dinsdag 21 maart 2023

Wordt Gouda een groene spookstad?

In
het bestuursakkoord van 2022-2026 van de Gemeente Gouda is opgenomen dat de goede bereikbaarheid en centrale ligging een onbetwistbare kracht van Gouda zijn. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden en goed te ontsluiten, wil het bestuur het Verkeerscirculatieplan (VCP) uitvoeren.

In de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem is het thema bereikbaarheid, met meer ruimte voor fietsers en wandelaars, verder uitgewerkt. Er wordt ingegaan op maatregelen voor een autoluwe Binnenstad. 


Voor het verdelen van de schaarse ruimte in de stad is in de wijkmobiliteitsplannen verder gekeken naar het parkeerbeleid en de parkeervoorzieningen. Voor de uitvoering van de maatregelen in de wijken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande en geplande projecten zoals herinrichtingen die kansen bieden voor meer kwaliteit van de openbare ruimte en het instellen van een Zero Emissiezone Stadslogistiek. De in het VCP opgenomen Actualisatie nota zwaar verkeer (VCP-60) is opgepakt en heeft geleid tot de Nota grote en zware voertuigen.
Het geheel bestaat uit de volgende plannen:

  1. de Nota grote en zware voertuigen
  2. Wijkmobiliteitsplan Binnenstad ( inclusief fietsparkeerplan)
  3. Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren
  4. Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem
Op maandag 20 maart stond de beeldvorming op de agenda. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners en vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties, waaronder de SBG en Gouda Onderneemt, inspreken.


Hieronder volgt onze bijdrage:


Na een zorgvuldige inspraakprocedure, waarbij tijdens meerdere Ateliers betrokken partijen uit de binnenstad inspraak hadden, liggen dan nu o.a. het Wijkmobiliteitsplan Binnenstad en de Nota Grote en Zware Voertuigen voor.

De SBG snapt de ambitie van het college om de mobiliteit in de binnenstad, met name tussen de singels terug te dringen en tevens minder zwaar vrachtverkeer toe te gaan staan.


Adequate 0-meting

 

De SBG vindt het essentieel dat de komende jaren steeds heel goed wordt gemonitord wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn en wil graag helderheid vanuit het college dat maatregelen worden bijgesteld of teruggedraaid als tijdens die evaluaties blijkt dat de gewenste effecten economisch gezien niet verantwoord zijn. 

Om dit proces zorgvuldig te kunnen inrichten dient te worden gestart met een adequate 0-meting. Op dit moment is voor de SBG onvoldoende duidelijk hoe die 0-meting eruitziet en graag willen we een rol bij de inrichting van die 0-meting.

 

Voorts zijn wij blij dat in het VCP SMART doelstellingen zijn geformuleerd. Echter voor een transparante monitoring achten wij het van groot belang dat ook vóóraf wordt bepaald welke stappen zullen worden genomen indien de doelstellingen niet worden gehaald.

Overslagpunt (distributie hub)

Mooi dat het college in haar antwoord op de zienswijzen aangeeft dat voor een verdere beperking op lengte en gewicht voor zwaar verkeer een overslagpunt rand voorwaardelijk is om de binnenstad (economisch) bereikbaar te houden en dat dit als randvoorwaarde in de nota bij dit punt is toegevoegd. We vernemen daarbij wel graag hoe het tijdspad hiervoor eruit ziet.

Kleiweg

We willen t.a.v. de bevoorradingsroute via de Kleiweg nog opmerken dat er voor het uitgaand verkeer aanvullende maatregelen nodig zijn om duidelijk te maken dat de Kleiweg niet mag worden gebruikt. We verzoeken u in overleg met de stakeholders hier invulling aan te geven. In hoeverre is daarnaast in de vroege ochtenduren – tussen bijvoorbeeld 5 en 7 uur - het verlaten van de binnenstad via de Kleiwegbrug rechtdoor via de tunnel een optie?

Dynamisch parkeerverwijssysteem

De gemeente gaat ervan uit dat het huidige aanbod van parkeervoorzieningen vooralsnog voldoende is, tegelijkertijd wordt een deel nu in ieder geval tijdelijk opgeheven – we hebben hierover met Gouda Onderneemt een brief naar het college gestuurd - en wordt de bestaande capaciteit niet efficiënt benut. 

Het dynamisch parkeerverwijssysteem (PRIS) is in onze ogen een belangrijke voorwaarde om het efficiënt benutten van de beschikbare voorzieningen te realiseren. Dit is ook conform de beoogde basismaatregelen en wordt ook als nuttig middel gezien bij het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen langs de grachten.

Toegankelijkheid van de binnenstad

 

Met betrekking tot maatregelen rond de toegankelijkheid van de binnenstad blijft de SBG van mening dat de beperkende maatregelen moeten focussen op het gebied tussen de zakpalen. Daarbuiten geeft het door noodzakelijke ontheffingen veel te veel rompslomp en is in onze ogen het effect maar beperkt en zeer negatief voor o.a. de bereikbaarheid van de ondernemers.


Groene spookstad

 

Voorzitter ik rond af, de mobiliteitsplannen waarop de SBG heeft gereageerd gaan uit van een meer autoluwe binnenstad. Wij hebben daarbij een aantal kritische kanttekeningen geplaatst en spreken de verwachting uit dat de het college zich met de SBG en de andere stakeholders inspant - door evenwichtige en verantwoorde keuzes m.b.t. vergroening en economische belangen -  dat de binnenstad op termijn geen groene spookstad zal worden, maar een levendige, vitale en economische gezonde stad.

 

dinsdag 14 maart 2023

Ga stemmen voor de Provinciale Staten!


Het doet ertoe wie er namens jou in de Staten zit. Je kiest het bestuur van een provincie: Provinciale Staten nemen besluiten over waar betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, hoe we omgaan met de natuur in Gouda of elders, over recreëren, over landschap, hoe we kunnen zorgen dat je goede voorzieningen hebt op een gezonde afstand en ook over het behoud van cultureel erfgoed.

De uitdagingen zijn groot de komende vier jaar. De opwarming van de aarde moet beperkt worden. De natuur moet ruimte krijgen om te herstellen. De waterkwaliteit moet op orde worden gebracht. En tegelijk moeten we zorgen dat iedereen een betaalbare huur- of koopwoning kan vinden en er voldoende ruimte blijft om te werken. De ChristenUnie wil zich de komende vier jaar weer inzetten om vanuit onze missie en visie te werken aan een krachtig provinciaal bestuur van Zuid-Holland.

Kies bewust en met overtuiging voor een partij die oog heeft voor wat echt nodig is! 

Stem op de ChristenUnie op 15 maart!
Voor ChristenUnie Zuid-Holland kan je op mij stemmen.

Meer weten over de standpunt van de ChristenUnie?
Lees dat hier: https://zuidholland.christenunie.nl/verkiezingsprogrammamaandag 6 maart 2023

Actie (binnen)stad Gouda peukenvrij!


Wijkbewoners uit de binnenstad starten een peuken-opruim-actie. 

Enkele bewoners rapen al enige tijd peuken bij de Turfmarkt op en willen dit met een bewustwordingsactie uitbreiden naar de gehele binnenstad. 
Samen met vrijwilligers gaan zij van 18 maart tot 1 april op de zaterdagen en op dinsdag- en donderdagavond peuken rapen. 

Tijdelijke peukenpaal in verband met de bewonersactie
 

Wie om zich heen kijkt, ziet dat er in de straten van het centrum van Gouda veel sigarettenpeuken op straat liggen. Peuken zijn de meest voorkomende vorm van zwerfafval ter wereld en vergaan nooit, met alle vervuilende gevolgen van dien. Daarom hoog tijd om actie te ondernemen vinden enkele buurtbewoners in de Turfmarkt. Eén sigarettenpeuk vervuilt 1000 liter water! Maak Gouda daarom peukenvrij! 


De verzamelde peuken komen in een glazen bak die tijdens de campagne heel zichtbaar te zien zal zijn in de glazen ruimte onder het schavot van het Stadhuis op Markt.

 

Opruimdagen


Samen écht een verschil maken. Daar hopen de initiatiefnemers op. Met als doel een peukvrije binnenstad. Een actie in woorden en daden gesteund door de gemeente Gouda. Op 18 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, wordt het startschot gegeven voor een actie waarbij twee weken lang het centrum wordt opgeruimd. 

Op 18 maart om 10 uur geeft wethouder Michel Klijmij - van der Laan het startschot voor dit mooie initiatief.

Kom ook helpen op een of meerdere momenten van de actie! 

Grijper, handschoenen en vuilniszakken zijn aanwezig!

 

Wanneer peuken rapen?

 

18 maart 10:00 uur is de opening. Kun je dan niet? 

Ze rapen ook op zaterdag 25 maart en 1 april om 10:00 uur. 

En op de dinsdag- en donderdagavonden 21, 23, 28 en 31 maart om 19:00 uur

Locatie: hoek Turfmarkt/Kleiweg