donderdag 25 juni 2020

Albert Heijn op de Markt mag onder strenge voorwaarden uitbreiden


Enige weken heeft de ChristenUnie - mede namens alle andere gemeenteraadsfracties in Gouda - vragen gesteld aan het college over het laden en lossen op zondag in de Naaierstraat door Albert Heijn. En kort daarna - mede namens VVD, CDA, Gouda's 50+ Partij, SGP, GBG, SP, en de Partij voor de Dieren - hebben we aanvullende vragen gesteld over de voorgenomen verbouwing van Albert Heijn.
Dilemma is de overlast die bewoners ervaren en het feit dat er zwaar en vervuilend verkeer door de binnenstad gaat, wat veel binnenstadbewoners een doorn in het oog is. 
Daarnaast gelden er regels voor het mogen samenvoegen en verbouwen van panden en er waren vraagtekens of de uitbreiding van Albert Heijn wel kan op basis van die bestaande regels.


Onlangs kregen we de beantwoording op de vragen en dat biedt aanknopingspunten voor de buurt, maar of het genoeg is...
Lees over de aanleiding en inhoud van de vragen: https://theokrins.blogspot.com/2020/05/stuurt-albert-heijn-aan-op-confrontatie.html


1. Is er een vergunning verleend voor verruiming van de openingstijden van dit AH filiaal?

Nee. Er is geen vergunning voor verruiming van de openingstijden nodig omdat de huidige tijden passen binnen de gemeentelijke regelgeving zoals die voor zon- en feestdagen is vastgesteld.

2. Zo ja, in hoeverre is hierbij de extra overlast die leveringen op zondag opleveren voor bewoners van de Naaierstraat meegewogen?
N.v.t.3. In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat de laad- en losplek op zondag niet beschikbaar is en deelt u de mening van de buurtverenging dat er daardoor sprake is van extra overlast?

Om omwonenden op zondag meer parkeerruimte te bieden is de laad- en losplek aan de Naaierstraat op zondag voor eenieder de gehele dag beschikbaar voor (vrij)parkeren. Omdat deze laad- en losplek daardoor vrijwel de gehele dag bezet is door auto’s, vindt het laden en lossen door Albert Heijn grotendeels op straat plaats. Omdat dit zich beperkt tot een tweetal korte momenten en er sprake is van weinig overig verkeer, is nog niet voorgesteld om de laad- en losplek de gehele zondag vrij te houden ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkt.

Albert Heijn heeft aangegeven de mogelijke overlast zoveel mogelijk te willen beperken heeft 2 leveringen op zaterdag geschrapt. Bevoorrading aan de voorzijde van de winkel is niet mogelijk vanwege de aldaar ingestelde gemeentelijke venstertijden.

4. In hoeverre en op welke manier is er overleg met omwonenden gevoerd?

Albert Heijn heeft omwonenden geïnformeerd over de (tijdelijke) aanpassingen van de winkeltijden en de extra levering op zondag.

5. Welke alternatieven zijn overwogen naar aanleiding van het verzoek van Albert Heijn en waarom is specifiek voor dit alternatief gekozen?

Albert Heijn hanteert geen andere tijden dan is toegestaan volgens de gemeentelijke regelgeving voor openingstijden op zon- en feestdagen.6. In hoeverre is de gemeente bereid de bewoners van de Naaierstraat tegemoet te komen?

De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat de Albert Heijn op een ander bevoorradingsschema heeft moeten overstappen, met name als gevolg van het niet meer gelijktijdig kunnen vullen van de vakken in combinatie met de aanwezigheid van klanten. Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre en op welke termijn deze situatie de komende maanden zal wijzigen maar het streven is erop gericht terug te gaan naar de situatie voor de Coronacrisis.

Indien omwonenden het wenselijk vinden kunnen er op zondag 2 tijdvensters voor de laad- en loslocatie aan de Naaierstraat worden toegekend (tussen 9-10 en 15-18 uur) zodat het laden en lossen niet meer op straat hoeft plaats te vinden en deze niet meer voor korte tijd wordt geblokkeerd. Gedurende deze laad- en lostijden op zondag kunnen er dan geen auto’s meer geparkeerd worden, net als op de overige dagen het geval is.Uitbreiding Albert Heijn


7. Bekend u bekend met de plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?

Ja, wij zijn bekend met het voornemen van Albert Heijn met betrekking tot uitbreiding van hun vestiging aan de Markt in Gouda.

8. Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat de besluitvorming hierover zal plaats vinden?

We zijn hierover in gesprek met een vertegenwoordiging van Albert Heijn. Er is echter nog geen plan bij ons, of de ODMH ingediend.

9. In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?

Op basis van artikel 17.2.2. van het bestemmingsplan “Binnenstad Oost” mogen gebouwen in beginsel niet breder zijn dan is aangegeven op de gevelkaart van het bestemmingsplan met een afwijking  van 20 procent. Het college kan, na advies te hebben ingewonnen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, met een omgevingsvergunning hiervan binnenplans afwijken ten behoeve van het verbouwen van de begane grond van maximaal vier zijdelings aan elkaar grenzende gebouwen. Dit is vastgelegd bij raadsbesluit d.d. 16 februari 2011 en nader uitgewerkt in de regeling “Beleidsregels Samenvoegen Winkelpanden 2011”, vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 9 april 2011.
In de gemeentelijke winkelvisie van februari 2018 is het volgende opgenomen: "Samenvoegen van panden mag in het kernwinkelgebied, maar ook het (weer) opsplitsen van panden is bespreekbaar wanneer dit de verhuurbaarheid ten goede komt. Dit is maatwerk. Per aanvraag zal de gemeente de passendheid en toekomstbestendigheid van de ingreep beoordelen."

10. Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?

Het klopt dat de huidige vestiging van Albert Heijn aan de Markt drie panden beslaat. Zoals aangegeven staat de regeling “Beleidsregels Samenvoegen Winkelpanden 2011” toe dat er maximaal vier panden op de begane grond kunnen worden samengevoegd voor gebruik als winkel. De huidige situatie is dus conform de regeling. 

Albert Heijn heeft ten behoeve van de huidige uitbreiding gevraagd om, in afwijking van de regeling, tot vijf panden te mogen samenvoegen, om zodoende haar vestiging aan de Markt in Gouda te kunnen versterken. Strenge voorwaarden

Het college hecht aan het behoud van de huidige Albert Heijn-vestiging aan de Markt en overweegt, onder strenge voorwaarden, mee te werken aan de voorgenomen uitbreiding tot maximaal vijf panden op de begane grond. Om de afwijking van de beleidskaders te kunnen onderbouwen moet Albert Heijn echter een deugdelijke argumentatie opbouwen en zijn een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. 

Deze voorwaarden gaan uit van de bereidheid van Albert Heijn iets bijzonders te maken van deze vestiging en extra kwaliteit te leveren met bijzondere aandacht voor:

1.         de uitstraling aan de Markt en de herkenbaarheid van de monumentale panden, 
2.         de behandeling van de doorbraken in de bouwmuren op de begane grond, waarbij de nieuwe doorbraken zoveel mogelijk overeenkomstig de historische structuren van de monumenten zullen moeten worden gerealiseerd,
3.         de kwaliteit en uitstraling van de winkelpuien, waaronder het terugplaatsen van de winkelstellingen t.o.v. de winkelpuien,
4.         de reclame-uitingen aan de gevels, waaronder de LED-reclames, 
5.         de plaatsing van winkelwagens bij de winkelentree aan de Markt,
6.         de mogelijkheden om de boven de winkel gelegen woningen zelfstandig te ontsluiten,
7.         het nemen van bijzondere duurzaamheidsmaatregelen i.v.m. hittestress op het achterterrein,
8.         het bieden van de mogelijkheid om voorafgaand aan en tijdens de verbouwing historisch onderzoek te doen,
9.         het maken van afspraken voor het laden en lossen in relatie tot de raamtijden.

11. In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunningaanvraag?

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is reeds meegewogen wat toegestane gebruiksmogelijkheden zijn binnen de toegekende bestemmingen en de mogelijke effecten daarvan. 
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden aspecten als mogelijke overlast eveneens meegewogen bij de beoordeling ervan. 
De aanvrager van de omgevingsvergunning dient aan te tonen dat er geen sprake is van een toename van de overlast, of welke maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen.

12. In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?

Ja, het college is hiertoe bereid indien beide partijen hiervoor open staan.

13. Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad?

Er worden naar verwachting geen extra vrachtwagens ingezet om te kunnen beleveren.

14. In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

De voorgenomen uitbreiding van Albert Heijn aan de Markt is geen aanleiding om het vervoer te gaan verduurzamen. Het gaat om de totale logistiek van de gehele binnenstad en haar randen. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van de invoering van een zero emissie stadslogistiek, mogelijk in relatie tot het realiseren van een stadsdistributiehub. Hierbij betrekt de gemeente ondernemers van de binnenstad (waaronder Albert Heijn) en belangengroepen om te komen tot een uitvoerbaar stappenplan.

Overigens heeft Albert Heijn de doelstelling om vanaf 2022/2023 met elektrische voertuigen te kunnen bevoorraden, dus ruim voor de mogelijke invoering van een zero emissiezone in 2025. 

Hoe nu verder?

Uit de beantwoording van de vragen is wel duidelijk geworden dat het college - zij het onder voorwaarden - bereid is om de uitbreiding van Albert Heijn mogelijk te gaan maken.
Voor de bewoners van de binnenstad is dat een ingewikkeld voornemen, omdat de overlast die zij ervaren niet nog erger moet worden en daarnaast voor de huidige overlast nog geen oplossing is gevonden.

De vraag is in hoeverre zij akkoord zullen gaan om de plek voor laden en lossen in de Naaierstraat ook op zondag daarvoor te laten gaan gebruiken. Het scheelt overlast op de doorgaande route, maar ze moeten dan wel op die dag parkeerplaatsen gaan inleveren. 

Ook zal duidelijk moeten worden hoe Albert Heijn extra overlast na de verbouwing gaat voorkomen. Zijn ze bereid concrete afspraken te maken over het aantal momenten dat laden en lossen gaat plaatsvinden?

Ik hoop dat de bewoners en Albert Heijn - indien nodig ook met de gemeente aan tafel - tot afspraken kunnen komen die voor alle partijen acceptabel zijn.

vrijdag 12 juni 2020

Goverwelle en Korte Akkeren verdienen meer aandacht

Inbraken en inbraakpogingen in Gouda
Onlangs is in de gemeenteraad van Gouda "Stadspeiling 2019" besproken. Tijdens deze raadsavond ging het vooral over het proces, terwijl onze fractie juist een aantal vragen had over de uitkomsten van die Stadspeiling. Daarom hebben we vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college en die zijn nu beantwoord:


In de wijken Goverwelle en Korte Akkeren is de sociale cohesie en participatie in de wijk opvallend laag. Wat is de inzet van het college om dit te verbeteren?"In diverse wijken zetten wijkprofessionals zich in om gezamenlijk initiatieven van bewoners te ondersteunen. Deze inzet is met name gericht op die wijken waar dat minder vanzelfsprekend is. Er wordt vanuit de gemeente een opbouwwerker ingezet, gericht op het laten toenemen van participatie. Daarnaast is Gouda Bruist gevraagd om de tour door de wijken te doen en lokale ideeën te ondersteunen."

In algemene zin zijn de scores bij “contacten in de buurt” lager geworden in 2019. Wat gaat het college met dit gegeven doen?

De gemeente ondersteunt initiatieven waarbij bewoners nader met elkaar in contact komen door budget via stichting GoudApot te ontsluiten en via de wijkteams. 

Het is een goede zaak dat er een opbouwwerker actief is en Gouda Bruist een positieve impuls gaat geven aan ideeën in de wijken en GoudApot bewoners initiatieven financieel ondersteunt. Er zal echter meer nodig zijn om de onderlinge verbondenheid tot stand te brengen. 
Cruciaal is dat alle "stakeholders", waaronder de gemeente, woningcorporaties, wijkteams etc. samen aan de slag (blijven) gaan om met elkaar tot een gerichte aanpak komen, waarin met elkaar de handen uit de mouwen wordt gestoken en iedere stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt en de bewoners serieus genomen worden.
In Korte Akkeren kan daarbij ook Buurt Bestuurt een rol spelen, al zijn er signalen dat dit initiatief haar langste tijd heeft gehad. De gemeente wil het in ieder geval niet langer ondersteunen. Het is nu aan de bewoners of ze ermee verder willen.Welke (extra) maatregelen gaan genomen worden voor rondslingerend vuil en hondenpoep overlast? Heel specifiek voor Korte Akkeren die in beide categorieën slecht scoort.

"Het beeld van rondslingerend vuil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door inwoners die PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) aanbieden op andere dagen dan de inzameldag. Na een geslaagde proef met inzameling via ondergrondse containers in Gouda Oost wordt onderzocht of dit op meer plaatsen ingezet kan worden.

Stadstoezicht gaat meer gebiedsgericht werken waardoor makkelijker kan worden ingesprongen op wensen van bewoners. Als er in een bepaalde buurt veel klachten over hondenpoep zijn, wordt daar bij handhaving op ingezet."

Het is inderdaad een goede zaak als PMD ondergronds verzameld gaat worden, dat scheelt een hoop vervuiling in het straatbeeld.
Voor hondenpoep gaat deze maatregel niet werken...en blijft dit een irritant probleem. Er wordt niet veel bekeurd terwijl het probleem bij veel bewoners hoog in de top-10 van onderwerpen staat waar ze zich aan ergeren. De ChristenUnie vraagt al jaren aandacht voor dit probleem, maar toezicht doet hier niet haar stinkende best voor...Welke inzet is er op veiligheidsgebied richting Goverwelle waar een opvallend hoog percentage inwoners maatregelen tegen inbraak heeft genomen (85%), terwijl de angst voor inbraken ook hoog is (72%)?

"In 2018 en 2019 is er meerdere malen gericht gecommuniceerd aan bewoners in Goverwelle dat daar sprake was van een concentratie aan inbraken. Via de Tent in de wijk –acties en de WhatsApp groepen zijn de bewoners bereikt van (delen van) buurten waar dit plaatsvond. Het is daarom aannemelijk dat in deze wijk een hoger percentage van inwoners zich door deze communicatie bewust is van het aantal inbraken, meer bewoners aangeven angst te hebben om slachtoffer te worden van een inbraak en ook aangeeft maatregelen te hebben getroffen."

Een aantal jaren geleden waren er veel inbraakpogingen en inbraken in Gouda Goverwelle. Door intensieve inzet van de politie en omdat veel woningen inbraakwerende maatregelen hebben genomen, is dat beeld enorm verbeterd. Wat dat betreft blijft het belangrijk dat bewoners hun woning (al dan niet met subsidie) van goed inbraakwerend materiaal blijven voorzien en de politie inzet op peil blijft.

Ik ben al met al matig tevreden met de antwoorden van het college, omdat ik een meer integrale aanpak had willen zien. Daarom zal ik namens de ChristenUnie aandacht blijven vragen voor een geïntegreerde aanpak die op buurtniveau wordt vormgegeven.

donderdag 4 juni 2020

Cheese Experience belangrijke publiekstrekker in Gouda
Na een periode van keihard werken door de initiatiefnemers is Gouda Cheese Experience op 1 juni jl. officieel open gegaan. Een langgekoesterde wens is daarmee in vervulling gegaan en we mogen als stad heel dankbaar zijn dat een aantal mensen dit heeft mogelijk gemaakt. Veel dank aan Femke van Munster,  Mia Schaap en Ronald Boom *

Gouda en Kaas


Wie de naam “Gouda” hoort, denkt direct aan Kaas. Gouda kaas is een van de bekendste en de meest gegeten kaassoorten ter wereld. Gouda Kaas dankt zijn naam aan het feit dat deze Hollandse kaas al eeuwenlang in de stad Gouda wordt verhandeld. De beroemde Gouda Kaas wordt nog altijd op ambachtelijke wijze in de polders rondom de stad gemaakt. Daar staan de koeien in de wei, die dagelijks melk geven, waarvan deze beroemde kaas wordt gemaakt. Vanuit de polder brengen de boeren de kazen naar het centrum aan de voet van het authentieke stadhuis, waar ze op de kaasmarkt verhandeld worden.
Mooi moment op de eerste dag met Mia Schaap
(foto: Oscar Limahelu)
Beleef de Cheese Experience

In de Cheese Experience maak je op een interactieve en leerzame manier kennis met alle facetten rond het thema kaas.
Samen met mijn vrouw Marjan zijn we op 1 juni in de Cheese Experience geweest en we hebben genoten van wat we allemaal gezien, geroken, geproefd en geleerd hebben.
Gedurende zo'n 1,5 uur hebben we ons uitstekend vermaakt en ik kan iedereen een bezoek aanbevelen. Het is een fantastisch uitje voor jong en oud!
Tickets bestellen kan heel eenvoudig via: https://tickets.goudacheese-experience.com/nl/tickets


AD Groene Hart

Hoe het ooit begon op 13 maart 2014

Op deze datum schreef ik de volgende blog die ook aandacht kreeg in AD Groene Hart:

Cheese Experience Center in Gouda

"Deze week was er een debat bij Gouda Wereldwijd en daar heb ik namens de ChristenUnie het idee gelanceerd om een Cheese Experience Center te gaan realiseren om Gouda zo stevig op de (inter)nationale kaart te zetten. Ook wordt hiermee het streven naar 1 miljoen unieke bezoekers per jaar een stevige impuls gegeven.


Gouda is door onze kaas internationaal een wereldberoemd merk en na Amsterdam is Gouda de meest bekende stad in het buitenland.
In bijna ieder land is "Gouda Cheese" bekend en als je vertelt dat je uit Gouda komt wordt al snel de koppeling gelegd met kaas.
Veel buitenlanders komen naar Gouda juist vanwege onze kaas en dan is het goed om naast onze wekelijkse kaasmarkt in voorjaar en zomer veel meer een totaal beleving rond kaas te realiseren. In zo’n Experience Center kunnen de bezoekers kennis maken met de geur en smaak van kaas, kaas maken, allerlei achtergronden over kaas zien, etc. etc. Uiteraard moet daarbij ook  ruimte zijn om meer over Gouda te promoten, zoals de Waag, Stadhuis en St.-Janskerk."
De Producent

In 2015 ontstond het idee in het 100 jaar oude pakhuis De Producent aan de Wachtelstraat  een woongebouw met 50 appartementen te gaan realiseren én een Kaas Experience.

In het AD merkte de ontwikkelaar van White House Development, Maurits Kortleven, toen het volgende op over die Kaas Experience: "Bij de entree krijgen we een informatiecentrum waar bezoekers kunnen leren over het procédé van het kaasmaken. Ook is er een expositie ruimte voor wisselende en permanente tentoonstellingen en er is ruimschoots aandacht voor het rijpingsproces van kazen, dat zich bijna een eeuw lang in het kaaspakhuis afspeelde. Daarnaast komt er een kleine kaaswinkel waar bezoekers een stukje kaas kunnen kopen en waar proeverijen worde gehouden." 

Dit plan ging niet door en een aantal jaren later werd door een aantal andere initiatiefnemers gekozen voor het oude kazernegebouw aan de Agnietenstraat, waar voorheen de Arcadebioscoop was. 


Femke van Munster: 19 jaar ondernemer in Gouda en maatschappelijk betrokken bij sociale  projecten, vrijwilligerswerk, organiseren van gala’s en evenementen. 

Mia Schaap26 jaar ondernemer in Gouda en maatschappelijk betrokken bij platforms, winkeliersverenigingen, stichtingen, stadsevenementen, promoties, enz. 

Ronald BoomRegisteraccountant bij verschillende ministeries en bedrijven en heeft al 43 jaar een administratie- en accountantskantoor.