Betrokken

Betrokken

vrijdag 16 juni 2017

Punselie panden moeten worden hersteld!Reeds geruime tijd staan voormalig panden van koekjesfabriek Punselie (Tuinstraat) leeg. De situatie is de laatste tijd sterk verslechterd: één pand is volledig ingestort, één pand wordt gestut en één pand staat nog overeind.

Mede in het kader van Gouda 750 jaar in 2022 vraag ik namens de ChristenUnie al geruime tijd aandacht voor verwaarloosde panden en om beter zicht te krijgen op wat er nu precies speelt rond deze specifieke panden heb ik vragen gesteld aan het college. Deze zijn nu beantwoord. Er is nog geen bouwactiviteit op deze locatie - zo blijkt uit de beantwoording - omdat het ingediende asbestonderzoek aanvulling behoeft. Daarnaast ontkent het college dat ze de huidige eigenaar tegenwerkt en gaat ze de eigenaar oproepen de panden te gaan herstellen. Ik ben benieuwd wanneer hij daadwerkelijk aan de restauratie gaat beginnen. 
In 2018 weer een rotte kies minder in Gouda?

Het is verheugend dat het college in het najaar met voorstellen gaat komen om pandeigenaren die hun panden willen opknappen financieel te gaan ondersteunen. Onlangs heeft de ChristenUnie dit idee geopperd en het is mooi dat dit nu wordt opgepakt.

Daarnaast is het jammer dat met betrekking tot onwillige eigenaren er blijkbaar maar beperkte handhavingsmogelijkheden zijn. Zeker als het geen (rijks)monumenten zijn.

Hierbij dan de vragen en de antwoorden door het college:
  • Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de eigenaar te bewegen om deze locatie te gaan ontwikkelen?

De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de voormalige eigenaar van de koekjesfabriek Punselie en de heer Middelburg (investeerder) om de locatie te ontwikkelen. 
In 2015 is omgevingsvergunning verleend aan A.de Wilde Beheer B.V te Waddinxveen voor het herbouwen van de drie panden aan de Tuinstraat.


De eisen en onderlinge afspraken met betrekking tot de restauratie/reconstructie van de drie panden zijn opgenomen in deze vergunning. Tot op heden is om onbekende redenen nog geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Na gedeeltelijke instorting in april jl. is de eigenaar, de heer De Wilde, hierover benaderd en gevraagd om het ingediende asbestonderzoek aan te vullen en een nieuwe sloopmelding te doen. Het college is in afwachting van de resultaten van dit onderzoek.

  • In hoeverre herkent het college zich in de opmerking van de huidige eigenaar dat hij door de gemeente wordt tegengewerkt (citaat uit AD van 15 april)?


Het college herkent zich niet in de opmerkingen van de heer de Wilde, zoals deze in het AD zijn verwoord, omdat zij hem al in 2015 een omgevingsvergunning voor herbouw voor het realiseren van drie woningen heeft verleend. In verband met de aanwezigheid van asbest dient er zorgvuldig omgegaan te worden met het sloopmateriaal. Dit ter voorkoming van mogelijke verspreiding van asbest in de omgeving. Een gedegen onderzoek naar asbest is wettelijk vereist.

  • Welke acties kunnen we vanaf nu concreet vanuit het college verwachten om een einde te maken aan de huidige situatie van toenemend verval van deze panden?
Het college zal het gesprek met de eigenaar B. de Wilde aangaan met het doel om verder verval van deze panden te voorkomen en spoedig herstel ervan te realiseren.

  • Meer in het algemeen constateren wij dat er in de binnenstad van Gouda behoorlijk wat panden te maken hebben met achterstallig onderhoud en zelfs ook verwaarlozing. Wat vindt het college hiervan?
Ook het college heeft geconstateerd dat het aantal panden in de binnenstad, dat dringend aan onderhoud toe is, groter is dan gewenst. Zij constateert ook dat de urgentie en omvang ervan uiteenlopend is. In het kader van ‘Gouda 750’ laat zij in samenwerking met het Platform Binnenstad en de ODMH een schouw uitvoeren. Het college is voornemens de eigenaren van de panden met achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als eigenaar, te stimuleren / ondersteunen en zo nodig aan te schrijven om hun pand voor het jaar 2022 te verbeteren. Bovendien heeft het college in dit verband voor gemeentelijke monumenten de onderhouds- c.q. instandhoudingsplicht voor eigenaren opgenomen in de Erfgoedverordening 2017. 

  • In hoeverre is het college bereid om middelen (lening of subsidie) te verstrekken om aanpak van deze woningen door woningeigenaren te stimuleren?
Nu de oude budgetten voor restauratie van gemeentelijke monumenten, opknappen van winkelpuien en bouwhistorisch onderzoek eind 2017 komen te vervallen, onderzoekt het college hoe eigenaren die actief aan de slag gaan met het onderhoud, in hun voornemen kunnen worden ondersteund. Hierover zal in de tweede helft van dit jaar een voorstel naar de raad worden gestuurd.

  • In hoeverre is het college bereid om bij eigenaren die hun woning ondanks meerdere verzoeken van de gemeente niet opknappen, het initiatief over te nemen en de nota daarvan bij de eigenaar neer te leggen, zoals elders soms gebeurd?
Het onderhoud van panden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In het licht van de Erfgoedvisie ondersteunt het college deze verantwoordelijkheid met subsidies, leningen en advies. Wanneer eigenaren echter verzuimen hun pand te onderhouden, kan (uiteraard na overleg) worden ingegrepen als er gevaar dreigt of, in geval van monumenten, als verzuimd wordt de instandhoudingsplicht na te leven (bestuursdwang).

3 opmerkingen:

Heike Blok zei

Beste Theo,
Een heel,goed intiatief. Als binnenstad bewoner zie ik veel verval innons mooie Gouda.
De Vlamingstraat waar ik vlakbij woon is zo'n voorbeeld. Veel panden zijn eigendom van dezelfde aannemer en ik erger me vreselijk aan de aanblik van rotte kozijnen, hard-board tegen de ramen en een pand wat als opbergruimte wordt gebruikt, dat bijna omvalt.
Neem de Westhaven, prachtige panden waar met liefde en zorgvuldigheid wordt in geinversteerd en dan opeens kommje langs een aantal armoedige panden, hoe jammer!
Blijf de gemeente hiervoor " achter de broek zitten" Het zou toch geweldig zijn als we dit soort verstoringen van ons erfgoed kunnen verhelpen.
Groeten,
Heike Blok

Peter van Cappellen zei

Inderdaad heel goed dat jullie er aandacht voor vragen! Ik vind het een veeg teken voor deze gemeente dat zo'n extreme situatie in een monumentale binnenstad zo lang in stand kan blijven. Sowieso vind ik de uitstraling van grote delen van de binnenstad rommelig vergeleken met andere historische kernen. Het jubileum is inderdaad een mooie aanleiding voor verbeteringen!

Erik zei

De Vlamingstraat is een goed voorbeeld, net als de Aaltje Bakstraat. Diverse panden zien er niet uit, maar de slechte uitstraling komt ook door de ouderwetse betrating en het gebrek aan groen. Kan de gemeente aan deze verbindingsstraat ook eens echte aandacht besteden?