dinsdag 30 juni 2015

Wat gaat er gebeuren in El Wahda?Deze week debatteert de raad over de kredieten voor de Ark en Gemiva die nodig zijn om huisvesting in de PWA Kazerne mogelijk te maken. Als een meerderheid van de raad hiermee instemt zal het college overgaan tot aankoop van deze voormalige kazerne en een deel daarvan doorverkopen aan het islamitisch centrum El Wahda.

Horeca

In een memo aan de raad met betrekking tot de krediet aanvragen voor De Ark en Gemiva staat met betrekking tot El Wahda de volgende passage: “De Omgevingsvergunning is gebaseerd op het bestemmingsplan. De bestemming van de PWA-locatie laat commerciële activiteiten, horeca en detailhandel niet toe”

Bij (een deel van) de raad en de bewoners is echter onrust aanwezig omdat er nog altijd geen exacte duidelijkheid is over definitieve inrichting en gebruiksmogelijkheden in het islamitisch centrum.
“Naast een moskee en andere maatschappelijke voorzieningen, zijn er in de voormalige PWA kazerne aan de Groen van Prinsterersingel ook plannen voor een bazaar, bakker en restaurant. Dit hebben meerdere bronnen uit de moslimgemeenschap bevestigd.”  (Goudse Post)
Daarnaast duiken er in de pers nu opeens verhalen op vanuit de islamitische gemeenschap dat er concrete plannen liggen om wel degelijk commerciele activiteiten (waaronder horeca) en detailhandel te willen gaan realiseren. Zowel Elsevier als de GoudsePost berichten hierover en baseren zich naar eigen zeggen op betrouwbare bronnen.

Vragen

Om helder te krijgen in hoeverre het college op de hoogte is van deze plannen en hoe ze deze plannen – als ze er inderdaad zijn – beoordelen heeft de ChristenUnie samen met zes andere fracties een aantal vragen aan het college gesteld.
We vinden het namelijk belangrijk om met het oog op draagvlak in de wijk dat hier helderheid over komt. Die helderheid is ook nodig om een goede inschatting te kunnen maken rond mogelijke overlast.
“Volgens verschillende bronnen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Gouda zijn er intern eveneens commerciële plannen gedeeld voor een slagerij, een bakkerij, een cateringbedrijf, een restaurant ('de keuken en eetzaal van de kazerne zijn natuurlijk enorm'), een onderwijsinstelling en een eigen ontmoetingscentrum/café.” (Elsevier)

De vragen zijn:
      In hoeverre is er door het college binnen het college (formeel of informeel) en met de vertegenwoordigers van El Wahda en gesproken over commerciële activiteiten, horeca en detailhandel in het islamitisch centrum?
       Als het college op de hoogte is van deze plannen: wanneer is dat u ter ore gekomen?
      Wat vindt het college van de mogelijke plannen die er hiervoor zijn gemaakt? Als er met de vertegenwoordigers met El Wahda hierover gesproken is: wat was uw reactie?
   Wat gaat het college doen als er een verzoek komt om het bestemmingsplan te wijzigen teneinde commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel mogelijk te maken op deze locatie? Wat vindt u van deze activiteiten in relatie tot De Ark en Gemiva die daar ook gevestigd zijn?
     Welke afspraken worden er concreet gemaakt met betrekking tot activiteiten die zich mogelijk als feesten kunnen worden getypeerd?
       In hoeverre vindt het college het van belang om zekerheid te hebben rond de financiën en de exacte invulling van het centrum wanneer ze besluit om tot verkoop en levering aan hen over te gaan?
       Mocht de kredietverlening niet doorgaan en de PWA kazerne daarmee op de markt komen: in hoeverre is het college bereid om het mogelijk te maken op deze locatie te komen tot een islamitisch centrum en in hoeverre wil ze dan al dan niet meewerken met een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel?
        Indien de kredietverlening niet doorgaat en het Rijk de PWA kazerne op de markt brengt, ligt de prijs dan hoger dan de prijs waarvoor de gemeente het pand van het Rijk koopt? Zo ja aan welk percentage moeten wij dan denken?

vrijdag 26 juni 2015

Vrees voor overlast bij nieuwe moskee in Gouda


Op 11 juni was er een bewonersavond in het Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.

In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een "eindbod" gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


OVERLAST JONGEREN

Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden. Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de moskee zal gaan rondhangen.”
Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last. Waarvan akte!

De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is wenselijk.

Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het optimale.
Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten. Dus na 8 juli! 
Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning en het maken van een bouwplan.


Pluriform geluid

Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden gemaakt.
Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de plannen willen gaan kijken.

Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden ingediend.

Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar met elkaar gesproken wordt.

GELUIDSOVERLAST

Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op wit op papier worden gezet.


Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


PARKEREN

De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met eigen middelen. De  verkeerskundige situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal voortzetten.

De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar wil hier nog wel eerst over verder praten.

De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij dit punt.

VERKEER

Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken over het aantal bezoekers.
Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.BOUWPROCES

De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen geluidsoverlast.

De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben bij  het zo probleemloos mogelijk laten verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli goedkeurt).
De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook een rol.


HANDHAVING

De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

TOT SLOT

Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.