. Nu is bekend dat deze honden vooral in de nachtelijke uren enorm kunnen janken en we vroegen ons daarom af of hier geen behoorlijk risico voor geluidsoverlast dreigt. Onze zorg daarvoor werd door de wethouder ongegrond verklaard omdat er 20 dagen 24 uur per dag is gemeten en toen is geconstateerd dat er maar weinig geluid waarneembaar is. Blijkbaar hebben deze honden het janken afgeleerd...
Verder is de buitenzijde van de toekomstige woningen een soort bebouwingswand die ook nog eens isolerend werkt.

Geluidsoverlast

Door de woningen die worden gebouwd zal de verkeersintensiteit toenemen en daarmee ook de geluidsoverlast. Dit is onderkend en daarom zal op bestaande wegen aangepast (geluiddempend) asfalt worden aangebracht. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit synchroon gaat met het bouwen van de huizen. We hebben nu de toezegging gehad dat uiterlijk twee jaar na het gereedkomen van de woningen van bouwfase 1 het asfalt zal zijn aangepast.

Volgende week stond nog een debat over dit onderwerp op de agenda, maar daar had geen enkele fractie behoefte aan, zodat het nu als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering gaat.

dinsdag 19 november 2013

Steun voor begroting 2014


Vorig jaar heeft de ChristenUnie voor het eerst tegen de begroting gestemd omdat o.a. ondanks ons aandringen het college niet meer haast wilde maken met extra bezuinigingen die wij noodzakelijk vonden. Ook hadden wij zorgen over de oplopende kosten bij Wet Werk en Bijstand (WWB)
Positief
Dit jaar heeft de ChristenUnie besloten wel voor de begroting te stemmen omdat er een aantal belangrijke zaken zijn verbeterd:
1.    De bijdrage vanuit het Rijk voor WWB is verhoogd en het lijkt erop dat die verhoogde bijdrage nu afdoende is.
2.    Financiële tegenvallers die zich voordoen in het lopende begrotingsjaar worden direct aangepakt en niet uitgesteld tot de volgende begroting. Zo zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de september circulaire gelijk verwerkt.
3.    De ontwikkeling rond de grondexploitaties is dusdanig dat we geen grote afschrijving in 2013 verwachten.
Wettelijke taken
Al heel wat keren heeft de ChristenUnie gevraagd om inzage te krijgen in de wettelijke taken die Gouda moet uitvoeren, zodat we beter zicht hebben op wat we verplicht moeten doen en waar we eventueel kunnen bezuinigen. Tijdens de begrotingsbehandeling is hier opnieuw naar gevraagd en nu is toegezegd dat we die in december zullen ontvangen. Dit overzicht zal worden toegevoegd aan de notitie “Bezuinigingen met beleid 4” die als input dient voor de extra bezuinigingen van 5 miljoen euro voor 2015 die het nieuwe college in 2014 op haar bordje heeft liggen…
5 miljoen extra bezuinigen
De ChristenUnie heeft er moeite mee dat de extra bezuiniging van 5 miljoen euro wordt overgelaten aan het nieuwe college. Er was namelijk toegezegd bij de Voorjaarsnota dat bij de begroting deze bezuiniging op hoofdlijnen zou worden ingevuld. Dat is nu niet gebeurd, al komt er dus wel in december een notitie.
Conclusie
Collega Anke Huisman geeft in haar bijdrage op de site van de ChristenUnie terecht aan dat we tijdens deze college periode ieder  jaar hebben aangedrongen op strak begroten en het strak handhaven van die begroting. Nu waren er echter ieder jaar (forse) overschrijdingen. Pas in 2013 zijn er uiteindelijk maatregelen genomen om overschrijdingen direct aan te pakken.
Anke Huisman concludeert: “We houden het erop dat de aanhouder heeft gewonnen en dat onze tegenstem van vorig jaar alsnog iets goeds heeft uitgewerkt."

donderdag 14 november 2013

Nieuw dieptepunt in Goudse politiek


Deze week (woensdag en donderdag) staan de Algemene Beschouwingen op de agenda en we kunnen dan als fracties onze reactie geven op de begroting voor 2014 en er is ook ruimte voor politieke beschouwingen in relatie tot die begroting.

Daar het de laatste begrotingsbehandeling is voor de gemeenteraadsverkiezingen is het altijd extra leuk om naar de bijdragen te luisteren, omdat er altijd wel wat onderwerpen voorbij komen die partijen gaan inzetten voor de komende verkiezingen.


Het leek aanvankelijk een "onschuldige" avond te worden, maar dat veranderde heel snel toen Gouda Positief het woord kreeg.
Na een korte inhoudelijke reactie op de begroting trok Johan Weeber fel van leer naar aanleiding van informatie die hij toevallig in handen had gekregen.


Aanvankelijk begreep ik absoluut niet waar hij het over had, maar naar later bleek heeft hij na de vergadering in september waar een motie van wantrouwen tegen wethouder Hans van den Akker aan de orde kwam, diens iPad en papieren meegenomen in de veronderstelling dat het zijn spullen waren.

Vervolgens heeft hij kennis genomen van de inhoud van de papieren en is toen op een notitie gestuit met inhoudelijke informatie van de wethouder ten behoeve van zijn reactie op die motie van wantrouwen die o.a. door Gouda Positief was ingediend.

Gouda Positief heeft zo haar eigen interpretatie hieraan gegeven en vindt dat door topambtenaren en wethouder informatie is aangereikt aan raadsleden van de coalitie om de oppositie neer te sabelen... Verder is volgens deze partij sprake van handelen in strijd met de ambtenarenwet en wet dualisering.
Je moet maar durven...

Johan Weeber wilde op basis van die informatie een gesprek met de burgemeester, wat ook is gebeurd, maar wilde ook dat er actie zou worden ondernomen op basis van die informatie.
Dat laatste is m.i. terecht geweigerd omdat de aanleiding niet deugt en het is hem ook te verstaan gegeven niets met die informatie te doen.
Hij heeft immers zich informatie toegeëigend die hem niet toekomt en die ook nog eens met derden gedeeld.

Wethouder van den Akker heeft aangifte van diefstal gedaan bij het Openbaar Ministerie en het is nu afwachten hoe dat verder verloopt.

Het is Gouda Positief echter opnieuw gelukt om de Goudse politiek en Gouda in het landelijke nieuws te krijgen op een manier die we met elkaar niet moeten willen.

Of dit allemaal nog niet genoeg was besloot Trots op Gouda na haar bijdrage onmiddellijk op te stappen omdat ze geen behoefte had om aan de "poppenkast in Gouda"  verder nog deel te nemen.
Ze wachten zelfs niet eens de vragen af die enkele fracties wilden stellen....

Door dit alles zouden we bijna vergeten dat we bezig zijn met de Algemene Beschouwingen en het met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor het (financieel) beleid van onze stad. De inwoners mogen verwachten dat politieke partijen daarbij constructief een bijdrage leveren...

Anke Huisman-Mak (ChristenUnie)
Gelukkig herpakten de andere fracties zich na een schorsing en hebben we politieke bijdragen met elkaar gedeeld en gaan we vanavond daarover debatteren.

Duidelijk is wel dat we in Gouda een nieuw politiek dieptepunt hebben bereikt en ik hoop dat dit de laatste keer is geweest, maar daar ben ik niet gerust op....

dinsdag 5 november 2013

Feest voor de vrijwilligersVrijdagavond 1 november jl. was er voor de vrijwilligers de jaarlijkse bijeenkomst in de St.-Janskerk om ze namens de gemeente te bedanken voor hun inzet in onze stad Gouda.
Dit jaar was de opzet weer wat anders en konden de 1.000 vrijwilligers genieten van een toetjesbuffet.
Het is altijd weer mooi om te zien hoeveel mensen zich op allerlei manieren als vrijwilliger inzetten en elk jaar realiseer ik me weer dat Gouda niet zo'n fijne stad zou zijn zonder deze mensen.

Omdat volgend de jaar de St.-Janskerk wordt gerestaureerd en we ook moeten bezuinigen, slaan we in 2014 deze bijeenkomst een jaartje over, maar in 2015 zullen we de vrijwilligers opnieuw in het zonnetje zetten, want dat verdienen ze!

Hieronder een foto impressie, met dank aan Carmen Fernandez voor de groepsfoto's


Burgemeester Schoenmaker vermaakt zich prima