woensdag 24 oktober 2018

Op weg naar een vuurwerkverbod in Gouda?Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.

Vuurwerkvrije zones

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 


In het college akkoord hebben we daarom een pleidooi gevoerd voor het invoeren van vuurwerkvrijer zones: "We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners."


Milieu 

De vraag is alleen of overlast het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is, als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits...

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt echter de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof 40x(!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

RaadsbijeenkomstIn de raad van 13 december 2017 is een motie betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Door het college is toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is vervolgens in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. 

Bewoners enquete 

De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en een stadsbrede vuurwerkshow. 

In Plaswijck en Gouda Noord is een bewonersenquête gehouden onder 2.700 bewoners en is de mening gevraagd over een vuurwerkverbod. Er zijn 940 reacties ontvangen, dat is een retour percentage van ca. 33%. Uit de enquete blijkt dat een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. 
Uit het onderzoek bleek ook dat er veel draagvlak (40%) is voor een stadsbrede vuurwerkshow.
Eerste stap in GoudaGelet op de ambitie in het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 - 2022, de bewonersenquête van de Stichting Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, en datgene wat besproken is tijdens de raadssessie op 4 juni 2018, is het college van plan om, bij wijze van proef, rond een tweetal locaties ervaring op te doen met vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 - 2019. 
Het gaat hierbij om de omgeving met een afstand tot 250 meter rond ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Kinderboerderij De Goudse Hofsteden’.

De ChristenUnie is blij met deze eerste concrete stap, maar wil dat ook onderzocht wordt of er draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone rond een zorginstelling. Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken en dat bij belangstelling mee te nemen in de pilot.


Algeheel vuurwerkverbod


Ook hebben wij gevraagd na te gaan in hoeverre het in de toekomst mogelijk is om - net zoals in Rotterdam - over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod, waarbij er enkele gebieden worden aangewezen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Deze maatregel zou dan met een centraal georganiseerde vuurwerkshow kunnen worden gecombineerd. Het college zal dit volgend nader onderzoeken.


De komende jaren zal blijken in hoeverre het haalbaar is om particulier geheel of gedeeltelijk te gaan verbieden. Voor een deel van de (Goudse) bevolking rust hier een soort taboe op, het wordt beschouwd als een volksfeest waar je vanaf moet blijven. 

De realiteit (veiligheid en milieu) moet ons echter kritisch maken. 


Goudse Post, 17 oktober 2018

woensdag 10 oktober 2018

GOUD op asfalt


Afgelopen weekend ben ik met mijn oudste zoon en zijn vrouw voor het eerst wat gaan drinken bij het paviljoen op GOUDasfalt en ik heb ik hen gelijk het terrein laten zien. De meeste indruk maakte de grote kraan midden op het terrein en het strand in combinatie met het paviljoen en het stadsstrand.Paviljoen en strand

In juni werd het openbare stadsstrand geopend door burgemeester Milo Schoenmaker met kinderburgemeester Romaissa Magouh. Daar ging wel wat aan vooraf.  Vele vrijwilligers hebben een aantal weken zich letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt om een mooi egaal strand te krijgen omzoomd met een groen dijkje met ligweide. 

Vlak daarna is het paviljoen geopend, dat een bijzondere industriële vormgeving heeft en goed past in de omgeving.

Samen met het strand bij het paviljoen vormt dit een belangrijke trekpleister voor GOUDasfalt.Ontwikkelingen

Het terrein wordt steeds intensiever gebruikt en wordt daarmee ook steeds leuker om te bezoeken. Ik ben wel benieuwd naar het vervolg, want er is nog ruimte genoeg voor nieuwe ontwikkelingen.

Het meest recente nieuws is dat er een voornemen is om 630 zonnepanelen te plaatsen, waarmee het terrein weer een verdere (duurzame) ontwikkeling krijgt.
Duidelijk is dat het terrein veel potentie heeft. 
"GOUD op asfalt"
Het is aan de politiek en GOUDasfalt om de toekomst van dit terrein via een aanpassing van het bestemmingsplan voor de lange termijn mogelijk te maken.

Om blijvend aantrekkelijk te zijn zal er nog heel wat moeten worden geïnvesteerd en wat dat betreft petje af voor de vele vrijwilligers die al lange tijd zich inzetten om van dit terrein iets moois te maken.

Hieronder een foto impressie van afgelopen zaterdag:Prachtig uitzicht op Gouda


dinsdag 2 oktober 2018

College neemt maatregelen tegen overlast campers


Een maand geleden hebben Christiaan Quik en ik namens de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college in verband met de grote hoeveelheid campers op Klein Amerika die de nodige overlast (vooral afval) veroorzaken en zowel overdag als ’s-nachts veel parkeerplekken in beslag nemen. 
Er mogen maar 30 campers overnachten, maar dat zijn er daadwerkelijk soms rond de 100. 

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het toegestane aantal campers. Ofwel het beleid wordt aangepast en er mogen vanaf 2019 meer campers staan, ofwel het aantal blijft op 30 staan, maar dan dient er wel gehandhaafd te worden. Ook vinden we het belangrijk dat het tarief kostendekkend is en dat lijkt ons op dit moment met  € 8,- per dag niet het geval te zijn.

Naar aanleiding van het vorige blog over dit onderwerp kreeg ik soms het verwijt specifiek actie tegen campers te voeren, maar dat is zeker niet het geval. We zijn heel blij met de toeristen die onze stad bezoeken en juichen het toe dat campers zo dicht bij de binnenstad kunnen parkeren. 

We vinden het echter wel van belang dat we ons houden aan het afgesproken beleid en als campers in overtreding zijn, dat er richting de eigenaren handhavend wordt opgetreden. Als we met elkaar van mening zijn dat er ruimte moet zijn voor meer campers, dan moet ook het beleid worden aangepast op basis van kostendekkende tarieven.

Handhaving

Op de vraag in hoeverre het college het met de fractie van de ChristenUnie eens is dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika en of het beleid op korte termijn wordt aangepast, antwoord het college als volgt:

“Parkeerterrein Klein Amerika is een algemeen parkeerterrein waarop door diverse soorten motorvoertuigen in de vakken kan worden geparkeerd. Er wordt voor geen van deze soorten gehandhaafd op het aantal dat er staat.
Vanwege de sterk toegenomen populariteit van het campergebruik, de aantrekkende populariteit van Gouda en niet in de laatste plaats de aantrekkelijke ligging van parkeerterrein Klein Amerika is het vanaf dit jaar op een aantal piekmomenten erg druk met geparkeerde campers. Dit heeft nog niet geleid tot situaties waarbij auto’s geen plek meer konden vinden maar het college wil voor de start van het toeristenseizoen 2019 maatregelen treffen om het aantal campers in goede banen te leiden
Dit geldt voor zowel het totaal aantal geparkeerde campers als voor de campers waarin wordt overnacht buiten de 30 plaatsen die zijn aanwezen om er te kunnen overnachten. Het is het afgelopen toeristenseizoen vrijwel onmogelijk gebleken op het al dan niet overnachten in de campers te handhaven. In het voorjaar van 2019 zal de raad worden geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen teneinde teveel (overnachtende) campers van het terrein te weren.” 
Tarief
We hebben ook gevraag aan het colelge in hoeverre het huidige tarief voldoende is voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is volgens onze fractie namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing? 
“De kosten van beheer en handhaving maken tot op heden deel uit van de totale parkeerexploitatie. Voor het treffen van maatregelen zijn aanvullende financiële middelen benodigd welke deel zullen uitmaken van het voorstel voor het seizoen 2019 en verder.” 
Hoewel het college dit niet met zoveel woorden zegt, lijkt een tariefsaanpassing voor campers in de maak.
Aantal campers
Aangezien er gedurende de zomerperiode ’s-nachts regelmatig veel meer campers staan dan het toegestane aantal van 30 vroegen wij aan het college in hoeverre het duidelijk is dat het aantal camperparkeerplaatsen voor overnachten is begrensd tot 30.  Of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen? 
“Het is campers toegestaan in de parkeervakken te parkeren. Het verduidelijken van de locatie waar campers kunnen overnachten kan een onderdeel zijn van het maatregelenpakket dat vanaf het seizoen 2019 van kracht zal zijn. Dit seizoen is door middel van een flyer (in 6 talen) eenieder erop gewezen dat er buiten de aangegeven plaatsen niet overnacht mag worden maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.”
Duidelijk is dat er niet specifiek is gehandhaafd en dat aanscherping of juist verruiming van het bestaande beleid nodig is.
Parkeren buiten de vakken
De campers staan regelmatig buiten de aangeven vakken en gebruiken dan meestal zo’n vier plekken. De vraag is of ze dan ook – zoals in de VS wel gebruikelijk is - worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren? 
Het college geeft aan dat campers niet buiten de parkeervakken mogen staan en daar ook op worden aangesproken en indien nodig bekeurd.
We hebben niet de indruk dat er in de praktijk daadwerkelijk boetes zijn uitgedeeld en hebben hierover een vervolgvraag gesteld. 
Rondje
Volgens de Goudse Post komt het voor dat campers na de maximale parkeerduur van 72 uur een rondje maken en dan weer opnieuw parkeren op Klein Amerika. In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt? 
Het college geeft aan dat er geen cijfers bekend zijn over terugkerende campers. De ervaring leert wel dat het merendeel van de campers maximaal enkele dagen blijft staan. Dit blijkt ook uit de piekmomenten (vooral op donderdag en zaterdag). 
Als het beleid in 2019 wordt aangepast is dit dus nog een aandachtspunt.
Supermarkt
Bij Klein Amerika komt mogelijk een supermarkt en dat geeft extra parkeerdruk.  Onze fractie wil weten wat tot gevolg heeft met betrekking tot handhaving. Het college antwoordt daarop: 
“In de plannen voor de mogelijke realisatie van een supermarkt zijn extra nieuw aan te leggen parkeerplaatsen opgenomen in een groter aantal dan feitelijk benodigd is.”
De komst van een supermarkt lijkt dus wat parkeerdruk betreft geen probleem. 
Extra parkeerplaatsen
Om een goed beeld te krijgen over het parkeerbeleid hebben we tenslotte gevraagd in hoeverre is het college voornemens is om het aantal algemene parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)? 
“Naast de eventuele uitbreiding, zoals aangegeven bij de vorige vraag, is het college niet voornemens het aantal parkeerplaatsen in Gouda uit te breiden. Op de parkeerterreinen en in de parkeergarages is altijd, ook op piekmomenten, voldoende ruimte om de vraag naar parkeerruimte op te vangen.”