maandag 27 februari 2023

Onvrede over proces rond de noodmaatregelen kademuren Lage en Hoge Gouwe


In februari en maart 2023 start de gemeente Gouda met de eerste werkzaamheden rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Om het gewicht op de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe te verlagen, maakt de gemeente Gouda van 28 parkeerplaatsen groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken. Doelstelling is om de druk op de kademuren te verlichten, omdat uit controles blijkt dat de muren verzwakt zijn. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de duur van ongeveer 2 jaar. In de loop van 2025 vervangt of herstelt de gemeente de kademuren. 

Gouda Onderneemt! en de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) zijn niet gelukkig met de wijze waarop dit proces is verlopen en hebben daarom een brief naar het college gestuurd.

Het college geeft als toelichting: “Wij hebben vanwege het belang van veiligheid alle kademuren van de binnenstad laten onderzoeken. Daaruit is gekomen dat deze zijn beschadigd. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op verdere schade. Wij willen dat onze inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een veilige en leefbare historische binnenstad. Juist de oude binnenstad is soms niet meer bestand tegen de huidige belastingen van nu.”

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kademuren en wil verdere schade zoveel mogelijk voorkomen. De kademuren zijn beschadigd. Het maken van een herstelplan kost de nodige tijd. Daarom is er voor gekozen om tijdelijk de druk op de kademuren te verlichten. Dat gebeurt door van 28 parkeerplekken groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken te maken. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op schade en bij niets doen komt de veiligheid in gevaar. 

Geen participatietraject

Het college heeft de bewoners geïnformeerd via een brief. Het gaat om tijdelijke maatregelen. De fundering van de weg en parkeerplaatsen worden nu niet aangepakt. Vanwege het belang van veiligheid en vanwege het tijdelijke karakter van de werkzaamheden is er in de ogen van het college nu weinig ruimte voor inwoners om mee te denken. Daarom is er nu geen zogenoemd participatietraject. Wel biedt het college de bewoners aan om op sommige plekken het groen om te ruilen voor fietsparkeerplaatsen en/of zitbankjes. Later wordt er dan alsnog een participatietraject opgestart rond de definitieve aanpassingen.

Onvrede bij Gouda Onderneemt en SBG

Gouda Onderneemt! en de SBG hebben de nodige bezwaren rond dit besluit. Vooral omdat we met allerlei stakeholders met een uitgebreid participatieproces bezig zijn om zo te komen tot een zorgvuldige besluitvorming door het college en de gemeenteraad. In dat proces - dat het afgelopen jaar is opgestart - is met geen woord gerept over de voorgenomen maatregelen, terwijl het college wel van de zorgelijke situatie van de kades op de hoogte was!


We hebben het college daarom de volgende brief gestuurd:

 

Op 16 februari jl. bracht u het persbericht naar buiten over de noodmaatregelen rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Het persbericht geeft o.a. aan dat uit controle van de kademuren is gebleken dat deze verzwakt zijn. Hierdoor wordt het noodzakelijk geacht om 28 parkeerplekken in de nabijheid van de kademuren te onttrekken aan de parkeerfunctie en direct in te vullen als groenvakken, fietsparkeer plekken en zitplekken. Er wordt gesproken over tijdelijke maatregelen, daar reparatiewerkzaamheden niet eerder dan in 2025 zijn voorzien.

 

Op het moment dat dit persbericht werd gepubliceerd zijn de Ontwerp-wijkmobiliteits­plannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem alsook de Nota grote en zware voertuigen in voorbereiding op besluitvorming in de gemeenteraad. Vele externe stakeholders, waaronder Gouda-Onderneemt en SBG, zijn in afwachting van de Nota van beant­woording op de door hen ingebrachte zienswijzen.

 

Met de noodmaatregelen aan de kademuren eigent u zich, onder het motto van nood­maatregelen voor de veiligheid, uitvoeringsmaatregelen toe die beschreven zijn in de genoemde ontwerp-wijkmobiliteitsplannen en -nota, die nog in het besluitvormings­proces zijn en waarover het participatieproces nog volop loopt. Wij maken hiertegen bezwaar.

 

Eén van de vragen die in het persbericht niet wordt beantwoord is of er compensatie van de gesloten parkeervakken gaat plaatsvinden. De raadsmemo die over dit onder­werp is gepubliceerd, verduidelijkt dat compensatie niet gaat plaatsvinden. 

Dit betekent dat deze 28 plekken opgevangen moeten worden op de bestaande parkeergelegenheden in of net buiten de binnenstad; in de wijken Korte Akkeren en Kort Haarlem. Wijken die, zo blijkt uit de ontwerp-wijkmobiliteitsplannen, al te maken hebben met het afwentelen van het tekort aan parkeercapaciteit en te kampen hebben met een hoge parkeerdruk.

 

In onze zienswijze op het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Binnenstad is de beschikbare parkeercapaciteit in en rondom de binnenstad een belangrijk onderwerp. In het kader van het VCP zijn analyses uitgevoerd die verduidelijken dat er op piekmomenten weinig (rest)capaciteit aanwezig is. Deze parkeercapaciteit komt verder onder druk te staan door het voornemen om de huidige parkeercapaciteit te benutten bij het ‘afbouwen’ van het aantal parkeervergunningen in de binnenstad. 

In de ontwerpplannen voor Korte Akkeren en Kort Haarlem onderkent u de hoge parkeerdruk en voert u deze (zelfs) aan als reden voor de invoering van gereguleerd parkeren. Een invoering die in de betreffen­de wijken tot veel onrust heeft geleid en reden vormde voor veel zienswijzen. De vraag is nu wat het onttrekken van parkeerplekken op de Lage en Hoge Gouwe voor het besluitvormingsproces over de wijkmobiliteitsplannen betekent. In elk geval doorkruist het treffen van deze maatregelen naar onze mening het participatie- en besluitvormings­proces over de wijkmobiliteitsplannen op onacceptabele wijze.

 

Dit geldt overigens ook voor het participatie- en besluitvormingsproces over de Nota grote en zware voertuigen. Uit de raadsmemo over de noodmaatregelen begrijpen wij immers dat op de Lage Gouwe òòk een gewichtsbeperking wordt ingesteld. Ook op dit punt lopen de maatregelen dus vooruit op besluitvorming die nog moet plaatsvinden.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat een zorgvuldig participatieproces leidt tot betere plannen, snellere besluitvorming en mogelijk minder bezwaar- en beroepsprocedures achteraf. In de door u vastgestelde participatiestrategie voor de fysieke leefomgeving is dit ook door u onderkend. Hoewel wij begrijpen dat bij noodmaatregelen niet altijd een uitgebreid participatieproces kan worden doorlopen, is de ‘nood’ van het treffen van deze maat­regelen al in juni vorig jaar onderkent.

  

Dit maakt het nu treffen van ‘nood’maatregelen ongeloofwaardig. In de participatie over de wijkmobiliteitsplannen en nota grote en zware voertuigen was er volop gelegenheid om over deze maatregelen te communiceren en dat is niet gebeurd. Andersom had het treffen van de ‘nood’maatregelen ook kunnen worden voorgesteld als onderdeel van de ontwerpplannen. Met de planning voor de wijkmobiliteitsplannen en nota grote en zware voertuigen had het treffen van de betreffende maatregelen daarmee hoogstens drie maanden uitgesteld. 

 

Kortom, wij betreuren het gebrek aan participatie bij het treffen van de maatregelen aan de Lage en Hoge Gouwe. Nog belangrijker vinden wij echter dat met het treffen van de maatregelen een voorschot wordt genomen op besluiten die naar onze mening nog ter discussie staan. Daarbij vragen wij uw bijzondere aandacht voor het onttrekken van parkeercapaciteit en het instellen van een gewichtsbeperking. Wij zouden graag zien dat bij het eventueel permanent onttrekken van parkeercapaciteit op de Lage en Hoge Gouwe ook compensatie plaatsvindt en dat bij het instellen van een gewichtsbeperking ook gerichte maatregelen worden getroffen om nabijgelegen bedrijven en organisaties te kunnen blijven bevoorraden (bijvoorbeeld met het verlenen van ontheffingen). 

 

Wij zien uw reactie op onze brief graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Wij zijn daarbij uiteraard bereid om de inhoud nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Lisette Hogenelst

Voorzitter Gouda Onderneemt!

 

Theo Krins

Voorzitter SBG

 

Gerard van Nieuwpoort

Voorzitter Mobiliteitscommissie Gouda Onderneemt!

 


dinsdag 14 februari 2023

Weinig enthousiasme voor koopzondagen in Gouda


Sinds 8 januari jl. mogen de winkels in de binnenstad van Gouda iedere zondag open zijn. Om een goed beeld te krijgen over hoe de ondernemers hiermee omgaan heeft het bestuur van de SGB (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) een enquête uitgezet. De resultaten daarvan zijn nu bekend. 

Onder de 49 deelnemers zijn 25 ondernemers (51%) niet van plan om hun winkel op zondag te openen. Dat is is een flink hoger percentage dan in 2022. Toen was dat percentage 28%. Wel gaf 44% aan dat ze in 2021 niet op zondag open zijn geweest. Dat komt redelijk in de buurt van het percentage van de enquete van dit jaar.

Het aantal deelnemers is - ondanks meerdere verzoeken om deel te nemen - niet heel hoog, maar het is wel een signaal.

 

Achtergrondinformatie

 

De gemeenteraad van Gouda heeft op 21 december 2022 een nieuwe winkeltijdenverordening vastgesteld. Dit heeft met name gevolgen voor de mogelijkheden voor openstelling van winkels op zon- en feestdagen.  

In de nieuwe winkeltijdenverordening zijn de koopzondagen in Gouda volledig vrijgegeven. Vergeleken met de bestaande situatie, betekent dit vooral een wijziging voor het segment ‘niet-dagelijkse boodschappen’: ook winkels in dit segment hebben voortaan keuzevrijheid om al dan niet open te gaan op zondagen. Winkels in het ‘dagelijks’ segment, toeristische winkels en bijvoorbeeld bouwmarkten konden reeds open.

 

Daarnaast mogen winkels voortaan ook op alle feestdagen (Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag) geopend zijn tussen 06.00 en 22.00 uur. 

Op Goede Vrijdag en 24 december mogen winkels eveneens geopend zijn tot 22.00 uur.

Op 4 mei mogen winkels conform de Winkelwet tot uiterlijk 19.00 uur geopend zijn.

 

Collectiviteit en helderheid

 

De nieuwe winkeltijden verordening is op 4 januari 2023 in werking getreden. Sinds zondag 8 januari is er daarmee ruimte voor alle winkeliers om te bepalen of zij al dan niet opengaan. De verordening bevat nadrukkelijk geen verplichting tot openstelling, maar heeft als doel om winkeliers zelf de keuze te laten maken. Een zekere mate van collectiviteit is vanuit het perspectief van de klant en een aantrekkelijke binnenstad wel wenselijk. Goede communicatie over openingstijden van de winkel op de eigen website is sowieso essentieel.

 

Winkel open vanaf 12 uur

 

Vanuit de gemeenteraad is de nadrukkelijke wens is geuit dat winkels die in de bestaande situatie tot nu toe niet open mochten, maar in de nieuwe situatie wel, deze juridisch geboden ruimte pas vanaf 12 uur benutten. Dit ziet derhalve niet op winkels die nu reeds op zondag(ochtend) open mogen. Deze wens heeft het bestuur van de SBG aan de winkeliers in de binnenstad meegegeven. De vastgestelde verordening laat in juridisch opzicht echter ook voor de zondagochtend ruimte om open te zijn. Openstelling vanaf 12 uur is derhalve een geste die de ondernemers kunnen maken om tegemoet te komen aan genoemde politieke wens met het oog op een deel van de samenleving die daar ongetwijfeld prijs op stelt.


Uitslag van de enquete 


Toelichting

25 ondernemers (51%) geeft aan helemaal niet open te zullen gaan op zondag

 2 ondernemers (4%) geeft aan iedere zondag open te zullen gaan en 8 ondernemers (16%) geeft aan alle zondagen open te gaan, behalve op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e KerstdagToelichting

17 ondernemers (35%) geeft aan pas vanaf 12.00 uur open te zullen gaan. Het gaat hier om ondernemers die eerder niet iedere zondag al open mochten zijn. 

Van deze categorie geven 17 van de 18 ondernemers (94%) die nu ook opengaan aan, dat ze de oproep om niet voor 12 uur open te gaan respecteren.Van de winkeliers die al iedere zondag open mochten zijn (zoals supermarkten en toeristische winkels) geven 11 van 15 ondernemers (73%) aan dat ze pas vanaf 12.00 uur hun winkel openen.


Toelichting
Vanuit de gemeente Gouda en de SBG wordt ingezet op enige afstemming rond de winkelopenstelling op zondag. Daarbij wordt vooral ingezet op de 1e zondag van de maand.
Van de ondernemers die hun winkel op die dag openen geven 21 van de 23 ondernemers (91%) aan dat ze inderdaad op de 1e zondag open zijn.

Hoe nu verder?

Doordat de winkeliers nu zelf mogen bepalen of ze hun winkel wel of niet op zondag openen en als ze open willen, dan ook zelf mogen bepalen op welke zondagen ze open zijn, ontstaat er voor de consumenten een onduidelijke situatie. Dit kan de aantrekkingskracht van de binnenstad op deze zondag negatief beïnvloeden.
De SBG gaat de situatie nauwlettend volgen en overweegt vooral de 1e zondag van de maand extra aandacht te gaan geven aan de koopzondag.
Daarnaast willen we op een of andere manier inzichtelijk gaan maken welke winkels op de koopzondagen open zijn, zodat er voor de consumenten wat meer helderheid ontstaat.

maandag 6 februari 2023

Hofje van Jongkind genomineerd voor Ondernemersprijs Midden-Holland


In de Goudse Schouwburg werden vorige week De Nieuwe Polderkeuken uit Stolwijk (categorie Detailhandel & Horeca), Vanderloo uit Waddinxveen (categorie MKB)  en DWA uit Gouda (categorie Grootzakelijk) uitgeroepen tot winnaars van de Ondernemersprijs Midden-Holland 2023.

In de categorie Detailhandel & Horeca maakte oud-winnaar Marion Mulder van Mulder Mode bekend dat Frank Streefland van De Nieuwe Polderkeuken door de jury als winnaar was aangewezen. Loco-burgemeester Pascal van der Hek van de gemeente Krimpenerwaard, waar Stolwijk deel van uitmaakt, overhandigde de trofee. De jury spreekt in haar rapport over “één en al dynamiek”, “vol passie” en “genieten op elk niveau”.

AD, 25-2-2018

Hofje van Jongkind 

Bremmer Schoenen uit Waddinxveen en Hofje van Jongkind uit Gouda waren ook genomineerd in deze categorie. Hun juryrapporten vermelden onder andere “Er heerst veel enthousiasme en energie bij Bremmer Schoenen, men verstaat het vak.” En “De warmte die deze zaak uitstraalt , de heerlijke koffie en gerechten maken van een bezoek aan het Hofje van Jongkind een meer dan bijzonder en ontspannen moment.”

Opening van Hofje van Jongkind samen met wethouder Thierry van Vugt

Persoonlijk had ik Het Hofje van Jongkind de prijs gegund. Vanaf het begin (kijk even hier naar het filmpje over de opening) ben ik bij deze zaak betrokken en ik vind het ongelooflijk knap hoe Eugene en Sandhya zo'n succes van deze zaak hebben gemaakt.


Daarom maar even in het juryrapport gedoken en graag deel ik de inhoud daarvan met jullie:

"Het Hofje van Jongkind is een verborgen parel uit de 17e eeuw, gerenoveerd met respect voor de oude details. Een oase van rust in de binnenstad van Gouda waar iedereen zich thuis voelt. Een warm welkom, verse zelf gebrande koffiebonen en verse zelfgemaakte ontbijt- en lunchgerechten. En natuurlijk de feesten en partijen.

Eugene en Sandhya waren al langer bekend met koffiebranden op hun hobbyzolder, maar in april 2018 volgden zij hun hart en openden zij deze prachtige lunchgelegenheid aan de Zeugstraat 28 in Gouda. Het roer ging om, ze zeiden hun baan op en reizen sindsdien iedere ochtend vanuit Kudelstaart naar Gouda om, samen met Marianne en andere de medewerkers, het hun gasten naar de zin te maken.

Bezoekers van het Hofje van Jongkind worden verrast door het prachtige pand, de geschiedenis en de warmte die deze zaak uitstraalt. De heerlijke koffie en gerechten maken van een bezoek aan het Hofje van Jongkind een meer dan bijzonder en ontspannen moment."


Bezorging Zonder Zorgen

Naast het Hofje van Jongkind greep nog een mooi Gouds bedrijf naast de Ondernemersprijs Midden-Holland. In de categorie MKB was namelijk Bezorging Zonder Zorgen uit Gouda genomineerd. 

Over hen schreef de jury in haar rapport; “De jury is ervan overtuigd dat het vriendelijke, servicegerichte koeriersbedrijf Bezorging zonder Zorgen, met een hoge gunfactor, kan uitgroeien tot marktleider in pakket- en transportdiensten in en rondom Gouda.” 

Hierbij het volledige verslag:

"Željko Bosić kwam in 1994 als vluchteling naar Nederland en ervoer hoe hij in alles opnieuw moest beginnen. Hoe trots moet hij zijn geweest dat hij, op 13 november 2006, zijn eigen onderneming startte? 

Onder het motto “Laten we Gouda Groen houden” bedacht het bedrijf de vrachtfiets voor pakketbezorging in en rondom de Goudse binnenstad. 

De vrachtfiets is inmiddels een vertrouwd beeld in de binnenstad van Gouda en na een geweldige reclamestunt bij het Huis van de Stad wist heel Gouda van het bestaan ervan. 

CO2 neutraal en stikstofvrij transport van goederen in binnensteden vanuit lokale HUB’s, is waar deze sociaal bewogen onderneming warm van wordt.

De jury is ervan overtuigd dat dit vriendelijke, servicegerichte koeriersbedrijf, met een hoge gunfactor, kan uitgroeien tot marktleider in pakket- en transportdiensten in en rondom Gouda."


DWA wint Ondernemersprijs Midden-Holland bij Grootzakelijk

In de categorie Grootzakelijk las oud-winnaar Diederik Vergeer van Vergeer Holland de juryrapporten voor en maakte bekend dat DWA door de jury tot winnaar verkozen was. De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk Michiel Grauss reikten gezamenlijk de trofee uit aan Eloi Burgdorf en Jaap Dijkgraaf. Burgemeester Verhoeve had zijn collega hiertoe uitgenodigd omdat DWA in voorgaande jaren gevestigd was in Bodegraven. 

De jury was in haar rapport lovend over dit Goudse bedrijf:

"DWA is een missie gedreven onderneming gericht op duurzaamheid. Een technisch adviesbureau dat oplossingen biedt voor de energietransitie en circulariteit. De adviezen die zij geven, moeten ons naar een duurzame economie brengen, waarin geen kostbare materialen meer worden weggegooid.

Bij DWA werken 138 betrokken professionals verdeeld over vier locaties. Klaas de Wit, de oprichter, heeft een duidelijke visie op verduurzamen en doordat hij zijn bedrijf overdroeg aan de werknemers wordt zijn visie nog steeds uitgedragen en praktisch toegepast.

Het door hen zelf verduurzaamde kantoorgebouw aan de Harderwijkweg in Gouda is als eerste in Nederland voorzien van een gecertificeerd Binnenklimaat Label. Met het label kunnen zowel gebouweigenaren als werkgevers aantonen dat de werkplek gezond en comfortabel is.

Het project Floating Office Rotterdam is een van de mooie praktijkvoorbeelden van circulaire bouw, waar DWA bij betrokken is. Het drijvende kantoorgebouw in de Rijnhaven is gemaakt van hout en kan gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt worden.

DWA gidst ons naar de toekomst."

De Ondernemersprijs Midden-Holland wordt jaarlijks voor en door het bedrijfsleven uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas i.s.m. de gemeenten georganiseerd.

De juryleden maken hun eigen top 3 per categorie en gaan dan met elkaar in discussie om verschillen en overeenkomsten af te stemmen. Zo wordt tot een gezamenlijke keuze van de winnaars gekomen.

Alle winnaars en genomineerden van harte gefeliciteerd!!