dinsdag 22 augustus 2017

Nieuwe kans voor Victory Sports

Onlangs zijn in diverse media berichten verschenen over de sluiting van Victory Sports (VS) in Gouda Goverwelle. Via Facebook werd onze fractie benaderd of we de sluiting wellicht konden tegenhouden. VS doet immers goed werk voor o.a. jongeren die in aanraking waren geweest met justitie.
Bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, was behoefte aan helderheid, temeer daar er een beeld ontstond dat de ondernemer in de kou was gezet.

Onlangs ontvingen we daarom een memo vanuit het college waardoor er de gewenste duidelijkheid kwam over de situatie rondom Victory Sport:Huiskamer van de wijk

Victory Sports was tot 22 augustus gehuisvest aan het Middenmolenplein in Goverwelle en had nagenoeg alle vertrekken op de benedenverdieping van de Goverwelletoren in gebruik. Eigenaar van die ruimten is woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland (WP). Victory Sports is, naast een commerciële sportschool met leden, een organisatie die op eigen initiatief vrijetijdsbestedingen ontplooit ten behoeve van moeilijk bedienbare doelgroepen, zoals Top-60 kandidaten, drop outs, vroegtijdig schoolverlaters etc. Victory Sports wordt ook wel beschouwd als een huiskamer van de wijk.

Geen subsidie relatie

Vanaf 2014 heeft de gemeente enkele opdrachten verstrekt aan Victory Sports.  Tussen de gemeente Gouda en VS bestaat geen subsidierelatie. Gemeente Gouda heeft in het verleden met VS samengewerkt vanuit de afdeling Veiligheid en Wijken (onder meer ook via het Veiligheidshuis) en meer recent (in 2016) vanuit de afdeling Werk en Participatie (voor dagbestedingstrajecten voor jongeren). Op dit moment verricht Victory Sports alleen nog in opdracht vanuit de afdeling Werk en Participatie werkzaamheden voor het Werk- en Ontwikkelcentrum (Life-style trajecten).

Financiën punt van zorg

De financiële situatie van Victory Sports is al langere tijd een punt van zorg. De gemeente Gouda heeft op verzoek van betrokken partijen een aantal overleggen gefaciliteerd. De gemeente Gouda en Woonpartners zijn met Victory Sports in overleg geweest over eventuele oplossingen voor wat betreft de huurschulden. Helaas hebben deze overleggen niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Onvoldoende organisatiekracht

Het is niet primair aan het college om een oordeel te hebben over de oorzaak van de huurachterstand van VS. In algemene zin heeft de gemeente Gouda op grond van haar ervaringen met Victory Sports econstateerd dat interne processen onduidelijk zijn en er onvoldoende organisatiekracht aanwezig is voor een rendabel ondernemerschap.
Financiële relatie gemeente Gouda en Victory Sports

Vanaf 2014 t/m heden heeft de gemeente Gouda vanuit de afdelingen Veiligheid en Wijken en Werk en Participatie diensten afgenomen bij Victory Sports. Dit betreft Fysieke mentale trainingen, Dagbestedingsprogramma’s + begeleiding en zogenaamde Life Style trajecten.

Jaar
Fact.bedrag
Aantal facturen
2014
€ 11.080
8
2015
€ 6.492
5
2016
€ 72.012
54
2017 (t/m begin aug)
€ 11.537
32
Totaal
€ 101.120
99


Vonnis in kort geding

Na het mislukken van de overleggen heeft Woonpartners Victory Sports gedagvaard in kort geding. 
De voorzieningenrechter heeft – kort samengevat – VS veroordeeld tot het ontruimen van alle vertrekken die het in gebruik heeft en heeft Victory Sports veroordeeld tot betaling van alle proceskosten. De veroordeling is uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat er geen opschorting van het vonnis mogelijk is en VS over moet gaan tot ontruiming van het pand. Het pand moest op dinsdag 22 augustus a.s. leeg zijn. Woonpartners had namelijk aangegeven dat het vonnis moest worden uitgevoerd.

Gevolgen vonnis

Voorop staat dat het spijtig is dat door dit vonnis Goverwelle op deze locatie een voorziening kwijtraakt. De lopende opdracht van de gemeente voor life-style trajecten worden uitgevoerd op de locatie Goverwelle en zullen daar niet kunnen worden gecontinueerd. 

De Goudse Post berichtte echter dat Victory Sports inmiddels een alternatieve locatie heeft gevonden aan de Voorwillenseweg. Bestaande activiteiten kunnen hierdoor - in afgeslankte vorm - gewoon doorgaan.
Hopelijk krijgt de eigenaar nu meer grip op de organisatie van zijn bedrijf en ontstaan er geen nieuwe problemen rondom het niet kunnen betalen van schulden.

De eigenaar van Victory Sports is in ieder geval blij met de nieuwe locatie. Ik wens hem veel succes toe!

vrijdag 11 augustus 2017

Nieuwe kans voor opvallend pand in Gouda


De werkgroep Mooiere Binnenstad van het Bewonersplatform heeft begin 2017 bewoners gevraagd te melden welke panden in de binnenstad extra aandacht nodig hebben. Op basis van deze meldingen zijn collega Anna van Popering en ik met enkele bewoners in februari dit jaar langs een aantal panden gegaan. 

Meerdere panden waren al bij de fractie van de ChristenUnie bekend. Voor een aantal van die panden hebben we eerder samen met Paul Abels, kerkhistoricus, al expliciet aandacht gevraagd.

Een pand die dit jaar voor het eerst werd genoemd is een bijzonder pand aan de Lange Noodgodsstraat 5-7. Het gaat om een gemeentelijk monument. Het gebouw dateert uit 1886.

Paul Abels zag onlangs op Funda dat dit pand te koop staat en meldde dat op Twitter.

Authentiek pand

In februari zagen we al snel dat dit een mooi authentiek pand is. Ik schreef toen op mijn blog: "Het pand aan de Lange Noodgodsstraat ziet er nog heel authentiek uit en heeft nog een leuke ouderwetse etalage. Het onderhoud is echter al weer even geleden en dat is jammer, want het pand is het waard om goed te onderhouden."

Het pand staat nu te koop bij Alpha Makelaardij voor € 235.000,-.
In de advertentie voor dit pand staat interessante informatie:

"Bijzonder binnenstadspand: de hoedenwinkel met de markante winkelpui en bovenwoning is te koop! De winkel bevindt zich nog in oorspronkelijke staat met mooie, halfronde etalageruiten en prachtige kastenwanden. De woning heeft een eigen opgang. Het gehele pand dient te worden gerenoveerd en gemoderniseerd."

Via huis-49232044-lange-noodgodsstraat-5-7 kunt u meer foto's van dit bijzondere pand zien.

Mooie kans

Voor een liefhebber van een historisch pand in de binnenstad, met authentieke elementen, is dit een mooie kans. Daarbij hoop ik uiteraard dat het pand aan de buiten- en binnenzijde fraai wordt opgeknapt, zodat er weer een pand in goede staat zal zijn als we in 2022 750 jaar stadsrechten gaan vieren!

zaterdag 5 augustus 2017

Enkelbanden voor jonge criminelen in Gouda noodzaak!

Gouda worstelt al geruime tijd met een groot aantal inbraken en betrokken veiligheidsinstanties doen er van alles aan om deze trend te keren. In het kader daarvan is ook ruimte gegeven aan "onorthodoxe maatregelen". Bij het brainstormen daarvoor ten behoeve van het Actieplan 2017 is ook naar voren gekomen dat het een goede zaak zou zijn als dader een enkelband moeten gaan dragen. 

De wens - ook van de ChristenUnie - is dat er een mogelijkheid moet komen om door de reclassering deze maatregel te kunnen opleggen, zeker bij inbrekers die herhaaldelijk de fout in gaan.
Alle daders een enkelband (elektronische controle), gedragsaanwijzing of gebiedsverbod opleggen.
Het zoveel mogelijk inzetten van zowel het bestuurlijk als strafrechtelijk arsenaal aan maatregelen kan effect sorteren. In elke casus moet bekeken worden wat mogelijk is. Ten aanzien van de elektronische enkelband wordt vanuit het OM aangegeven dat dit onder de verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en dat het op dit moment niet mogelijk is om dit instrument in te zetten als 24 uurs monitoring van (potentiële) inbrekers. Voorts kan ook gedacht worden aan het inzetten van de mogelijkheden die de APV biedt, zoals het verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen en het gebiedsverbod voor inbrekers.

Vanuit het OM is aangegeven dat een enkelband onder verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en niet als 24-uurs monitoring kan worden ingezet. Er loopt nu echter een pilot via de landelijk portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begin dit jaar gaf het college aan deze ontwikkelingen te volgen.

Onze fractie heeft onlangs aan de Portefeuillehouder (de burgemeester) gevraagd wat op dit moment de stand van zaken rond het electronisch toezicht is en onder welke condities een enkelband kan worden gevoerd bij jongeren die crimineel gedrag vertonen.

We ontvingen het volgende antwoord:

"In het strafrecht (ook het jeugd- en adolescentenstrafrecht) is de mogelijkheid opgenomen tot het opleggen van elektronisch toezicht (ET). ET kan opgelegd worden in het kader van schorsing preventieve hechtenis, bij voorwaardelijke veroordeling, bij voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), bij detentiefasering (Penitentiair Programma), bij tbs met voorwaarden en tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

RFId en GPS


In opdracht van de officier van justitie stelt de reclassering hierover een advies op. Met ET kan het naleven van bijzondere voorwaarden die een verdachte of veroordeelde zijn opgelegd, worden gecontroleerd. Hierbij kan men denken aan een 'locatiegebod' of een 'locatieverbod'. Bij een locatiegebod moet de verdachte/veroordeelde zich gedurende bepaalden tijden op een bepaalde locatie bevinden, vaak thuis. Bij een locatieverbod mag de verdachte/veroordeelde zich niet op een bepaalde locatie begeven, bijvoorbeeld in de buurt van het slachtoffer. Dit wordt dan gecontroleerd met ET. De reclassering beschikt over 2 soorten ET te weten de Radio Frequency Identification (RFId), de enkelband of Global Positioning System (GPS), de GPS-enkelband.

Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in dit kader momenteel een tweejarige pilot uitgevoerd onder de naam ‘verscherpt toezicht minderjarige HIC (High Impact Crime) plegers middels elektronisch toezicht’.


Pilot

Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de portefeuille High Impact Crimes.

De pilot heeft als doel om te onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht, als onderdeel van verscherpt toezicht, kan leveren aan de resocialisatie van de doelgroep en het terugdringen van recidive.

Dit naar aanleiding van aanbevelingen uit diverse onderzoeken waarbij gesteld wordt om eerder door te pakken bij minderjarige delinquenten met complexe problematiek en hierbij beter gebruik te maken van het bestaande strafrechtelijk sanctie arsenaal, waaronder dus elektronisch toezicht.

Deelnemende partijen zijn o.a. politie, RvdK, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, gecertificeerde instellingen (GI’s) en gemeenten.
De pilot vindt plaats in een drietal regio’s, te weten Rotterdam, Amsterdam en Midden-Nederland.

Vertraging


In Rotterdam wordt de pilot uitgevoerd onder regie van het Veiligheidshuis. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) is gevraagd een proces- en effectevaluatie op te stellen. Er is sprake geweest van enige vertraging in de aanloop naar de start van de pilot. Het is derhalve nog niet precies bekend wanneer de evaluatie zal worden opgeleverd."

Hoe nu verder in Gouda?

Het is duidelijk dat eerst de evaluatie van de pilot zal worden afgewacht alvorens er mogelijk vaker gebruik zal worden  gemaakt van electronisch toezicht. Het zou mooi zijn als de pilot niet te lang duurt en de evaluatie uitwijst dat dit middel vaker kan worden ingezet.

We spenderen nu veel tijd en energie in het oppakken van inbrekers, maar doordat ze regelmatig terugvallen in hun oude gedrag ("veelplegers") moet daar meer grip op komen. Electronisch Toezicht is m.i. een noodzakelijk middel - naast andere vormen van inzet - om het aantal inbraken in Gouda drastisch terug te brengen.