maandag 27 november 2017

Raad in Gouda wil duidelijkheid over effecten veiligheidsbeleid


In mijn vorige blog over het meten van effecten bij het veiligheidsbeleid werd duidelijk dat bij diverse vragen die ik namens de ChristenUnie hierover stelde geen helder antwoord kwam.

Daarbij spelen diverse elementen een rol:

1.   Privacy


"Om privacy redenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa.” 

Het effect kon alleen op basis van een schatting worden aangegeven. Wat mij betreft is dit eenvoudig oplosbaar als aan degenen die subsidie aanvragen (of hebben aangevraagd) wordt gevraagd of ze ermee instemmen dat hun aanvraag mag worden gebruikt voor veiligheidsonderzoek in Gouda.

2.   Registratie

“Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijnen of er gebruik gemaakt is van regelingen.  

De enige feitelijke constatering is dat er meer pogingen tot inbraak zijn in relatie tot geslaagde inbraken. Het lijkt dus te werken, maar het kan niet worden aangetoond. De vraag die daarbij mij opkomt is waarom de politie bij een melding niet vraagt en vastlegt of er (onlangs) preventie maatregelen zijn genomen.

"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep

Ook hiervoor geldt dat na 1-1-2 melding er altijd (?) nog contact is met de melder en dan gecheckt kan worden of de melder betrokken bij bijvoorbeeld een WhatsApp groep.3.    Interpreteren van data

"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."

Het is een goede zaak dat naar verwachting straks de resultaten van het onderzoek door de Utrecht Data School ondersteuning bieden om meer gestructureerd met de data te gaan werken.

Het is daarbij echter ook noodzakelijk om aan de bron zoveel mogelijk data te vergaren zodat verbanden kunnen worden gelegd.

Wiskunde en hagel

Uiteraard is effectiviteitsmeting van veiligheidsmaatregelen geen wiskunde die je met formules en interpretaties volledig in beeld kan brengen. Je hebt altijd te maken met subjectieve zaken die ook een rol spelen. Maar laat dat laatste niet leidend zijn, aangezien er voldoende zaken wel meetbaar zijn en daarmee een beeld geven. 

Daarbij is het ook belangrijk om niet met hagel te gaan schieten en niet zonder meer uit te gaan van het zoveel mogelijk inzetten van verschillende middelen, maar juist ook na te gaan (voor zover mogelijk) wat effectief is.

Motie

Om meer druk op dat meten te zetten en het belang daarvan te onderstrepen heeft de  ChristenUnie een motie opgesteld en deze is mede ingediend door 10 van 11 overige fracties, iets wat zelden voorkomt in de Goudse raad. Alleen Gouda Positief heeft tegen de motie gestemd.

Binnenkort belegt de portefeuillehouder een avond over veiligheid en we zijn benieuwd in hoeverre er daadwerkelijk verbeterstappen mogelijk zijn. Want één ding moet duidelijk zijn: onze roep om het meten van effecten is niet bedoeld om het huidige beleid aan de kaak te stellen, maar juist om met elkaar het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk vorm te geven!
zaterdag 18 november 2017

Effecten inzet middelen bij veiligheid zijn niet duidelijk (1)


Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.

Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

"Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het effect van elke afzonderlijke maatregel is. Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt, maar dit speelt mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt."


Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera's van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

"Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij potentiële inbrekers bij het zien van cameras weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn geen cijfers bekend. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een verdachte kon worden aangehouden. 

De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden. Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet."

Bodegraven


In Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht


"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel...?, tk)


Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen."


Subsidie hang- en sluitwerk


Sinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.


"Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.


Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.


Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken."


Effectmeting


Tenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met betrekking tot aanwezige Whatsapp groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s) en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?


"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."


Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!

donderdag 9 november 2017

Gouda moet financieel bij de les blijven!


Deze week stond de begroting voor 2018 centraal  De fractie van de ChristenUnie heeft daarmee ingestemd, maar ook een aantal duidelijke accenten gezet!

Hierbij de integrale tekst van onze bijdrage:

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan met leven.”

Vanavond bespreken we de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in 2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse politiek.
Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er de nodige meevallers zijn geweest, staan we er financieel gezien een stuk beter voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee! 
Investeringen
In de programmabegroting 2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese Experience, worden er voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark en gaan we van start met de pilot Preventie Interventie Team
Ook investeert het college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290 miljoen euro.
We moeten de komende jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een forse uitdaging voor het nieuwe college.
Sociaal Domein
De ChristenUnie vindt het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.
De ChristenUnie vindt het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering. De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in eigen hand gaat nemen.
We maken ons ook zorgen over capaciteit van de sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen het college dit periodiek te blijven toetsen.

Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

Naar we hebben begrepen wordt binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur 

De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda. 

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden verstrekt.  

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen, worden opgeknapt of vervangen, zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed onderhouden school, die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de juiste instrumenten namelijk essentieel.  We overwegen een motie om op te roepen jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college, in lijn met het regeerakkoord, zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan aandacht voor verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. 

Voorzitter ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat.

We wensen hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen toe.