zaterdag 30 maart 2013

"U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid"


Gouda moet de komende tijd 5 miljoen euro extra bezuinigen en dat geeft in (politiek) Gouda de nodige  commotie.
Dat begon al toen een discussie nota hierover uitlekte en via de lokale media de nodige aandacht kreeg.
De brainstorm avond n.a.v. deze notitie kreeg in de media opnieuw aandacht en vooral de inbreng van de ChristenUnie werd meermalen vermeld.

Ook het veiligheidsbeleid kwam in de media aan de orde en ik heb toen aangegeven dat op dit terrein meer eigen verantwoordelijkheid mogelijk is. 
Deze opmerking wordt niet door iedereen goed begrepen en ik wil het in deze blog graag nader toelichten.

Veiligheidsbeleid

In deze financieel slechte tijden worden we in de (lokale) politiek steeds weer opnieuw uitgedaagd om keuzes te maken en het is daarom noodzakelijk om - voor zover dat verantwoord is - de inwoners te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, ook als het om veiligheid gaat.

Natuurlijk moet de overheid en de politie in staan voor de veiligheid van haar inwoners. Maar ook de inwoners kunnen iets aan die veiligheid doen.
Het is te makkelijk om bij overlast onmiddellijk te roepen dat er (meer) camera toezicht moet komen en in buurten waar er veel wordt ingebroken, dat daar meer surveillance nodig is.
Bij camera toezicht heb je namelijk als nadeel dat de overlast zich gewoon verplaatst en bij buurten waar veel wordt ingebroken helpt extra surveillance niet of nauwelijks.

Het is in veel gevallen veel effectiever als, naast inzet van overheid en politie, de inwoners ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Bij situaties waar overlast aan de orde is, is het belangrijk dat de belanghebbenden zich met elkaar inspannen om die situatie te verbeteren. Er zijn diverse voorbeelden in Gouda waar dit succesvol is gelukt. Wel is het dan belangrijk dat ook de gemeente en de politie erbij betrokken worden.

Inbraak is een heel vervelend fenomeen. Mensen die dit meemaken hebben daar vaak heel lang last van en voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Het is daarom belangrijk om inbraken te voorkomen en daar heeft de bewoner een belangrijke eigen verantwoordelijkheid.
Je kunt heel wat aan preventie doen en mijn collega Jan van den Heuvel (PvdA) spant zich hier al enige tijd voor in. De ChristenUnie is overigens ook met een plan bezig.

Uitdaging

Het zal de komende tijd een stevige uitdaging worden om de schaarse middelen zo goed mogelijk in te zetten. Bij veiligheid moeten we ernaar streven om de gelden alleen daar te hoeven inzetten waar dat echt nodig is en daarbij de inwoners te stimuleren om ook hun eigen verantwoordelijkheid in te vullen.
Dat laatste kan bijvoorbeeld door het nodige aan inbraakpreventie te doen. Daarnaast is het ook belangrijk dat buren onderling alert zijn (buurtpreventie) en zo met elkaar bijdragen aan de veiligheid. 
Voor alle duidelijkheid:  de primaire zorg voor de veiligheid blijft bij de overheid en de politie.
Ook Burgernet is belangrijk. Heeft u zich daarvoor al aangemeld?

In de politiek wordt het laveren tussen de opdracht om extra te bezuinigen en de noodzaak om voldoende veiligheid te bieden.
De ChristenUnie zal zich in ieder inspannen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven die nodig zijn om de veiligheid in onze stad te kunnen waarborgen.


vrijdag 29 maart 2013

Gouda bedankt!

Burgemeester Milo Schoenmaker: “Wat heeft Gouda het geweldig gedaan! Met een opbrengst van ruim 63 duizend euro, kunnen er 5.250 verlaten oorlogskinderen worden geholpen. Deze grote opbrengst was niet mogelijk geweest zonder alle initiatieven van Goudse inwoners, scholen, bedrijven en organisaties. Er is wekenlang ontzettend hard gewerkt en het resultaat is dan ook echt fantastisch.  Ik bedank iedereen die zich heeft ingezet voor 538 War Child en met elkaar hebben we Gouda weer goed op de kaart gezet.”

Volle Markt ondanks de kou
Maandag 25 maart stond de radio 538 voor War Child karavaan op de Markt in Gouda. Bij de cheque box konden gulle gevers hun donatie voor War Child afgeven, al dan niet cash of met een symbolische cheque. Ondanks de snijdende kou was er veel belangstelling voor de diverse optredens: Alain Clark, Cor Bakker, Sharon Doorson, Veldhuis&Kemper en DJ Justin Prime vermaakten de bezoekers op de Markt. Ook plaatselijk talent kon het podium betreden: tegen betaling van 12 euro mocht  iedereen vijf minuten zijn of haar kunsten vertonen.

Inzet van velen
 Al wekenlang gonsde het in Gouda van de akties voor 538 voor War Child. Dankzij de inspanningen van ondermeer diverse instellingen, scholieren van allerlei leeftijden, Goudse ondernemers en sporters hebben we een mooi bedrag opgehaald om 538 voor War Child te steunen.


Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 23 maart 2013

"Korte Akkeren pikt misdaad niet meer"
Met de slogan ‘Korte Akkeren pikt misdaad niet meer’ werd in maart 2009 (!) een campagne aangekondigd door de gemeente, politie, woningbouwvereniging Mozaïek Wonen en de bewoners in de wijk Korte Akkeren tegen de aanhoudende overlast in deze wijk. 

Het veiligheidsbeleid in deze wijk is al jarenlang vooral gericht op het terugbrengen van de (ernstige) overlast en het in kaart brengen van de groep overlast plegers, die men stap voor stap probeert af te pellen.


Het wordt tijd voor aanscherping van het beleid en we doen een aantal concrete voorzetten, die we bij het bespreken van het veiligheidsbeleid in de raad ook zullen inbrengen.

3 jaar later

Inmiddels zijn we 3 jaar verder en moet ik constateren dat de actie in 2009 geen succes was en er nog steeds veel (geluids)overlast in deze wijk is en de bewoners zijn het behoorlijk beu, zeker nadat er begin dit jaar (26 januari) een echtpaar ernstig is mishandeld.

De bewoners hebben een lange reeks van incidenten zelf naar buiten gebracht en onlangs heeft de politie daarop gereageerd.


Ze hebben alle incidenten nagelopen en mensen bezocht.. Ook is er onderzoek gedaan. 
Volgens een bericht blijkt dat "helaas er in verreweg de meeste gevallen geen getuigen zijn en er slechts in één enkel geval daderindicatie is. Het onderzoek loopt op dit moment nog bij de recherche. Daarnaast is in het geval van de mishandeling op 26 januari geen aangifte gedaan.  Zonder aangifte dan wel aanwijzingen kan de politie geen verdachten opsporen en aanhouden. Niet alleen de politie maar ook ik roep bewoners daarom op om altijd aangifte te doen en direct te bellen als ze getuige zijn van strafbare feiten. Het noteren van signalementen en indien mogelijk een kenteken kan de politie helpen bij het opsporen en aanhouden van verdachten."

Ofschoon het inderdaad van belang is dat er altijd aangifte wordt gedaan zijn de vele voorvallen in Korte Akkeren voor de ChristenUnie reden geweest om een aantal kritische vragen aan het college te stellen t.a.v. het veiligheidsbeleid in deze wijk.

Wijkjaarprogramma

1. In het wijkjaarprogramma 2012 staat aanpakken jongerenoverlast individuele- en groepsaanpak) prominent genoemd. Wat is daar in 2012 vanuit de politie concreet aan gedaan?
Allereerst brengt de politie periodiek de jeugdgroepen via de Beke-methodiek in kaart. Uit deze inventarisatie komen mogelijk een drietal groepen naar voren: hinderlijk, overlastgevend en crimineel.
Korte Akkeren is getypeerd als een overlastgevende groep. De Goudse driehoek heeft deze groep geprioriteerd om aan te pakken. Dit houdt concreet in dat de afzonderlijke leden worden besproken in het Goudse Veiligheidshuis en waar nodig wordt een op maat toegesneden aanpak toegepast. Indien de betreffende jongere niet meer door een regulier zorgaanbod aan te pakken is, past de politie een persoonsgerichte aanpak toe hetgeen betekent dat alle gedragingen en informatie rond een jongere wordt vastgelegd en waar nodig wordt gebruikt om het criminele gedrag van de betreffende jongere te stoppen. Uiteindelijk kan een gebiedsverbod van de burgemeester het resultaat zijn.
Ook staat de wijk onder extra toezicht van de politie. Aanleiding hiervoor is de toename van jeugdoverlast. De politie is recent gestart met de aanpak van de overlastplegers aan de Veerstraat; eind maart worden drie van de twaalf jongeren met ouders op het Veiligheidshuis uitgenodigd voor een “goed” gesprek. Daarnaast worden de andere jongeren aangepakt en begeleid door het jongerenwerk in Gouda.  
Klankbordgroep

2. Bij het klankbordoverleg is er begin 2013 geen leidinggevende vanuit de politie aanwezig geweest, wat voorheen wel steeds het geval was. Is dit een nieuwe opzet of was het eenmalig? Graag een toelichting
Antwoord: Dit was eenmalig en geen nieuw beleid. In principe is de teamchef dan wel uitvoerend teamchef politie standaard bij deze overleggen aanwezig. Dit kan door agendadruk soms leiden tot een afmelding. Wel wordt ervoor gezorgd dat een wijkagent altijd aanwezig is.
Melding
3. In de wijk wordt ervaren dat opvolging op meldingen niet of vaak laat (1,5-2 uur later) plaatsvindt. Wat is de perceptie van de politie en zijn er cijfers beschikbaar? Zo ja, dan ontvang ik die graag.
Er zijn geen cijfers bekend van opvolging van meldingen. Wel is het goed om aan te geven dat er on- en opvallende surveillance aanwezig zijn in de wijken en dat beide ook op de meldingen rijden. Het vermoeden van niet-opvolgen berust dan ook op enige mate van perceptie.
Logboek
4. Waarom wordt er met een logboek gewerkt voor overlast meldingen?
Met de gemeente is afgesproken om tijdelijk een logboek bij te houden omdat sommige bewoners angst hebben om melding te doen van verdachte situaties. Aangezien de politie wel inzage wenst te hebben in het aantal en inhoud van de meldingen is voor een dergelijke constructie gekozen. Juist om de beleving van bewoners en de werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.
Wijkagenten
5. Zijn de wijkagenten permanent beschikbaar voor de wijk of worden ze ook voor andere taken ingezet? Zo ja, voor hoeveel uur gemiddeld in de week voor andere taken?
Antwoord: De wijkagenten zijn conform de landelijke kaders beschikbaar voor de wijk. Wel dient de wijkagent af en toe vergaderingen bij te wonen. Deze zijn overigens wel wijk gerelateerd. Tot slot is het goed om aan te geven dat de wijk Korte Akkeren over twee wijkagenten beschikt zodat er voldoende aanspreekpunten voor de bewoners zijn georganiseerd.

Beleid moet beter!

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er door de politie behoorlijk wordt ingezet om de overlast te bestrijden, maar dat het daarnaast ook noodzakelijk is om de aangifte bereidheid te verbeteren. 
Dat zal beslist gaan lukken als er actiever wordt teruggekoppeld wat er met een aangifte is gedaan (communicatie...). 
De perceptie dat er niet of pas laat opvolging plaatsvindt bevordert de bereidheid om aangifte te doen niet. Het bijhouden van een logboek is wat dat betreft maar een lapmiddel.

Bij de overlast moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met alle betrokkenen, waarbij in het bijzonder de buurtvaders een belangrijke rol moeten hebben. De overlast wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door Marokkaans Nederlandse jongens rond de 10 jaar (volgens de buurtvaders zelf) en die moet je toch vanuit de eigen groep kunnen corrigeren. De rol van de buurtvaders is op dit moment onduidelijk, terwijl er wel financiële steun naar toe gaat.

Er wordt ervaren dat de wijk serieus genomen wordt t.a.v. de veiligheidsproblematiek en dat is een goede zaak. Het is daarbij wel van belang dat door enerzijds strenge handhaving de kern van de groep wordt afgepeld en daarnaast moet aan de "meelopers" een beter perspectief worden geboden om weer op het goede pad te komen.

Daarnaast kan de problematiek worden teruggedrongen door perspectief te bieden door zaken als opvoed cursussen en opvoed begeleiding, huiswerk begeleiding (voorkomen van school uitval) en het bieden van voldoende ontspanningsmogelijkheden. Dit zijn geen nieuwe zaken, maar is er wel een voldoende integraal beeld over het geheel? Resultaten van dit beleid zijn onbekend en dat doet het ergste vrezen...

Het effect van de straatcoaches is onduidelijk. Wanneer en waar worden ze ingezet en wat is hun rol in de totale keten? Het heeft er nu meer de schijn van dat een aantal werklozen tijdelijk aan een baan wordt geholpen en dat kan leiden tot een beperkte motivatie.

Het Veiligheidshuis kan een integrale rol spelen in de veiligheidsaanpak, maar wekt nu teveel de indruk dat er alleen op persoonsniveau afstemming plaatsvindt.

Om de veiligheid van Korte Akkeren te bevorderen zijn veel vluchtwegen dicht gezet en er staan twee vaste camera's in de Prins Hendrikstraat en er komt bij de Veerstraat waarschijnlijk een 3e vaste camera. 
Dat is op zichzelf een goede zaak, maar het gaat er echter vooral om dat de oorzaak van overlast wordt aangepakt. Anders maken we van de wijk langzamerhand een soort vesting.


Na vele jaren van overlast in deze Goudse wijk is het van belang dat er de komende tijd flinke verbeteringen worden gerealiseerd. Want al zijn er de laatste jaren stappen vooruit gezet, er is nog veel werk te doen...

zaterdag 16 maart 2013

Coffeeshop is semi crimineelOp 13 maart was er een hoorzitting over het Coffeeshop beleid in Gouda, waarbij het met name ging om de wens van de meerderheid van de Goudse gemeenteraad om die shops ook buiten de singels te kunnen vestigen. 
Vooral Koffieshop De Vriendschap levert veel klachten van bewoners op en die willen - net als het wijkteam - graag de coffeeshop ergens anders gevestigd zien.
De politie ziet verplaatsing echter niet zitten, lees meer daarover in een eerdere blog daarover.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de handhaving en de situatie rond de Wilhelminastraat en wil dat er concrete maatregelen worden genomen.

Lokaal maatwerk

Aanvankelijk zou in Nederland een wietpas ingevoerd gaan worden, maar dat is vervangen door het zgn. "ingezetene criterium", wat betekent dat de bezoeker afkomstig moet zijn uit Nederland. Er is echter ook ruimte voor lokaal maatwerk. De burgemeester bezint zich nog op de Goudse invulling, maar moet voor 1 mei a.s. aan de minister laten weten hoe het beleid in Gouda wordt vormgegeven.

Situatie in Gouda

In Gouda zijn er vijf coffeeshops, waarvan vier binnen de singels.  Ze liggen op voorgeschreven afstand van 150 meter van de scholen. Als de - (nog?) niet gehanteerde - norm van 350 meter wordt gehanteerd, dan voldoen ze er nog steeds aan.
Als je de coffeeshops buiten het centrum wilt vestigen en wil voldoen aan de eisen, dan moet je als alternatief vooral aan de bedrijventerreinen denken.
Daarover is advies uitgebracht en volgens de burgemeester is er weinig enthousiasme vanwege de vereiste extra handhavingscapaciteit die dan nodig is.
De overlast bij de bestaand coffeeshops relativeert hij, door aan te geven dat er geen grote incidenten zijn te koppelen aan die coffeeshops. De bekende overlast betreft vooral parkeeroverlast. 
Deze parkeeroverlast wordt vooral gesignaleerd bij Koffieshop De Vrienschap in de Wilhelminastraat.
Met o.a. de ChristenUnie is de burgemeester van mening dat die situatie echter beter moet!

Niet verplaatsen

De burgemeester vindt een principiële discussie over coffeeshops of verplaatsen niet zinvol, ze zijn er nu eenmaal en op de huidige locatie is handhaving goed mogelijk.
Hij is wel bereid te kijken naar de openingstijden. Nu heb je namelijk een waterbed effect omdat de coffeeshops verschillende sluitingstijden hanteren. Daarnaast mogen ze tot 0.00 uur open zijn en om de overlast terug te dringen is het vervroegen van dat tijdstip waarschijnlijk een goede oplossing. 
Verder moet er ook meer toezicht komen, waarbij in de eerste plaats de coffeeshops zelf hun verantwoordelijk hebben, maar ook de bewoners en de politie. Dat laatste is een spannende opmerking, maar daarover verderop meer.

Semi crimineel

De woordvoerder namens de politie gaf aan dat het gedoogbeleid ertoe leidt dat er altijd een semi crimineel circuit omheen hangt. Dit komt o.a. door het feit dat het vervoer en het leveren formeel niet is toegestaan. Hij voegde daar wel aan toe dat er in Gouda geen criminelen betrokken zijn bij de coffeeshops en dat er geen straathandel plaatsvindt. 
Verder onderstreepte hij dat de huidige coffeeshops gunstig zijn gesitueerd en door surveillance en de camera's is er goed zicht op wat er gebeurt.
Verder is hij bereid om met de betrokkenen van de Wilhelminastraat om tafel te gaan.

Handhaving

Namens de ChristenUnie heb ik een oproep aan de politie en de betrokkenen van de Wilhelminastraat gedaan om structureel met elkaar om tafel te gaan, net zo lang totdat de situatie naar wens verloopt. Nu constateer ik al jaren dat de er sprake is van hinderlijke (parkeer)overlast en dat de communicatie tussen de verschillende partijen stroef verloopt. Dit kan niet langer zo, zeker niet omdat naar verwachting de coffeeshops binnen de singels blijven.
Verder heb ik de vraag gesteld of er wel voldoende handhavingscapaciteit is. Volgens de woordvoerder van de politie is dat het geval, er wordt opgeschaald als dat nodig is. Wij hebben echter de indruk dat die capaciteit niet voldoende is en zullen nu nadrukkelijker gaan volgen hoe de politie inzet verloopt. 

Maatregelen

De komende periode zal het beleid rond de coffeeshops extra aandacht moeten krijgen, waarbij wat de ChristenUnie betreft, de openingstijden van de coffeeshops worden beperkt, de politie veel actiever gaat handhaven en er rond de Wilhelminastraat - in goed overleg met de betrokkenen - wordt gekeken naar verkeersbelemmerende maatregelen. Daarnaast moet ook goed gekeken worden naar de situatie bij de andere coffeeshops, want ook daar schijnt sprake te zijn van behoorlijke (verkeers)overlast.
We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en ons inzetten voor een adequaat beleid rond de coffeeshops.

maandag 11 maart 2013

Burgemeester Schoenmaker pikt het niet

(foto: gemeente Gouda)Maandagavond 11 maart stond er een werkconferentie op de agenda over extra bezuinigingen voor in totaal € 5 miljoen vanaf 2015.

Vooraf hadden de raadsleden in verband hiermee een notitie ontvangen met als titel "Op weg naar het Goudse model". Hierin worden drie mogelijke modellen beschreven: Gouda laat, Gouda maakt mogelijk en Gouda doet met onderliggend allerlei consequenties en uitdagingen.


Om de gesprekken hierover zo onbevangen mogelijk te laten zijn was er tot maandagavond 20.00 uur een embargo op het stuk. Tevens was onderkend dat het stuk wanneer het niet vanuit een bepaalde context zou worden gelezen en besproken (het gaat om een theoretisch model met verschillende scenario's) een hoop onrust zou kunnen veroorzaken in de stad.

Het stuk is echter toch naar buiten gelekt en vervolgens stond er een groot stuk in het AD en was er - vooral in de cultuursector - gelijk de nodige onrust.

Serieus probleem

Burgemeester Milo Schoenmaker vindt dit gedrag (terecht) onacceptabel en riep aan het begin van de avond de persoon in kwestie op om zich te melden en het door te spreken. Mocht die persoon zich niet melden laat hij het er niet bij zitten en zal hij blijven proberen te achterhalen wie er gelekt heeft. 
Mocht hij er dan alsnog achterkomen wie er heeft gelekt dat heeft die persoon een serieus probleem, aldus de burgemeester.
Mocht er in de toekomst weer worden gelekt, dan zal hij daar direct aangifte van doen!

Een belangrijk punt bij dit incident is dat het (onderlinge) vertrouwen in de raad met deze actie is geschonden en vertrouwen is nu juist een belangrijke basis om met elkaar goed te kunnen functioneren.

Inspirerend

De avond zelf, vormgegeven door tafeltjes sessies, was inspirerend en er kwamen originele ideeën naar boven. Het zal een flinke uitdaging voor het college en de ambtelijke organisatie worden om alle ideeën te vertalen in concrete keuzes voor het (financiële) beleid.
We zijn heel benieuwd naar de volgende fase en dan zal blijken in hoeverre deze avond werkelijk nut heeft gehad.


zaterdag 9 maart 2013

Debat over een postzegelJarenlang is er discussie geweest over een woonvergunning voor de bewoners van de Watertoren bij Croda en nu willen de bewoners een stapje verder: naast de woonvergunning voor de benedenverdieping, ook een vergunning voor de verdieping daarboven. Afgelopen woensdag was hier een debat over.

Huzarenstukje

De aanvraag voor uitbreiding van de woonvergunning lijkt een eenvoudige vraag, maar de toren staat midden in een gebied met industrie en dus gelden er strenge regels.
Het instemmen met die uitbreiding kan verstrekkende gevolgen hebben voor Croda als ze willen uitbreiden en daarom is er een planologisch huzarenstukje bedacht om zowel de bewoners als Croda tegemoet te komen:

Ten behoeve daarvan zijn een drietal bestemmingsplannen opgesteld:

- een postzegelbestemmingsplan “Watertoren”, waarin aan de watertoren een hogere grenswaarde van 55 dB(A) wordt toegekend;

- een bestemmingsplan “industrieterrein Schielands Hoge Zeedijk”;

- een facetbestemmingsplan “Geluidzone industrieterrein Hollandsche IJssel”, waarin aan de watertoren een hogere grenswaarde van 60 dB(A) wordt toegekend.

Door deze drietrapsraket kan de gevraagde woonvergunning pas worden verleend als de grenswaarde van 60 dB (A) is gerealiseerd en dat is precies de grenswaarde die Croda nodig heeft om te kunnen uitbreiden. Verder is ook rekening gehouden met het feit dat de grenswaarde steeds met maximaal 5dB(A) mag worden verhoogd.
Economisch belang

De ChristenUnie heeft sympathie voor de wensen van de bewoners , maar we vinden het op dit moment niet verstandig om de woonvergunning uit te breiden naar de bovenverdieping.
Het nu instemmen met uitbreiding van de woonvergunning kan bezwarend werken voor Croda en we kunnen daarmee een groot economisch belang voor Gouda op het spel zetten.
We staan achter het voorstel van de drietrapsraket, al realiseren we ons dat daarmee voor de bewoners van de watertoren voor korte of langere tijd een extra vertraging optreedt.

Klein duimpje

Het is verleidelijk om bij de belangen van klein duimpje versus de reus (Croda) de kant van klein duimpje te kiezen, maar het is gewoon niet verstandig. 

In het bestemmingsplan voor de watertoren is een “wijzigingsbevoegdheid” opgenomen die de wethouder de mogelijkheid biedt t.z.t.  na het in werking treden van de drie bestemmingsplan aan de wensen van de bewoners van de watertoren tegemoet te komen.

Het is daarbij een goede zaak dat de wethouder heeft toegezegd dat hij dan ook actief wil meewerken aan die uitbreiding van de woonvergunning, mits uiteraard de plannen aan alle voorwaarden voldoen.

Conclusie

Het gaat om een lastig dossier met een lange geschiedenis, maar de ChristenUnie is van mening dat door in te stemmen met dit bestemmingsplan het beste voor de stad te hebben gedaan, ook al betekent dit voor de korte termijn een teleurstelling voor de bewoner van de watertoren. Maar we vertrouwen erop dat dit  later alsnog tot tevredenheid kan worden opgelost.
Om de toezegging van de wethouder richting de bewoners kracht bij te zetten, zullen we met de PvdA een motie indienen om dit te onderstrepen.