maandag 27 juni 2011

Verbaal knokken in GoudaDe afgelopen week was een me een weekje wel. De eerste dagen zijn we volop aan de slag geweest met jaarrekeningen en voorjaarnota.
De Raadswoensdag was een belangrijke dag omdat zowel de jaarrekening over 2010 als ook de voorjaarsnota aan de orde was.

Maar daarnaast was er ook door TROTS een tegenvoorstel voor een andere begroting ingediend en had Gouda Positief met enkele andere fracties een brief naar de provincie gestuurd omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de aanpak van het college.

Waar voor TROTS nog wel waarderende woorden voor hun inzet was, maakten veel fracties, waaronder de ChristenUnie, gehakt van de opstelling van Gouda Positief. Door niet het debat aan te gaan plaatsen ze zich buiten de democratie en is hun gedrag feitelijk minachting van de raad. Daarbij kwam ook nog eens dat ze op de raadsbijeenkomst met geen enkele amendement of motie kwamen en voor inhoudelijke toelichting nota bene naar hun website verwezen....

Tijdens de raadsbijeenkomst werd de toon onderling steeds feller en dat geeft me oprecht reden tot zorg voor de toekomst. De verhoudingen zullen echt moeten worden genormaliseerd om het functioneren van de raad weer op het gewenste niveau te brengen. Wellicht is er zelfs mediation nodig. Als er niets veranderd zijn we straks steeds minder met het stellen van kaders bezig, maar steeds meer met onderlinge ergenissen en dat mag niet gebeuren.

De burgemeester gaf aan het einde van de vergadering terecht aan dat de verhoudingen anders moeten, maar het heeft nog niet veel geholpen, want op Twitter ging na die avond het onderling "virtueel knokken" gewoon door, waarbij Gouda Positief aangaf dat er in het Provinciehuis hartelijk was gelachen over de opstelling van de Goudse raad (....). Saillant detail: deze tweet kan ik inmiddels nergens meer traceren...

Maar goed, na deze avond was er nog een constructieve bewonersavond over de situatie van de Kofffieshop “de Vriendschap” op de hoek van de Rozendaal en Cappenersteeg. Na een wat stroef begin, kwam er uiteindelijk de toezegging dat - in samenwerking met de eigenaar van de koffieshop - actief zal worden ingezet op vermindering van de overlast. Ook verplaatsing is aan de orde, aangezien er andere plannen zijn met dit pand.

Vrijdagavond was er nog Kerkennacht en zaterdag Gouda Waterstad. Voor mij betekende dat twee avonden genieten van erg mooie muziek. Het Grachtenconcert van De Pionier op zaterdagavond was echt geweldig! Een visitekaartje voor Gouda!

Nu is het reces begonnen en mag het gas van de plank, maar we blijven alert op ontwikkelingen in onze stad.

dinsdag 21 juni 2011

Bewoners zijn het zat!


Al enige tijd is er onrust bij de bewoners in de omgeving van de koffieshop “de Vriendschap” op de hoek van de Rozendaal en Cappenersteeg. Het gaat daarbij vooral om overlast van auto’s die volgens de bewoners regelmatig de doorgang beletten (fout parkeerders) en anderzijds doordat ze door bezoekers van de koffieshop bedreigd worden.

Onlangs heeft het CDA hier vragen over gesteld en de teneur uit de mondelinge reactie was dat er geen toename van meldingen was en als de situatie verslechtert, moeten de bewoners dat gewoon melden. Dit is nu juist het probleem, daar er volgens de bewoners vaak geen of te laat opvolging aan die meldingen wordt gegeven. Er wordt daarom vaak maar niet meer gemeld.

In hoeverre dit allemaal exact klopt laat ik in het midden, daar ik me moet baseren op gegevens van derden, maar er is in ieder geval sprake van een hinderlijke situatie en dat wordt nu blijkbaar ook door het college en de politie erkend, daar er op 23 juni een bewonersavond wordt georganiseerd.

Op 18 juni heeft het AD inmiddels ook de nodige aandacht aan de overlast situatie besteed en het is duidelijk dat er nu echt actie worden ondernomen om in ieder geval het foutparkeren aan te pakken.

Interessant is daarbij om een onlangs gehouden bewoners enquête te analyseren:
Er zijn 34 bewoners en ondernemers die eraan hebben meegewerkt (24 bewoners, 6 mensen die in de straat werken en 4 zijn zowel ondernemer als bewoner).
Drie personen ervaren zelf geen overlast en de andere 31 hebben de afgelopen zes maanden overlast ervaren!

De overlast is bij al deze mensen terug te voeren op de hoeveelheid auto’s en bezoekers, waarbij vooral rond de koffieshop overlast wordt ervaren, maar ook op enkele andere locaties.

Opvallend is daarnaast het overlast gevend gedrag door de bezoekers van de koffieshop, waarbij toch 19 mensen aangeven dat ze die personen aanspreken op hun gedrag. Van die 19 mensen ervaren er 15 dat er als gevolg daarvan een onaangename situatie ontstaat.
Citaten:
“Ik spreek wel aan, maar het effect was gescheld en bedreiging.”
“Het heeft geen effect, je krijgt eerst een grote mond en daarna word je beledigd.”
“Zodra je iets zegt krijg je een grote mond terug. Altijd latente dreiging voor agressie.”


Als de koffieshop op deze locatie mag blijven is het m.i. zaak dat enkele zaken beter worden geregeld:
- Actieve controle op parkeerverbod en foutparkeren direct verbaliseren
- Eigenaar mede verantwoordelijk stellen voor gedrag in en direct buiten zijn koffieshop, waarbij
- de camerabeelden actief moeten worden benut, daar er nu bijvoorbeeld ook moeders met kinderen daar naar binnen schijnen te gaan en overlast gevend gedrag op basis van beelden goed kan worden aangepakt.
- Bij melding van overlast dient er adequaat en snel te worden opgetreden door de politie of stadstoezicht.
- Met de bewoners moet er regelmatig overleg worden gevoerd om de situatie te bespreken en de aanpak met elkaar te evalueren.

Op 23 juni horen we meer over deze locatie en het gevoerde beleid rond de koffieshop. Laat het een startmoment zijn voor een verbetering van de situatie, waarbij de leefbaarheid een duwtje in de goede richting krijgt.

woensdag 15 juni 2011

Wethouder Ruwhof reageert op blog


Op deze vreugdevolle dag, waarop we zojuist hoorden dat onze dochter Eveline is geslaagd voor haar VMBO examen, toch ook nog even een blog.

Onlangs schreef ik een blog over een rondje door de Goudse binnenstad met het wijkteam.
Daarbij kwamen we o.a. bij een speelplek aan de Lafeberhof.
Ik merkte daarover op:
"Op de hoek van de Lange Dwarsstraat en Lafeberhof hebben bewoners onlangs een fraaie speelplaats laten aanleggen met een bijdrage vanuit het € 3,- budget. Ook de beplanting is aangepakt. Het geheel ziet er goed uit.
Helaas heeft de gemeente kort geleden bekend gemaakt dat deze speelplek niet (meer) in het speelplekkenplan past en dus niet onderhouden zal worden. Erg teleurstellend voor de bewoners die zoveel energie hebben gestoken in het opknappen van hun buurt."

Wethouder Ruwhof is e.e.a. nog eens nagegaan en reageert nu als volgt:

"Op één punt wil ik alsnog reageren: de speelplek Lafeberhof. Ter plekke vertelde men dat deze speelplek niet door de gemeente onderhouden zou worden, omdat ie van het drie euro budget was aangelegd.
Dit verbaasde mij, maar wilde het eerst checken voor ik eventueel toezeggingen zou doen.

De info die de bewoners gaven klopt niet. De speelplek zit gewoon in het onderhoudsschema.
Wel zijn er afspraken met de bewoners gemaakt over het onderhoud van de plantenbakken. Gezien het enthousiasme waarmee ze daarmee bezig waren zit daar geen probleem. Maar misschien is daardoor het misverstand ontstaan.
Zowel aan de buurt als aan het wijkteam is inmiddels de juiste info doorgegeven.

Plekken die in overleg met of door de gemeente zijn aangelegd worden altijd door de gemeente onderhouden, alleen al voor de veiligheid."

De reactie van de wethouder is belangrijk en een opsteker voor de bewoners van de Lafeberhof e.o.

maandag 13 juni 2011

Gouda moet nu doorpakken op veiligheid!Dit weekend verscheen voor de 10e keer de AD Misdaadmeter.
Conclusie is dat Nederland steeds veiliger wordt, maar dat het gevoel van onveiligheid overheerst.
Deze conclusie is zeer herkenbaar en ook Gouda worstelt al jaren met deze schijnbare tegenstrijdigheid.
Ofschoon het college in Gouda lange tijd de waarde van de AD Misdaadmeter in twijfel trok is er geen ontkomen aan: talloze raden en colleges in Nederland volgen "angstvallig" de jaarlijkse uitslagen en passen hun beleid erop aan.
In mijn ogen ook terecht! Al jaren pleit ik namens onze fractie voor het serieus nemen van deze monitor, omdat deze monitor helder de misdaadcijfers met elkaar vergelijkt en de burger die uitslagen als een belangrijke maatstaf ziet om zich een oordeel te vormen over de veiligheid van zijn of haar stad.
Maar er is meer: de monitor is een positief voorbeeld van hoe de media veiligheid op de agenda kan plaatsen. Maar het veelvuldig uitvergroten van voorvallen leidt er anderzijds weer toe dat bij burgers het gevoel van onveiligheid wordt versterkt en daarmee worden de feitelijke resultaten deels of geheel te niet gedaan en dat is jammer. Het zou mooi zijn als de media t.a.v. dit onderwerp ook meer haar verantwoordelijkheid zou nemen, maar ik vermoed dat dit een illusie is....
Maar goed, belangrijk is dat er gewoon hard gewerkt blijft worden om de veiligheid objectief te bevorderen.
Gouda is daar in 2010 goed in geslaagd en is van plek 15 naar 41 gegaan! Een prima prestatie en boven mijn verwachting.


*Wanneer iemand zich bedreigd voelt, is per persoon verschillend. Vaak gaat het om mondelinge bedreigingen.
**Het gaat hier om geweld dat is gepleegd door een groep. Gevallen waarbij sprake is met één dader vallen onder 'mishandeling'


Met name bij "bedreigingen" ,"woninginbraak" en "overvallen" laat Gouda (relatief) behoorlijke verbeteringen zien. Wel is er reden tot zorg over "openlijk geweld (personen)". Hoewel het hier in absolute aantallen (63) nog enigszins meevalt (het gaat bijvoorbeeld bij bedreigingen om 204 gevallen), heeft deze vorm van gedrag - samen met bedreigingen - wel veel impact.
Bij drugshandel staat Gouda op plek 392 en het lijkt erop dat we de overlast goed onder de knie hebben. Toch horen we van omwonenden veel klachten, maar ze melden nauwelijks meer, dus in die zin zijn cijfers van zo'n Misdaadmeter soms wat geflatteerd. Wel geven ze een trend aan en die is voor Gouda hoopvol.
Het is nu zaak de komende jaren te blijven doorpakken om deze opgaande lijn vast te houden.
Laat het de inzet zijn om ieder jaar minstens 10 plekken te dalen op de ranglijst en dus volgend jaar op plek 51 of lager te staan.
Dat betekent concreet dat er met name veel effort moet (blijven) worden gestoken in het aanpakken van bedreiging en geweld. Initiatieven met jongerenwerkers, benoeming van de Stadsmarinier en oprichting van stichting Imago zijn daarbij nuttig en nodig.

woensdag 8 juni 2011

Vriendschap verpest door geweldOp 27 mei jl. organiseerde het wijkteam Binnenstad het jaarlijkse “Rondje Binnenstad” voor de (burger)raadsleden van Gouda. Ook ditmaal waren bijna alle fracties vertegenwoordigd en was ook wethouder Wendy Ruwhof van de partij
Nadat de voorzitter van het wijkteam, Andries Span, iedereen welkom had geheten fietsten we gezamenlijk door de Binnenstad en stonden stil op een aantal interessante plekken:

Conventstraat
In deze straat kijken de bewoners sinds een paar jaar tegen de enorme kale muur van de parkeergarage aan die voorheen begroeid was met klimop. Er zijn ideeën genoeg om de muur te verfraaien (bijvoorbeeld muurschilderingen), maar de gesprekken met de eigenaar hebben helaas nog niets opgeleverd. De voorbeelden van muurschilderingen werden door de deelnemers bewonderd en het idee werd enthousiast begroet, maar of het (financieel) haalbaar is?? Ondertussen hebben de bewoners zelf de straat, met een bijdrage van het wijkteam uit het €3,- budget, verfraaid met geveltuintjes bij hun woningen en langs de garagemuur.

Wilhelminastraat / Cappenersteeg / Rozendaal
In dit tot voor kort verpauperde gebied wordt nu een plan gerealiseerd voor begeleid wonen en winkels, waarvan de bouw binnenkort start. In de aangrenzende stegen zijn al diverse panden mooi gerestaureerd.
Een probleem in dit gebied vormt echter de koffieshop "De Vriendschap" op de hoek van de Cappenersteeg. Er parkeren daar steeds auto’s die daardoor overlast in de straat bezorgen. De deelnemers kregen de gelegenheid om met omwonenden te praten en schrokken toen zij vernamen dat men regelmatig lastig gevallen wordt en zelfs bedreigd. Aangezien in het verleden het melden weinig heeft opgeleverd, zijn de bewoners het beu en wordt er nog maar weinig gemeld. Dit geeft nu echter helaas wel een vertekend beeld aan de gemeente t.a.v. de feitelijke overlast.Spieringstraat / Kees Faessens Rolwagensteeg
Op de hoek van de Spieringstraat en de Kees Faessens Rolwagensteeg worden momenteel de ABEE panden verbouwd tot 14 appartementen en een garage voor 9 auto’s. In 2009 hadden de omwonenden tijdens het Rondje Binnenstad verteld over de bezwaren die zij hadden tegen het bouwplan. Nu mochten we allen de bouwplaats op om te zien hoe er zoveel woonruimte op die beperkte plaats gerealiseerd wordt. In het huidige ontwerp zijn ondertussen wel, in overleg met omwonenden, diverse wijzigingen aangebracht waardoor het nu voor hen acceptabel is geworden. Door regelmatig contact met de uitvoerder ondervinden de omwonenden weinig onnodig overlast van de bouw werkzaamheden.Dit appartement mocht niet worden gesloopt


Raoul Wallenbergplantsoen
Dit relatief onbekende en prachtig stukje natuur in het hartje van de binnenstad, achter de St.-Janskerk, ziet er aan de straatzijde fraai uit, maar nodigt niet uit om er in te lopen. Op verzoek van de gemeente heeft het wijkteam een ontwerp gemaakt voor een meer open plantsoen. De raadsleden kregen het ontwerp uitgelegd en vonden het er zonder meer fraai uitzien. Men was enthousiast, maar maakte zich wel zorgen over de financiën en de schuur midden in het gebied (nu nog verhuurd en slopen kan erg duur worden als er asbest in zit). Uit het budget van het wijkteam is al € 15.000,- vastgezet voor dit project, maar dat is zeker niet voldoende. De gemeente zal instemming moeten geven en aanvullende financiën beschikbaar moeten stellen. De plannen liggen daar nu. Wethouder Ruwhof laat weten dat onderzocht zal worden in hoeverre er uitvoering kan worden gegeven aan de plannen.

Wethouder Wendy Ruwhof en raadslid Mea Hiskes-Willemse

Raadsleden Hilde Niezen en Gerard Schotanus


Lange Groenendaal / Binnenstadservice
In de Lange Groenendaal komt de Binnenstad Service ter sprake omdat daar 8 van de momenteel 34 deelnemende winkeliers zitten. Een ervan is Sari Fairtrade Wereldmode. De winkelier vertelt over haar goede ervaringen met de Binnenstad Service. Ze vraagt zich af waarom niet alle kleine winkeliers mee doen. Dit zou de gemeente moeten stimuleren. Het kost de deelnemende winkelier namelijk niets, men moet alleen met leveranciers afspreken dat de goederen voortaan bij de Binnenstad Service afgeleverd worden. Die zorgt dan voor distributie naar de winkels zodat er maar één (vracht)auto de goederen komt leveren, een veel efficiëntere en milieu vriendelijker wijze van bevoorrading.Naaierstraat
In deze straat is tijdens de Rondjes van 2008 en 2009 jaar ook met bewoners gesproken, maar nu was er goed nieuws te melden. De bewoners zijn blij dat de straat vorig jaar werd aangepakt. Het trottoir is nu verbreed zodat er nu minder hard gereden wordt in de smallere straat en de bewoners hebben zelf bloembakken geplaatst ter voorkoming van foutparkeren op de stoep. Verder zijn de twee (te kleine) invalide parkeerplaatsen vervangen door één volwaardige invalide parkeerplaats met voldoende ruimte om in en uit te stappen.
Er is nog wel een wens: Nog steeds rijden auto’s, ondanks het verbod, vanaf de Turfmarkt de Naaierstraat in op zoek naar een parkeerplaats. Door eenvoudig de punt van het trottoir op de hoek Naaierstraat/Turfmarkt wat te verlengenLafeberhof / Lang Dwarsstraat
Op de hoek van de Lange Dwarsstraat en Lafeberhof hebben bewoners onlangs een fraaie speelplaats laten aanleggen met een bijdrage vanuit het € 3,- budget. Ook de beplanting is aangepakt. Het geheel ziet er goed uit.
Helaas heeft de gemeente kort geleden bekend gemaakt dat deze speelplek niet (meer) in het speelplekkenplan past en dus niet onderhouden zal worden. Erg teleurstellend voor de bewoners die zoveel energie hebben gestoken in het opknappen van hun buurt.Slapperdel
De rondleiding door de stad eindigde – bijna traditioneel – bij de Slapperdel waar bewoners bezwaar maken tegen de (ver)bouwplanen van de Zeemanwinkel om H&M daarin te krijgen. De bewoners maken duidelijk niet tegen H&M of een (ver)bouwing te zijn, maar wel tegen de wijze waarop men dat wil realiseren. Volgens de huidige plannen komt er een kolossaal gebouw met een goothoogte van 8 meter meer dan 10 meter het huidige parkeerterrein op. Daarmee wordt een grote dode hoek geschapen en verdwijnen er vele parkeerplaatsen. Zij hebben daarvoor een uitgebreide zienswijze ingediend bij de gemeente.
De bewoners laten ons zien wat de impact van de plannen zijn doordat zij de omtrek van het nieuwe gebouw op de parkeerplaats getekend hebben en met een 8 meter lange stok de hoogte laten zien.
Ook de raadsleden maken zich zorgen over de sociale veiligheid i.v.m. de dode hoek. En de vraag van bewoners hoe lang H&M in het pand zou blijven na oplevering van de vernieuwde Spoorzone met de grote winkelruimtes zette ook enkele raadsleden aan het denken.


Tenslotte
Onder genot van een drankje evalueren we met elkaar deze rondgang door de binnenstad. Velen van ons gaan al jaren mee en zien zo elk jaar de veranderingen. Dit jaar konden we positieve veranderingen constateren (zoals de Naaierstraat), naast al jaren slepende zaken (muur parkeergarage) en diverse bouwplannen/activiteiten (Slapperdel en ABEE panden).
Volgend jaar zal ik bij gezondheid zeker weer van de partij zijn. Complimenten voor het wijkteam dat ieder jaar weer een interessante rondgang organiseert.


(Met dank aan Marie-Louise Pierson, Wijkteam Binnenstad)

vrijdag 3 juni 2011

Marokkaanse vaders moeten zich niet verstoppen!


Onlangs belegde IMAGO een bijeenkomst met een een interessant panel:
Farid Azerkan (voorzitter Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland) , mevr. Naima Zefzafi (directeur Inburgering A’dam) , Said Bouddouft (directeur Meander) en Chahid El Haddouti (voorzitter Imago)
Vandaag deel 3 (slot) over deze bijeenkomst:
DNA
Er ontstaat ene levendige discussie over de DNA van de Marokkaanse gemeenschap
Daarbij werden een aantal interessante opmerkingen geplaatst:
- waardeer de diversiteit
- streef niet naar een eenheidsworst, maar concurreer ook niet met elkaar
- huidige generatie mengt veel makkelijker, heeft minder moeite met diversiteit en huwt ook 'gemengd'
- wat je wel ziet is dat jongeren die het gemaakt hebben zich terugtrekken, ze zijn het zat en willen gewoon een gelukkig leven lijden.
- Je merkt ook dat het organiseren niet sterk ontwikkeld is. Gaat veel energie en geld verloren door diversiteit, van winkel, tot stichting, tot moskee (3 verschillende stromingen in 3 moskees).

Het valt al met al niet mee om een eenduidig beeld neer te zetten en er zal moeten worden gehandeld vanuit de diversiteit die er is, waarbij er veel ondersteuning nodig zal zijn om een initiatief als IMAGO kansrijk t te laten zijn, juist door die diversiteit en het niet goed ontwikkelde vermogen om zich te organiseren.Concentratie in wijken

Op een vraag wie van de aanwezigen vrijwillig in Oosterwei zou blijven wonen als het niet nodig was, blijft het opvallend stil in de zaal.
Farid Azerkan zet dan stevig in: “Spreid de Marokkanen netjes over heel Nederland. Nu zijn er teveel problemen in een klein woongebied met allerlei spanningen tot gevolg.
Deze opmerking valt niet bij iedereen in goede aarde, want je hebt tot recht om zelf te mogen kiezen waar je wilt wonen.
Problemen aanpakken

Naima Zefzafi concentreert zich liever op het oplossen van de problemen en het zoeken naar de oorzaken, zodat je het oplossen effectief kunt doen.
Probleemgezinnen zijn bij de politie, jeugdzorg etc. bekend. Begin met deze groepen te helpen en pak dat goed aan.
Oorzaak van de meeste problemen ligt voor een deel in de opvoeding, maar ook de school en de kring vrienden spelen een rol.
Vanuit de “vrienden” komt nogal eens negatieve input (“Waarom ga je naar school? “). Je moet dan sterk in je schoenen staan.
Goed opvoeden betekent dat dat als kinderen zomaar met heel dure kleding thuiskomen, dat je daar dat wat van zegt en optreedt en zeker niet zwijgt….!

Opvoedingsondersteuning
De ouders van probleemjongeren hebben hulp en begeleiding nodig, ze kunnen namelijk hun kinderen vaak niet aan. Sommige ouders weten echter niet waar ze die hulp moeten vinden en roepen daarom maar tegen de politie, dat ze hun kind maar moeten meenemen.
De vaders verstoppen zichzelf teveel in koffiehuis en moskee en als de jongeren dan 12 jaar zijn, is het te laat.
Probleem is dus dat ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen.
Kleur bekennen
Naima Zefzafi merkt op: “Heb respect voor iedere invalshoek. Als mensen geen gebruik maken van de geboden hulp, dan heb je het recht om in te grijpen.”
Ook zegt ze: “Laten we het meer hebben over zaken waar we het over eens zijn en focus je niet op verschilpunten. Pel de problemen af en start met de meest urgente, zoals bij IMAGO die kiest voor het onderwerp: beeldvorming. Focus je daar dan ook op en draag het uit. ”
Als je het dan een keer niet met die 'stem' eens bent, accepteer dat dan vanuit de gedachte dat hun intenties goed zijn.
Iemand in de zaal vult haar aan en merkt terecht op: ”Focus je vooral op gedrag van die bepaalde groep jongeren. Het is positief dat ouders erkennen dat ze de eerst verantwoordelijke zijn, dat dit expliciet wordt gezegd en niet jeugdzorg, Halt etc. die verantwoordelijkheid heeft. Ouders beken kleur!
Chahid El Haddouti doet ook een duit in het zakje en zegt: ”Er zijn tonnen uitgegeven om de problemen op te lossen, en dat is niet gelukt. Hulpaanbod wordt niet altijd begrepen en dat leidt tot (schijnbare) tegenwerking. Je moet de mensen goed wegwijs maken en begeleiden. ”
Farid Azerkan vult aan: ”Dwing de ouders Nederlands te lezen, dan hoef je niet elke brief uit te leggen. ”
De zaal komt steeds meer los en er worden rake opmerkingen gemaakt door de Marokkanen zelf, waar ze echt wat mee moet gaan doen:
”Laat een virus ons vanavond besmetten en laten we allemaal een bijdrage gaan leveren aan een positief imago.”
”Ik zie graag dat één stem de Marokkanen vertegenwoordigt. Maar wat als je het een keer oneens bent. Ga je dan naar notaris voor een nieuwe stichting?”
Er komt zelfs een opmerking, die weinigen tot voor kort in het openbaar zouden durven uiten, waarbij ik het heel frappant vond dat een Marokkaan het zelf uitte:
”Er is 33 miljoen euro uitgegeven aan Marokkaanse problematiek. Als ze helft hadden genomen en uitgedeeld om te vertrekken dan waren alle problemen opgelost. ”
Hamid El Yaakoubi (adviseur van de gemeente Gouda) geeft de zaal ook nog iets mee: ”Taal is heel belangrijk. De eerste generatie heeft zich kapot gewerkt en geen kansen gekregen om de Nederlandse taal te leren. Maar de huidige generatie – die alle kans heeft om te kunnen leren - heeft een leer achterstand van 2 jaar. Dat is onacceptabel en het is ook niet acceptabel als iemand van de 2e of 3e generatie niet een brief kan lezen.
Tenslotte
Aan IMAGO is het nu de taak om vanuit een sterke focus zoveel mogelijk draagvlak te gaan creëren, mensen te gaan verbinden en een spreekbuis te worden die als gezaghebbend wordt beschouwd. Al met al geen geringe opgave, maar niet onmogelijk.