vrijdag 27 februari 2009

Kritische vragen over politiesterkte


De PvdA heeft samen met CDA, ChristenUnie en GroenLinks artikel 38 vragen ingediend over de politiesterkte in Gouda.

Aanleiding daarvoor zijn verschillende - naar het lijkt tegenstrijdige - geluiden vanuit de politie over de politiesterkte in Gouda.

Tijdens een raadsbijeenkomst op 11 december jl. (http://theokrins.blogspot.com/2008/12/ambtenaar-burgelijke-stand-overstemt.html), sprak de korpschef van Hollands Midden, de heer Stikvoort, geruststellende woorden over het aantal vacatures van de politie in Gouda, al gaf hij wel aan dat het team niet op volle sterkte is.

Echter, enkele weken later doet de teamchef van Gouda, heer van der Veek, in de media verslag van het "politiejaar 2008", waarbij hij aangeeft dat hij nog steeds te kampen heeft met een tekort van 40% van agenten op straat. Het zou daarbij gaan om een tekort van ongeveer 20 agenten.
Dit is nogal zorgelijk, temeer daar we vanuit de media hebben vernomen dat in Gouda politieagenten gaan meerijden op de stadsbus.

We hebben daarom aan het college maar enkele kritische vragen gesteld:
- Wat is het werkelijke tekort aan agenten in Gouda?
- Geschiedt het meerijden in de stadsbussen vanuit de huidige politie capaciteit of wordt hiervoor extra capaciteit beschikbaar gesteld?
- Indien het door de teamchef uitgesproken tekort van 40% inderdaad juist is en overeenkomt met een tekort van 20 agenten, is het college dan bereid zowel met de korpsleiding, alsmede met het regionaal en districtscollege in gesprek te gaan teneinde de garantie te krijgen dat de gemeente Gouda in de loop van dit jaar kan rekenen op de haar toebemeten politiesterkte?

woensdag 25 februari 2009

Bestuurlijke slinger en achterkamertjes politiek

Vanavond mocht ik - samen met twee collega's - weer gastheer zijn voor Gast van de Raad. Het blijft leuk dat er iedere keer weer burgers de moeite nemen om een raadsvergadering bij te wonen en zich door ons laten bijpraten over de werkwijze e.d. van de Raad. We hadden vanavond 9 enthousiaste gasten die blijk gaven van een grote betrokkenheid.

We hadden een bescheiden agenda met als belangrijkste agenda punt de hoorzitting door de provincie over de Zuidwestelijke Randweg. Dit dossier sleept nu al zo'n kleine 30 jaar en de meeste fracties, waaronder de ChristenUnie, zien er reikhalzend naar uit dat die weg er nu eindelijk eens komt. We lagen goed op koers, maar vorig jaar trok de gemeente Ouderkerk zich opeens terug uit dit project en de provincie heeft daarop een novum uit de kast gehaald: Inpassingsplan.

Dit is een provinciaal bestemmingsplan die de bestemming en het gebruik van gronden juridisch vastlegt en wat door Provinciale Staten wordt vastgesteld. De betrokken gemeentes (Gouda, Ouderkerk en Vlist) worden uitsluitend gehoord. Op deze wijze wordt de voortgang mogelijk gemaakt. Misschien niet zo'n fraaie oplossing, maar het is wel effectief.

Onduidelijk is nog steeds of bij die weg ook het industrieterrein bij Ouderkerk wordt aangelegd. De weg slingert er in ieder geval mooi omheen en dit ontlokte Hilde Niezen (GroenLinks) de opmerking om die bocht "de bestuurlijke slinger" te noemen, waarbij zij - met vele anderen - hoopt dat het industrieterrein er nooit komt.

De weg loopt ook over het Sluiseiland (bij de Julianasluis) en de ChristenUnie vindt het van belang dat de gemeente Gouda zelf zeggenschap heeft over de invulling daarvan. Hoe dit nu precies te waarborgen is, is nog niet duidelijk. We komen er in de Raad naar verwachting nog wel een keer over te spreken.

Als tweede onderwerp stond een "besloten bijeenkomst werkgroep parkeren" op de agenda. Eén van de aanwezige gasten reageerde met de opmerking dat het hier dus om achterkamertjes politiek gaat. We hebben toen uitgelegd dat het feitelijk om een kleine werkgroep gaat en dat van die bijeenkomsten ook verslagen komen. Op een later tijdstip zal dit onderwerp in de openbaarheid door de Raad worden besproken. We moeten wat mij betreft overigens wel oppassen met het begrip "besloten" en er zeer terughoudend mee omgaan.

zaterdag 21 februari 2009

Veel commotie over sluiten winkeldeuren


Mijn weblog deze week over het sluiten van winkeldeuren op koude winterdagen heeft nogal wat reacties losgemaakt. Voor de één getuigde mijn bijdrage van visie, voor de ander ging ik niet ver genoeg: ik moet niet gaan praten, maar gelijk met regels komen. De SOG reageerde bij monde van haar secretaris, de heer Baarspul, in de trend van: het is een non-issue. Deze reactie vond ik nogal opvallend, want als ik over de markt loop en enkele zijstraten inloop, dan kom ik toch heel wat winkels tegen die hun deuren open hebben staan of zelfs een geheel open voorgevel hebben.
De heer Baarspul voegde nog een opmerking toe: "En wat dan nog? Als ik straks thuis kom, zet ik ook de balkondeur open om het huis lekker te luchten.'' Tsja, dat is natuurlijk prima, maar ik hoop toch echt dat hij dan niet tegelijkertijd zijn verwarming vol open draait....


Er worden allerlei (practische) bezwaren genoemd, zoals dat dichte deuren lastig zijn voor rollators en kinderwagens. Dit is een terecht punt, maar laten we nuchter zijn. Veel winkels hebben hun deuren altijd al dicht en daar komt ook gewoon iedereen binnen. We kunnen elkaar toch eventueel gewoon helpen bij het naar binnen gaan of naar buiten gaan. Dat is gelijk nuttig in het kader van "Gouda Ontmoet".

Laat ik overigens heel helder zijn: de ChristenUnie is er absoluut niet op uit om winkeliers het leven "zuur" te maken. Ik heb dat in een interview op Radio Gouwestad ook expliciet onder woorden gebracht.

Waar we wel graag over in gesprek willen is het bewust worden van mogelijkheden om als ondernemer (meer) milieuvriendelijk te ondernemen. En als er een deur in de winkel zit, wat let je dan om die op bepaalde dagen dicht te doen? Er zijn winkels met een open gevel, die alleen met grote (en kostbare) aanpassingen, aan dit verzoek kunnen voldoen. In die gevallen moet je met elkaar nagaan of en hoe dit uitvoerbaar is. Regels stellen is het meest vergaand, laten we beginnen met het gesprek en dit onderwerp op positieve wijze onder de aandacht brengen bij de winkeliers. Daarbij zou het zeer welkom zijn als SOG en RHID zich constructief achter het voornemen scharen.

dinsdag 17 februari 2009

Winkeliers: verwarming omlaag én deuren dicht!


Op 13 februari was de Landelijke Truiendag. De bedoeling van deze dag is dat de verwarming één graad lager gaat en er een dikke trui wordt aangetrokken. Door de verwarming één graad lager te zetten wordt er zo’n 7% minder brandstof verbruikt en dat levert ook nog eens zo’n 7% minder CO2 uitstoot op. Wethouder Kastelein (die o.a. milieu in zijn portefeuille heeft) riep bedrijven en instellingen op om aan deze actie mee te doen. Een sympathiek gebaar en nuttig. Gouda wil als millennium gemeente graag investeren in het milieu.
De gemeente Gouda is bijvoorbeeld al sinds 1991 lid van het klimaatverbond, met als ambitie een fors lagere uitstoot van CO2. Dat doet de gemeente door slim en efficiënt om te gaan met energie en materialen, duurzaam te bouwen en duurzame energie toe te passen.


Allemaal zaken waar ik erg positief over ben, maar ik constateer tegelijkertijd dat veel winkeliers in de binnenstad tijdens de winterperiode ook op koude dagen hun winkeldeuren wagenwijd open hebben staan en zo heel veel energie verkwisten. Als we nu werkelijk met elkaar in Gouda milieu bewust willen zijn, betekent dat ook dat de winkeliers op koude dagen gewoon hun deuren moeten sluiten. Ik kan me niet voorstellen dat dit klanten kost en het bespaart ongetwijfeld een heleboel energie. Dat laatste is in de huidige economische crisis ook financieel een aantrekkelijk punt!

Reacties uit een andere stad, waar ook een dergelijk initiatief aan de orde is geweest:
“Het overgrote deel van het winkelende publiek lijkt dichte deuren niet vervelend te vinden. “Ik kijk niet naar deuren, ik winkel waar ik wil.” De shoppers denken niet dat ze een winkel om een dichte deur links laten liggen. “Ik heb geen problemen met een dichte deur. Voor mensen met een rollator is een open deur wel makkelijker.”

We zullen als fractie dit punt de komende tijd in ieder geval bespreken met de SOG (Samenwerkende ondernemers Gouda) en RHID (Raad voor Hand, Industrie en Dienstverlening) en we zullen ons inspannen om de winkeliers ervan te overtuigen om op dit punt concreet actie te ondernemen.
Overigens heeft de lokale overheid wettelijke mogelijkheden op dit gebied vanuit de Wet Milieubeheer. Voor winkels die onder de Wet milieubeheer vallen, geldt dat indien zij een energieverbruik groter dan 50.000 kWh of groter dan 25.000 m³ aardgas, alle bekende energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar of die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. (Technisch verhaal, dat nog wel wat nader onderzoek vraagt).

Er zijn dus mogelijkheden, maar er moet dan in Gouda per winkel worden nagegaan of aan de genoemde criteria wordt voldaan en of een winkel boven de drempel van het energieverbruik uitkomt. Dat zal waarschijnlijk nogal bewerkelijk zijn en het spreekt me so wie so meer aan als de winkeliers – zonder druk vanuit de lokale overheid – uit eigen beweging tot een meer milieu vriendelijk gedrag overgaan.

vrijdag 13 februari 2009

Het Goudse Sport Gala 2009


Donderdagavond was het Goudse Sport Gala. Op zo'n avond worden Goudse sporters en sportvrijwilligers gehuldigd. De avond stond in het teken van de Olympische Zomerspelen in Peking. Het was er enorm druk en het is leuk om te zien hoeveel sporttalent we in Gouda hebben. De bekende band De Coronas, ze traden tijdens de Olympische Spelen in Peking op in het Holland Heineken Huis, zorgde voor de muzikale omlijsting. De band barst van de kwaliteit, maar het volume was veel te hoog, je kon bijna geen woord met elkaar wisselen. Jammer, want de avond was verder erg leuk. Hierbij een foto impressie:


Chinese sfeer






















Voor Wethouder Kastelein (Sport) was het toch ook een beetje zijn avond.



De Coronas














Eerst werden er vrijwilligers gehuldigd: Agnes Popkema, Brenda den Hertog, Chris van Loon, Adriaan de Groot, Marianne Lugthart en Peter van der Kleij.


De Integratieprijs voor de organisatie die zich het meest heeft ingezet om sporters met een beperking te integreren binnen de reguliere sport ging naar de Atletiekvereniging Gouda.

Wielrenner Jelle Lugten werd gekozen tot Sporttalent van het jaar

De allround-atleet Roland van Zuilen werd Sportman van het jaar.
Zoals wel werd verwacht, is Daniëlle de Bruijn (waterpolospeelster bij Donk en tijdens de Olympische Spelen goed voor maar liefst 17 treffers) verkozen tot Sportvrouw van het jaar.
Het was leuk dat Robin van Galen (coach) ook een prominente rol had.



De herenploeg van GZC Donk (waterpolo) werd Sportploeg van het jaar.


Alle winnaars bij elkaar.

donderdag 12 februari 2009

Raad slaagt met hakken over de sloot

Woensdagavond was er voor de Raadsvergadering de allerlaatste mogelijkheid om te oefenen met electronisch stemmen.

De vraag waarover we moesten stemmen was: "Kan de burgemeester tellen?"
De voorzitter van de Raad (de burgemeester) hield een "indringend betoog" over het niveau van de Raad en gaf aan dat hij de indruk had dat er raadsleden zijn die denken in de trits van "één, twee, veel", waarbij je je af moet vragen of het IQ wel boven de 40 komt. Wees gerust, het was zeker niet serieus bedoeld!
De voorzitter waarschuwde ook nog even dat wie voor "nee" kiest voorlopig niet meer mag spreken.

Om mislukken van deze laatste testcase zoveel mogelijk uit te sluiten legde de griffier de hele stemprocedure nog eens goed uit en toen brak het grote moment aan: we gaan met 32 mensen stemmen!

En.......ja, het ging GOED! Uitslag: 17 voor, 6 blanco en 9 tegen.

De uitslag beviel de voorzitter niet helemaal en hij reageerde met: "Het was een domme vraagstelling, ik heb het ook niet bedacht."
Dirk Barth (CDA) ging hier vervolgens op ludieke wijze op in en gaf aan dat hij bewust blanco had gestemd. Hij had namelijk eerder hierover het woord willen voeren, maar dat werd niet toegestaan en toen heeft hij besloten blanco te stemmen, aangezien hij niet kon beoordelen in hoeverre de voorzitter kan tellen.
Er ontstond een grappige woordenwisseling, maar uiteindelijk besloot de voorzitter dit punt maar af te sluiten. Het werd naar zijn mening een een droevige bijeenkomst.

Maar goed, de proef is geslaagd en we blijven electronisch stemmen. Hoewel.......
In mijn volgende weblog zal u lezen dat deze "soap" nog een interessant vervolg kreeg.

donderdag 5 februari 2009

"Zwembad moet sluiten omdat ICT project is mislukt"

Woensdagavond stonden er voor mij twee interne onderwerpen op de agenda: Groepsgesprek in het kader van het Rekenkameronderzoek over E-Government en een besloten bijeenkomst over de kredietcrisis.

Het groepsgesprek over E-Government vond plaats met slechts vier raadsleden. Ik had me thuis eerst maar eens verdiept in de betekenis van deze term: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten in combinatie met organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden met het oog op een verbetering van de openbare diensten. Pff, een hele mond vol. Samen met Michel Klijmij (GL) ben ik erg geïnteresseerd in alles wat op het gebied van informatietechnologie plaatsvindt, maar het viel niet mee om een helder beeld te krijgen bij het begrip E-Government. We kwamen bijvoorbeeld op onderwerpen als Digitaal loket en Raads Informatie Systeem (RIS), waar je alle stukken van de raad kunt terugvinden. Michel en ik constateerden eendrachtig dat dit onderwerp niet echt leeft en dat onderwerpen pas gaan leven als er politiek voordeel aan te behalen valt. We zeiden dit dermate eendrachtig dat we als "knabbel en babbel" werden neergezet. We zien dit maar als een "geuzennaam". We constateerden dat het onderwerp E-Government veel meer in "Jip en Janneke taal" moet worden gepositioneerd en vooral moet worden vertaald naar het praktisch voordeel wat je ervan hebt. Johan Dijkxhoorn (VVD) vond het onderwerp interessant, maar heel moeilijk te volgen, dus we hebben die avond maar vastgesteld dat we een "Dijkxhoorn-norm" gaan introduceren, als toetsingsinstrument, om te bepalen of toekomstige stukken over dit onderwerp al dan niet leesbaar zijn. Johan mag dan wellicht een soort "voor-lezer" worden.
Wat we hebben meegekregen op deze avond is, dat er veel geld bij E-Government omgaat, waar we als Raad scherp op moeten blijven. Je moet toch voorkomen, zo werd beeldend opgemerkt, dat we "het zwembad zouden moeten gaan sluiten, omdat een ICT project is mislukt", met alle financiële gevolgen vandien. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke rapport over dit onderwerp.

dinsdag 3 februari 2009

"Meer ophef over Bloeiende Maagden"

Met deze kop reageert het AD vandaag op haar website op mijn verhaal over de "Dorre Maagden".

"GOUDA - De voorstelling is voorbij en gemeenteraadsfracties, ChristenUnie en de SGP, blijken achteraf toch ook nog geprotesteerd te hebben bij de Goudse Schouwburg over de voorstelling van de cabaretgroep De Bloeiende Maagden, vorige week.

De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Gouda waren de politiek al voorgegaan.

Twijfel is er wel geweest, zegt CU-fractielid Krins. ,,Op basis van de ons beschikbare informatie (alleen aankondiging op website van de schouwburg, red.) waren we erg geschrokken van het provocerende karakter van dit stuk. Moeten we hier nu tegen ageren? In het verleden hebben we dat een keer gedaan rond een voorstelling, zonder het stuk zelf te hebben gezien. Diverse personen vonden toen dat we alleen iets hadden mogen roepen als we het stuk tenminste een keer hadden gezien. Dat vonden we een wat vreemd standpunt, maar goed, zo werkt dat blijkbaar. Daarnaast hebben we als politiek geen directe bemoeienis met de programmering van de Schouwburg.''

Samen met de SGP, zegt Krins op zijn weblog, is een gesprek geweest met directeur Oskam van de schouwburg, om uit te leggen dat 'een belangrijk deel van de Goudse bevolking' grote moeite heeft met dit soort voorstellingen en of daar rekening mee gehouden kan worden. Net als op de brief van de kerken heeft de schouwburg laten weten dat terughoudend is omgegaan met de publiciteit. Zo zijn er bijvoorbeeld geen reclameborden of billboards geplaatst in de stad.

Krins vindt het wel jammer dat zodra kritiek klinkt op een voorstelling als die van De Bloeiende Maagden waarin de kerkelijke liturgie en sacramenten worden misbruikt, de bezwaarmakers al snel als betuttelend worden afgeschilderd. ,,Dat is niet terecht en doet tekort aan de gene die zich in zijn geloofsopvatting gekrenkt voelt.''

Krins' collega Klijmij -van der Laan van GroenLinks noemt de ophef van onder andere de ChristenUnie het 'opzoeken van ergernissen'. ,,Iets wat je niet hoeft te zien (hooguit de poster bij des schouwburg), waar je niet van af hoeft te weten, daar hoef je je ook niet aan te ergeren,'' reageert hij op de weblog van Krins. ,,Als je het er niet mee eens bent, helpt het negeren sowieso beter dan ertegen ageren. Je vestigt er alleen maar de aandacht op. Dat is net zoiets als de Sooreh Hera foto's in het Catharina Gasthuis.''


De berichtgeving is niet helemaal juist, want we hebben al voordat de kerken hebben gereageerd een gesprek met de directie van de Schouwburg gehad. Verder hebben ons op veel meer informatie gebaseerd dan de redacteur van het AD (op eigen gezag!) heeft vermeld. We hebben ons vooral gebaseerd op de informatie van de website van de cabaretgroep en de rapportage op Nederland 1. Natuurlijk hadden we kunnen zwijgen en dan was alles wellicht met een sisser afgelopen. In die zin begrijp ik de reactie van collega Klijmij-van der Laan heel goed. Wij hebben er echter voor gekozen om “kleur te bekennen” en weer eens aandacht te vragen voor wat respect voor levensovertuigingen naar onze mening inhoudt.

maandag 2 februari 2009

Dorre Maagden

“Het moet nu maar eens afgelopen zijn met al die vergooide zondagen van lamlendige zelfkastijding, zonder enig bevredigend geestelijk resultaat. Daarom verzorgen De Bloeiende Maagden voor u de Hoogmis waarnaar u al uw hele leven verlangt, maar nooit heeft gekregen. In deze nieuwe tempel van allesomvattende helderheid wordt u door de Bloeiende Maagden ingewijd in een rotsvast geloof. Dat doen zij door middel van ongelooflijke voorspellingen, hallucinerend gezang en een rituele wassing door knappe vrouwen met zachte handen en lange benen. Ook kunt u hardop biechten door middel van brulpsalmen en u deelt gezamenlijk het brood en de wijn. Samen dronken worden en vergeving is een eitje."

Met deze introductie kondigt de cabaret groep Bloeiende Maagden haar stuk "Donkey God en het bonus-sacrament" aan. Dit stuk is vorige week ook in de Goudse Schouwburg opgevoerd.
Enige tijd geleden kwam onze fractie dit ter ore en we stonden toen voor een lastig dilemma. Op basis van de ons beschikbare informatie waren we erg geschrokken van het provocerende karakter van dit stuk. Moeten we hier nu tegen ageren? In het verleden hebben we dat een keer gedaan i.v.m. een voorstelling, zonder het stuk zelf te hebben gezien. Diverse personen vonden toen dat we alleen iets hadden mogen roepen als we het stuk tenminste een keer hadden gezien. Dat vonden we een wat vreemd standpunt, maar goed, zo werkt dat blijkbaar. Daarnaast hebben we als politiek geen directe bemoeienis met de programmering van de Schouwburg.
We besloten samen met de SGP een gesprek aan te gaan met de directie en we hebben uitgelegd dat een belangrijk deel van de Goudse bevolking grote moeite heeft met dit soort voorstellingen en of daar niet meer rekening mee kon worden gehouden. Het was een constructief gesprek en we webben er waardering voor dat er geen billboards en aanplakbiljetten in Gouda zijn verschenen, om niet te provoceren. De voorstelling zelf wilde de directie niet tegenhouden.


In diverse andere plaatsen heeft de ChristenUnie zich overigens ook ingespannen om de voorstelling tegen te houden, o.a. in Stadskanaal (http://player.omroep.nl/?aflID=8386314&start=0:13:54&end=0:20:9)

In Gouda hebben de Hervormde en Gereformeerde Kerk gezamenlijk een protest ingediend bij de directie van de Schouwburg.

Ik vind het jammer dat als je bezwaren uit tegen dit soort voorstellingen, waarin in dit geval o.a. de kerkelijke liturgie en kerkelijke sacramenten worden misbruikt, je zo snel als betuttelend wordt afgeschilderd, of als iemand die anderen hun wil tracht op te leggen of als iemand die zonder iets te zien anderen veroordeelt enz. Dat is m.i. niet terecht en doet tekort aan de degene die zich in zijn geloofsopvatting gekrenkt voelt. Vrijheid van meningsuiting betekent niet, zoals de heer Rutte (VVD) dat beweert, dat je alles maar moet kunnen zeggen, maar dat betekent naar mijn mening dat je met respect omgaat met iemand geloofsopvattingen. Ik vind het overigens frappant dat het christelijk geloof zo vaak mikpunt is, terwijl maar heel weinig de spot wordt gedreven met de Islam. Het zou een goede zaak zijn, dat als we ons bezinnen op een leefbare samenleving, we dan ook wat meer respect tonen voor alle levensovertuigingen.