donderdag 30 april 2020

Gouda wil onder voorwaarden vluchtelingenkinderen opvangenIn maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66, PvdA en SP vragen gesteld over mogelijk opvang van vluchtelingenkinderen die op de Griekse eiland onder erbarmelijke omstandigheden verblijven. We willen van het college vernemen in hoeverre Gouda bereid is een aantal van deze kinderen op te vangen.
Situatie op de Griekse eilanden

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners.

De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. 

Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen. In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. In o.a. Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang.

Reactie college Gemeente Gouda

Hierbij de reactie van het college:

1.     Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? 

Het college van BenW is zich bewust van de slechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en deelt de zorgen over met name de minderjarige kinderen zonder ouders.

2.     Deelt het college de mening van de ChristenUnie, dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria? 

Het college voelt zich in het algemeen verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en wil vanuit dat standpunt meedenken over steunen van projecten waarin kwetsbare groepen gesteund worden.

3.     In hoeverre is het college bereid zich in navolging van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Zwolle en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de “coalition of the willing” om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het Rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen? 

Het college staat welwillend tegenover aansluiting bij de ´coalition of the willing´, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan:
·       De formele procedures zoals asielaanvraag e.d. goed te regelen is,
·       Het college de praktische opvang en de maatschappelijke begeleiding kan realiseren en psychische ondersteuning verzekerd is,
·       De extra opvang van vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden kan naast de reguliere taakstelling, mits het rijk extra middelen ter beschikking stelt. 

    Als aan bovenbeschreven voorwaarden voldaan kan worden, zal Gouda het Rijk verzoeken extra middelen ter beschikking te stellen.

4.     In hoeverre is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (grote en middelgrote) gemeenten te overtuigen zich bij deze coalitie te voegen?

Het college wil zich inzetten voor verder uitbouw van de ´coalition of the willing´ als er duidelijkheid is over de in 3 genoemde punten.

We zijn blij dat de Gemeente Gouda een positief signaal afgeeft en zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen vanuit politiek Den Haag. Daar zullen nu eerst concrete stappen moeten worden gezet om deze kinderen een betere toekomst te kunnen gaan geven.

maandag 27 april 2020

Moskeeën blijven dicht tijdens ramadanOp 24 april is weer een memo naar buiten gebracht met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn weer een aantal nieuwe ontwikkelingen!

Algemeen

Op dinsdag 21 april jl. kondigde premier Rutte aan dat het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

De meeste maatregelen zoals handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden, zijn verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

Evenementen zijn tot 1 september afgelast, zo ook Koningsdag. Er wordt opgeroepen om vooral thuis te blijven en activiteiten online te organiseren of te volgen. 

In Gouda wordt door Mass Events daar invulling aan gegeven door op kleinschalige manier online activiteiten voor te bereiden die tijdens Koningsdag te volgen zijn via lokale radio en enkele online platforms.

  
Handhaving

Rustig beeld
Het algemene beeld is rustig, de meeste inwoners en ondernemers houden zich ondanks het mooie weer vrijwillig aan de maatregelen. Ook jongeren doen dat. Bij hoge uitzondering geven mensen nog aan dat het overdreven is. Al met al zien we dat de 1,5 meter samenleving wat meer de nieuwe werkelijkheid wordt. Als mensen te dicht bij elkaar komen, is dat veelal onbewust gedrag. 

Zowel Stadstoezicht als politie handhaven op situaties waarin mensen toch te dicht bij elkaar blijven. De handhavers van Stadstoezicht blijven actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. 

De mensen van de Omgevingsdienst Midden Holland ondersteunen hen hierbij. Dagelijks vinden er rondes plaats bij winkels, speelplekken, parken en “hangplekken”. Op plekken waar veel drukte was controleren de handhavers dezelfde dag nog een keer. 

Boetes
Afgelopen week zijn vijf boetes uitgedeeld. Het standaard boetebedrag bij deze overtredingen bedraagt EUR 390,-. Voor minderjarigen geldt een standaard boetebedrag van EUR 95,-. Ten aanzien van minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar wordt in eerste instantie waarschuwend opgetreden. 

Het opleggen van de boete gaat via een OM strafbeschikking, hetgeen los van de geldboete leidt tot een zgn. ‘aantekening op de justitiële communicatie’ van de betreffende persoon. In de regel zal de aantekening van een enkele overtreding op de justitiële documentatie niet leiden tot het weigeren van een verklaring omtrent het gedrag.

Nieuwe richtlijnen
De nieuwe richtlijnen van de overheid hebben voor wat betreft de versoepeling van mogelijkheden voor jeugd om te gaan sporten een directe relatie met het gebruik van de openbare ruimte. De impact van deze nieuwe richtlijnen wordt momenteel onderzocht. De gemeente hoopt medio deze week (ondersteund vanuit de Veiligheidsregio) over een duidelijk en handhaafbaar protocol te beschikken.  

Op aangeven van de regio werden ook voor het afgelopen weekend de parkeerplaatsen bij de Goudse Hout afgezet. 

Ramadan

Speciale aandacht gaat uit naar de ramadan, die dit jaar in een bijzondere situatie plaatsvindt door het coronavirus. 
Het afgelopen weekend was het eerste weekend van de ramadan. Vooraf hebben gemeente, politie, jongerenwerk en de moskeeën veel geïnvesteerd in het ordentelijk laten verlopen van de ramadan. De hotspots zijn in kaart gebracht en diverse scenario’s zijn ontwikkeld. 

De besturen van de moskeeën in Gouda volgen het landelijke beleid om gesloten te blijven tijdens de ramadan. In overleg met de moskeeën wordt vanuit de gemeente een brief verstuurd naar de moslimgemeenschap in Gouda. In deze brief wordt onder andere gewezen op het belang van thuisblijven binnen het eigen gezin en het elkaar niet opzoeken op straat na etenstijd. Dat geldt voor jong en oud. Ouders worden hierbij gewezen op hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen. 

Het Jongerenwerk en de moskee organiseren samen online
activiteiten in de late avond. Deze activiteiten geven
enerzijds een vorm van vrije tijdbesteding en anderzijds
bieden ze de mogelijkheid om in contact te blijven met
jongeren. 

Verder is er toezicht op straat, ook in de late avonduren, om
samenkomsten op straat tegen te gaan. Tenslotte hebben in
een aantal wijken personen uit de moslimgemeenschap
aangegeven in de late avond en nacht rondes te lopen
op straat (binnen de RIVM richtlijnen) om mensen aan te
spreken op de maatregelen en signalen door te geven aan 
gemeente en politie. 

Ondernemers en zelfstandig ondernemers


Zelfstandig ondernemers 
De AMvB Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is op 21 april 2020 gepubliceerd en de dag erna formeel in werking getreden. Ondernemers, waaronder zzp’ers, konden al vanaf vrijdag 3 april 2020 hiervan gebruik maken. 
Voorafgaand konden ondernemers beroep doen op de spoedprocedure Bbz bij RBZ Rotterdam. Gezien de enorme instroom bij RBZ Rotterdam is op 7 april besloten dat de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen gaat afhandelen en sinds 9 april is het mogelijk om de aanvraag met DigiD via onze website in te dienen.
Dagelijks worden nieuwe aanvragen ontvangen. Er is capaciteit vrijgemaakt om deze aanvragen af te handelen. De gemeente zet alles in het werk om alle Goudse ondernemers binnen de afgesproken vier weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Dit is inmiddels 94 keer gebeurd. 

Van RBZ Rotterdam heeft de gemeente nog niet alle daar ingediende aanvragen ontvangen. De overdracht zal in de loop van deze week worden afgerond. De vier weken termijn komt in beeld. De gemeente heeft deze ondernemers geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van hun aanvraag en de mogelijkheid van een voorschot. In totaal zijn nu bijna 800 aanvragen ingediend en is op meer dan 200 aanvragen besloten. Aan ondernemers is ca € 420.000 aan bijstand uitgekeerd.

Ondernemers Het Coronateam (Gouda Onderneemt en gemeente Gouda) overlegt wekelijks. Het accent ligt, mede gezien de enquêteresultaten, op de situatie bij winkeliers en horecabedrijven (stadsbreed). Uit gesprekken met een aantal ondernemers in de binnenstad blijkt dat de vigerende overheidsmaatregelen nog niet overal de gewenste oplossing bieden. Ondernemers hebben grote zorgen over de financiële continuïteit van hun zaak en hoe zij hun gezinnen kunnen onderhouden. De crisis hakt er dus ook economisch stevig in, waardoor niet altijd begrip is voor de kabinetsmaatregelen zoals die dinsdag jl. zijn gecommuniceerd. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra ondersteunende inzet van banken, overheid en verhuurders, die verder gaat dan het vooruitschuiven van rekeningen/heffingen (met veelal snelle inhaalplicht).

Omzet onder drukHoewel het is toegestaan een bezoek aan de binnenstad te brengen voor het doen van specifieke aankopen, zien veel ondernemers in de binnenstad hun omzet erg onder druk staan omdat er minder aanloop is van bezoekers. Het beeld is dat ook in potentie gezonde ondernemingen hierdoor onder druk staan. MKB-winkeliers ervaren daarbij een verschil in hun positie ten opzichte van het grootwinkelbedrijf. Bijvoorbeeld de invloed die er is op verhuurders en toeleveranciers (en dus kostenbeheersing), en het initiëren van kortingsacties.

Horeca
Horecaondernemers mogen sowieso nog niet open. Veel ondernemers zijn afgelopen tijd gestart met afhaal- en bezorgservices of proberen bijvoorbeeld door het aanbieden van maaltijdboxen in contact te blijven met hun klanten. Dat levert in wisselende mate aanzienlijk tot een zeer beperkte omzet op. De gemeente faciliteert dit via o.a. het langer openzetten van de zakpalen.


Lokale initiatievenIn de stad lopen meerdere initiatieven gericht op steun aan ondernemers. Bijvoorbeeld Kies voor Lokaal en Vanuit je huis. Onderwerp van gesprek is of er meer samenhang te creëren is, door middel van een -stadsbreed gedragen- goede portal om bedrijven te presenteren en te vermarkten. De koppeling met de interne communicatie tussen ondernemers (‘Chainels’) wordt daarbij nadrukkelijk bekeken. GO overweegt om een nieuwe enquête onder ondernemers uit te zetten, o.a. om een actueler beeld te krijgen over de aanwending van het beschikbare ondernemersinstrumentarium.


Onderwijs en kinderopvang

Meivakantie
De kinderopvangorganisaties zullen in de meivakantie de noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen uit het primair onderwijs verzorgen. Er zijn verschillende constructies: scholen waarvan kinderen gezamenlijk in één gebouw worden opvangen, scholen die het zelf doen en scholen die helemaal dicht zijn en geen opvang nodig hebben. 

Naast de leerlingen uit het primair onderwijs, worden ook kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen van 0-4 jaar in de meivakantie opgevangen bij de kinderopvangorganisaties. Mocht de kinderopvang toch tijdens de meivakantie capaciteitsproblemen krijgen, dan zullen kinderopvangorganisaties en scholen dit samen oplossen.
Het VO organiseert de noodopvang op één gezamenlijke locatie, bij Kesper College. Het verwachte leerlingaantal is beperkt. Hiervoor is een vakantieprogramma opgezet door de gemeente, in samenwerking met de Brede School, Sport.Gouda en de Garenspinnerij. Leerlingen kunnen iedere dag terecht, waarbij zij sportlessen en workshops kunnen volgen, uiteraard met inachtneming van de RIVM-normen. Kwetsbare jongeren die vanwege de aard van hun problematiek niet op school kunnen komen, ontvangen dagelijks begeleiding bij hun schoolwerk bij enkele zorgaanbieders.

Weer naar school
In het primair onderwijs wordt overwegend positief gereageerd op het kabinetsbesluit om de scholen weer open te stellen. Naast het fysieke lesgeven zullen de digitale lessen door blijven gaan.
Iedere school in het primair onderwijs werkt op dit moment uit op welke wijze de school onderwijs kan starten na de meivakantie. Uitgangspunt is het ‘protocol opstart basisonderwijs’ van de PO-raad, dat aangeeft dat leerlingen in principe hele dagen naar school moeten gaan, voor de helft van de week. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs gaan volledig naar school. Ook wordt leerlingenvervoer met meerdere leerlingen bij elkaar in één vervoermiddel weer mogelijk.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs, dat wil zeggen dat de leerlingen die op school zijn geweest, op die dag terecht kunnen in de bso. Voorop blijft staan dat er altijd plek wordt gegarandeerd voor noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. 
Tussen de kinderopvang en het primair onderwijs vindt goede afstemming plaats over het reguleren van de in- en uitstroom van kinderen en ouders. Een punt van onderzoek is nog of er gebruik kan worden gemaakt van gymzalen. Dit zal ook in Veiligheidsregioverband worden afgestemd.

Na de meivakantie zal de noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen in het voortgezet onderwijs worden gecontinueerd, totdat ook zij weer gaan deelnemen aan het reguliere onderwijs dat vanaf 1 juni zal gaan opstarten. Komende periode zal de gemeente nauwe contacten onderhouden met het VO om te bezien hoe invulling kan worden gegeven aan het onderwijs aldaar met waarborging van de 1,5 meternorm. Dat zal naar verwachting een stevige puzzel zijn, zeker ook in de ‘verkeersruimten’. 

Zomerschool
Door de coronacrisis wordt verwacht dat er extra risico’s op onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid tussen leerlingen zullen ontstaan. Op dit moment worden dan ook plannen gemaakt door de Brede School in afstemming met enkele PO schoolbesturen, om de Zomeracademie die vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid al een aantal jaar succesvol wordt georganiseerd, te versterken en uit te breiden. Andere partners in de stad zullen daarbij worden ingezet voor activiteiten (Bibliotheek, Techniekpunt, Cultuurhuis, Weekendschool, enz.). 

Sporten voor kinderen en jongeren wordt weer mogelijk
Op 21 april werd bekend gemaakt dat er vanaf 29 april weer sportactiviteiten in de buitenlucht en in georganiseerd verband (met een instructeur) mogen plaatsvinden voor jongeren tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar (onder voorwaarden). Coördinatie hiervan ligt bij de gemeente. De gemeente is daarom samen met Sport.Gouda momenteel in overleg met de sportsector om te kijken hoe dit het best georganiseerd kan worden. Ook omdat het de bedoeling is dat dit sporten ook mogelijk wordt voor kinderen die zelf niet lid zijn van een sportclub, het buiten sporten betreft en ouders langs de lijn niet welkom zijn. De komende dagen zullen hier nadere stappen in worden gezet. Hierbij is relevant dat er eerst een aanpassing van de noodverordening moet zijn doorgevoerd, voordat er daadwerkelijk opgestart kan worden. Verwachting is dat er een aanvraagsysteem komt om activiteiten te kunnen indienen voor accordering. De verwachting is dat dit medio deze week gebeurt. Tot die tijd is dit dus nog niet toegestaan!

Lintjesregen dit jaar op afstand voor door gedecoreerden.
De gemeente en betrokkenen zorgden ervoor dat het toch het een feestje werd.
Irene Klein Haneveld van Samma werd Ridder in de Orde van Orjanje-Nassau!

Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Voedselbank
De Voedselbank is sinds vorige week weer open, met een aangepaste werkwijze. Met deze werkwijze is continuïteit van de ondersteuning van de Voedselbank gerealiseerd.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
De opvang in het Best Western hotel van mensen die normaal gebruik maken van de nachtopvang bij Het Kompas van het Leger des Heils, verloopt goed. Ook een aantal mensen die hier nog geen gebruik van maakt, is inmiddels in beeld en benaderd met als doel om ook gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid.

Nu de opvang voor dit moment goed is geregeld, wordt met de organisaties gekeken naar de inrichting van de 1,5 meter maatschappij als de maatregelen versoepeld worden. Hierbij worden ook de landelijke richtlijnen en trends gevolgd. Er zijn voor opvangorganisaties overigens nog geen landelijke richtlijnen gesteld hiervoor. 

Gedeelde zorg 
Vanaf 23 maart is er wekelijks een virtueel overleg m.b.t. de coronacrisis met de samenwerkingspartners van het bestuurlijk overleg Gedeelde Zorg. Dit zijn Zorgpartners MH, Groene Hart Ziekenhuis, Vierstroom zorg thuis, Mediis, en Transmuraal netwerk. Het Rode Kruis is ook eenmalig aangesloten. Het overleg is bedoeld om te horen wat er speelt en waar behoefte aan is. De sfeer in het overleg is constructief. 

Beschermingsmiddelen 
De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn schaars, landelijk en dus ook regionaal. Hiervoor is landelijk en regionaal een verdelingssystematiek voor opgesteld. De verdeling van de middelen gaat via een centraal meldpunt. De organisaties wordt gevraagd goed te kijken op de site van het RIVM of zij echt beschermingsmiddelen nodig hebben bij de handelingen die zij uitvoeren aangezien er nog steeds een tekort is van deze middelen.

Uitvaartzorg: mogelijkheden islamitisch begraven
In de vorige update werd aangegeven dat er binnenkort een grote locatie geopend zou worden door Yarden op 30 minuten van Gouda waar islamitisch begraven mogelijk is. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit de Beukenhof in Schiedam betreft. 

zaterdag 18 april 2020

De Voedselbank in Gouda is weer open!


Op 17 april jl. is weer een memo uitgebracht door het college met informatie over laatste de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nu regels opgesteld voor het bezorgen en afhalen van maaltijden door de Goudse horeca.


Handhaving

In het algemeen geldt dat de meeste mensen zich vrijwillig houden aan de maatregelen. Die mensen die toch te dicht bij elkaar blijven, worden voor hun eigen gezondheid en die van anderen, aangepakt. De handhavers blijven actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. Er vinden dagelijks, rondes plaats bij winkels, speelplekken, parken en “hangplekken”. Op plekken waar veel drukte was wordt dezelfde dag nog een keer gecontroleerd.

Afgelopen week zijn 33 boetes uitgedeeld (€ 390). In het Paasweekend zijn de parkeerplaatsen bij de Goudse Hout afgezet. Enkele dijkwegen rond Gouda zijn tijdelijk afgesloten vanwege recreatieve drukte. 

Verder zijn er vanwege het mooie weer toch redelijk wat mensen op straat geweest. Het aantal boetes was op Eerste en Tweede Paasdag respectievelijk 9 en 8 stuks. Dus wat hoger dan gemiddeld. We zagen een toename in het aantal mensen in een auto op de parkeerplaatsen. Hierop is extra gehandhaafd en nu zien we weer een afname. 
De dinsdag na de Pasen was extreem rustig.Gedurende het weekend van 18 en 19 april zijn de parkeerplaatsen bij de Goudse Hout weer afgezet. Vanuit de aanpak van de Paasdagen zijn kleine verbeterpunten voor wat betreft bebording aangegeven. Deze worden meegenomen voor de weekenden rondom Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren.

Werkzaamheden in buitenruimte

Vooralsnog blijven werkzaamheden aan wegen en bijvoorbeeld groenbeheer zoveel als mogelijk doorgaan met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen.

Dienstverlening en gemeentelijke processen

Geen bijzonderheden te melden ten opzichte van het vorige raadsmemo.

Onderwijs en kinderopvang

Kinderen in een kwetsbare situatie
Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, vindt er inzet plaats voor de opvang van kinderen die in kwetsbare posities verkeren (omdat ze bv. met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang zitten of wegens een onveilige leefsituatie bekend zijn bij het sociaal team en de jeugdbescherming). Een deel van deze kinderen wordt inmiddels opgevangen. 

Gemeente, scholen/BSO’s en andere partners zetten zich hiergezamenlijk voor in. Het aantal kwetsbare kinderen in de opvang zal de aankomende periode naar verwachting gaan toenemen. Knelpunten die hierbij ontstaan, worden zoveel mogelijk in goed overleg weggenomen. 

Een van de uitdagingen is ouders en kinderen te motiveren om daadwerkelijk van het aanbod gebruik te maken. Hierover is afstemming tussen sociaal team, jeugdbescherming en Leerplicht/RMC. Vanuit Leerplicht en RMC worden dagelijks thuisbezoeken afgelegd om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Tevens is er persoonsgerichte aandacht voor een grote groep oud-VSV’ers in de brede regio en niveau 1-jongeren in het mbo. 

Daarnaast wordt momenteel in afstemming met scholen en kinderopvang invulling gegeven aan de opvang in de periode van de meivakantie. Scholen bereiden zich ‘achter de schermen’ voor op een mogelijke, wellicht geleidelijke, heropening van scholen op termijn. 


Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Voedselbank
De Voedselbank is sinds deze week weer open. Door aanpassingen in de werkwijze kunnen zowel vrijwilligers als klanten voldoende afstand betrachten. Klanten zijn per brief geïnformeerd over dag (donderdag of vrijdag) en het tijdslot (van een uur) dat zij hun pakket kunnen afhalen. Deze werkwijze is door de Voedselbank bekend gemaakt via de sociale media en gemeld bij hulpverlenende instanties. Nieuwe klanten kunnen door verwijzers op de gebruikelijke wijze worden aangemeld. Met deze werkwijze is continuïteit van de ondersteuning van de Voedselbank gerealiseerd.

Maatschappelijke opvang
De opvang in het Best Western hotel van mensen die normaal gebruik maken van de nachtopvang bij Het Kompas van het Leger des Heils, verloopt goed. Ook een aantal mensen die hier nog geen gebruik van maakte, is inmiddels in beeld en benaderd met als doel om ook gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid.
Er hebben zich helaas twee incidenten voorgedaan, een poging tot diefstal en een deelnemer is geschorst wegens roken op de kamer. Deze deelnemer verblijft nu in de nachtopvang aan de IJssellaan. Desondanks heeft het hotel ook een vergaderzaal en de binnenplaats opengesteld voor gebruik zodat de mensen lichte recreatieve activiteiten kunnen doen.

Gedeelde zorg
Vanaf 23 maart is er wekelijks een virtueel overleg geweest m.b.t. de corona-crisis met de samenwerkingspartners van het bestuurlijk overleg Gedeelde Zorg. Dit zijn Zorgpartners MH, Groene Hart Ziekenhuis, Vierstroom zorg thuis, Mediis, en Transmuraal netwerk. Behalve deze partners is GGZ Rivierduinen gesprekspartner en is de coöperatie sociaal team ook de eerste twee keer aangesloten geweest op het overleg. Het overleg is bedoeld om te horen wat er speelt en waar behoefte aan is. De sfeer in het overleg is constructief. Zo is er in de eerste twee overleggen gesproken over de toename van besmette patiënten in het ziekenhuis, op de IC, in de verpleeghuizen en thuis met (wijk)verpleging. Er werden adequaat maatregelen genomen om besmette patiënten te isoleren en om te zorgen dat er genoeg bedden beschikbaar zijn in het ziekenhuis. Er is meermaals gesproken over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

De meeste samenwerkingspartners (behalve de gemeente/sociaal team en GGZ Rivierduinen) zitten ook in een dagelijks ketenoverleg Corona regio Midden-Holland. Ook Zorgbrug is hierbij aangesloten. Met vereende krachten hebben zij per 6 april het transferpunt voor de regio geopend waarin drie dingen samenkomen: 
1. de in- en uitstroom naar zorghotels/tijdelijk verblijf voor zowel cliënten met Corona als zonder Corona. 
2. Een speciaal team (wijk)verpleging van Vierstroom voor Corona-patiënten in nauwe afstemming met andere thuiszorgaanbieders. Het is belangrijk om de zorg voor Corona patiënten en niet-Corona patiënten zoveel mogelijk gescheiden te houden. 
3. De mogelijkheid voor aanvragen van testen in de thuissituatie (alleen via de huisarts).
Foto: Reuters

Testbeleid
De testcapaciteit is verhoogd en hiermee wordt prioriteit gegeven aan het testen van zorgmedewerkers, zodat zij zoveel mogelijk kunnen blijven werken. Het gaat om de volgende sectoren:
 • -  Gehandicaptenzorg
 • -  Woonzorgcentra
 • -  Wijkverpleging
 • -  Jeugdzorg
 • -  GGZ
 • -  Verpleegkundigen

GGD HM benadrukt dat er altijd een intake vooraf plaatsvindt en of er daadwerkelijk getest gaat worden hangt met diverse factoren samen. Dit verschilt dus per persoon. De testcapaciteit is weliswaar opgehoogd, maar het is nog steeds nodig een goede afweging te maken.
Testen van cliënten in beschermd wonen en de opvang gaat via de huisarts.


Beschermingsmiddelen
De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn schaars, landelijk en dus ook regionaal. Hiervoor is landelijk en regionaal een verdelingssystematiek voor opgesteld. De verdeling van de middelen gaat via een centraal meldpunt. De organisaties wordt gevraagd goed te kijken op de site van het RIVM of zij echt beschermingsmiddelen nodig hebben bij de handelingen die zij uitvoeren aangezien er nog steeds een tekort is van deze middelen.

Uitvaartzorg: mogelijkheden islamitisch begraven
Het islamitisch begraven is bij Yarden/de IJsselhof in beperkte mate mogelijk. Op de natuurbegraafplaats worden graven niet voor onbepaalde tijd uitgegeven, het grafrecht met bepaalde tijd kan wel steeds verlengd worden. Bij wijze van maatwerk wordt er op dit moment sporadisch islamitisch begraven bij Yarden/de IJsselhof. Er is bij de Yarden/de IJsselhof geen ruimte voor een apart gedeelte voor islamitische graven. Het thema speelt landelijk. Er zijn in het land en ook in de randstad inmiddels flink wat mogelijkheden om volgens alle vereisten van islamitisch begraven te werken. Daarnaast wordt er binnenkort een grote locatie geopend door Yarden op 30 minuten van Gouda waar dit ook mogelijk wordt. Bij deze locatie is permanent grafrust (voor ieder die dit wil) wel mogelijk.

Ondernemers en zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers
In samenspraak met de VNG en Divosa is door het Rijk een regeling uitgewerkt voor financiële steun aan zelfstandig ondernemers. De inhoud van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is op 27 maart 2020 bekend gemaakt. 

Ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen al sinds vrijdag 3 april 2020 hiervan gebruik maken. De uitvoering van deze regeling had de gemeente Gouda belegd bij RBZ Rotterdam. Op 7 april is besloten dat de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen gaat afhandelen. Dit gezien de enorme toestroom van aanvragen bij het RBZ. De gemeente Gouda neemt de reeds bij het RBZ ingediende aanvragen over. En sinds 9 april kunnen nieuwe aanvragen bij de gemeente Gouda worden ingediend. Er is aandacht besteed aan de communicatie richting ondernemers over het veranderde loket voor ToZo aanvragen. Woensdagochtend 14 april had de gemeente via het eigen loket meer dan 100 digitale aanvragen ontvangen. De gemeente zet alles in het werk om alle Goudse ondernemers binnen de afgesproken 4 weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Dit is inmiddels 67 keer gebeurd.

Horeca: Bezorgen en afhalen in coronatijd, wat kan en mag?
Sinds 15 maart zijn alle horecabedrijven gesloten op last van de overheid. Enkel afhalen of bezorgen is nog toegestaan. Er zijn wat vragen binnengekomen over het bezorgen van met name bier of wijn bij het eten. De gemeente Gouda heeft de horecabedrijven een mail gestuurd om ze te wijzen op de regels.

Afhalen
Het (laten) afhalen van maaltijden, etenswaren en alcoholvrije dranken is mogelijk. Daarbij mag in de zitgelegenheid niets geconsumeerd worden, ook geen blikje fris. In de zaak moeten de klanten onderling tenminste 1,5 meter afstand houden en betalingen zoveel mogelijk via pin. De klant moet zijn bestelling elders (bij voorkeur thuis) consumeren. Dit geldt ook voor een ijssalon, cafetaria en pizzeria. Alles moet er op gericht zijn de duur van het verblijf in de horecazaak zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen, bijvoorbeeld door vooraf te laten bestellen en een afgifteloket in te richten.


Bezorgen alcoholhoudende dranken?
De Drank- en Horecawet blijft - ondanks alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus - ‘gewoon’ van kracht. Een horecabedrijf mag enkel alcoholhoudende drank verstrekken aan iemand die plaats neemt in het restaurant of op het terras. Onder de huidige maatregelen mag dit dus niet.

De verkoop van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse (bijvoorbeeld thuis) is enkel toegestaan vanuit het slijtersbedrijf. Zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkocht worden vanuit levensmiddelenwinkels of vanuit een webshop. Bij een webshop moet de levering plaatsvinden vanuit een afgesloten ruimte waar geen klanten komen en moet de leeftijd van de koper gecontroleerd worden bij aflevering.
Het bezorgen van zwak-alcoholhoudende drank op bestelling is toegestaan mits dat niet vanuit een horecalokaliteit en/of terras gebeurt, maar vanuit een niet voor publiek toegankelijke besloten ruimte plaatsvindt.
Wat betekent dit in de praktijk?
 • Bij het afhalen van maaltijden mogen geen zwak-alcoholische dranken zoals een fles wijn of bier
  verkocht worden.
 • Het bezorgen van maaltijden en zwak-alcoholische dranken op bestelling is wel toegestaan.
 • Let wel: dit geldt alleen voor zwak-alcoholhoudende dranken! Het afleveren van sterke drank op bestelling is enkel toegestaan voor een webshop verbonden aan een slijtersbedrijf en de reguliere slijterij.

Tijdelijk
Hoewel niemand weet hoe lang de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nog van kracht zijn, gaan we er vanuit dat dit een tijdelijke situatie is.


Parkeren
Om flexibele bevoorrading van de detailhandel en bezorgen door restaurants te faciliteren zijn de tijden waarop de zakpalen omlaag staan, vanaf het begin van de Coronacrisis aangepast. Op verzoek van ondernemers zijn deze tijden deze week nog verder uitgebreid.

Wel krijgt de gemeente klachten van inwoners over het parkeren van voertuigen, zoals auto’s, scooters en fietsen voor het bezorgen of afhalen van eten. Natuurlijk zijn de in het algemeen geldende verkeersregels van toepassing.

Mocht blijken dat horeca ondernemers echt tegen onoverkomelijke parkeerproblemen aanlopen voor het kunnen bevoorraden van de auto om eten te kunnen bezorgen, dan kunnen ze hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de gemeente.

zaterdag 11 april 2020

Deze week 11 "Corona-boetes" uitgedeeld in Gouda


Parkeerplaatsen bij het Goudse Hout zijn afgesloten
Deze week verscheen weer een nieuwe memo van de Gemeente Gouda met het meest recente nieuws over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona

Informatievoorziening richting gemeenteraad


Naast dit wekelijkse memo en de besluitenlijsten van het bestuurlijke overleg (vertrouwelijk) wordt de raad sinds deze week ook wekelijks bijgepraat in het overlegmoment op woensdagavond ("Corona kwartiertje"). 
Tijdens dit moment worden de technische vragen van de gemeenteraadsleden beantwoord. De burgemeester en de betrokken portefeuillehouders beantwoorden mondeling zoveel vragen als past in de beschikbare tijd. Overgebleven vragen verschuiven naar het overlegmoment van de week erna, mochten deze dan nog urgent zijn.


Goudse Hout

Handhaving


In het algemeen geldt dat de meeste mensen zich vrijwillig houden aan de maatregelen. Die mensen die toch te dicht bij elkaar blijven, worden voor hun eigen gezondheid en die van anderen, aangepakt. De handhavers blijven actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. Er vinden dagelijks, rondes plaats bij winkels, speelplekken, parken en “hangplekken”. Op plekken waar veel drukte was wordt dezelfde dag nog een keer gecontroleerd. 


Vanuit rapportages van stadstoezicht, jeugdzorg en politie worden trends gevolgd in het naleven van de corona regels. De gemeente wil hiermee herhaal overtredingen en overlast locaties snel in beeld krijgen om hier adequaat op te kunnen reageren. 
Toezichthouders van de ODMH worden ingezet als extra capaciteit bij Stadstoezicht. Zij richten zich primair op bedrijven controles. 
Afgelopen dagen zijn elf boetes uitgedeeld (€309,-). 
Bij de Poletbrug is cameratoezicht geïnstalleerd vanwege overtredingen van de afstandsnorm.Signalen over te drukke parkeerterreinen of lange wachtrijen bij bijvoorbeeld bouwmarkten worden serieus opgepakt. Er wordt in overleg met de betreffende ondernemers gekeken naar oplossingen. Wanneer dit onvoldoende leidt tot aanpassing, kan overgegaan worden tot handhaving. Mag je nu wel of niet het Goudse Hout in....
Bij het afvalbrengstation aan de Goudkade worden ook borden geplaatst om de wachttijden aan te geven. Ook wordt de wachtende rij auto’s een uur voor sluitingstijd afgebroken en geen nieuwe wachtenden meer toegelaten.
Voor komend Paasweekeinde worden de parkeerplaatsen bij het Goudse Hout afgezet. Eventuele bezoekers worden door middel van matrix borden op de route op de hoogte gesteld. De recreatiegebieden blijven open, maar het hoofdadagium blijft ‘blijf zoveel mogelijk thuis’.
Er wordt met de politie samengewerkt om overlast tijdens het Paasweekeinde in goede banen te leiden. Waar nodig wordt ingegrepen en beboet.

Werkzaamheden in buitenruimte


Vooralsnog blijven werkzaamheden aan wegen en bijvoorbeeld groenbeheer zoveel als mogelijk doorgaan met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen. Voor het Paasweekeinde wordt ervoor gezorgd dat openliggende bestrating is gedicht, of straten op een fatsoenlijke manier weer bereikbaar zijn. Enkele projecten worden pas na het weekeinde opgestart.


Dienstverlening en gemeentelijke processen


Het aantal mensen dat langskomt in het Huis van de Stad is na de eerste ingezette maatregelen, zoals alleen op afspraak langskomen, gemiddeld met 30% gedaald. De afgelopen twee weken zien we dat het aantal bezoekers ongeveer gelijk blijft, wat betekent dat er nu geen aanleiding is om de openingstijden voor de dienstverlening aan te passen. 

Verder worden de brieven waarin mensen wordt geattendeerd op het feit dat hun reisdocument of rijbewijs verloopt, verspreid verstuurd. Op deze manier wordt een natuurlijke spreiding gecreëerd van het aantal bezoeken aan het Huis van de Stad.
De verlening van Omgevingsvergunningen door de ODMH loopt gewoon door. Dit is van belang voor o.a. de voortgang van bouwprojecten. Werkprocessen kunnen digitaal worden uitgevoerd en de productie is op orde.

Onderwijs en kinderopvang


Kinderen in een kwetsbare situatie

Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, vindt er inzet plaats voor de opvang van kinderen die in kwetsbare posities verkeren (omdat ze bijvoorbeeld met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang zitten of wegens een onveilige leefsituatie bekend zijn bij het sociaal team en de jeugdbescherming). Een deel van deze kinderen wordt inmiddels opgevangen. Gemeente, scholen/BSO’s en andere partners zetten zich ervoor in dat dit aantal zal de aankomende periode naar verwachting gaan toenemen. 


Knelpunten die hierbij ontstaan, worden zoveel mogelijk in goed overleg weggenomen. Een van de uitdagingen is ouders en kinderen te motiveren om daadwerkelijk van het aanbod gebruik te maken. Zonodig zal Leerplicht/RMC worden ingezet als stok achter de deur. 

Daarnaast wordt momenteel in overleg met scholen en kinderopvang gekeken naar de invulling van de opvang in de periode van de meivakantie.


Cijfers van 11 april 2020
Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Voedselbank
Met betrekking tot de voedselbank geldt dat deze week weer pakketten rondgedeeld worden voorafgaand aan de paasdagen (dit keer worden ze naar de mensen gebracht). 


Vanaf volgende week zal de Voedselbank de pakketten weer wekelijks uitleveren, waarbij aanpassingen zijn gedaan aan het inpakken en afhalen van de pakketten. Door deze aanpassingen in de werkwijze kunnen zowel vrijwilligers als klanten voldoende afstand betrachten. Bij het pakket van deze week worden klanten per brief geïnformeerd over de datum (donderdag of vrijdag) en het tijdslot (van een uur) dat zij hun pakket kunnen afhalen. Deze werkwijze wordt door de Voedselbank ook gecommuniceerd met hulpverlenende instanties die ook op de gebruikelijke wijze nieuwe klanten kunnen aanmelden. Met deze werkwijze is continuïteit van de ondersteuning van de Voedselbank gerealiseerd.Maatschappelijke opvang
De opvang in het Best Western hotel van mensen die normaal gebruik maken van de nachtopvang bij Het Kompas van het Leger des Heils, verloopt goed. Ook een aantal mensen die hier nog geen gebruik van maakte, is inmiddels in beeld en benaderd met als doel om ook gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid.


Uitvaartzorg: momenteel geen problemen voorzien
Na een ronde langs de verschillende uitvaartorganisaties en onderling contact tussen deze organisaties is op dit moment de conclusie dat er in Gouda geen acuut probleem is wat betreft de koelcapaciteit. De verschillende organisaties hebben contact met elkaar en wanneer ze hierin een probleem ervaren gaan ze in overleg wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer de toestroom van overledenen dermate groot is dat ze het met elkaar niet meer kunnen dragen, wordt in overleg met de gemeente een plan voor uitbreiding van de koelcapaciteit uitgewerkt.


Ondernemers en zelfstandig ondernemers

Ondernemersenquête
Op initiatief van Gouda onderneemt is een enquête uitgezet onder ondernemers over de gevolgen die zij ondervinden van de coronacrisis. De enquête is door 252 ondernemers ingevuld, met hoge respons in de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening/advies en consultancy. 


Vooral in de horeca en detailhandel dreigt grote financiële problematiek. Grote groepen ondernemers in deze sectoren verwachten binnen 4 weken liquiditeitstekorten. Veel van hen verwachten niet aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waarbij de huurpenningen vooral problematisch liggen. 

Verwacht wordt dat de crisis hier ook lange termijneffecten gaat hebben. De gemeentelijke inzet op opschorting van gemeentelijke belastingen, toeristenbelasting en precario wordt overwegend als ondersteunend aangemerkt voor de liquiditeitsposities. In deze sectoren zit ook het grootste aantal gebruikers van het beschikbare Rijksinstrumentarium voor ondernemers. 

In andere sectoren oogt dat gebruik nog relatief beperkt. Inschattingen van Gouda Onderneemt en de gemeente is dat dit te maken heeft met het feit dat de enquête relatief vroeg is uitgezet. Het gebruik van zzp’ers/flexwerkers lijkt vooral in de sectoren industrie, transport, bouw en cultuur af te gaan nemen.

Maatregelen verhuurders
De gemeente heeft contact gehad met marktpartijen c.q. vastgoedeigenaren van (winkel)panden, en huurders in de binnenstad. Navraag leert dat de grondhouding van veel vastgoedeigenaren is om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor de huren van gedupeerde huurders. 


Eigenaren van commercieel vastgoed waar contact mee is geweest, zijn zich er van bewust dat het innen van de reguliere huurbedragen Goudse ondernemers in de problemen kan brengen. Deze vastgoedeigenaren hebben, wanneer huurders zich meldden, maatwerk geleverd. De gemeente roept marktpartijen op om aan tafel te blijven gaan om samen tot maatwerkoplossingen te komen. Een dergelijke oproep is ook in gezamenlijkheid met Gouda Onderneemt gedaan. Bij de gemeente zijn al diverse verzoeken binnengekomen voor opschorting van huur voor gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft al diverse partijen opschorting verleend. Onderzocht wordt hoe de cultuur en sportsector gecompenseerd kunnen worden.


De gemeente wijst nog op het corona loket op de website van Gouda Onderneemt voor actuele informatie: https://www.gouda-onderneemt.nl/coronaloket


Zelfstandig ondernemers
In samenspraak met de VNG en Divosa is door het Rijk een regeling uitgewerkt voor financiële steun aan zelfstandig ondernemers. De inhoud van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is op 27 maart 2020 bekend gemaakt. Ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen sinds vrijdag 3 april 2020 hiervan gebruik maken. De uitvoering van deze regeling had de gemeente Gouda belegd bij RBZ Rotterdam. 


Op 7 april is besloten dat de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen gaat afhandelen. Dit gezien de enorme toestroom van aanvragen bij het RBZ. De gemeente Gouda neemt de reeds bij het RBZ ingediende aanvragen over. En sinds 9 april kunnen nieuwe aanvragen bij de gemeente Gouda worden ingediend. Er zal aandacht worden besteed aan de communicatie richting ondernemers over het veranderde loket voor ToZo aanvragen. 

De gemeente zet alles in het werk om Goudse ondernemers binnen de afgesproken 4 weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Samen met Gouda Onderneemt wordt via het Coronaloket en een advertentie in de krant gewezen op de mogelijkheden voor uitstel. Verder zijn de betalingstermijnen voor ondernemers in privaatrechtelijke vorderingen tijdelijk verruimd.
Warenmarkten
De warenmarkten op donderdag en zaterdag verlopen goed. Minder kramen, bredere opzet. Via afzettingen en lijnen werd goed aangegeven wat de onderlinge veilige afstand is. Wel heerst er een gevoel van drukte rondom de ingang van de AH op de Markt als gevolg van de wachtrij buiten. Om dat gevoel van drukte te verminderen, worden komende zaterdag de marktkramen rond die locatie verder uit elkaar gezet. Door de opening van de Coop in de Nieuwe Marktpassage kunnen de supermarktbezoekers in de binnenstad zich eveneens beter spreiden komende tijd.Sociale initiatieven

De gemeente ondersteunt in de communicatie goede (burger)initiatieven, deze worden via social media en de gemeenterubriek bekend gemaakt. 


Rond de paasdagen zal daarnaast via Gouda Bruist (in samenwerking met Sociaal Team Gouda, SOG, KerkinGouda, Gemeente Gouda, Goudse Post, Peter Boersma, Samen voor Goud, GoudApot en vele vrijwilligers) een speciale placemat worden verspreid in de stad. Daarop staat ook het aanbod van hulpinitiatieven.


Gezellig sfeertje bij het Steinse Groen
Pasen staat voor de deur en ondanks het feit dat het dit jaar op een hele andere manier wordt beleefd, wenst de gemeente Gouda iedereen mooie dagen toe.