woensdag 27 juli 2011

Imago Gouda bedreigd?De afgelopen twee weken hebben we als gezin genoten van een heerlijke vakantie in Kroatië (Istrië).
In Istrië “versmelten blauwe, groene en witte tinten in steeds veranderende beelden van nu eens woeste en ontembare, dan weer milde en gecultiveerde schoonheid”.
Zowel langs de kust als in het achterland liggen kleine dorpen, die soms als stoere kastelen tegen steile bergruggen aanliggen, omgeven door wijnranken en olijfboomwijngaarden.

Het viel ons op dat de dorpjes allemaal schoon waren en de bevolking vriendelijk en behulpzaam is. Meestal doet men er van alles aan om de toeristen het naar de zin te maken al kunnen ze bij de restaurantjes wel irritant aandringen om hun gast te zijn.
Vooral in de wat meer populaire plaatsen waren er veel activiteiten, met name in de avonduren (wat natuurlijk o.a. komt door de hoge temperatuur overdag).

Het beeld dat bij mij opkwam, is dat Gouda als stad ook veel van die aantrekkelijke elementen heeft, maar dat we nog altijd de toeristen maar moeilijk aan ons kunnen “binden”.
Op het gevaar af dat ik weer wordt beschuldigd van het zitten op een verkeerde stoel (die van stadsmarketeer), durf ik het toch wel aan om een lans te breken voor meer (frequente) activiteiten op en rond de markt, ook in de avonduren en die ook actief "uit te venten".

Laat Gouda bruisen! Dat werkt als een magneet en zal absoluut bijdragen aan een beter imago.

Dat de terrorist Anders Behring Breivik uit Noorwegen in zijn manifest Gouda noemt is vervelend, maar dat moeten we niet direct zien als nieuwe bedreiging voor dat imago.

Laten we vertrouwen op onze eigen kracht. We zijn op de goede weg met o.a. de Goudse Havendagen, Gouda Culinair, Gouda Bruist! en Stap in Gouda. Onze stad heeft zoveel potentieel, het is alleen de kunst en de uitdaging om die op een goede manier in te zetten.

GOUDA IS GOUD !


Hieronder een kleine foto impressie van Istrië:


donderdag 7 juli 2011

Gouda krijgt groene vingers


Mede naar aanleiding van het Groenboek dat de ChristenUnie vorig jaar aan wethouder Ruwhof heeft overhandigd is zij flink aan de slag gegaan om de kwaliteit van het groenonderhoud in Gouda sterk te verbeteren.

Nu zijn we al weer ruim een half jaar verder en het is goed om eens met enkele verantwoordelijken in gesprek te gaan in hoeverre er met het Groenboek daadwerkelijk aan de slag is gegaan.


Controle

Tot 2009 was er controle op beeldkwaliteit op een afgesproken tijd en plaats. Vanaf 2009 geldt er een malus, waarbij controle plaatsvindt op willekeurige momenten. In overleg met wijkteams zijn plaatsen bepaald en deze zijn op kaart gezet.
Het gaat om ongeveer 600 plekken en iedere maand worden 75 punten gecontroleerd, willekeurig en onaangekondigd, door een extern meetbedrijf.

Meldpunt Openbaar Gebied

Een deel van de klachten betreft het niet daadwerkelijk oppakken van klachten die gemeld zijn. De klachten worden door MOG doorgezet naar Cyclus, maar Cyclus kan niet digitaal terugmelden naar MOG en het is ook zo niet afgesproken. Dit zou een punt van beleidswijziging kunnen zijn en dit wordt nu intern nader onderzocht. Punt van aandacht!

Boetes

Belangrijk punt is dat Cyclus niet moet sturen op malus, maar op kwaliteit. Op deze manier wordt er met elkaar samengewerkt. De maximale boete is €200.000 op jaarbasis. Vorig jaar (2010) is (slechts) € 11.000 boete opgelegd.... Dit lijkt in schril contrast te staan met de klachten, maar de kwaliteit schijnt echt beter te zijn geweest dan in 2009. In dat jaar was de boete nog €70.000. Dit punt blijft wat onbevredigend en we zullen dit scherp blijven volgen.

Beeldkwaliteit

De gemeente gaat na of zaken niet goed in het systeem zitten. Lange tijd werkte Cyclus bijvoorbeeld op frequentie en niet op beeldkwaliteitsplan. Die omslag kwam pas bij invoering malus systeem.
De beschikbare kennis binnen de gemeente is bij de verzelfstandiging naar Cyclus overgegaan, maar output viel tegen en nu is er bij de gemeente geïnvesteerd in meer eigen deskundigheid (met o.a. groenkennis).
Alleen beeldkwaliteit is overigens niet voldoende, het gaat ook om het effect voor kunstwerken (bruggen/tunnels ook om technische staat en veiligheid)
Voorbeeld: jaarlijks alleen boven water maaien is oké voor het beeld, maar is niet altijd voldoende voor goede doorstroming.
De laatste weken is op diverse plekken merkbaar dat het onderhoud voortvarend wordt opgepakt, zeker in vergelijking met 2010.

Promen

Met Promen gelden volume afspraken, maar de gemeente heeft wel de opdracht aan Cyclus gegeven om ze vooral bij eenvoudige klussen in te zetten.
Daarnaast besteedde in het verleden Promen ook weer uit. Dat is nu voorbij.

Onkruid

Onkruid op verharding valt buiten de afspraken rond beeldkwaliteit met Cyclus. Er wordt jaarlijks een bepaald aantal uur/budget besteed aan het verwijderen van onkruid.
Op zich kan ik hier wel mee leven, maar communiceer dat dan actief, ook als je zaken niet onderhoudt na aanleg van bijvoorbeeld een perkje of bakken, zoals langs het Houtmanspad. Er wordt nu nagegaan op welke wijze dit (beter) richting de bewoners kan worden gecommuniceerd, waarbij doelstelling zou moeten zijn dat zij meer eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen.

Goudse Snippers

Vroeger had je "Goudse snippers" over groenonderhoud. Deze nieuwsbrief verscheen maandelijks en zou weer kunnen gaan verschijnen. Ik heb daar sterk op aangedrongen, maar dan wel digitaal. Deze kan dan naar de wijkteams en bewonersgroepen, met input vanuit o.a. Cyclus. De wijkteams schijnen hier al meermalen om te hebben gevraagd. Actie dus voor wethouder Ruwhof!

Riet

Bij het riet langs oevers en onderhoud van sloten is het Beeldkwaliteitsplan niet de oplossing. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt.
De sloten moeten door Cyclus eenmaal per jaar worden onderhouden, mede met het doel om de doorstroom te bevorderen.
Het Waterschap controleert ook jaarlijks op de doorgangen, waarbij kwaliteit, doorstroming en diepte uitgangspunten zijn.
Dit jaar lijkt Cyclus hier inderdaad serieus werk van te maken.

Cyclus

In het contract zijn afspraken gemaakt over opvolging meldingen: behandeling in 10 werkdagen en bij voorkeur dan ook uitvoering gereed, tenzij concreet wordt aangegeven dat het niet haalbaar is, maar dan ook wanneer het wel gebeurd. Of –gemotiveerd- wanneer iets niet wordt gedaan.
Er zijn zo'n 10.000 meldingen per jaar en ruim 80% wordt 'probleemloos' opgelost. Een deel van de controle gaat hierbij echter verloren omdat het terugmelden naar MOG niet goed verloopt. Hier zit nog echt een punt van aandacht!

Materieel

Er wordt kritischer omgegaan met de zwaarte van materieel, maar het is nog niet opgelost.

Tenslotte


Het groenonderhoud heeft de afgelopen tijd duidelijk meer aandacht gekregen, het Groenboek heeft serieus aandacht gekregen, maar we zijn er nog niet!
Ik ben erg benieuwd naar uw reactie!
Mail die a.u.b. naar theo.krins@gouda.nl

zaterdag 2 juli 2011

Afscheid


Deze week was er officieel geen raadsvergadering meer, maar nog wel een bijeenkomst over het Huis van de Stad. Tijdens deze avond namen we afscheid van burgerraadslid Kees Verdouw (SGP). Verder ontvingen we deze week het bericht dat onze burgemeester medio 2012 gebruik gaat maken van de FPU regeling.
Als burgerraadsleden afscheid nemen worden ze normaal gesproken niet door de burgemeester toegesproken, maar voor Kees Verdouw werd - vanwege zijn staat van dienst - een uitzondering gemaakt. Kees is 13 jaar actief geweest in de Goudse politiek, waarbij hij in de periode 2002-2006 raadslid is geweest. De burgemeester heeft veel waardering voor Kees en zei o.a. "In de raadsbijeenkomsten viel je ook in deze periode weer op door je dossierkennis en je herkenbare stijl: in 2006 heb ik Fred de Wit (toenmalig fractievoorzitter van de SGP, tk) geciteerd die jou een volbloed SGP-er noemde. Maar vooral ook door je constructieve manier van samenwerken en de aandacht die je had voor de menselijke omgangsvormen en de toonhoogte van het debat binnen de raad. Dank hiervoor." Ik sluit me van harte bij deze woorden aan!
De rood-witte dames hadden nog een mooi lied voor Kees gemaakt en zongen o.a.
"Ik ben van de leg, Kees Verdouw gaat weg. Altijd hoffelijk en nooit gemeen"Foto: Marianka Peters

En toen kwam op 29 juni onverwacht een brief van burgemeester Cornelis dat hij in 2012 gaat stoppen als burgemeester van Gouda.
Zoals te verwachten viel zijn er op allerlei manieren de afgelopen dagen reacties gegeven, waarbij woorden van waardering werden afgewisseld met (scherpe) kritiek.
Het is m.i. beter om terughoudend te zijn met evaluerende reacties over zijn functioneren, want hij is immers nog niet weg en hij heeft nog behoorlijk wat ambities voor het komend jaar. In de praktijk zie je vaak dat wat je in je laatste jaar presteert de beeldvorming en daarmee de evaluatie over iemand, sterk beïnvloedt!
Gouda is in ieder geval geen gemakkelijke stad om te besturen en voor zover ik heb het kunnen waarnemen heeft onze burgemeester zich met veel inzet ingezet voor o.a. een veilig Gouda. De cijfers tonen aan dat dit ook voor een groot deel is gelukt, al is er bij velen, in Gouda en daarbuiten, helaas een andere beeldvorming.
Ik maak me - zoals ik in mijn vorige blog schreef - grote zorgen over de onderlinge verhoudingen in de Goudse gemeenteraad en het zou mooi zijn als onze burgemeester daar het komende jaar een verbetering in kan aanbrengen. Dan kan hij met een gerust hart medio 2012 het (ingewerkte) college en de raad loslaten.

Voor de officiële reactie van de fractie klik op: ChristenUnie