maandag 28 december 2009

Gouda bij Kitschlicht


Vorige week ben ik foto's gaan maken van het verlichte stadhuis en ik heb daar met gemengde gevoelens gestaan. En erzijds vanwege de wijze waarop het stadhuis als decor wordt gebruikt en anderzijds vanwege het totaal ontbreken van sfeer.

Ten aanzien van de beeldprojecties: het is zonder meer leuk dat er nu Goudse scholen bij zijn betrokken en dat voor het eerst alle zijden wisselend zijn belicht. Maar waar de Franse kunstenaar Patrice Warrener de afgelopen jaren de lijnen van het stadhuis meestal bewust benutte en versterkte (http://theokrins.blogspot.com/2008/12/terugblik-op-2008.html), is het stadhuis nu vooral een soort projectiescherm om afbeeldingen te laten zien en wordt het stadhuis als zodanig m.i. tekort gedaan. Ofschoon over smaak niet valt te twisten, vond ik het geheel soms ronduit kitsch.

Maar dan de sfeer: ik stond op een avond bijna alleen foto's te maken en het enige geluid dat ik hoorde kwam van de succesvolle ijsbaan op de markt. Hier en daar werd er door voorbijgangers belangstellend naar mijn "prestaties" gekeken, maar het was er overwegend saai en verlaten.
Wat zou Gouda bij Kunstlicht aan aantrekkingskracht winnen als er op de markt meer een kerstsfeer zou zijn met kerstkramen, waar je lekker wat kunt drinken en inkopen kan doen. Vorig jaar schreef ik daar ook al over en opnieuw valt het me op, dat Gouda vol goede bedoelingen zit, maar het lukt niet om mensen in grote getale op en rond de markt te laten komen en vast te houden.

Volgens een organisator kunnen die specifieke kramen of chalets er alleen komen als er sprake is van een sterke groei en dat je dan aanloopt tegen de beperkte ruimte op de markt en het feit dat tweemaal per week er een warenmarkt is.

Met zo'n redenering kan ik helemaal niets! Het moet toch mogelijk zijn om als gemeente, kerkbestuur van de St.-Janskerk en ondernemers (horeca en winkeliers) met elkaar tot een oplossing te komen, zodat onze stad in de kerstperiode ook in de avonduren een aantrekkelijke stad waar de toerist enige tijd met veel genoegen kan verblijven.
Laat het mede met middelen vanuit Ondernemersfonds in 2010 eens tot een goede voorzet komen!

Tenslotte wens ik u een gezellige en veilige jaarwisseling toe en vooral een voorspoedig en gezond 2010!

dinsdag 22 december 2009

Gouda Positief


Sinds Jan de Laat pagina groot in de Krant van Gouda de partij Gouda Positief (GP) heeft gelanceerd met een aantal negatieve statements (…..), is deze nieuwe partij al diverse keren genoemd. Johan Weeber, de lijsttrekker, heeft als reactie alweer een heel vriendelijke bijdrage verzorgd en poogt daarmee de balans een beetje in evenwicht te brengen.
GP heeft in ieder geval bereikt dat de partij toch vooral wat negatief overkomt en beelden heeft neergezet die ik nu niet bepaald als juist zou willen beoordelen. Maar goed, het schijnt dat diverse Goudse ondernemers steun hebben betuigd aan deze partij, we zijn gewaarschuwd, maar naar ik hoop bevat hun verkiezingsprogramma straks vooral positieve punten.

De ChristenUnie zet ieder geval in op een positieve campagne met een aantal (nieuwe) aandachtspunten die we tot aan de verkiezingen op 3 maart nadrukkelijk naar buiten zullen brengen.

Daarbij zie ik uit naar een constructieve campagnetijd, waarin we elkaar niet vooral aanvallen op zaken die de afgelopen 4 jaar niet goed zouden zijn gegaan, want dat is veel te makkelijk. In die periode hebben we ons namelijk met elkaar – met eigen accenten – gezamenlijk ingezet voor onze stad en vaak met zeer brede steun het beleid handen en voeten gegeven.

Gouda Positief, deze term kwam dit weekend ook nadrukkelijk bij me op toen ik genoot van het prachtige sneeuwlandschap in en rond Gouda. Op één of andere manier doet zo’n verschijnsel iets met velen van ons: er wordt door de kinderen overal met elkaar gespeeld, we groeten elkaar veel meer en maken – soms met wildvreemde mensen - een praatje over de sneeuw, mensen glimlachen meer. Kortom, er gaat deze dagen iets positiefs van ons uit dat we met elkaar moeten vasthouden, ook als er straks geen sneeuw meer ligt.

Overigens is de sneeuw niet voor iedereen een inspiratie om te genieten, maar kiezen ook enkele jongeren ervoor om mensen hiermee het leven zuur te maken, door ze met sneeuwballen hinderlijk lastig te vallen en zelfs sneeuwblokkades op te werpen om daarna mensen te beroven.Jammer dat deze jongeren niet beseffen dat ze hiermee onacceptabel gedrag vertonen en de stad weer een negatief imago bezorgen. Het zal nog wel heel wat inspanning vergen om hen ook tot een positief gedrag te brengen.

Gouda Positief = Gouda Ontmoet = SAMENleven = Omzien naar elkaar = Respect voor elkaar

Laat deze gedachten de komende (kerst)dagen eens op u inwerken! Ik wens u in ieder geval gezegende kerstdagen toe!


___________________________________________________________http://www.telegraaf.nl/binnenland/5642581/__Extra_politie_tegen_ijsbalgooiers__.html?p=21,2

woensdag 16 december 2009

Gouda: stad van vrede


Dinsdag 15 december was het weer voor de 54e keer kaarjesavond in Gouda. Ieder jaar toch weer een hoogtepunt voor Gouda. Het blijft een bijzondere gebeurtenis met al die kaarsjes, de vele belangstellenden uit heel Europa, het met elkaar zingen van kerstliederen op de markt en de burgemeester die het kerstevangelie leest.
Zeker op zo'n avond voel ik me heel trots om inwoner van deze stad te mogen zijn en genoot ik met volle teugen.

Mooi ook dat er verder op deze avond nog talloze activiteiten waren. Zelf ben ik met mijn vrouw nog even naar de St.-Janskerk geweest. Buiten waren jongeren aan het zingen, wat erg mooi klonk, en in de kerk was er veel koor- en samenzang. Ook konden we genieten van de virtuoze orgelklanken die de organist van de St.-Janskerk, Christiaan Ingelse, ons liet horen.

Al met al een prachtige avond met veel mooie woorden en veel inspiratie!


Ontvangst van de gasten in de Burgerhal


Filmpje - kersttoespraak van burgemeester Cornelis over verdraagzaamheid

kaarsen achter de ramen van de woningen aan de Markt

Stadhuis

"We hebben het pas echt voor elkaar als we er zijn voor elkaar! "Art impression van de kerstboom

St.-Janskerk

donderdag 10 december 2009

Alcohol en techniek domineren raadsvergadering

Raadsvergadering vol met emoties


Deze week de laatste raadsvergadering van het jaar 2009 waarbij een aantal interessante zaken aan de orde zijn geweest.

Het begon al met het Open Podium, waar door het techniekproject van Factor-G aandacht werd gevraagd voor dreigende opheffing. De ChristenUnie vindt dit dermate vervelend dat ze er vragen over heeft gesteld aan het college. Wethouder Suijker had het verheugende nieuws dat de techniekles tot de zomer van 2010 is gered. Voor de periode daarna wordt geprobeerd een oplossing te vinden. De 30 leerlingen die de raadsvergadering gisteren bijwoonden waren zeer blij en applaudiseerden toen ze het bericht vernamen. Voordat ze vertrokken deelden ze mooie zelfgemaakte kerststerrren met ledlampjes uit aan de raadsleden, die in dank werden aanvaard.

Daarna volgde er een raadsdebat over parkeren in de binnenstad en de tarieven die daarbij horen. De tarieven worden fors verhoogd om het parkeren te ontmoedigen, maar daarnaast wordt het overdag mogelijk om op meer plaatsen de auto als bezoeker ergens kwijt te kunnen, aangezien het onderscheid tussen parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren wordt opgeheven. Goed beleid, dat de instemming heeft van de ChristenUnie.

Als klapstuk kwam de aanpassing van de APV aan de orde. Het college heeft 35% van het aantal artikelen geschrapt en enkele artikelen toegevoegd, waaronder een alcoholverbod op speelplekken in Gouda. Het CDA en de ChristenUnie zijn daar erg blij mee, maar diverse andere partijen niet. Door middel van een motie probeerden ze het college ertoe te bewegen om alleen een verbod uit te vaardigen als er sprake is van overlast. De portefeuillehouder, burgemeester Cornelis, was niet blij met deze actie, maar het CDA en de ChristenUnie ook niet!

Met veel passie gaf collega Wim Hillenaar (CDA) aan dat er op veel speelplaatsen sprake is van overlast en met deze APV kan er concreet iets aan worden gedaan. Het gaat niet om bettuteling of iemand te beletten om een biertje te drinken, maar omdat je overlast moeilijk kunt bewijzen (subjectief), heb je een objectieve regel nodig.

Onze fractie onderstreepte de inbreng van het CDA en ik gaf aan dat ik het betreur dat er geen steun was voor het besluit, terwijl er zoveel juridische kennis in de raad aanwezig is..... Burgemeester Cornelis voegde daar terecht aan toe dat je niet selectief kunt toewijzen, dan moet de politie met een overzichtskaart op stap en loop je het risico dat de overlast zich voortdurend verplaatst.

Nadat de burgemeester toezegde dat hij deze maatregel voor advies zal voorleggen aan o.a. de politie en stadstoezicht, besloten de indieners, na een schorsing, de motie aan te houden, maar wel na het advies een debat te willen.

Tenslotte werd het Programma van Eisen voor het nieuwe zwembad vastgesteld door de Raad, waarbij het voorstel van de ChristenUnie om zowel de beperkte variant met o.a. een wat kleiner 2e wedstrijdbad (basis-variant) als het oorspronkelijke ontwerp (plus-variant) in de aanbesteding mee te nemen breed werd gesteund door zowel de raad als de wethouder. We zijn nu heel benieuwd of het gaat lukken om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren, dat zou geweldig nieuws voor de zwemmers!

Na een terugblik over 2009 door de burgemeester en een mooie tas van Gouda als cadeau, werd de vergadering besloten.

Het was een enerverende avond, die voor zowel de raadsleden als de gasten van de raad bepaald niet saai was. Wie durft er nog te beweren dat politiek saai is?

vrijdag 4 december 2009

Geen spuugverbod in Gouda


Deze week kwam de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan de orde en het was hét moment om te proberen een spuugverbod in Gouda te realiseren. Door mijn weblog daarover is er in Nederland een flinke discussie geweest over dit onderwerp en dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat het college pro-actief is nagegaan of een spuugverbod haalbaar is.

Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. In het raadsvoorstel voor de nieuwe APV staat e.e.a. toegelicht:

"Het bespugen van mensen wordt geregeld via het Wetboek van Strafrecht (belediging, bedreiging e.d.) en kan niet in de APV worden opgenomen. Het spugen op straat is in Nederland redelijk geaccepteerd, zolang het maar niet te opzichtig en te vaak gedaan wordt. Er is daarmee sprake van een etiquette-regel. Het is onderdeel van het geheel van de beleefdheidsregels en de omgangsvormen in onze samenleving. Een dergelijke genuanceerde etiquette-regel ten aanzien van spugen op straat (niet te opzichtig en niet te vaak) is niet in een APV-verbodsregel te vatten. Vervolgens is er het probleem van handhaafbaarbeid. Daarbij is er ook nog de vraag of een dergelijk totaalverbod op spugen juridisch wel mogelijk (verbindend) is, onder andere in verband met de rechten van de mens."

Deze toelichting en het feit dat een grote meerderheid in de raad een verbod niet zit zitten heeft ertoe geleid dat we op andere wijze aandacht zullen moeten blijven vragen voor asociaal gedrag.

Toen ik donderdagavond bij de C&A een jongen zag hangen en wat provocerend een fluim op de vloer zag deponeren moest ik me bedwingen om geen felle reactie te geven en vond ik het op slag jammer dat we daar geen heldere APV voor hebben.

Maar toch, blijkbaar mag het niet té vaak en niet té opzichtig. Dat is wel weer interessant. Zou er werkelijk opgetreden worden tegen opzichtig spugen of te vaak spugen (dan moet je iemand wel een tijdje achterna lopen....).

Dit soort vage uitgangspunten leiden ertoe dat er dus niets gedaan wordt tegen dit soort gedrag of het moet wel heel provocerend zijn en dan nog...

"Jammer dan", hoor ik u mompelen, "houdt er nu maar over op, er zijn toch belangrijkere zaken om je voor in te zetten."

Dat is zo als je alleen naar dit specifieke verschijnsel kijkt en het op zichzelf beschouwt, maar het gaat om meer, het gaat om hoe we ons gedragen in de maatschappij en dat is een onderwerp waar we niet vaak genoeg aandacht voor kunnen vragen.

dinsdag 1 december 2009

"Mannen bijten als je bang bent!"

Op dinsdagavond heb ik een interessante en leerzame avond gehad bij wijkteam Bloemendaal. Ze hadden Hans Kaldenbach (Hogeschool Utrecht) met een acteur trainer uitgenodigd over het thema hangjongeren en straatcultuur.

Het werd een avond met veel prikkelende opmerkingen en leerzame oefeningen!

We begonnen met een belangrijke hoofdregel: "Je moet als burger contact leggen en een eervolle uitweg bieden." Dit houdt in dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan en geen beter gedrag te "eisen" waar je bij bent. Geef de ander de ruimte om zichzelf te corrigeren als je bent doorgelopen.

Wat mij ook aansprak is de opmerking dat je jongeren die overlast veroorzaken (en een kort lontje hebben) niet moet benaderen vanuit...."ik vind....", maar vanuit indirect taalgebruik: "je bent vergeten....". Dat is veelal veel effectiever.

Een paar zaken die we volgens Hans moeten weten t.a.v. straatcultuur gedrag:

- Als je de jongeren aanspreekt, staan ze direct op scherp; let er dus op hoe je het aanpakt
- Ze pakken je terug op je zwakste punt; als je rust en zelfvertrouwen uitstraalt word je eerder met rust gelaten
- Je wordt al snel beschuldigd van discriminatie
- Als je ze aanraakt, is het alsof je ze in elkaar slaat

Er ontstond in de groep de nodige discussie over deze zaken, omdat je nogal eens met jongeren te maken hebt die absoluut niet bereid zijn hun gedrag aan te passen. We kregen mee dat je gradaties van overlastgevend gedrag hebt en sommige uitingen kan je als bewoner niet meer oplossen, daar heb je de politie voor nodig.

Aan de andere kant kan een heel open houding, zonder schroom ook helpen. Iemand merkte op: "Een hond bijt als die ziet dat je bang bent....dat gaat met mannen net zo."
Ik laat die opmerking voor rekening van degene die dat zei, maar het geeft stof tot nadenken.


In de oefeningen bleek het best moeilijk te zijn om de gewenste reactie los te maken. Het is belangrijk dat je je bewust bent van je eigen gedrag en de mogelijke effecten. Een vriendelijk woord of een rake reactie kan meer opleveren dan er "keihard" ingaan.
Je kunt het vergelijken met judo en karate.
Kies je voor de dialoog, het gesprek of ga je gelijk in de aanval.
Doe vooral wat bij je past, maar wees ook bereid om te leren.
foto's: Wim van Beek