Betrokken

Betrokken

donderdag 7 juli 2011

Gouda krijgt groene vingers


Mede naar aanleiding van het Groenboek dat de ChristenUnie vorig jaar aan wethouder Ruwhof heeft overhandigd is zij flink aan de slag gegaan om de kwaliteit van het groenonderhoud in Gouda sterk te verbeteren.

Nu zijn we al weer ruim een half jaar verder en het is goed om eens met enkele verantwoordelijken in gesprek te gaan in hoeverre er met het Groenboek daadwerkelijk aan de slag is gegaan.


Controle

Tot 2009 was er controle op beeldkwaliteit op een afgesproken tijd en plaats. Vanaf 2009 geldt er een malus, waarbij controle plaatsvindt op willekeurige momenten. In overleg met wijkteams zijn plaatsen bepaald en deze zijn op kaart gezet.
Het gaat om ongeveer 600 plekken en iedere maand worden 75 punten gecontroleerd, willekeurig en onaangekondigd, door een extern meetbedrijf.

Meldpunt Openbaar Gebied

Een deel van de klachten betreft het niet daadwerkelijk oppakken van klachten die gemeld zijn. De klachten worden door MOG doorgezet naar Cyclus, maar Cyclus kan niet digitaal terugmelden naar MOG en het is ook zo niet afgesproken. Dit zou een punt van beleidswijziging kunnen zijn en dit wordt nu intern nader onderzocht. Punt van aandacht!

Boetes

Belangrijk punt is dat Cyclus niet moet sturen op malus, maar op kwaliteit. Op deze manier wordt er met elkaar samengewerkt. De maximale boete is €200.000 op jaarbasis. Vorig jaar (2010) is (slechts) € 11.000 boete opgelegd.... Dit lijkt in schril contrast te staan met de klachten, maar de kwaliteit schijnt echt beter te zijn geweest dan in 2009. In dat jaar was de boete nog €70.000. Dit punt blijft wat onbevredigend en we zullen dit scherp blijven volgen.

Beeldkwaliteit

De gemeente gaat na of zaken niet goed in het systeem zitten. Lange tijd werkte Cyclus bijvoorbeeld op frequentie en niet op beeldkwaliteitsplan. Die omslag kwam pas bij invoering malus systeem.
De beschikbare kennis binnen de gemeente is bij de verzelfstandiging naar Cyclus overgegaan, maar output viel tegen en nu is er bij de gemeente geïnvesteerd in meer eigen deskundigheid (met o.a. groenkennis).
Alleen beeldkwaliteit is overigens niet voldoende, het gaat ook om het effect voor kunstwerken (bruggen/tunnels ook om technische staat en veiligheid)
Voorbeeld: jaarlijks alleen boven water maaien is oké voor het beeld, maar is niet altijd voldoende voor goede doorstroming.
De laatste weken is op diverse plekken merkbaar dat het onderhoud voortvarend wordt opgepakt, zeker in vergelijking met 2010.

Promen

Met Promen gelden volume afspraken, maar de gemeente heeft wel de opdracht aan Cyclus gegeven om ze vooral bij eenvoudige klussen in te zetten.
Daarnaast besteedde in het verleden Promen ook weer uit. Dat is nu voorbij.

Onkruid

Onkruid op verharding valt buiten de afspraken rond beeldkwaliteit met Cyclus. Er wordt jaarlijks een bepaald aantal uur/budget besteed aan het verwijderen van onkruid.
Op zich kan ik hier wel mee leven, maar communiceer dat dan actief, ook als je zaken niet onderhoudt na aanleg van bijvoorbeeld een perkje of bakken, zoals langs het Houtmanspad. Er wordt nu nagegaan op welke wijze dit (beter) richting de bewoners kan worden gecommuniceerd, waarbij doelstelling zou moeten zijn dat zij meer eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen.

Goudse Snippers

Vroeger had je "Goudse snippers" over groenonderhoud. Deze nieuwsbrief verscheen maandelijks en zou weer kunnen gaan verschijnen. Ik heb daar sterk op aangedrongen, maar dan wel digitaal. Deze kan dan naar de wijkteams en bewonersgroepen, met input vanuit o.a. Cyclus. De wijkteams schijnen hier al meermalen om te hebben gevraagd. Actie dus voor wethouder Ruwhof!

Riet

Bij het riet langs oevers en onderhoud van sloten is het Beeldkwaliteitsplan niet de oplossing. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt.
De sloten moeten door Cyclus eenmaal per jaar worden onderhouden, mede met het doel om de doorstroom te bevorderen.
Het Waterschap controleert ook jaarlijks op de doorgangen, waarbij kwaliteit, doorstroming en diepte uitgangspunten zijn.
Dit jaar lijkt Cyclus hier inderdaad serieus werk van te maken.

Cyclus

In het contract zijn afspraken gemaakt over opvolging meldingen: behandeling in 10 werkdagen en bij voorkeur dan ook uitvoering gereed, tenzij concreet wordt aangegeven dat het niet haalbaar is, maar dan ook wanneer het wel gebeurd. Of –gemotiveerd- wanneer iets niet wordt gedaan.
Er zijn zo'n 10.000 meldingen per jaar en ruim 80% wordt 'probleemloos' opgelost. Een deel van de controle gaat hierbij echter verloren omdat het terugmelden naar MOG niet goed verloopt. Hier zit nog echt een punt van aandacht!

Materieel

Er wordt kritischer omgegaan met de zwaarte van materieel, maar het is nog niet opgelost.

Tenslotte


Het groenonderhoud heeft de afgelopen tijd duidelijk meer aandacht gekregen, het Groenboek heeft serieus aandacht gekregen, maar we zijn er nog niet!
Ik ben erg benieuwd naar uw reactie!
Mail die a.u.b. naar theo.krins@gouda.nl

3 opmerkingen:

Niels de Zwarte zei

1. een extern meetbedrijf? dat kost ook weer geld en lijkt me onnodig. in Rotterdam werken ze met buurtschouw waarbij een panel van bewoners met een ambtenaar buiten de kwaliteit beoordeeld, komt de ambtenaar ook weer even buiten. wist niet dat daar een aparte organisatie voor werd ingehuurd!
2. groenkwaliteit in Gouda is best goed, vergeleken met omliggende en vergelijkbare gemeenten. veel ecologisch bermbeheer en ik ben ZEER tevreden over het selectief maaien van de kijkhoeken bij verkeerslichten, ik neem Gouda altijd als voorbeeld bij andere gemeentes hiervoor!
3. en dan mijn laatste punt: beeldkwaliteit is niet DE oplossing en methode. het gaat namelijk over beeld(kwaliteit) en dat is niet hetzelfde als natuurkwaliteit (biodiversiteit) of gebruikskwaliteit (bv recreatie). Dus laat bepaalde delen van je groenbeheer uit het reguliere beeldbestek! anders ben je de orchideeën op termijn kwijt, wat wettelijk niet mag wegens Flora- en faunawet (heeft gemeente Gouda een gedragscode hiervoor trouwens?). Voor dit laatste moet je de stadsecoloog blijven inschakelen een maatwerk blijven leveren voor waardevol groen.

John Mak zei

Theo,

We hebben het hier veel meer over een sturctureel probleem. Op het Bieslookpad staat het onkruid soms 2 meter hoog. Jawel meneer.. 2 METER!!!. Het staat soms hoger dan de jong aangeplante bomen. En bijna door de hele stad (bv langs de Burg. Van Reenensingel) staat het onkruid hoog.

Gouda heeft hier gewoon geen beleid op ontwikkeld. Regelmatig zie ik onkruid tussen de tegels op trottoirs en door perken heen.

Dit is gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel om hier niks aan te doen (wellicht is DAT het beleid dan).

Ik kom oorsprinkelijk uit Voorburg. Als ik daar mijn oude moeder bezoek dan zie ik gewoon dat perken en gazons langs wegen en straten wekelijks worden bijgehouden. Gewoon strak!!

Meer dan eens heb ik horen zeggen dat dit WEL beleid is en dat er allemaal nieuwe bloemsoorten en gewassen komen en dat we daar juist trots op moeten zijn. Dat heb ik in mijn eigen tuin ook geprobeerd, maar daar kweek je geen vrienden mee, kan ik je zeggen.

En we kunnen telkens zaken "melden", maar op den duur ben je toch klaar met melden?

Gewoon beleid! Durf er nou eens voor te kiezen dat wij onze gazons, grasveldjes, perken en bermen langs wegen GLAD STRAK en NETJES houden.

Geeft juist uitraling aan onze stad in plaats van een JANboel (of WIMboel) met meters hoog onkruid.

Theo, mijn vriend, moest ik ff kwijt!

Frits zei

Op het bieslookpad (tevens ingericht als hoogstamboomgaard is het riet een probleem, echter loop er eens doorheen in het voorjaar of zomer en kijk eens naar de bloemen die er bloeien, Bij frequent maaien verdwijnt dat, Het bermbeheer is er ook voor een groot deel op gericht bloemrijke bermen te creeeren. Bloemen onkruid noemen gaat mij echt te ver.
Complimenten van mijn kant