vrijdag 30 juni 2017

Tarik Ibn Ali opgepakt!


Tarik Chadlioui, ook wel bekend als Tarik ibn Ali.
Foto: De Telegraaf

Een opvallend bericht donderdag op de website van de Telegraaf en het AD!


De kranten berichten dat Tarik Chadlioui (beter bekend onder de naam: Tarik Ibn Ali) is opgepakt in Birmingham (Engeland). Hij wordt uitgeleverd aan Spanje in verband met een terrorisme onderzoek. Spanje verdenkt hem van het "aanmoedigen van mensen om deel te nemen aan de Jihad" (bron: AD) 


Het AD meldt op haar website nog het volgende:
"De Spaanse politie begon in 2015 met een onderzoek naar Tarik Ibn Ali, toen video’s opdoken waarin hij een jonge moslim uit Spanje zou hebben aangemoedigd om naar Syrië te gaan. Ook zou de imam rond die tijd het eiland Mallorca hebben bezocht om een celgroep op te richten waarvan hij tevens geestelijk leider werd. Deze groep zou regelmatig bijeen zijn gekomen en zich bezig hebben gehouden met het promoten van IS op social media. Volgens de Spaanse politie is Tarik Ibn Ali bekend bij hun collega’s in Europa voor het rekruteren van militanten en het binnenhalen van geld voor IS. Doordat hij zelf veiligheidsmaatregelen nam en constant van adres wisselde, was het moeilijk om hem op te pakken."


Fondswerving 

Tarik ibn Ali heeft een Belgisch paspoort maar was vaak in Nederland om geld in te zamelen.


In januari was hij nog in Gouda om fondsen te werven voor een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg. In 2014 was hij ook in Gouda. Toen ondersteunde hij de fondswerving voor de moskee El Wahda in de PWA Kazerne. Tarik is een veelgevraagd spreker en wordt regelmatig gevraagd bij fondswerving acties.

Volgens De Telegraaf adviseerde het Contactorgaan Moslims Overheid moskeeën al paar jaar geleden om hem niet meer uit te nodigen. Hij werd in verband gebracht met de radicale groep Sharia4Belgium.
Zijn naam werd ook genoemd in verband met de aanslagen in Parijs. Hij of zijn groep zouden Omar Mostefai hebben geradicaliseerd, één van de aanslagplegers in de Bataclan. In die concertzaal vielen in 2015 89 doden.
Niet welkom
Zowel in 2014 als begin dit jaar hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de komst van Tarik Ibn Ali en gevraagd zijn komst naar Gouda te beletten. 
Naar aanleiding van vragen daarover is toen het volgende geantwoord: "Er zijn zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist, voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest."
Verdraagzaamheid
Ofschoon ik besef dat zolang iemand niet is veroordeeld je op moet passen met wat je zegt en schrijft, lijkt het er toch op dat deze Tarik Ibn Ali minder onschuldig is als menigeen heeft doen voorkomen. 
Ik hoop dat de Goudse moskeeën door deze berichten besluiten dat ze in de toekomst selectiever zullen zijn met het uitnodigen van sprekers / fondswervers. 
Al in 2014 schreef ik: "Het zou het moskeebestuur overigens sieren als ze alsnog afziet van de uitnodiging aan deze imam, want niemand is gebaat bij onrust over een imam die geassocieerd wordt met haat en tweedracht in de maatschappij. Laten we met elkaar in Gouda ons inspannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en niet (de schijn van) onverdraagzaamheid accepteren." 

vrijdag 16 juni 2017

Punselie panden moeten worden hersteld!Reeds geruime tijd staan voormalig panden van koekjesfabriek Punselie (Tuinstraat) leeg. De situatie is de laatste tijd sterk verslechterd: één pand is volledig ingestort, één pand wordt gestut en één pand staat nog overeind.

Mede in het kader van Gouda 750 jaar in 2022 vraag ik namens de ChristenUnie al geruime tijd aandacht voor verwaarloosde panden en om beter zicht te krijgen op wat er nu precies speelt rond deze specifieke panden heb ik vragen gesteld aan het college. Deze zijn nu beantwoord. Er is nog geen bouwactiviteit op deze locatie - zo blijkt uit de beantwoording - omdat het ingediende asbestonderzoek aanvulling behoeft. Daarnaast ontkent het college dat ze de huidige eigenaar tegenwerkt en gaat ze de eigenaar oproepen de panden te gaan herstellen. Ik ben benieuwd wanneer hij daadwerkelijk aan de restauratie gaat beginnen. 
In 2018 weer een rotte kies minder in Gouda?

Het is verheugend dat het college in het najaar met voorstellen gaat komen om pandeigenaren die hun panden willen opknappen financieel te gaan ondersteunen. Onlangs heeft de ChristenUnie dit idee geopperd en het is mooi dat dit nu wordt opgepakt.

Daarnaast is het jammer dat met betrekking tot onwillige eigenaren er blijkbaar maar beperkte handhavingsmogelijkheden zijn. Zeker als het geen (rijks)monumenten zijn.

Hierbij dan de vragen en de antwoorden door het college:
 • Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de eigenaar te bewegen om deze locatie te gaan ontwikkelen?

De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de voormalige eigenaar van de koekjesfabriek Punselie en de heer Middelburg (investeerder) om de locatie te ontwikkelen. 
In 2015 is omgevingsvergunning verleend aan A.de Wilde Beheer B.V te Waddinxveen voor het herbouwen van de drie panden aan de Tuinstraat.


De eisen en onderlinge afspraken met betrekking tot de restauratie/reconstructie van de drie panden zijn opgenomen in deze vergunning. Tot op heden is om onbekende redenen nog geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Na gedeeltelijke instorting in april jl. is de eigenaar, de heer De Wilde, hierover benaderd en gevraagd om het ingediende asbestonderzoek aan te vullen en een nieuwe sloopmelding te doen. Het college is in afwachting van de resultaten van dit onderzoek.

 • In hoeverre herkent het college zich in de opmerking van de huidige eigenaar dat hij door de gemeente wordt tegengewerkt (citaat uit AD van 15 april)?


Het college herkent zich niet in de opmerkingen van de heer de Wilde, zoals deze in het AD zijn verwoord, omdat zij hem al in 2015 een omgevingsvergunning voor herbouw voor het realiseren van drie woningen heeft verleend. In verband met de aanwezigheid van asbest dient er zorgvuldig omgegaan te worden met het sloopmateriaal. Dit ter voorkoming van mogelijke verspreiding van asbest in de omgeving. Een gedegen onderzoek naar asbest is wettelijk vereist.

 • Welke acties kunnen we vanaf nu concreet vanuit het college verwachten om een einde te maken aan de huidige situatie van toenemend verval van deze panden?
Het college zal het gesprek met de eigenaar B. de Wilde aangaan met het doel om verder verval van deze panden te voorkomen en spoedig herstel ervan te realiseren.

 • Meer in het algemeen constateren wij dat er in de binnenstad van Gouda behoorlijk wat panden te maken hebben met achterstallig onderhoud en zelfs ook verwaarlozing. Wat vindt het college hiervan?
Ook het college heeft geconstateerd dat het aantal panden in de binnenstad, dat dringend aan onderhoud toe is, groter is dan gewenst. Zij constateert ook dat de urgentie en omvang ervan uiteenlopend is. In het kader van ‘Gouda 750’ laat zij in samenwerking met het Platform Binnenstad en de ODMH een schouw uitvoeren. Het college is voornemens de eigenaren van de panden met achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als eigenaar, te stimuleren / ondersteunen en zo nodig aan te schrijven om hun pand voor het jaar 2022 te verbeteren. Bovendien heeft het college in dit verband voor gemeentelijke monumenten de onderhouds- c.q. instandhoudingsplicht voor eigenaren opgenomen in de Erfgoedverordening 2017. 

 • In hoeverre is het college bereid om middelen (lening of subsidie) te verstrekken om aanpak van deze woningen door woningeigenaren te stimuleren?
Nu de oude budgetten voor restauratie van gemeentelijke monumenten, opknappen van winkelpuien en bouwhistorisch onderzoek eind 2017 komen te vervallen, onderzoekt het college hoe eigenaren die actief aan de slag gaan met het onderhoud, in hun voornemen kunnen worden ondersteund. Hierover zal in de tweede helft van dit jaar een voorstel naar de raad worden gestuurd.

 • In hoeverre is het college bereid om bij eigenaren die hun woning ondanks meerdere verzoeken van de gemeente niet opknappen, het initiatief over te nemen en de nota daarvan bij de eigenaar neer te leggen, zoals elders soms gebeurd?
Het onderhoud van panden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In het licht van de Erfgoedvisie ondersteunt het college deze verantwoordelijkheid met subsidies, leningen en advies. Wanneer eigenaren echter verzuimen hun pand te onderhouden, kan (uiteraard na overleg) worden ingegrepen als er gevaar dreigt of, in geval van monumenten, als verzuimd wordt de instandhoudingsplicht na te leven (bestuursdwang).

vrijdag 2 juni 2017

Aantal inbraken in Gouda zorgwekkend


Tijdens de raadsvergadering op 10 mei 2017 jl. is door burgemeester Schoenmaker een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van het Integraal Veiligheidsbeleid in de eerste vier maanden van dit jaar. Deze week kregen we daarvan een schriftelijk overzicht en deze deel ik graag met u!

Positief

Het totaal aantal misdrijven in Gouda is opnieuw gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betrof dit een daling van 19%. Opvallend is de sterke daling van fietsendiefstal (-30%), winkeldiefstal (-33%) en geweld (-19%). Ook de meldingen door overlast van jeugd zijn flink dalend (-29%).

Zorgwekkend


Het aantal woninginbraken daalt helaas nog niet. Met name in de maanden februari en maart van 2017 hebben er veel inbraken plaats gevonden. In april was er sprake van een afname. 

De aanpak van woninginbraken blijft hoogste prioriteit en wordt door de Driehoek (Gemeente, Politie en OM) naar eigen zeggen met grote urgentie aangepakt. 

De grote inzet door de Driehoek en desondanks de slechte resultaten bij inbraken maken veel bewoners in de stad kritisch over de effectiviteit van dat optreden. Zelf heb ik daar ook regelmatig last van. 

Onderzoek

Hoe is het mogelijk dat in zo'n relatief kleine stad, waar de top-60 goed in beeld is, we toch zo bizar veel inbraken hebben en deze alleen maar toenemen? Een sluitend antwoord heb ik daarop nog altijd niet gehoord. Wat mij betreft zou het een extern (rekenkamer)onderzoek rechtvaardigen. Zodat we op basis van de resultaten daarvan een trendbreuk kunnen bewerkstelligen.


Andere aanpak?

Onlangs kregen we een presentatie door Safety First Security die een specifiek beveiligingsaanpak voorstaat die volgens hen succesvol is. 
Ze gaan uit van permanente beveiliging in hotspot gebieden door drietallen: erkend beveiligingsmedewerker, een servicemedewerker en iemand uit de overlastgroep die zijn leven wil beteren. Ze mikken daarbij op mensen in de "kaartenbak" die moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bedrijf wil graag een pilot verzorgen in Gouda voor 90 dagen voor € 1.600,- ex BTW per dag. Dat betekent een investering van € 175.000,-.  Daar komen nog kosten voor omscholing en kleding bij. Al met al een behoorlijk kostbaar traject. Jammer was ook dat ze geen duidelijk verhaal hadden over pilots die ze hebben gedaan inclusief concrete resultaten. Wellicht een keer in de herkansing? Maar dan wel met politie en iemand van afdeling veiligheid erbij en ik denk tegen een ander prijskaartje..

Cijfers

De cijfers zijn tot met april 2017 als volgt:
 • 245 inbraken > stijging van maar liefst 29% t.o.v. 2016
 • Het gaat daarbij om 53% poging en 47% geslaagde inbraken
 • De inbrekers hebben het vooral gemunt op koopwoningen (86%) en
 • op de wijken Goverwelle (28%) en Bloemendaal (16%)

Preventie

Naast deze cijfers zien we aan de preventieve kant allerlei initiatieven:

 • Er zijn inmiddels 96 What's App groepen en tevens zijn 86 beheerders in de gemeentelijke beheerdersappgroep.

Zelf heb ik me ook daarvoor aangemeld, maar ik ontvang weinig tot niets aan informatie of berichten. 
 • Er zijn inmiddels 5.606 inwoners in Gouda die deelnemen aan Burgernet
 • Voor de subsidie regeling Hang- en Sluitwerk zijn inmiddels 420 aanvragen ingediend. Er resteert nog € 16.518,- aan subsidie.

Driehoek

De concrete vraag voor menigeen is: "Wat doen gemeente, politiek en OM nu precies om de veiligheid in Gouda te bovorderen en het aantal inbraken te laten afnemen? 

Ze komen zelf met de volgende opsomming:

 • De eerste beloning is uitgekeerd: een heterdaad melding die tot aanhouding en voorgeleiding van een inbraakverdachte heeft geleid.
 • Politie zet een districtelijk rechercheteam in op daders en hun netwerken. Vanuit ‘blauw op straat’ en informatiemedewerkers wordt samen gewerkt aan dossieropbouw.
 • Tent in de Wijk: een tent waar preventie tips tegen woninginbraken worden gegeven. Deze tent staat iedere week in een hotspotgebied. Dit leidt tot veel positieve reactie van bewoners.
 • Particulier toezicht wordt wekelijks op de hot-times (4 personen,vrij/za nacht) in de hotspots ingezet.
 • Hele jaar door: vakantietoezichtservice. Mensen die op vakantie gaan kunnen dit melden bij de gemeente. Stadstoezicht en politie nemen deze informatie mee in hun dagelijkse werkproces.
 • Er zijn meerdere schouwen (o.m. Fugalaan, Marathonlaan, Bgm Martenssingel) geweest in het kader van inbraakpreventie.
 • In de Lustenbuurt zijn 230 woningen voorzien van extra hang-en sluitwerk (Mozaïek wonen) en  in de Vogelbuurt (Woonpartners) zijn achterpaden afgesloten en voorzien van poortverlichting.
 • Ook bij pilot Buurt Bestuurt Plaswijck is veel aandacht voor aanpak inbraken (top 3: poortverlichting, inbraakpreventie en meldingen bij Meldpunt Openbaar Gebied)

Hoe nu verder?

Duidelijk is dat er in Gouda heel veel wordt gedaan op het gebied van veiligheid. We zullen daar mee moeten doorgaan. Daarnaast lijkt het raadzaam om goed te blijven kijken naar de succesverhalen uit andere steden en veel meer in te zetten op preventie in de gezinnen en - zoals vaker gezegd en geschreven - mogelijkheden van een enkelband bij jongeren die in herhaling vallen te onderzoeken en liefst mogelijk te maken.