dinsdag 30 juni 2015

Wat gaat er gebeuren in El Wahda?Deze week debatteert de raad over de kredieten voor de Ark en Gemiva die nodig zijn om huisvesting in de PWA Kazerne mogelijk te maken. Als een meerderheid van de raad hiermee instemt zal het college overgaan tot aankoop van deze voormalige kazerne en een deel daarvan doorverkopen aan het islamitisch centrum El Wahda.

Horeca

In een memo aan de raad met betrekking tot de krediet aanvragen voor De Ark en Gemiva staat met betrekking tot El Wahda de volgende passage: “De Omgevingsvergunning is gebaseerd op het bestemmingsplan. De bestemming van de PWA-locatie laat commerciële activiteiten, horeca en detailhandel niet toe”

Bij (een deel van) de raad en de bewoners is echter onrust aanwezig omdat er nog altijd geen exacte duidelijkheid is over definitieve inrichting en gebruiksmogelijkheden in het islamitisch centrum.
“Naast een moskee en andere maatschappelijke voorzieningen, zijn er in de voormalige PWA kazerne aan de Groen van Prinsterersingel ook plannen voor een bazaar, bakker en restaurant. Dit hebben meerdere bronnen uit de moslimgemeenschap bevestigd.”  (Goudse Post)
Daarnaast duiken er in de pers nu opeens verhalen op vanuit de islamitische gemeenschap dat er concrete plannen liggen om wel degelijk commerciele activiteiten (waaronder horeca) en detailhandel te willen gaan realiseren. Zowel Elsevier als de GoudsePost berichten hierover en baseren zich naar eigen zeggen op betrouwbare bronnen.

Vragen

Om helder te krijgen in hoeverre het college op de hoogte is van deze plannen en hoe ze deze plannen – als ze er inderdaad zijn – beoordelen heeft de ChristenUnie samen met zes andere fracties een aantal vragen aan het college gesteld.
We vinden het namelijk belangrijk om met het oog op draagvlak in de wijk dat hier helderheid over komt. Die helderheid is ook nodig om een goede inschatting te kunnen maken rond mogelijke overlast.
“Volgens verschillende bronnen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Gouda zijn er intern eveneens commerciële plannen gedeeld voor een slagerij, een bakkerij, een cateringbedrijf, een restaurant ('de keuken en eetzaal van de kazerne zijn natuurlijk enorm'), een onderwijsinstelling en een eigen ontmoetingscentrum/café.” (Elsevier)

De vragen zijn:
      In hoeverre is er door het college binnen het college (formeel of informeel) en met de vertegenwoordigers van El Wahda en gesproken over commerciële activiteiten, horeca en detailhandel in het islamitisch centrum?
       Als het college op de hoogte is van deze plannen: wanneer is dat u ter ore gekomen?
      Wat vindt het college van de mogelijke plannen die er hiervoor zijn gemaakt? Als er met de vertegenwoordigers met El Wahda hierover gesproken is: wat was uw reactie?
   Wat gaat het college doen als er een verzoek komt om het bestemmingsplan te wijzigen teneinde commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel mogelijk te maken op deze locatie? Wat vindt u van deze activiteiten in relatie tot De Ark en Gemiva die daar ook gevestigd zijn?
     Welke afspraken worden er concreet gemaakt met betrekking tot activiteiten die zich mogelijk als feesten kunnen worden getypeerd?
       In hoeverre vindt het college het van belang om zekerheid te hebben rond de financiën en de exacte invulling van het centrum wanneer ze besluit om tot verkoop en levering aan hen over te gaan?
       Mocht de kredietverlening niet doorgaan en de PWA kazerne daarmee op de markt komen: in hoeverre is het college bereid om het mogelijk te maken op deze locatie te komen tot een islamitisch centrum en in hoeverre wil ze dan al dan niet meewerken met een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel?
        Indien de kredietverlening niet doorgaat en het Rijk de PWA kazerne op de markt brengt, ligt de prijs dan hoger dan de prijs waarvoor de gemeente het pand van het Rijk koopt? Zo ja aan welk percentage moeten wij dan denken?

25 opmerkingen:

Anoniem zei

Zowel Marianka Peters als Nikki Sterkenburg zijn betrouwbaar dus dat komt goed uit. Hoe moeilijk dat ook uitkomt voor Johan Weeber.

Anoniem zei

Suggestie vraag voor debat (aan college):

"Acht u, als college, zich nog altijd gehouden aan uw eigen uitgangspunt dat aankoop van het terrein van de PWA alleen door kan gaan als er de mogelijkheid is om zowel Ark als Gemiva als El Wahda te vestigen ? Zo nee, waarom niet ?"

Theo Krins zei

Hierbij de beantwoording door het college. De antwoorden zijn zojuist binnen gekomen:

Door de fracties van de CU, CDA, SP, SGP, G50+, PvdD en GBG zijn technische vragen gesteld met betrekking tot het dossier van de Prins Willem-Alexander kazerne. Deze vragen zijn niet allemaal technisch van aard, maar worden beschouwd als vragen aan het college en als zodanig door ons beantwoord.

1. In hoeverre is er door het college binnen het college (formeel of informeel) en met de vertegenwoordigers van El Wahda en gesproken over commerciële activiteiten, horeca en detailhandel in het islamitisch centrum?

Antwoord: Met El Wahda is gesproken over de mogelijke functies van het islamitisch centrum. Dit heeft geleid tot de functies zoals die zijn genoemd in het plan “Samen onder één dak” en de memo aan de gemeenteraad van 24 juni jl. Van andere functies is nooit sprake geweest en hier is ook nimmer over gesproken. Uit kort telefonisch overleg met El Wahda is het college duidelijk geworden dat van de vermeende (commerciële) activiteiten zoals deze worden genoemd naar aanleiding van berichten in de pers ook absoluut geen sprake zal zijn.

2. Als het college op de hoogte is van deze plannen: wanneer is dat u ter ore gekomen?

Antwoord: het college heeft deze vermeende plannen ook vernomen uit berichten in de pers.

3. Wat vindt het college van de mogelijke plannen die er hiervoor zijn gemaakt? Als er met de vertegenwoordigers met El Wahda hierover gesproken is: wat was uw reactie?

Antwoord: Zie de antwoorden onder 1 en 2. Deze vermeende plannen zijn niet aan de orde.

Theo Krins zei

4. Wat gaat het college doen als er een verzoek komt om het bestemmingsplan te wijzigen teneinde commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel mogelijk te maken op deze locatie? Wat vindt u van deze activiteiten in relatie tot De Ark en Gemiva die daar ook gevestigd zijn?

Antwoord: Een bestemmingsplanwijziging is op dit moment niet aan de orde. Zie verder de antwoorden onder 1 tot en met 3.

5. Welke afspraken worden er concreet gemaakt met betrekking tot activiteiten die zich mogelijk als feesten kunnen worden getypeerd?

Antwoord: Tijdens de informele kennismakingen tussen de initiatiefnemers en een aantal buurtbewoners is gesproken over welke zaken in een beheerovereenkomst zouden moeten worden geregeld. Het gaat om afspraken over het tegengaan van overlast, het niet oproepen tot gebed, het niet organiseren van feesten en partijen, afspraken over het bouwproces en bredere beschikbaarheid van het parkeerterrein voor bewoners en omliggende scholen en sportverenigingen als mogelijke oplossing voor de huidige door de buurt ervaren parkeeroverlast.

6. In hoeverre vindt het college het van belang om zekerheid te hebben rond de financiën en de exacte invulling van het centrum wanneer ze besluit om tot verkoop en levering aan hen over te gaan?

Antwoord: Het schetsontwerp is financieel doorgerekend. Op basis van deze berekening hebben de betrokken partijen de conclusie getrokken dat dit plan hen financieel past. Daarnaast is vastgesteld dat het plan ruimtelijk haalbaar is. Wel zullen er in het kader van de omgevingsvergunning nog verschillende nadere onderzoeken nodig zijn.
De voorliggende informatie is voor het college voldoende om een beslissing te nemen omtrent verkoop en levering van de PWA kazerne.
7. Mocht de kredietverlening niet doorgaan en de PWA kazerne daarmee op de markt komen: in hoeverre is het college bereid om het mogelijk te maken op deze locatie te komen tot een islamitisch centrum en in hoeverre wil ze dan al dan niet meewerken met een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel?

Antwoord: Als de ABC-constructie ten gunste van het plan van de drie initiatiefnemers niet doorgaat, komt het pand , dat eigendom is van het Rijk, op de markt. De bestemming is zoals bekend “Maatschappelijk (algemeen)”.

8. Indien de kredietverlening niet doorgaat en het Rijk de PWA kazerne op de markt brengt, ligt de prijs dan hoger dan de prijs waarvoor de gemeente het pand van het Rijk koopt? Zo ja aan welk percentage moeten wij dan denken?

Antwoord: Dit is een vraag die het college niet kan beantwoorden. Aangenomen mag worden dat het rijksvastgoedbedrijf de kazerne ook dan tegen een marktconforme prijs zal verkopen.

Anoniem zei

College zegt " Wij haben es nicht gewusst". Waar hebben we dat meer gehoord? En wat te denken van de Marokkaanse autohandel op het terrein, waarover Annabel Nanninga schreef op Jalta?

Anoniem zei

En wat te denken van de handel in de Geref. Kerk aan de Gouwe? En de vrouwenafdeling? Www.clementijn.nl

Anoniem zei

Brutale mensen zorgen altijd eerst dat ze hun zin doordrukken en gaan later pas marchanderen aan de toezeggingen die zij in het verwervingsproces deden.
Zo zal het ook hier gaan.

Anoniem zei

Elsevier of El Wahda heeft gelijk "To be or not to be, that 's the question ! ". (William Skaespeare).

Anoniem zei

Het gaat erom dat hier onder valse voorwendselen wordt geprobeerd een maatschappelijk terrein te verwerven.

Spijtig genoeg horen we al maandenlang bijna niemand iets zeggen over de maatschappelijke bestemming van seniorenwoningen. In de wijk wonen misschien zo'n 250 moslims, en minstens het dubbele aantal senioren.
Alleen al om die reden zou het democratisch recht in de Nederlandse samenleving zijn dat het verzoek - waar al 70 inschrijvingen voor waren! - van de senioren wordt gehoord. Daar begint het al mee.

Het huidige College heeft zich natuurlijk gewoon laten verkiezen rondom dit dossier, niemand zegt er wat van behalve Theo heeft zich in een filmpje daarover uitgelaten een keer. "We vermoeden dat er verkiezingsbeloften zijn gedaan" maar dat valt niet hard te maken.

Het College wil bovendien een beslissing nemen op basis van onvoldoende informatie en zeggen dat ook nog zonder blikken of blozen. Hebben we ooit zo'n schaamteloos bestuur in een stad meegemaakt?

Anoniem zei

Is there a possibility that the Gemeente Gouda buys the PWA terrain but does not give the credit to De Ark / Gemiva? So the ABC construction is denied, the plan for De Ark/Gemiva/El Wahda falls apart and Gouda keeps the terrain?

Another possibility could be changing the bestemmingsplan such, that the terrain must be used for example for elderly housing, etc.

Anoniem zei

"the ABC construction is denied" , "Gouda keeps the terrain".

Hier ben ik nou net zo bang voor...

Anoniem zei

het is soms moeilijk om niet te grinniken.

was het eerst niet alleen de woordvoerder voor El Wahda die uithaalde naar de pers....

Nu zegt het College dalijk ook nog dat de pers het heeft gedaan!

en de mensen in Gouda (Noord) maar zoeken naar waarheid en naar antwoorden.

Anoniem zei

En die antwoorden gaat Gouda Noord ook allemaal vinden !!!

Anoniem zei

Wie moeten we geloven, een degelijke lokale journaliste en landelijk gerenommeerd weekblad, of het college van BenW in Gouda die al een jaar lang zijn eigen creatieve draai aan de waarheid geeft?

Deze journalisten gaan niet uit van 1, maar meerdere bronnen. en "al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel". Hoe zeer Boukayouh ook om zich heen mept en mensen etiketten op probeert te plakken, het zal wel uitkomen dat hij niet de waarheid vertelt. En dan zeggen alle wethouders en BGM natuurlijk dat ze het echt niet wisten.

Opmerkelijk in de beantwoording: bestemmingsplanwijziging NU niet aan de orde. Nee natuurlijk niet, eerst de buit binnenhalen, dan wordt het een lang traject (te lang voor De Ark/Gemiva) en daarna, hupsakee, de ondernemers. Of kopen op vrije markt, maar ja financieel gat, en hupsakee (anders staat het terrein zo lang leeg) wijziging BP.

Los daarvan: ook zonder bestemmingsplan die horeca mogelijk maakt, zullen ze het doen. Wie handhaaft er 's nachts of er niet toevallig iemand in het Isl. centrum is die zijn handeltje drijft en zo nodig onder de tafel geld vraagt? De gemeente komt nu al flink handhavingscapaciteit tekort. Wake up....

Anoniem zei

Hahahaha.

De Krant van Gouda postte een tijdje geleden een foto van het Stadhuis en kondigde aan dat het historisch onderzoek ging doen naar Gouda Noord.

Het vroegere krantje van Jan de Laat, Wethouder die zich erop liet beroemen invloed te hebben op het redactie-beleid....

Zouden zij al wat gevonden hebben?

Anoniem zei

Heeft moskee geld genoeg om het hele "plan" dat ze hebben (ik heb nog steeds niet veel meer gezien dan een schetsontwerp en wat rommelige A4-tjes) uit te voeren? Waar blijkt dat dan uit? #denkvanniet # bouwputjarenlang. #mistigefinanciering

O ja. Theo jullie gaan toch niet mee in het frame van het college dat dit van "de initiatiefnemers" is? Er is 1 grote initiatiefnemer van dit plan en dat us het College, met haar principe besluit oktober 2014. En niet aflatende inzet wethouder De Laat en Milo Schoenmaker, projectleider resp. niet geheel onafhankelijke burgervader.

Anoniem zei

Bij de Westermoskee in Amsterdam, van een geheel andere orde overigens, zei onze PvdA-er Lodewijk Asscher nog wel spijt te hebben van overheidsbemoeienis.

Deze partijgenoot heeft kennelijk minder invloed op het gebeuren in Gouda dan Mohammed Muhandis en Achmed Marcouch?

Anoniem zei

De gemeente heeft telefonisch overleg gehad over "vermeende commerciele activiteiten" zoals in de pers (Elsevier en Goudse Post) is gesteld/gesuggereerd. Er is de gemeente gebleken dat van genoemde activiteiten absoluut geen sprake is/zal zijn.

Hoe zou dat gesprek gegaan zijn ? Worden de antwoorden ook nog geverifieerd, of is dat allemaal niet nodig ?

Anoniem zei

I think someone should inform the national media (press, TV, radio) over the whole situation, as there are lots of strange facts and unanswered questions. Media's job is to monitor politics and to inform the broader public what's going on. Maybe when all those stories, facts and irregularities hit national media, the B&W will drop their case under the pressure from public.

Anoniem zei

Het is op zijn minst opvallend dat de landelijke media, en met name tv, zo weinig melden over de gebeurtenissen in Gouda !!!

Anoniem zei

Zoals gewoonlijk is het antwoord van het College van B en W op cruciale vragen weer geen antwoord op de vraag, zoals o.a. hierboven gesteld: zie de vragen 4 en 7 en het antwoord.
We weten ook allemaal de gang van zaken rondom de "5 geselecteerde buurtbewoners" door het College zelf, die nu genoemd worden als "een aantal buurtbewoners" waarmee nu "afspraken" zijn gemaakt bij het antwoord op vraag 5. Deze 5 buurtbewoners vertegenwoordigen de wijk niet en zijn een pion in de achterkamertjespolitiek.
Ik citeer een raadslid en deze slaat de spijker op zijn kop:
"Juist het gemak waarmee bezoekersaantallen worden aangepast OM MAAR TEGEMOET TE KOMEN AAN DE POLITIEK, baart me zorgen. Het komt over als opportunistisch: de ene week spreek je van 1500, dan wordt het 1200, dan weer 900. Wordt het volgende week dan 300? En als de buit binnen is, kunnen die aantallen dan net zo hard weer groeien?"
Het antwoord is: JA, want er is geen aangepast nieuw (bouw)plan.
En als de buit binnen is, kunnen de afspraken met "de 5 individuele buurtbewoners" dan net zo snel weer wijzigen? Het antwoord is heel eenvoudig: JA.

Anoniem zei

Is de toekomstige status van de atoombunker al netjes geregeld ? Schriftelijk, contractueel, ja ! (Dus niet: mondeling, convenant, beheersovereenkomst, mediation, goed gesprek etc.).

Anoniem zei

En nou zorgvuldig en geconcentreerd het karwei afmaken....

Anoniem zei

@ Anoniem 2 juli 2015

En nou zorgvuldig het karwei afmaken. Het is om je kapot te schamen voor de stad Gouda hoe raadsleden leugens de media in helpen.

Nu is er weer een akkevietje van Identitair Verzet dat breed wordt uitgemolken door Burgemeester en voorstemmers voor het islamitisch centrum.

En oh, wat een gezelligheid, Achmed Marcouch komt op de proppen met Rachid Karkache die wat buurtbewoners? wie en waarom? heeft meegenomen naar het IC Leiden.

Ik wens de mensen die hebben toegezegd tegen te stemmen ruggengraat, daadkracht, wijsheid, doorzettingsvermogen toe. Zodat de wijk en de stad na 8 juli opgelucht kunnen ademhalen.

En op termijn De Ark en de senioren de huisvesting en de zorgwoningen waar al zéér lang naar wordt uitgekeken.

Anoniem zei

Ons college lijkt steeds meer op de Griekse overheid. Je doet net of je gek bent (of bent dit!) en gaat gewoon door. Duidelijk is dat het college steeds niet naar de raad heeft willen luisteren. Ook is voor mij helder dat er een financieel belang voor het college moet zijn (goedkoop een verplichting t.a.v. de Ark invullen). Dus snap ik de Laat wel. Voor dit kleine belang moet de democratie maar wijken. Scheiding van kerk en staat geldt alleen als er geen gewin tegenover staat. Dus steeds maar (Grieks) uitstellen en steeds met andere (Griekse) plannen (laten) komen. Alleen met buurtbewoners praten die jouw standpunt ondersteunen en de anderen verketteren.

Oplossing:

Milo ga eens een referendum houden over deze zaak of durf je dat niet?
En daarna je minister van financiën laten aftreden net als in Griekenland