maandag 28 december 2009

Gouda bij Kitschlicht


Vorige week ben ik foto's gaan maken van het verlichte stadhuis en ik heb daar met gemengde gevoelens gestaan. En erzijds vanwege de wijze waarop het stadhuis als decor wordt gebruikt en anderzijds vanwege het totaal ontbreken van sfeer.

Ten aanzien van de beeldprojecties: het is zonder meer leuk dat er nu Goudse scholen bij zijn betrokken en dat voor het eerst alle zijden wisselend zijn belicht. Maar waar de Franse kunstenaar Patrice Warrener de afgelopen jaren de lijnen van het stadhuis meestal bewust benutte en versterkte (http://theokrins.blogspot.com/2008/12/terugblik-op-2008.html), is het stadhuis nu vooral een soort projectiescherm om afbeeldingen te laten zien en wordt het stadhuis als zodanig m.i. tekort gedaan. Ofschoon over smaak niet valt te twisten, vond ik het geheel soms ronduit kitsch.

Maar dan de sfeer: ik stond op een avond bijna alleen foto's te maken en het enige geluid dat ik hoorde kwam van de succesvolle ijsbaan op de markt. Hier en daar werd er door voorbijgangers belangstellend naar mijn "prestaties" gekeken, maar het was er overwegend saai en verlaten.
Wat zou Gouda bij Kunstlicht aan aantrekkingskracht winnen als er op de markt meer een kerstsfeer zou zijn met kerstkramen, waar je lekker wat kunt drinken en inkopen kan doen. Vorig jaar schreef ik daar ook al over en opnieuw valt het me op, dat Gouda vol goede bedoelingen zit, maar het lukt niet om mensen in grote getale op en rond de markt te laten komen en vast te houden.

Volgens een organisator kunnen die specifieke kramen of chalets er alleen komen als er sprake is van een sterke groei en dat je dan aanloopt tegen de beperkte ruimte op de markt en het feit dat tweemaal per week er een warenmarkt is.

Met zo'n redenering kan ik helemaal niets! Het moet toch mogelijk zijn om als gemeente, kerkbestuur van de St.-Janskerk en ondernemers (horeca en winkeliers) met elkaar tot een oplossing te komen, zodat onze stad in de kerstperiode ook in de avonduren een aantrekkelijke stad waar de toerist enige tijd met veel genoegen kan verblijven.
Laat het mede met middelen vanuit Ondernemersfonds in 2010 eens tot een goede voorzet komen!

Tenslotte wens ik u een gezellige en veilige jaarwisseling toe en vooral een voorspoedig en gezond 2010!

dinsdag 22 december 2009

Gouda Positief


Sinds Jan de Laat pagina groot in de Krant van Gouda de partij Gouda Positief (GP) heeft gelanceerd met een aantal negatieve statements (…..), is deze nieuwe partij al diverse keren genoemd. Johan Weeber, de lijsttrekker, heeft als reactie alweer een heel vriendelijke bijdrage verzorgd en poogt daarmee de balans een beetje in evenwicht te brengen.
GP heeft in ieder geval bereikt dat de partij toch vooral wat negatief overkomt en beelden heeft neergezet die ik nu niet bepaald als juist zou willen beoordelen. Maar goed, het schijnt dat diverse Goudse ondernemers steun hebben betuigd aan deze partij, we zijn gewaarschuwd, maar naar ik hoop bevat hun verkiezingsprogramma straks vooral positieve punten.

De ChristenUnie zet ieder geval in op een positieve campagne met een aantal (nieuwe) aandachtspunten die we tot aan de verkiezingen op 3 maart nadrukkelijk naar buiten zullen brengen.

Daarbij zie ik uit naar een constructieve campagnetijd, waarin we elkaar niet vooral aanvallen op zaken die de afgelopen 4 jaar niet goed zouden zijn gegaan, want dat is veel te makkelijk. In die periode hebben we ons namelijk met elkaar – met eigen accenten – gezamenlijk ingezet voor onze stad en vaak met zeer brede steun het beleid handen en voeten gegeven.

Gouda Positief, deze term kwam dit weekend ook nadrukkelijk bij me op toen ik genoot van het prachtige sneeuwlandschap in en rond Gouda. Op één of andere manier doet zo’n verschijnsel iets met velen van ons: er wordt door de kinderen overal met elkaar gespeeld, we groeten elkaar veel meer en maken – soms met wildvreemde mensen - een praatje over de sneeuw, mensen glimlachen meer. Kortom, er gaat deze dagen iets positiefs van ons uit dat we met elkaar moeten vasthouden, ook als er straks geen sneeuw meer ligt.

Overigens is de sneeuw niet voor iedereen een inspiratie om te genieten, maar kiezen ook enkele jongeren ervoor om mensen hiermee het leven zuur te maken, door ze met sneeuwballen hinderlijk lastig te vallen en zelfs sneeuwblokkades op te werpen om daarna mensen te beroven.Jammer dat deze jongeren niet beseffen dat ze hiermee onacceptabel gedrag vertonen en de stad weer een negatief imago bezorgen. Het zal nog wel heel wat inspanning vergen om hen ook tot een positief gedrag te brengen.

Gouda Positief = Gouda Ontmoet = SAMENleven = Omzien naar elkaar = Respect voor elkaar

Laat deze gedachten de komende (kerst)dagen eens op u inwerken! Ik wens u in ieder geval gezegende kerstdagen toe!


___________________________________________________________http://www.telegraaf.nl/binnenland/5642581/__Extra_politie_tegen_ijsbalgooiers__.html?p=21,2

woensdag 16 december 2009

Gouda: stad van vrede


Dinsdag 15 december was het weer voor de 54e keer kaarjesavond in Gouda. Ieder jaar toch weer een hoogtepunt voor Gouda. Het blijft een bijzondere gebeurtenis met al die kaarsjes, de vele belangstellenden uit heel Europa, het met elkaar zingen van kerstliederen op de markt en de burgemeester die het kerstevangelie leest.
Zeker op zo'n avond voel ik me heel trots om inwoner van deze stad te mogen zijn en genoot ik met volle teugen.

Mooi ook dat er verder op deze avond nog talloze activiteiten waren. Zelf ben ik met mijn vrouw nog even naar de St.-Janskerk geweest. Buiten waren jongeren aan het zingen, wat erg mooi klonk, en in de kerk was er veel koor- en samenzang. Ook konden we genieten van de virtuoze orgelklanken die de organist van de St.-Janskerk, Christiaan Ingelse, ons liet horen.

Al met al een prachtige avond met veel mooie woorden en veel inspiratie!


Ontvangst van de gasten in de Burgerhal


Filmpje - kersttoespraak van burgemeester Cornelis over verdraagzaamheid

kaarsen achter de ramen van de woningen aan de Markt

Stadhuis

"We hebben het pas echt voor elkaar als we er zijn voor elkaar! "Art impression van de kerstboom

St.-Janskerk

donderdag 10 december 2009

Alcohol en techniek domineren raadsvergadering

Raadsvergadering vol met emoties


Deze week de laatste raadsvergadering van het jaar 2009 waarbij een aantal interessante zaken aan de orde zijn geweest.

Het begon al met het Open Podium, waar door het techniekproject van Factor-G aandacht werd gevraagd voor dreigende opheffing. De ChristenUnie vindt dit dermate vervelend dat ze er vragen over heeft gesteld aan het college. Wethouder Suijker had het verheugende nieuws dat de techniekles tot de zomer van 2010 is gered. Voor de periode daarna wordt geprobeerd een oplossing te vinden. De 30 leerlingen die de raadsvergadering gisteren bijwoonden waren zeer blij en applaudiseerden toen ze het bericht vernamen. Voordat ze vertrokken deelden ze mooie zelfgemaakte kerststerrren met ledlampjes uit aan de raadsleden, die in dank werden aanvaard.

Daarna volgde er een raadsdebat over parkeren in de binnenstad en de tarieven die daarbij horen. De tarieven worden fors verhoogd om het parkeren te ontmoedigen, maar daarnaast wordt het overdag mogelijk om op meer plaatsen de auto als bezoeker ergens kwijt te kunnen, aangezien het onderscheid tussen parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren wordt opgeheven. Goed beleid, dat de instemming heeft van de ChristenUnie.

Als klapstuk kwam de aanpassing van de APV aan de orde. Het college heeft 35% van het aantal artikelen geschrapt en enkele artikelen toegevoegd, waaronder een alcoholverbod op speelplekken in Gouda. Het CDA en de ChristenUnie zijn daar erg blij mee, maar diverse andere partijen niet. Door middel van een motie probeerden ze het college ertoe te bewegen om alleen een verbod uit te vaardigen als er sprake is van overlast. De portefeuillehouder, burgemeester Cornelis, was niet blij met deze actie, maar het CDA en de ChristenUnie ook niet!

Met veel passie gaf collega Wim Hillenaar (CDA) aan dat er op veel speelplaatsen sprake is van overlast en met deze APV kan er concreet iets aan worden gedaan. Het gaat niet om bettuteling of iemand te beletten om een biertje te drinken, maar omdat je overlast moeilijk kunt bewijzen (subjectief), heb je een objectieve regel nodig.

Onze fractie onderstreepte de inbreng van het CDA en ik gaf aan dat ik het betreur dat er geen steun was voor het besluit, terwijl er zoveel juridische kennis in de raad aanwezig is..... Burgemeester Cornelis voegde daar terecht aan toe dat je niet selectief kunt toewijzen, dan moet de politie met een overzichtskaart op stap en loop je het risico dat de overlast zich voortdurend verplaatst.

Nadat de burgemeester toezegde dat hij deze maatregel voor advies zal voorleggen aan o.a. de politie en stadstoezicht, besloten de indieners, na een schorsing, de motie aan te houden, maar wel na het advies een debat te willen.

Tenslotte werd het Programma van Eisen voor het nieuwe zwembad vastgesteld door de Raad, waarbij het voorstel van de ChristenUnie om zowel de beperkte variant met o.a. een wat kleiner 2e wedstrijdbad (basis-variant) als het oorspronkelijke ontwerp (plus-variant) in de aanbesteding mee te nemen breed werd gesteund door zowel de raad als de wethouder. We zijn nu heel benieuwd of het gaat lukken om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren, dat zou geweldig nieuws voor de zwemmers!

Na een terugblik over 2009 door de burgemeester en een mooie tas van Gouda als cadeau, werd de vergadering besloten.

Het was een enerverende avond, die voor zowel de raadsleden als de gasten van de raad bepaald niet saai was. Wie durft er nog te beweren dat politiek saai is?

vrijdag 4 december 2009

Geen spuugverbod in Gouda


Deze week kwam de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan de orde en het was hét moment om te proberen een spuugverbod in Gouda te realiseren. Door mijn weblog daarover is er in Nederland een flinke discussie geweest over dit onderwerp en dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat het college pro-actief is nagegaan of een spuugverbod haalbaar is.

Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. In het raadsvoorstel voor de nieuwe APV staat e.e.a. toegelicht:

"Het bespugen van mensen wordt geregeld via het Wetboek van Strafrecht (belediging, bedreiging e.d.) en kan niet in de APV worden opgenomen. Het spugen op straat is in Nederland redelijk geaccepteerd, zolang het maar niet te opzichtig en te vaak gedaan wordt. Er is daarmee sprake van een etiquette-regel. Het is onderdeel van het geheel van de beleefdheidsregels en de omgangsvormen in onze samenleving. Een dergelijke genuanceerde etiquette-regel ten aanzien van spugen op straat (niet te opzichtig en niet te vaak) is niet in een APV-verbodsregel te vatten. Vervolgens is er het probleem van handhaafbaarbeid. Daarbij is er ook nog de vraag of een dergelijk totaalverbod op spugen juridisch wel mogelijk (verbindend) is, onder andere in verband met de rechten van de mens."

Deze toelichting en het feit dat een grote meerderheid in de raad een verbod niet zit zitten heeft ertoe geleid dat we op andere wijze aandacht zullen moeten blijven vragen voor asociaal gedrag.

Toen ik donderdagavond bij de C&A een jongen zag hangen en wat provocerend een fluim op de vloer zag deponeren moest ik me bedwingen om geen felle reactie te geven en vond ik het op slag jammer dat we daar geen heldere APV voor hebben.

Maar toch, blijkbaar mag het niet té vaak en niet té opzichtig. Dat is wel weer interessant. Zou er werkelijk opgetreden worden tegen opzichtig spugen of te vaak spugen (dan moet je iemand wel een tijdje achterna lopen....).

Dit soort vage uitgangspunten leiden ertoe dat er dus niets gedaan wordt tegen dit soort gedrag of het moet wel heel provocerend zijn en dan nog...

"Jammer dan", hoor ik u mompelen, "houdt er nu maar over op, er zijn toch belangrijkere zaken om je voor in te zetten."

Dat is zo als je alleen naar dit specifieke verschijnsel kijkt en het op zichzelf beschouwt, maar het gaat om meer, het gaat om hoe we ons gedragen in de maatschappij en dat is een onderwerp waar we niet vaak genoeg aandacht voor kunnen vragen.

dinsdag 1 december 2009

"Mannen bijten als je bang bent!"

Op dinsdagavond heb ik een interessante en leerzame avond gehad bij wijkteam Bloemendaal. Ze hadden Hans Kaldenbach (Hogeschool Utrecht) met een acteur trainer uitgenodigd over het thema hangjongeren en straatcultuur.

Het werd een avond met veel prikkelende opmerkingen en leerzame oefeningen!

We begonnen met een belangrijke hoofdregel: "Je moet als burger contact leggen en een eervolle uitweg bieden." Dit houdt in dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan en geen beter gedrag te "eisen" waar je bij bent. Geef de ander de ruimte om zichzelf te corrigeren als je bent doorgelopen.

Wat mij ook aansprak is de opmerking dat je jongeren die overlast veroorzaken (en een kort lontje hebben) niet moet benaderen vanuit...."ik vind....", maar vanuit indirect taalgebruik: "je bent vergeten....". Dat is veelal veel effectiever.

Een paar zaken die we volgens Hans moeten weten t.a.v. straatcultuur gedrag:

- Als je de jongeren aanspreekt, staan ze direct op scherp; let er dus op hoe je het aanpakt
- Ze pakken je terug op je zwakste punt; als je rust en zelfvertrouwen uitstraalt word je eerder met rust gelaten
- Je wordt al snel beschuldigd van discriminatie
- Als je ze aanraakt, is het alsof je ze in elkaar slaat

Er ontstond in de groep de nodige discussie over deze zaken, omdat je nogal eens met jongeren te maken hebt die absoluut niet bereid zijn hun gedrag aan te passen. We kregen mee dat je gradaties van overlastgevend gedrag hebt en sommige uitingen kan je als bewoner niet meer oplossen, daar heb je de politie voor nodig.

Aan de andere kant kan een heel open houding, zonder schroom ook helpen. Iemand merkte op: "Een hond bijt als die ziet dat je bang bent....dat gaat met mannen net zo."
Ik laat die opmerking voor rekening van degene die dat zei, maar het geeft stof tot nadenken.


In de oefeningen bleek het best moeilijk te zijn om de gewenste reactie los te maken. Het is belangrijk dat je je bewust bent van je eigen gedrag en de mogelijke effecten. Een vriendelijk woord of een rake reactie kan meer opleveren dan er "keihard" ingaan.
Je kunt het vergelijken met judo en karate.
Kies je voor de dialoog, het gesprek of ga je gelijk in de aanval.
Doe vooral wat bij je past, maar wees ook bereid om te leren.
foto's: Wim van Beek

donderdag 26 november 2009

Alcoholverbod bij speelplekken

Deze week stonden er op de agenda van de Raadsbijeenkomst weer veel interessante onderwerpen.

Voor het nieuwe zwembad in het Groenhovenpark is een Plan van Eisen opgesteld en zijn investeringslasten en exploitatie doorgerekend. Op basis van die berekeningen is gebleken dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage berekend op prijspeil 2007 op prijspeil 2013 (opening van het nieuwe zwembad) niet toereikend is. Daarom is er een versobering doorgevoerd bij het PvE, zonder dat het oorspronkelijke ambitieniveau wordt aangetast.

Er mochten nu alleen verkennende vragen aan de insprekers en de wethouder worden gesteld, hetgeen voor Gouda's 50+ Partij erg moeilijk was, want telkens kwam hun eigen mening wel heel sterk naar voren. Hun negatieve opstelling t.a.v. het nieuwe zwembad werd gelukkig niet gedeeld door de insprekers (GZC Donk, Goudse Reddingsbrigade en de Langlaufvereniging).

De ChristenUnie is ook blij dat het nieuwe zwembad er nu gaat komen. We hebben wel vragen gesteld over enkele specifieke financiële zaken. Daarnaast hebben we o.a. de wethouder gevraagd om ervoor te zorgen dat de baan voor de Langlaufverening bij zwembad De Tobbe op de huidige lengte kan terugkomen, ook als dit extra kosten met zich meebrengt. Tevens hebben we gevraagd om iets creatiefs te verzinnen om tijdens de bouw (op de locatie van het buitenbad van De Tobbe) het aantrekkelijk te maken om van andere buitenbaden buiten Gouda gebruik te maken, ter compensatie van de overlast. De wethouder heeft toegezegd dat het met die baan goed gaat komen en het andere punt zal hij welwillend meenemen.


Hierna hadden we een wat taai onderwerp: belastingverordeningen 2010.

Vooraf dacht ik dat dit onderwerp snel zou zijn afgehandeld, maar er volgden allerlei beschouwingen bij dit onderwerp. De alsmaar stijgende rioolheffing baart ons enige zorg, maar het is volgens het college nodig voor toekomstig groot onderhoud. Het college gaat in ieder geval haar "stinkende" best doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan die snelle stijging.

Collega Anke Huisman heeft zich deze avond ingezet voor de Nota Visie op participatie en het voorstel over Centrum Jeugd en Gezin. Bij dit laatste onderwerp had ze een mooi succes: de wethouder start een pilot om ook de Eigen Kracht Conferentie te gebruiken als relatief eenvoudig hulpmiddel voor jongeren met problemen (http://gouda.christenunie.nl/k/n2234/news/view/379660/43689/Centrum-voor-Jeugd-en-Gezin-van-start-mt-Eigen-Kracht-Conferentie.html)

En nu nog heel wat anders: Aanpassingen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).
Dit onderwerp staat op 2 december pas op de agenda, maar aangezien in het voorstel aan de Raad wordt vermeld dat het college voornemens is om het alcoholverbod op straat uit te breiden heeft het inmiddels de nodige publiciteit opgeleverd.

Het CDA heeft zich met de ChristenUnie de laatste tijd sterk gemaakt voor uitbreiding van het alcoholverbod. We zijn daarom blij dat er op en rond openbaar toegankelijke speelplekken in Gouda het gebruik van alcoholhoudende drank wordt verboden. Daarbij wordt een straal van 50 meter rond de speelplek aangehouden, om te voorkomen dat men net buiten de speelplek alsnog alcohol gaat nuttigen.
Collega Michel Klijmij vindt deze uitbreiding van de APV eigenlijk gewoon niks: “Gedoog, handhaaf niet de regels.”(..) "Die 50 meter is best veel, als je op een kaart kijkt. Zo ligt er minder dan 50 meter achter mijn tuinhek een speeltuin. Dat betekent dat ik, als ik bijvoorbeeld met een glaasje wijn in de hand visite uitzwaai achter ons huis, ik in overtreding ben", aldus Michel.

Michel gaat volgens mij voorbij aan de intentie van deze APV: de uitbreiding van het alcoholverbod is erop gericht om overlast i.c.m. alcoholgebruik rondom speelplaatsen aan te pakken. Het gaat echt om de combinatie van beiden. Het heeft niet voor niets met het artikel "Hinderlijk drankgebruik" te maken. Omdat overlast altijd voer voor discussie zal zijn is terecht gekozen voor een goed handhaafbaar uitgangspunt: het gebruik van alcohol op bepaalde plaatsen is verboden.

Laten we blij zijn dat we nu in Gouda nog beter in staat zijn om effectief drankoverlast aan te pakken.

vrijdag 20 november 2009

Integriteit en zwangerschap

Copyright: Peter Boersma

Deze week hadden we geen raadsvergadering, maar wel een werkconferentie over integriteit.
Er is enige jaren geleden een gedragscode voor de raad (en college en burgemeester) vastgesteld. Integriteit is blijkbaar geen vanzelfsprekende zaak en vandaar een code.
Onder leiding van bureau BING hebben we woensdagavond met elkaar gediscussieerd over wat nu eigenlijk integriteit is. Daarbij merk je dat men soms heel verschillend denkt over dit onderwerp. Het was een avond met absoluut leermomenten, maar om nu 2,5 uur over zo’n onderwerp in gesprek te moeten gaan is wel enorm taai.

Je kan niet een beetje integer zijn, zoals je ook niet een beetje zwanger kunt zijn.

Het leukste was misschien nog wel om te vernemen hoe collega’s over dit onderwerp denken (we vernamen nog enkele ontboezemingen) en hoe de partijen omgaan met het vertegenwoordigen van belangen van burgers. Zie je jezelf als verlengstuk van de wensen van de burger of plaats je belangen van burgers in een bredere context en probeer je van daaruit iets voor de stad te betekenen?

Doelstelling van dit onderwerp is dat het “tussen de oren gaat zitten” , het iets gemeenschappelijks wordt. We moeten daarom erover met elkaar in gesprek blijven….
Tsja, allemaal waar, maar dan niet meer op zo’n langdradige wijze. Het "komische" was dat de input die we tevoren hadden ingediend na 2,5 uur nog steeds niet aan de orde was geweest. Collega Gerard Schotanus vroeg toen maar of er nog enige aandacht aan kon worden besteed en zo is op de valreep ook nog heel even gesproken over “onze” ingediende dilemma’s.


Deze week werd ik nog verrast door Anita Engbers (PvdA) die een heus offensief is begonnen om hoger op de kandidatenlijst is gekomen. Het bestuur heeft haar op de concept-kandidatenlijst op de 14e plek gezet. Ze heeft op haar weblog zelfs een open brief geplaatst (http://www.anitaengbers.nl/) waarin ze o.a. schrijft:
“Het bestuur van de PvdA afdeling Gouda, onder voorzitterschap van Max de Groot, heeft mij een onverkiesbare plek 14 op de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 toebedeeld. Ik roep u op deze politieke blunder van het afdelingsbestuur te corrigeren bij de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst.”

Ik vraag me af of een dergelijke methode nu handig is, maar het is duidelijk dat de verkiezingen dichterbij komen. De partijen zijn druk met kieslijsten en programma’s en de komende maanden zullen de partijen flink hun best doen om zich te profileren en het nieuws te halen met ideeën en opvattingen.
De komende tijd zal wat dat betreft ongetwijfeld boeiend worden.

woensdag 18 november 2009

Harro Janssen lijsttrekker ChristenUnie

v.l.n.r. Elze Sennema, Gerard Schotanus, Anke Huisman, Harro Janssen,
Ansgar Bosman, Theo Krins en Wout Schonewille


Harro Janssen (35) is gekozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie. Janssen is sinds december 2006 wethouder en beheert onder meer de portefeuilles financiën en verkeer. Daarvoor was hij bijna vijf jaar raadslid namens de ChristenUnie.

Harro Janssen zegt dankbaar te zijn dat de leden van de ChristenUnie opnieuw het vertrouwen in hem hebben uitgesproken. Hij is blij dat naast de zittende raadsleden ook nieuwe kandidaten zich willen inzetten voor Gouda. Na Janssen volgen

2. Anke Huisman-Mak
3. Theo Krins
4. Gerard Schotanus

Met Elze Sennema, Ansgar Bosman-Smit en Wout Schonewille op de plaatsen vijf tot zeven haalt de ChristenUnie een aantal jonge, deskundige kandidaten binnen. De ChristenUnie kiest hiermee voor stabiliteit, maar ook voor verjonging en verbreding.

Stabiel en betrokken
De ledenvergadering stelde behalve de kandidatenlijst ook een inspirerend verkiezingsprogramma vast met als thema: ‘Stabiel en betrokken’.

De ChristenUnie realiseert zich dat de komende jaren in financieel opzicht erg moeilijk zullen worden. De ChristenUnie is sinds 2002 in het college vertegenwoordigd.

Ze gaat in de raadsperiode 2010-2014 voor een stad waar ieder veilig kan wonen en leven; een sociale en duurzame stad, waar mensen betrokken zijn op elkaar.

vrijdag 13 november 2009

Twitteren irriteert raadsleden in Gouda

Gouda Millenniumgemeente

Afgelopen woensdag en donderdag zijn we als Raad druk geweest met de Programmabegroting 2010-2013.
Het waren lange avonden met veel betogen, maar nu voor het eerst ook met de mogelijkheid om te interrumperen middels losse microfoons in de zaal.

De eerste avond stonden er maar twee microfoons en moest je je langs de mensen wringen om een microfoon te kunnen bereiken, maar op de tweede avond ging dat met maar liefst vier microfoons een stuk beter.

Op de eerste avond kon je als partij in grote lijnen je visie op de begroting kwijt en tevens aandachtspunten meegeven. Voor sommige fracties was het blijkbaar een goede gelegenheid om de verkiezingscampagne te starten, maar over het algemeen waren het wel interessante betogen. De VVD maakte allerlei interessante bochten door aan te geven positief te willen beginnen, maar er is niets om te oogsten en er zijn veel zorgen. Volgens mij is er toch echt heel wat bereikt en iets daarvan klonk bij hen ook door in de bijdragen. Uiteindelijk werd door de VVD verrassend wel ingestemd met de begroting.

GroenLinks had een mooie metafoor: “Deze week is het herdacht dat 20 jaar geleden de muur van Berlijn is gevallen. Ondertussen groeien er in de hoofden van veel mensen een ander soort muren: muren tussen moslims en niet-moslims, tussen allochtonen en autochtonen, muren tussen wij en zij. (..) Juist nu moeten we blijven zoeken naar ontmoeting en verbinding. Zodat we ook de muren in onze hoofden kunnen slechten.”

Onze fractievoorzitter Gerard Schotanus voerde deze avond namens de ChristenUnie het woord en had zijn bijdrage ingedeeld op basis van 10 punten goed nieuws en 10 punten actueel nieuws.

Bij het goede nieuws kwam onder andere aan de orde:
- Begroting voor 2010 is positief
- Veiligheidshuis en inzet van straatcoaches en gezinsmanagers
- Ouderenadviseur
- Bouwen van woningen heeft een duidelijke impuls gekregen
- Bolwerk gaat van start

Bij het actuele nieuws kwam o.a. aan de orde;
- Communicatie. De ChristenUnie wil dat de communicatie met de burgers goede aandacht krijgt en pleit voor een evaluatie van de nieuwe service code na één jaar.
- FairTrade. De ChristenUnie wil zich hard maken voor meer eerlijke producten en meer kennis over eerlijke handel in Gouda en vraagt het college zich in te zetten om tot een FairTradegemeente te komen.
- Veiligheid. We hebben vooral aandacht gevraagd voor aanpak van overlast en geweld door jongeren en we pleiten voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij relaties worden gelegd met welzijn,sport, woningbouw en integratie.
- Schuldhulpverlening. De vele maanden wachttijd voor de schuldhulpverlening zijn onacceptabel. De wethouder verwacht eind dit jaar resultaten van een extern onderzoek. De ChristenUnie wil in januari dit rapport in de raad op de agenda hebben, met een uitgewerkt plan voor de korte termijn en structurele oplossing.

Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor Gouda millenniumgemeente. We hebben al enige tijd enkele borden daarvoor en die zijn nu uit het stof bij de afdeling communicatie gehaald. Gerard Schotanus overhandigde de voorzitter van de raad een bord en gaf aan dat hij daarbij vanuit gaat dat dit bord opgehangen wordt onder het bordje Gouda aan een van de toegangswegen.

Voordat we op de tweede avond begonnen met de begrotingsbehandeling, namen we eerst nog afscheid van Fred de Wit (SGP). De raad vindt het bijzonder jammer dat hij om gezondheidsredenen moet stoppen en er is hem door de burgemeester veel lof toegezwaaid. Hij zei o.a. dat Fred de gave heeft om verrassend uit de hoek te komen. Hij is toegewijd en heeft een luisterend oor voor de burgers. In zijn laatste bijdrage merkte Fred op: “Een mens is pas echt groot op zijn knieën.”
Rien Hoek werd vervolgens in zijn plaats als raadslid geïnstalleerd.

De tweede avond was er volop gelegenheid om op de reactie van het college en de fracties te reageren en doordat we nu met vier interruptie microfoons werkten werd het voor het eerst in de Goudse raad een levendig debat. Vooral de bijdrage van SP werd voortdurend geïnterrumpeerd, waardoor Hans-Daniel van Alphen meer dan een half uur aan het woord was. Dat kwam o.a. door zijn prikkelende uiteenzetting over zijn stokpaardje: segregatie. Ook maakte hij “heftige” opmerkingen: “Als je werk in de Raad je enige baan is, dan sta je buiten de samenleving” (n.a.v. zijn betoog om als raadsleden een gedeelte van de raadsvergoeding in te leveren. Laura Werger (VVD) kreeg van zijn insteek zelfs vlekken….) en “Het maakt niet uit wat ik zeg, u maakt toch uw eigen verhaal en u bent druk met twitteren en uw website’ (tegen Michel Klijmij van GL).

Het onderwerp twitteren werd door Wim Hillenaar (CDA) nadrukkelijk aan de orde gesteld. Hij gaf geen waarde oordeel maar las wel enkele berichtjes voor. Duidelijk was dat het irritatie opwekt als tijdens een bijdrage enkele raadsleden steeds aan het twitteren zijn en er ook beledigende of ondoordachte berichtjes worden verzonden. Zelf twitter ik overigens ook, al probeer ik het altijd wel leuk te houden. Het presidium hoeft niet met regels te komen (zoals voor webloggen destijds), want dat is niet de oplossing. De twitteraars zullen zich nu echt wel wat gaan matigen.

Al met al waren het intensieve dagen, maar het publiek en ik hebben ons – zeker op de 2e avond - geen moment verveeld!

woensdag 11 november 2009

"Gemeenteraad vergadert op zondag"


Het AD Gouda opent vandaag met een artikel over de aanleg van rotondes in de wijk Goverwelle. Daarbij wordt vermeld: "Afgelopen zondag dwong de gemeenteraad de wethouder af te zien van het opknappen van de kruispunten en ze te vervangen door rotondes."

Ik moest even glimlachen. De afgelopen weken is de zondag(srust) diverse malen in het (landelijke) nieuws geweest en dat hield de journalist blijkbaar ook nogal bezig.
Wees gerust, de raad in Gouda vergadert gewoon op woensdag en zal dat ook blijven doen.
De zondag is in Gouda gelukkig nog meestal een echte rust(ige) dag.

Deze week is het een drukke week met de Programmabegroting 2010 - 2013 op de agenda. Gisteren zijn we nog even grondig door onze bijdrage voor vandaag heen gelopen.
De Raad gaat het zowel vandaag als morgen uitgebreid over deze begroting hebben.
Op zichzelf wel opvallend, aangezien je in deze fase niet veel meer kunt meegeven aan het college. Dat kan je veel beter doen bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
Daarnaast is het met de huidige economische crisis zaak om het huishoudboekje goed in de gaten te houden en is het "not done" om met allemaal wensenlijstjes te komen die extra investeringen vragen.

Afgelopen zaterdag was ik trouwens jarig en het onderwerp "hondenpoep" kwam daar nog even nadrukkelijk aan de orde. Ik kreeg van vrienden die tot voor kort ook een eigen hond hadden een bolus in de vorm van een ..... en daarbij een kaartje met de volgende wens: "een welriekend jaar gewenst!" Ze waren het overigens eens met mijn verhaal op de weblog, maar pleitten wel voor meer afvalbakken. Punt van aandacht.

donderdag 5 november 2009

Gouda hecht veel waarde aan privacy van haar bewoners – VVD lonkt naar China


Woensdagavond startte ik met het vervullen van de rol van gastheer van de Raad. We hebben deze avond maar liefst 23 geïnteresseerde burgers die als gast aanwezig zijn. Samen met de collega’s Laura Werger en Ria Caljouw maken we de gasten wat wegwijs in de “geheimen” van het raadswerk.

De Raadsbijeenkomst begon met een korte presentatie van de nieuwe servicecode van de gemeente Gouda, waarbij ons werd verteld dat de gemeente garandeert dat een beller binnen 30 seconden iemand aan de lijn krijgt.

Er worden bij die servicecode zeven concrete kwaliteitsnormen gehanteerd, zoals:
1. Wij helpen u deskundig en vriendelijk. Professioneel en integer handelen staat hierbij voorop
2. Besluiten nemen wij zorgvuldig en weloverwogen
3. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Het volgende onderwerp is de Nota Vrijwilligersbeleid 2009-2012
De ChristenUnie mag het onderwerp aftrappen. Anke Huisman vindt het jammer dat deze nota 2 jaar op zich heeft laten wachten, zeker gelet op het uiteindelijke resultaat. Ze mist ook de mantelzorg in deze nota en wil dat er voortgang wordt gemaakt. Op de website van de ChristenUnie Gouda staat over enkele dagen haar bijdrage.

De SP had weer een aardige, humoristische bijdrage en gaf aan dat ze meer hadden verwacht over de rechten van vrijwilligers. “Moeten we denken aan lekker eten in de St.-Janskerk (vrijwilligersbuffet, tk)?”

Raadsdebat Nota Sportaccommodaties
In plaats van een echt debat lepelden diverse fracties bij dit agendapunt hun wensen- en vragenlijstjes op. Debatteren blijft in de raad van Gouda een lastig te realiseren iets.

Gouda’s 50+ Partij wil de bouw van het nieuwe zwembad uitstellen totdat er economisch betere tijden aanbreken. De vraag is natuurlijk of de bouwkosten dan niet een stuk hoger zullen zijn en er dan een nog kleiner bad komt.
De ChristenUnie is akkoord met de nota, al heeft ze overwogen over kostendekkendheid tarieven een debat op te zetten. Er is echter meer focus op uitvoering gekomen. Anke Huisman geeft verder o.a. aan dat onze fractie graag meer ambitie wil zien.

Uitsmijter van de avond is de bespreking van het Krediet Bolwerk.
Vorige week is tijdens een besloten bijeenkomst heel helder het financiële plaatje uiteengezet en op deze avond werd om instemming gevraagd voor de overeenkomst met Bontenbal.

Onze fractie vindt de plannen geweldig. We willen op het Bolwerk graag een bruisend mierennest en geen zwart gaat, zoals collega Gerard Schotanus, opmerkte. We hadden aanvankelijk gehoopt dat dit jaar bij Kaarsjesavond de eerste hotelgasten er zouden kunnen overnachten, maar we zijn blij dat nu op 18 december a.s. de eerste paal zal worden geslagen.

De VVD vertolkte gisteren bij monde van fractievoorzitter Laura Werger een zeer opmerkelijke rol. Enige tijd geleden werd het college door deze partij nog aangespoord om meer daadkracht te laten zien rond het Bolwerk en nu we van start kunnen gaan, ziet de VVD opeens grote financiële risico’s en komt Laura met een nieuw idee om ons licht eens op te steken bij een groep Chinese investeerders. Onze fractie heeft totaal geen behoefte aan een nader onderzoek naar deze mogelijkheid en ik vind het ook een uiterst merkwaardige actie. Na heel veel inspanning vanuit het college ligt er nu een gedegen opzet en een goede overeenkomst en dan komt de VVD met een vaag alternatief en weinig beargumenteerde bezwaren.
De meerderheid van de Raad is blij en zal instemmen met de overeenkomst. Over een niet al te lange tijd hebben we straks bij het Bolwerk een prachtige parkeergarage en het al zo lang gewenste hotel. Niet met de naam "Chinese muur", maar wellicht "Gouda's Glorie".

vrijdag 30 oktober 2009

Overlast hondenpoep wordt niet goed aangepakt!


Hondenpoep is voor de Goudse burgers al jaren een bron van grote ergernis.

Ofschoon het voor de ChristenUnie niet het meest geliefde onderwerp is, hebben we de laatste jaren vanwege die grote ergenis, toch diverse malen aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Overlast door hondenpoep blijkt voor velen zelfs een groter probleem dan bijvoorbeeld rondhangende jeugd en parkeeroverlast.

Kijken we namelijk naar de Veiligheidsmonitor (!) 2009, dan staat bij sociale overlast in de wijken Achterwillens, Kort Haarlem, en Korte Akkeren hondenpoep op nr. 1, in de wijken Bloemendaal, Gouda Noord en Goverwelle staat het item op nr. 2
In de wijken Binnenstad en Plaswijck is het probleem minder groot en staat dit onderwerp op nr. 4

Jaren geleden heeft de gemeente al eens een hondenbeleid op papier gezet en daarbij een heel heldere basisregel opgesteld (APV 2.4.18):
Hondenpoep mag nergens achtergelaten worden. Hondenbezitters moeten de hondenpoep zelf opruimen.

Voordeel van deze basisregel is dat je het de handhavers het mogelijk maakt om te handhaven en bewoners maak je het mogelijk om elkaar aan te spreken op fout gedrag.

Ondanks al deze mooie woorden is het in de praktijk blijkbaar lastig om de burgers zover te krijgen zich aan de regels te houden. Eén van de oorzaken is ongetwijfeld dat het niet meevalt om iemand op heterdaad te betrappen, maar ook speelt m.i. mee dat er gewoon weinig actief wordt ingezet op handhaving.

Het college heeft blijkbaar nu ook ingezien dat er aanvullends iets moet gaan gebeuren en er komt een uitbreiding op de APV, waarin komt te staan dat men verplicht is om een opruimmiddel bij zich te hebben.

Ofschoon ik deze extra maatregel toejuich, betwijfel ik of het echt gaat helpen. Mensen zorgen straks dat ze standaard een zakje o.i.d. bij zich hebben en dan is er – zolang ze niet op heterdaad worden betrapt – niets aan de hand.
Om echt een gedragsverandering teweeg te brengen zullen er hoge boetes moeten gaan gelden en meer moeten worden ingezet op het op heterdaad betrappen. Dat zou eenvoudig kunnen door het in beeld brengen van de grootste overlastgebieden en daar intensiever gaan handhaven.

dinsdag 27 oktober 2009

Veiligheidsbeleid in Gouda: Grenzen stellen en perspectief bieden


Aan de fracties is twee weken geleden gevraagd om input te leveren voor de update van de visie op het Integraal Veiligheidsbeleid. De ChristenUnie is blij dat er een aantal concrete stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren en dat bepaalde vormen van criminaliteit drastisch zijn teruggedrongen. Gouda is met het integraal veiligheidsbeleid goed op weg! We vinden het ook positief dat veel Gouwenaars graag in onze stad wonen en nooit meer weg willen. Er ligt dus een goede basis!

Als uitgangspunt hanteerden we vooral het COT rapport dat het veiligheidsbeleid in Gouda heeft geëvalueerd. Niet alles is ons daarbij duidelijk. Zo wordt geadviseerd dat de gemeente meer de regierol moet vervullen. Graag willen wij van het college weten op welke wijze ze hieraan invulling gaat geven. Verder zijn we ook benieuwd hoe het college de overleg cultuur gaat doorbreken. Er moet meer focus op daadwerkelijke activiteiten komen. Wat is de rol van de straatcoaches? Zijn ze verlengstuk van de politie of hebben ze (deels) een eigen verantwoordelijkheid?

Daarnaast hebben we het college ook een aantal aanbevelingen meegegeven, dat zijn o.a.:

Preventie is het sleutelwoord bij het landelijke veiligheidsbeleid en lokaal zal hier ook veel energie in moeten worden gestoken. Speerpunt daarbij is wat onze fractie betreft de groep 12- minners. De “instroom” van nieuwe criminelen moet zoveel mogelijk worden stopgezet.

Jeugdcriminaliteit en (huiselijk) geweld dient prioriteit te blijven krijgen.

 Onderzoek de komende jaren grondig de achtergronden van het criminele gedrag van Nederlands-Marokkaanse jongeren. De meeste jongeren gaan volgens de daderprofielen gewoon naar school of hebben werk en voldoen daardoor niet aan het criminaliteitsbevorderend profiel. Er spelen andere criminaliteitsveroorzakende omstandigheden en het is nodig dat we daar achter komen en ons beleid er vervolgens op inrichten.

 Het Veiligheidshuis is een goede basis voor een meer effectieve aanpak op het gebied van veiligheid.
Wel is een heldere taakstelling voor de verschillende partijen noodzakelijk en de overlegdrukte mag zeker niet toenemen. Inzet zal moeten zijn dat er meer praktische inzet komt en minder overleg. De gemeente heeft daarbij nadrukkelijk een regierol!

 De gezinsmanager en straatcoaches zijn nu actief in Gouda, maar hun doelstellingen zijn ons onvoldoende bekend. Er dient aan hun inzet meetbare doelstellingen te worden gekoppeld, zodat we jaarlijks de effectiviteit van deze inzet kunnen vaststellen.

Wijkaanpak moet centraal blijven staan in veiligheidsbeleid

 De Goudse stadsregels maakte het onderwerp veiligheid tot iets gemeenschappelijks en had niet alleen de focus op Gouda Oost. Haal ze weer – in geactualiseerde vorm - uit het stof.

Veiligheidsgevoel heeft veel te maken met communicatie. Hier schort het nog aan. Het college zal hier in de komende periode meer beleidsmatig invulling aan moeten geven. Zorg voor goede terugkoppelingen vanuit politie en Meldpunt Openbaar Gebied als een burger aangifte of een melding doet. Er is namelijk een afnemende bereidwilligheid om te melden (“het helpt toch niet” of “er wordt toch niets mee gedaan). Vertrouwen in de politie is cruciaal!
Communiceer op wijkniveau wat de resultaten zijn en investeer in de wijkaanpak.

 Om het veiligheidsgevoel te bevorderen doen we ook een concrete aanvullende suggestie:
Creëer een vaste klankbordgroep van pakweg 30-50 van gewonen burgers, die nog niet actief zijn in een wijkteam. Roep deze klankbordgroep elke twee maanden bij elkaar. Doelstelling is een interactieve groep waar zowel vanuit de burgers als de lokale overheid informatie gehaald en gebracht kan worden. Zo’n klankbord geeft zowel de burger als de lokale overheid de mogelijkheid om zo goed mogelijk bezig te zijn met veiligheidsbeleid.

Résumerend: we zijn goed op weg, maar er moet gas bijgegeven worden!

woensdag 21 oktober 2009

Mooie foto van Gouda

Stichting Atlas voor Gemeenten heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de stad Gouda. Het rapport dat is gemaakt draagt de naam Stadsfoto Gouda. De Stadsfoto is Gouda cadeau gedaan door het ministerie van Volkshuisvesting, vanwege de gebeurtenissen vorig jaar in Oosterwei.

Zelf beschik ik helaas (nog) niet over de informatie uit dit rapport, maar het AD schrijft vandaag het een en ander over dit rapport en dat is bepaald positief:

"Gouda is een prachtige stad om in te wonen, er is volop werk en de historische binnenstad en de grachten zijn een pré. Dat geldt eveneens voor het winkelaanbod en grote steden in de buurt. Met Gouda is dus niet zoveel mis. Slechts de overlast van vooral Marokkaanse jongeren doet afbreuk aan dat positieve beeld."

Gouda wordt als een prima woon- en werkstad neergezet en telt relatief veel hoogopgeleide inwoners. De problemen in Gouda zijn voor een groot deel gerelasteerd aan een groep jongeren tussen de 10 en 19 jaar oud, veelal van Marokkaanse afkomst. De groep kenmerkt zich door hoger percentage jeugdwerkloosheid en het is bij hen ook langduriger.

Ik heb met veel interesse en herkenning het artikel in het AD over de Stadsfoto Gouda gelezen, omdat het rapport precies de spagaat van Gouda aangeeft: we zijn op zichzelf een prima stad om in te wonen, de meesten inwoners willen hier graag blijven, maar we hebben daarnaast behoorlijk veel last van een groep jongeren.


De uitdaging zal zijn om de komende jaren het positieve vast te houden en verder uit te bouwen en tegelijkertijd de jeugdoverlast en de (jeugd)werkloosheid goed aan te pakken.
Dat is een flinke klus, maar we zijn, zoals ik meerdere malen heb geschreven, op de goede weg.

Ik ben blij dat ik sinds deze week deel mag uitmaken van het onlangs opgerichte landelijke Veiligheidsberaad van de ChristenUnie. Binnen dit beraad gaan we ons met een aantal thema's bezighouden en we starten met de situatie in de wijken. Daarbij gaan we o.a. kijken hoe de aanpak in verschillende steden als Rotterdan, Ede en Gouda vorm wordt gegeven.
Mijn verwachting is dat ik de komende maanden handvatten meekrijg die het veiligheidsbeleid in Gouda ten goede zullen komen.

De uitdaging zal zijn om de komende periode het veiligheidsbeleid zodanig vorm te geven dat de burger het vertrouwen krijgt (of behoudt) dat onze stad steeds veiliger wordt en ook bereid is een ambassadeur van onze stad te zijn. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat er vanuit de gemeente goed wordt gecommuniceerd en door de politie alert wordt omgegaan met meldingen.

Wordt vervolgd!

vrijdag 16 oktober 2009

“Gouda slecht voor blinden”

Deze week stond veiligheid behoorlijk centraal voor de gemeenteraad in Gouda.

Afgelopen zaterdag was het één van de onderwerpen bij Rondje Gouda. Dit programma dat een beetje lijkt op het Lagerhuis debat was in een nieuw jasje gestoken met de bedoeling om meer met elkaar te kunnen debatteren. De opzet lukte maar gedeeltelijk, omdat we bij veiligheid als raadslid maar eenmaal iets naar voren konden brengen. Dan krijg je dus geen debat. Maar goed, oordeelt u zelf.
Donderdag was het de Dag van de Witte Stok. Deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor visueel gehandicapten. Een testteam van blindeninstituut Bartimeus heeft een lijst met bevindingen overhandigd aan wethouder Suijker. Hieruit kwam naar voren dat de omgeving van het station en het centrum slecht toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Obstakels als palen, fietsen, ontbreken van ribbeltegels zijn dingen die men tegenkwam. Dit alles was voor het AD aanleiding om "Stad slecht voor blinden" als kop van het artikel te gebruiken.

Bij dit onderwerp ging het ook om veiligheid, maar dan in andere zin. Overigens vond ik de uitslag nogal opmerkelijk, aangezien in januari 2007 werd bekend gemaakt dat Gouda de meest toegankelijke stad voor visueel gehandicapten en hun geleidehonden is. Gelukkig gaat de wethouder kijken of de situatie kan worden verbeterd, dan zijn we straks wellicht kampioen in twee categorieën.


Dan was ook Burgernet nog in het nieuws. In Gouda hebben we een succesvolle pilot achter de rug en tot mijn blijdschap heeft minister Ter Horst besloten dat de komende twee jaar in minimaal 50 gemeenten, waaronder Gouda, Burgernet moet worden ingevoerd. Burgernet vind ik van groot belang, want hiermee betrek op je heel directe manier de burgers bij veiligheid.


Afgelopen woensdag was het weer Raadsdag en ook daar kwam veiligheid direct of indirect aan de orde.

Dat begon met een Presentatie van Fietsersbond die een rapport presenteerde op basis van de Fietsbalans 2007. Conclusie is dat Gouda als compacte stad aantrekkelijk is voor de fiets, maar dat het slecht is gesteld met de veiligheid. Die veiligheid wordt vooral negatief beïnvloed door de intensiteit van het verkeer en de smalle wegen. Het zal nog een flinke opgave worden om in een compacte stad als Gouda veiliger te maken voor fietsers. Vanuit de SP kwam nog een mooie opmerking: "De binnenstad van Gouda is perfect om te fietsen, alleen jammer dat er auto’s rijden."

Bij het Bestemmingsplan Bloemendaal was de voorzitter van wijkteam Bloemendaal, Monique Muijselaar, inspreker. Ze hield opnieuw een betoog over het Sociaal Pension, dat in haar ogen er echt niet hoort op deze plek en weer voor de nodige overlast zorgt. De ChristenUnie vindt dat de problematiek niets te maken heeft met het aanvaarden van het bestemmingsplan, maar heeft wel, evenals diverse andere fracties, aan de wethouder gevraagd om te onderzoeken wat er nu allemaal gaande is en de Raad daarover te rapporteren.

Op 15 oktober hadden we tenslotte een avond over het Integraal Veiligheidsbeleid.
Op deze avond kwam het Rapport "Welbeschouwd" aan de orde. Dit is een evaluatierapport over het veiligheidsbeleid in Gouda. Naast raadsleden, waren er ook "partners" uitgenodigd die een rol hebben in het veiligheidsbeleid, zoals Bureau Halt, Jeugdhulp, politie, woningbouwcorporaties, politie enz.
Er kwamen wel wat interessante punten aan de orde, die kunnen dienen als input voor het nieuwe beleidsplan dat dit jaar wordt gemaakt, maar er was veel te weinig gelegenheid om echt met elkaar in gesprek te gaan. Erg jammer, omdat het een uniek moment was. We zullen in de toekomst dit vaker moeten doen, maar dan meer interactief. Want met elkaar krijg je een hoop goede ideeën om de veiligheid in Gouda verder te verbeteren, want er is nog een hoop werk te verrichten op dit terrein.

zaterdag 10 oktober 2009

“Gouda wil Waddinxveen annexeren”Deze week was weer een afwisselende en boeiende week op politiek gebied.

Dinsdagavond hebben we met een flinke groep hard gewerkt aan de teksten voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Het blijft een uitdaging om een compact programma te schrijven, maar toch geen essentiële zaken te missen.

Woensdag was het weer raadsdag en ik had de indruk dat er voor mij weinig spektakel zou zijn. Heel veel onderwerpen op de agenda, waar niet zoveel over te zeggen viel en soms ook heel technische stukken.
Maar de avond liep totaal anders dan verwacht. Ik begon met het Convenant bestuurlijke samenwerking Waddinxveen-Gouda. Dit convenant bevat vooral een voorstel tot procesaanpak over de periode september 2009 – mei 2011. Een zorgvuldig proces, dat rekening houdt met de belangen en gevoeligheden van beide plaatsen. Feitelijk werd alleen onze instemming gevraagd voor dit proces, maar diverse fracties maakten er een heel inhoudelijke bijdrage van. Met name de SP maakte het wel heel erg bont door Gouda te betichten van annexatie wensen. Er werd zelfs gesuggereerd dat Gouda Waddinxveen wil verslinden.
De ChristenUnie is tevreden over het voorgestelde proces en ik heb de metafoor van een vrijgezellen party gebruikt, waar Gouda heel wat partners op het oog had, die Gouda echter niet als partner zagen zitten. Uiteindelijk, na even wachten aan de zijlijn, heeft ze alsnog Waddinxveen als partner gevonden. Nu is het verkeringstijd en kan er op zorgvuldige wijze worden onderzocht of er een vorm van niet vrijblijvende samenwerking mogelijk is.

De samenwerking biedt een beknelde stad als Gouda, maar ook Waddinxveen, absoluut kansen en inzet zal zijn om als gelijkwaardige partners dit proces met elkaar in te gaan.

Een ander onderwerp dat onverwacht boeiend werd was het Bestemmingsplan Goverwelle. Het gaat om een actualisatie van een bestemmingsplan en onze fractie had net als de meeste andere fracties slechts kleine opmerkingen of vragen. Er was echter een burger die specifiek aandacht vroeg voor zijn schuurtje aan de zijkant van een kwadrantwoning (Corssenpolderstraat).
Hier was sprake van een bestaande bouwvergunning, maar het schuurtje was inmiddels gesloopt en de bewoner wil een nieuwe schuur bouwen, maar dan 3 meter meer naar achteren, om overlast van op het dak klimmende kinderen te verminderen.
Juridisch is er nu sprake van een nieuwe situatie met mogelijk precedentwerking en dus was dit verzoek afgewezen.
Leuk was dat een broer van de bewoner enkele foto’s op zijn laptop bij zich had en wij om de laptop heen staand ons een beeld vormden over de situatie. Politiek zo dichtbij de burger had ik nog niet eerder meegemaakt. Uiteindelijk hebben we in meerderheid aan de wethouder gevraagd om naar een oplossing te zoeken, zodat deze bewoner toch zijn schuurtje op de gewenste plek kan bouwen.

Al met al was het toch nog een boeiende avond en heb ik als “toetje” nog het laatste stuk van het Raadsdebat over de notitie Parkeren bijgewoond, waar collega Gerard Schotanus zich voor heeft ingezet. Het hoge – vaste - tarief in het centrum is van de baan en wordt vervangen door een nog nader vast te stellen uurtarief. De ondernemers waren bepaald niet tevreden over het proces, aangezien ze in een veel eerder stadium erbij betrokken hadden willen worden. Hogere tarieven zullen naar hun mening kunnen leiden tot minder winkelpubliek, terwijl we die juist in deze tijd keihard nodig hebben.
De wethouder heeft de handschoen opgepakt en volgende week vindt er een bespreking met de ondernemers plaats, zodat ze naar verwachting wel weer op één lijn met elkaar zullen komen.

Vanmiddag ga ik naar een opname van TV Gouwestad, waarbij het o.a. over veiligheid zal gaan.

woensdag 7 oktober 2009

"Roermond vreest tweede Gouda"


Het is weer zover: ergens in Nederland, ditmaal in Roermond, zijn er problemen met Marokaanse raddraaiers en gelijk wordt - in de Telegraaf - weer de vergelijking met Gouda gemaakt.
In Roermond schijnen deze jongeren een wijk te teisteren en politie en justitie vragen inmiddels het publiek om hulp om een einde te maken aan de terreur.

De Telegraaf schrijft: "Afgelopen jaar kwam Gouda op negatieve wijze in het nieuws, toen zelfs een buslijn tijdelijk werd opgeheven na problemen met reljongeren... ..."Het is vijf voor twaalf", zegt VVD-raadslid Bert Achten. "We zijn de grip op het publieke domein aan het verliezen (...), . We stevenen hier af op een nieuw Gouda." (...)
De vergelijking met Gouda dringt zich op omdat een groep Marokkaanse relschoppers vorig jaar in de wijk Oosterwei straffeloos vernielingen kon aanrichten en medeburgers terroriseerde. De politie was er alle gezag kwijtgeraakt."

Diepe zucht.....de werkelijkheid in Gouda wordt wel heel erg geweld aangedaan. Natuurlijk ging in Gouda niet alles zoals we dat met elkaar wilden, maar dat de politie en de lokale overheid alle gezag kwijt was, is volstrekte nonsens en er was ook geen sprake van terroriseren. Het tijdelijk opheffen van de buslijn had daarnaast niet zozeer met reljongeren te maken, maar met een vervelend steekincident!
Overlast was en is er wel, maar daar wordt met veel energie door politie, justitie, gemeente, hulpverlening, wijkteams enz. aan gewerkt en we maken duidelijke stappen.

Misschien is het nuttig als Roermond eens in Gouda komt kijken hoe wij hier met elkaar de problemen aanpakken en als een van weinige gemeenten in Nederland het veiligheidsbeleid vorm geven met duidelijk meetbare doelstellingen! Wellicht kunnen wij overigens van hen ook wat opsteken!

We zullen er blijkbaar ermee moeten leven dat op dit moment Gouda nogal eens wordt genoemd als voorbeeld waar het mis is gegaan, maar het doet geen recht aan wat de werkelijke situatie is en wat er allemaal - onder regie van de gemeente - gebeurt.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5011094/__Roermond_vreest_tweede_Gouda__.html?p=1,1

zaterdag 3 oktober 2009

"Het kwartje is gevallen in Gouda"

Henriette Heuvelman van wijkteam Gouda-Oost geeft de burgemeester het eerste exemplaar van het fotoboekje "Go! K!nderclub"

Deze week was het weer een interessante week voor de Raad.

Afgelopen maandag begon de week voor mij met het voorzitten van een vergadering van de Auditcommissie. We bespraken o.a. de controle aanpak van de nieuwe accountant en diverse plannen.

Woensdag was er een belangrijke raadsvergadering, waarbij veel aandacht was voor de parkeernota en de besluitvorming rond de motie over een 30km zone op de singels. Vanwege een belanrijk overleg op mijn werk was ik helaas verhinderd voor deze vergadering.

Collega Michel Klijmij (GL) heeft een leuk (sfeer) verslag gemaakt en graag attendeer ik u daarop: http://michel.klijmij.net/2009/10/02/nacht-van-de-raad/

Het onderwerp 30 km/h zone op de singels wil ik er nog even uitlichten. Het gaat om een voor veel bewoners lang gekoesterde wens en ook wethouder Harro Janssen (ChristenUnie) is op zichzelf niet tegen het invullen van deze wens. Hij zit echter o.a. wel vast aan bepaalde noodzakelijke aanpassingen en wil de aanpassing ook (voorlopig) beperken tot de Kattensingel.

De Raad ging uiteindelijk in op zijn voorstel om bepaalde processtappen te maken:
1. De ambtelijke organisatie stelt een verkeersbesluit op en de politie geeft daarbij een advies.
2. De Raad geeft dan nogmaals aan of ze kiest voor 3o km/h voor de Kattensingel.
3. De wethouder wil dan samen met anderen kijken hoe de herinrichting op een goede wijze kan plaatsvinden en er zullen gelden moeten worden vrijgemaakt.

Vrijdag 2 oktober was de Dag van de Wijken

Dit jaar is er enorm veel geïnvesteerd door mensen van de gemeente en wijkbewoners om een wijkanalyse en wijkvisie tot stand te brengen. Daarnaast zijn wijkteams met bewoners actief om allerlei zaken in de wijken aan te pakken en te verbeteren. Op deze dag konden we als raadsleden met eigen ogen zien hoe het er voor staat in de wijken en welke aandachtspunten er zijn. Ieder raadslid kon twee wijken bezoeken. Zelf heb ik me beperkt tot het bezoeken van de wijk Bloemendaal. Tussen de middag werden we o.l.v. fractiegenoot Anke Huisman bijgepraat door wethouder Arnout Menkveld, die blijk gaf behoorlijk bijbelvast te zijn. Hij gaf de aanwezigen de mooie leus mee: "Leefbaarheid zij met u!"

Tijdens lunch tijd werden we ook op de hoogte gesteld van de stand van zaken in Goverwelle en Gouda-Noord. Daarnaast gaf Henriette Heuvelman een fotoboekje aan de burgemeester over activiteiten in de wijk Gouda-Oost en vertelde ze wat over de ontwikkelingen en activiteiten in haar wijk. Ze typeert de wijk als een wijk die steeds gezelliger wordt! Veel politici hebben de wijk dit jaar bezocht en Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA, had opgemerkt: "Het kwartje is gevallen in Gouda.".
Volgens mij was dat al jaren zo, maar het is fijn dat landelijke politici dat nu ook onderkennen.

's-Middags ging ik met anderen op ecologisch verantwoorde wijze met paard en wagen door de wijk Bloemendaal. Het wijkteam en de bewoners hadden enorm hun best gedaan om ons een goede indruk te geven van het wel en wee in de wijk.
Hierbij een foto impressie:

Wijkteamvoorzitter Monique Muijselaar heeft er alle vetrouwen in

Wethouder Kastelein mag met bewoners bloembollen in de (harde) grond doen.


Wijkbewoners rond de Columbuslaan vertellen over de recente ophoging in hun buurt.

Collega Mohammed Mohandis (PvdA) op verkiezingstournee

Wijkbewoners rond de Geraniumstraat willen extra speelplekken

Kinderen hielpen ijverig mee om bloembollen in de wijk te planten.