woensdag 16 september 2015

Zoek de verbinding!


De afgelopen weken worden we dagelijks geconfronteerd met beelden van vluchtelingen en de soms mensonterende omstandigheden waarin ze in Europa verblijven.
Doordat het aantal vluchtelingen zo enorm groot is lijkt het probleem ons boven het hoofd te groeien en verscherpen de meningen tussen voor- en tegenstanders van (ruimhartige) opvang.
Daarbij kunnen we voorstanders van opvang van vluchtelingen niet naïef noemen en tegenstanders niet harteloos. Daarvoor is het probleem té groot en té complex.

Emoties

Vervelend is wel dat de publieke opinie zich slechts via deze twee wegen lijkt te bewegen: men bestookt elkaar met allerlei steekhoudende argumenten, maar ook ingenieuze drogredenen. Daarbij laaien de emoties vaak flink op.

In de afgelopen weken heeft de media menig quote gepubliceerd waartegen vervolgens flink geageerd of gereageerd wordt.Ook in Gouda zie je dat de verhoudingen behoorlijk op scherp worden gezet, o.a. door groepen op Facebook (zie afbeelding hierboven). 

Er komt nu mogelijk zelfs een protestmars. Het moet een vreedzame demonstratie worden, maar volgens het AD is er wel een bepaalde ondertoon waarneembaar: “Eieren en tomaten voor de burgemeester als hij 'het lef heb' om zich te vertonen, kan ik helaas niet tegenhouden, laat staan verbieden.'' (uitspraak van Ruud Kemner, organisator)

Wegkijken

Als fractie van de ChristenUnie zijn we voor het opvangen van vluchtelingen, maar we zien ook dat er iets moet gebeuren met betrekking tot de enorme hoeveelheid vluchtelingen die naar Europa komen.
Op lokaal niveau gaan we dat Europese probleem niet veranderen, maar we kunnen er wel voor kiezen om op lokaal niveau onze verantwoordelijkheid te nemen.

Door weg te kijken of diverse opvanglocaties goed te vinden, als het maar niet bij mij in de buurt is, lossen we het probleem niet op en gaan we voorbij aan de taak die we hebben.
Uiteraard moet een bepaalde locatie wel voldoen aan allerlei eisen, waaronder passend in de omgeving en buurt en moet er geïnvesteerd worden in een goede dialoog met betrokken buurtbewoners.

Maar wat staat is dat het onze verantwoordelijkheid met elkaar is om een steentje bij te dragen aan dit grote probleem!
Vrede en recht brengen, internationaal, Europees, landelijk, dorp, stad of straat daar ligt een taak voor ons allemaal.

We onderstrepen daarom nog graag eens de uitspraak: 'Laat mogelijke vestiging van AZC in #Gouda de stad verbinden en niet een splijtzwam zijn. Gouda is vanouds een gastvrije en tolerante stad!'

Dialoog

Het verbinden kan beginnen als we met elkaar bereid zijn naar elkaar te luisteren. Wat beweegt je om voor of tegen te zijn? Waar liggen gemeenschappelijke standpunten? Hoe kunnen bezwaren worden weggenomen?

Er is veel angst voor de cultuur en geloofsovertuiging van de vluchtelingen, onwetendheid en onzekerheid over de situatie waar deze mensen vandaan komen. Er zijn ook vragen over de impact van de geestelijke bagage van vluchtelingen op de Goudse samenleving.
Vragen die bij zowel voor- als tegenstanderds leven.

Belangrijk is alleen dat wat de ChristenUnie betreft deze vragen ons niet van de overtuiging afbrengen dat we deze mensen moeten opvangen. Het zet ons juist in de actie–modus om het beste voor deze mensen én de stad te realiseren.
Wat kunnen we doen zodat we voorbereid zijn? Hebben onze scholen extra kennis nodig? Hoe kunnen we de buurt het beste voorbereiden en ondersteunen? Etc.
 
Bron: AD
PWA Kazerne

Het gesprek zal zeker ook gaan over de locatie keuze. Wellicht zijn er gelijkwaardige of betere locaties denkbaar elders in Gouda. Deze vraag lijkt met de bewuste keuze door het COA nu niet aan de orde, maar prima om dit wel met elkaar te bespreken.

We zullen in de komende tijd als fractie ons voorbereiden op de komst van nieuwe vluchtelingen in onze stad. Dat doen we graag met alle betrokkenen in de stad. Want laten we bij alle verschil van mening die er mag zijn, blijven realiseren dat er een grote groep mensen is die geholpen moet worden en dat Gouda altijd een gastvrije stad is geweest. 
Laat dat ons inspireren en aan elkaar verbinden!


86 opmerkingen:

Anoniem zei

Eens Theo dat we met elkaar in gesprek moeten blijven, de verbinding zoeken.

Het blijft wel op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat het Goudse gemeentebestuur, als enige gemeentebestuur in heel Zuid-Holland, bij voorbaat positief reageert op een verzoek van het COA, zonder duidelijke voorwaarden vooraf, zonder de gemeenteraad eerst te raadplegen, zonder eerst met bewoners het gesprek aan te gaan, Je zou toch verwachten dat er geleerd is van alle fouten in Gouda Noord. Ergerlijk is ook dat steeds gedaan wordt alsof het COA per decreet regeert in Gouda en de gemeente niets te zeggen heeft - pertinent onwaar.

Maar het is nog niet te laat voor dialoog. Zo lang dat maar niet betekent: we zullen het jullie nog eens uitleggen. Gouda kan het aan om een echte dialoog te voeren, met open mind, zonder in de schuttersputjes te gaan zitten. Dat vergt wel een andere houding van bestuur, in de eerste plaats, en natuurlijk ook een open houding van bewoners. Maar wie bewoners behandelt als kleine kinderen of handelt uit politieke rancune, zal polarisatie en spanningen in de stad oogsten.

Gert zei

Beste Theo,

Goed geluid er dient altijd in overleg zaken te worden geregeld ook lastige en in dit geval is dit voor de omgeving best lastig maar een dialoog moet er ten alle tijden zijn.
Gul naar het COA doen en Den Haag is geen middel dus overleg eerst en dan beslissen met elkaar.

Anoniem zei

Beste Theo.

Ik kan me voorstellen dat er ook een Facebook-pagina komt die zegt dat onze burgemeester moet aftreden. Iemand die op een dergelijke manier over de hoofden van een wijk beslist, en de verantwoordelijkheid van de gevoelens van de wijk bij het COA legt, dat part nog deel heeft aan het proces ervoor afgaand, hoor je niet te steunen. Het zou fair zijn als dat wordt benoemd. Heel fair.

Verder zou ik het gepast vinden dat je aan het begrip verantwoordelijkheid geen vooraf ingenomen stellingname zou hangen. De fractie gaat in gesprek hoe er invulling kan worden gegeven. Want Europa. Gefeliciteerd.

Blijft het feit dat CU heeft uitgestraald, geblogd en gezegd dat althans in de PWA seniorenwoningen, gehandicapten en ZMLK - kinderen gezamenlijk zouden worden gehuisvest. Het is te wensen dat het CU zich daar ook rekenschap van geeft.

Noodopvang ok; gedwongen inburgering (?): nee!

Anoniem zei

Beste Theo,

Wat betreft AD Groene Hart is het bekend in Gouda Noord dat in het PWA-dossier vorig jaar velen hebben overwogen de krant op te zeggen gezien de partijdige berichtgeving die door Anne Kompagnie geneutraliseerd werd. Vroeger bij maatschappijleer heb ik geleerd dat we er niet vanuit moeten gaan dat het klopt wat de kranten schrijven.

Het interessante van deze blog is dat het iets redelijker lijkt, maar dat het nog altijd van dezelfde vooronderstelling uitgaat, dat het AZC er komt; als ik het wel heb.

Overigens lijkt het me naïef om te denken na het bestaande immigratie-debacle in Nederland - op goed willende initiatief nemende aan de samenleving bijdragende groepen na dat mensen die nooit het plan hebben in te burgeren dat wel gaan doen; of de verantwoordelijkheid nemen (na tot rust gekomen te zijn) iets te maken van het leven & die kansen ook daadwerkelijk te krijgen.

Bijzondere volgorde trouwens. Het beste voor deze mensen, en voor de stad. Volgens mij ligt je verantwoordelijkheid als stadsbestuur (want op die stoel lijkt de CU te gaan zitten intussen) als eerste bij de eigen burgerij.

Heike Blok zei

Beste Theo,
Goed dat je deze discussie aanwengeld. Het doet me zeer dat er dat er zoveel mensen zijn die tegen de komst van een AZC in Gouda zijn. Laten we een voorbeeld nemen aan kleine plaatsen in het land, die ruimte maken voor deze vluchtelingen.
Zelfs burgerinitiatieven zie je als paddestoelen uit de grond schieten.
Ik vraag me af of de mensen die zo ageren tegen de komst van vluchtelingen in Gouda, wel eens met een vluchteling contact hebben gehad?
Vast niet, anders zouden ze niet zo kortzichtig reageren. Vanuit de protestantse diaconie zijn wij nu een jaar lang bezig om mensen met een vluchtverleden op te vangen en te begeleiden. Dankbaar en bijzonder zijn de contacten. Stil wordt je van de ellende die men heeft meegemaakt. Trots wordt je op het doorzettingsvermogen van de vluchtelingen.
Zo maar een verhaal via mijn zus, die een blind kindje begeleid vanuit haar werk, deze mensen zijn gevoucht voor de gasaanvallen van Assad, hebben 3 maanden in het open veld geleefd, zich o.a gevoed met gras. Elke dag zitten vader en moeder op Nederlandse les, hongerig naar informatie over het land dat hen heeft verwelkomt.
Ik hoop van harte dat het goede van het kwade zal winnen in deze zaak, dat ontferming en mededogen zal winnen van achterdocht en kortzichtigheid.
Heike Blok

Anoniem zei

Beste Heike.

Bedankt voor uw waardeoordelen en uw vooringenomenheid en uw conclusies. Wat weet u van het leven van de reageerders? Wie weet zijn er mensen bij die vluchteling zijn, die geworsteld hebben om boven te komen & wat van hun leven hebben gemaakt!

Heeft u ook zoveel meedogen gehad in het dossier waarmee de wijk Gouda Noord vorig jaar werd overvallen, en hoe ver reikt uw meedogen voor dezelfde burgers die opnieuw zonder keuze worden gesteld door hetzelfde wanstaltige stadsbestuur met nu ook de CU in de kielzog?

Elke noodzorg is wat anders - maar nu hoort er onderscheid te worden gemaakt. Omdat ook in het Midden-Oosten landen hun grenzen sluiten vanwege extremisme en jihadistisch gevaar. Dat is een terechte zorg; waar de veiligheidsdiensten voor zouden horen te waarschuwen. Als Europa voor een gezond veiligheidsbeleid had gekozen had u ongetwijfeld veel andere reacties gelezen. Maar we hebben nu met een andere realiteit te maken.

Ik wens u, en de CU in het bijzonder onderscheidingsvermogen toe!

Anoniem zei

Je kunt gewoon een Syrisch paspoort bestellen, zelfs met een foto van Mark Rutte erop. Nee ik maak mezelf niet de illusie dat alle "vluchtelingen" die hier komen, uit Syrisch oorlogsgebied afkomstig zijn. Ik snap wel dat er mensen zijn, kerkelijk of niet, die deze economische of politieke migranten willen helpen, dat is te prijzen, maar er schuilt wel naïviteit (sorry Theo) of liever gezegd, onwetendheid over de gevolgen die dit gaat hebben voor de ontvangende samenleving. We hebben werkelijk geen idee wie zich hier melden. Er zullen eerlijke, hardwerkende mensen tussen zitten, maar ook oorlogsmisdadigers, terroristen, islamitische fanatici, mensen die er niet over peinzen zich aan te passen.

De vraag blijft, waarom Gouda zo snel "ja" heeft gezegd tegen het COA. Geen enkele gemeente doet dat zomaar, zeker niet voor permanente opvang. Er is ook geen nood, want het gaat niet om noodopvang. Er was tijd zat om eerst met bewoners te overleggen. En de vraag is hoe lang BenW al wisten dat dit AZC boven de markt hangt. Er zijn concrete aanwijzingen dat dit langer is dan wordt beweerd. Hadden de PvdA en GoPo voorop nog een rekening met Gouda Noord te vereffenen?

Dat de ChristenUnie "verantwoordelijkheid wil nemen" is mooi, maar dat mag geen verhullende taal zijn voor "je mag niet tegen zijn want dat is onverantwoordelijk". Ik vind het nogal wat om 500 asielzoekers permanent in een woonwijk te planten, bijeen gestopt in een kazerne, niet in de laatste plaats voor die mensen zelf. Dat kunt je niet wegpraten door te zeggen dat we nu eenmaal "iets" moeten doen. De juiste discussie voeren is: kan Gouda een bijdrage leveren? Niet: hij komt gewoon in de PWA, en je mag nog wat meepraten maar je mag niet tegen zijn. Of, zoals Johan Weeber van GoPo zegt (veel mensen zullen spijt hebben van hun stem!): gemeente en bewoners hebben er geen bal over te zeggen.

Anoniem zei

Ik ben nog zoekende naar wat je precies zegt Theo, maar het lijkt op: laten we het gesprek met elkaar aangaan, maar dat grote AZC op de PWA kazerne komt er toch. Nee, zo ga je als bestuurder en (ik dacht kritisch) gemeenteraadslid niet met de bewoners van je stad om.

Dat er een wereldvraagstuk leeft (wat we in Gouda niet oplossen) betekent niet dat alle bezwaren, valide argumenten en alternatieve ideeën maar in de ijskast mogen zetten. Het betekent ook niet dat je maar over redelijke en bezorgde burgers heen mag stappen. De vorige PWA kwestie heeft wel geleerd dat bewoners in Gouda Noord niet bepaald onwetend zijn. De gemeenteraad en BenW zullen hier dan ook niet kunnen wegduiken voor hun eigen verantwoordelijkheden voor goed stadsbestuur. Het is tergend, hoe de linkse goegemeente in het Huis van de Stad doet alsof het COA hier de stad bestuurt. Of ze weten niet beter - tijd voor andere politici - of ze zijn bewust met een vilein spel bezig.

Toch moet er dialoog komen. Maar pas op Theo, zeker als criticus van het vorige PWA debacle zou jij beter moeten weten, dat we niet weer de belangen van een hele woonwijk ondergeschikt maken aan iets wat "moet" of "waar die ander toch recht op heeft".

Anoniem zei

heeeeeeee anoniem 20.38 uur.. heb jij dat gevoel ook al... dat er een rekening wordt vereffend.

Ik las de column van Marianka Peters, FF tussendoor, en het blijkt dat er zomaar twee plaatsen zijn waar "uitgeprocedeerde asielzoekers" zo ongeveer per onmiddellijk kunnen worden gehuisvest. Dat de burgemeester bij voorbaat heeft gezegd dat er niet kan worden gesproken over een andere plek geeft te denken!

Overigens is het interessant het woord verantwoordelijkheid te analyseren... dan komt er namelijk ruimte om alternatieve mogelijkheden te overwegen. En laten die alternatieven er nu ook ruimschoots zijn in de stad.

Precies wat je zegt; de discussie over noodopvang zou worden gevoerd.

En laat Johan Weeber nou graag de nood lenigen van anderen. Wellicht kan hij met vrouwlief overleggen over een plekje? Zij wilde hem op cruciale momenten ook vergezellen naar het stadhuis, of op excursie (dacht ik)............

Anoniem zei


Geachte heer Theo Krins,

1. Het hebben van mooie idealen, zoals het opvangen van medemensen in grote nood, is niet naief.

2. Het hebben van zorgen over de praktische consequenties bij het realiseren van die idealen, is niet harteloos.

Ik hoop dat het goed komt met Gouda, want ik houd van deze stad.

Met vriendelijke groeten,
Bewoner Gouda

Anoniem zei

Zij zoeken geen verbinding:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234458/Two-100-Syrian-migrants-ISIS-fighters-PM-warned-Lebanese-minister-tells-Cameron-extremist-group-sending-jihadists-cover-attack-West.html

Heike zei

De angst voor "foute" vluchtelingen die binnenkomen in ons land, is te begrijpen. Daar hebben we de de IND voor, die onderzoekt eerst of de asielaanvraag gegrond is. Op dit moment kunnen zij door de grote toestroom het werk niet aan en kunnen er inderdaad mensen door heen slippen die geen goede bedoelingen hebben. Het lijkt me echter niet voortelbaar dat we hier in grote getalen mee geconfronteerd worden.

Ik heb zeker begrip voor de mensen die in Gouda Noord met al die onzekerheid over de komst van een moskee wel / niet te maken hebben gehad en nu blijkt het COA in de kazerne asielzoekers te willen plaatsen. Dat dit veel onvrede met zich meebrengt is logisch. Maar het is wel iets anders, een moskee, waar grote aantallen bezoekers zouden komen met parkeerproblemen etc, dan deze optie.

Dat de burgemeester noodopvang wil regelen voor asielzoekers wiens aanvraag afgewezen is, geeft blijk van gezond verstand. De ervaringen uit andere plaatsen waar een AZC gevestigd is, heeft geleerd dat mensen anders de straat op gaan, omdat ze op dat moment geen recht meer hebben op een dak boven hun hoofd. Dat willen we toch ook niet in Gouda?!
Daar is de bed-brood-bad regeling voor bedoeld.

Waar ik moeite mee heb is de manier waarop er gereageerd wordt, het bord van de VVD b.v. Laat de politiek zich in ieder geval op een normale manier gedragen hierin. Ga het debat aan in de Raad zou ik zeggen.
Heike

Anoniem zei

Ha Heike, dank voor je reactie. Het punt is dat ik de IND niet vertrouw, en ken ook mensen die er werken en zeggen dat de screening zeer moeizaam is, en eigenlijk in één dag niet te beoordelen. Tof dat u opmerkt dat u begrijpt dat het moeilijk is.

Het probleem met de hele kwestie is dat Gouda geen visie heeft geformuleerd op de wijkontwikkeling in Gouda Noord, en zomaar wat doet. Bovendien hoort het College van B&W volgens de beginselen van Goed Bestuur (en bovendien was dat toegezegd!! extra) EERST met een wijk te overleggen over wijkontwikkeling. Het is duidelijk bekend dat er een grote behoefte bestaat aan seniorenwoningen voor Gouda Noord, en dat was al toegezegd in 2013. Het College heeft er op geen enkele manier oren naar in die nood te voorzien en dat zet kwaad bloed.

Overigens heeft de burgemeester géén noodopvang toegezegd (daar is begripsverwarring over, denk ik) maar permanente bewoning voor 10 jaar. Dan komen er vragen ter tafel die ook zeer legitiem zijn als "impact" op de wijk, karakter van de wijk - is het passend?) en verdere vragen.

Als u weet dat vorig jaar diverse mensen uit Gouda Noord botweg werden geweigerd op het Stadhuis omdat de vragen niet uitkwamen, buitengesloten van vergaderingen zonder reden enz. dan valt het te begrijpen dat het gevoel in de wijk is dat er opnieuw over hun hoofden heen wordt besloten en dat het kennelijk niet ter zake doet. De vraag is niet of noodopvang gerechtvaardigd is. De vraag is waarom de burgemeester opnieuw zaken door de strot van Gouda Noord duwt, waarom specifiek daar & waarom het College zo ongelofelijk drammerig is in al hun voornemens.

Permanente bewoning voor 10 jaar is een geheel andere kwestie. De versluiering van de blogs helpen daar niet aan. Bovendien wordt ons opgedrongen "in het landsbelang" te dienen. Waarom dat bombastisch overdrijvend taalgebruik?

Groet.

Anoniem zei

@ anoniem 16/09 20.38 uur

Wethouder Tetteroo zei vorig jaar tegen wijkbewoners "dat zij niet zoveel vragen moesten stellen" :-D :-D :-D

Anoniem zei

Het college van BenW zet de boel onnodig op scherp, daarin kennelijk door de ChristenUnie gesteund, door vooraf en zonder voorwaarden in te stemmen met een grootschalig en permanent AZC middenin woonwijk Gouda Noord. Het is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld om dan vervolgens met opgeheven vingertje richting wijkbewoners te zeggen dat ze "de verbinding" moeten zoeken. Hen wordt niks gevraagd!

Hoe het dan wel had gemoeten? Basisboek "hoe bestuur ik een stad", deel 1: zeg tegen het Rijk dat Gouda zich graag bezint op de vraag, hoe zij een bijdrage kan leveren en kan helpen in het vraagstuk van vluchtelingenopvang. En ideeën van het COA meeneemt, maar eerst met bewoners en raad in gesprek gaat. Hoe kan Milo Schoenmaker dat als gepromoveerd bestuurskundige nou niet inzien? De rest van gemeenten in Z-H doet het wel zo.

Ten slotte: onderzoeksjournalist heeft in Syrië uitgevonden hoe Mark Rutte een Syrisch paspoort kan bestellen. En hoe terroristen, IS strijders en ander onguur gewelddadig volk graag deze optie benut om in Europa een nieuw leven op te bouwen. Trusten.

Anoniem zei

Volgens een column in het Algemeen Dagblad staat Gouda symbool voor discriminatie en xenofobie...

Nooit wat van gemerkt in Gouda Noord !

Anoniem zei

Algemeen Dagblad diskwalificeert zich kennelijk met de dag meer. Tegelijk: als er over discriminatie wordt gesproken over Gouda; dan is het evident; discriminatie van eigen senioren, eigen woningzoekenden, eigen gehandicapten en eigen ZML-kinderen.

Schaamteloos, hoe diep kun je zinken!!

Anoniem zei

@Lia Thorborg in het AD. Ik kijk uit naar uw volgende column. En dan graag over inhoudelijk goed bestuur en de vraag hoe dat eruit zou moeten zien. Voordat u de zwarte piet aan Gouda Noord toespeelt en u zich schuldig maakt aan smaad en laster.

Daar had Jan de Laat (moeite met bezuinigingen in Gouda volgens diverse politici gisteravond) in november 2014 ook al een handje van en het wordt een beetje gratuit en zeer krenkend om zo te spreken over onze buurtjes waar we naar elkaar omkijken, elkaar een handje helpen als het nodig is & waar we bovendien hebben gekozen te wonen omdat het in sommige delen van de stad een beetje onhoudbaar is geworden.

http://lokalezaken.com/sites/default/files/filedir/Goudapol.pdf

En ja,... na 2011 is dat nog een beetje erger geworden met alle veiligheidsvraagstukken die bewoners van Gouda bezig houden, en hen de vraag stelt of het tijd wordt te vluchten.

(behalve voor de elite, dat is een andere kwestie, uiteraard)

Anoniem zei

"Kunnen al die opgewekte can do-mensen in Nederland het aan? Ik bedoel niet nu, in de opwelling van het zelfstrelende gevoel, maar ook straks, als de nieuwigheid eraf is en de goedgeefsheid een dure plicht is geworden en niemand zich dankbaar toont. Want één ding kan niet: eerst in huis nemen, of in het land, en dan bij nader inzien liever, sorry, toch niet. Ook als het niet leuk meer is en alles alleen maar tegenvalt kun je de geadopteerde/het pleegkind/de vluchteling niet retour sturen, want er is geen mogelijkheid van retour."

Stephen Sanders in "Vluchtelingen zijn geen zeehondjes of menselijk kapitaal" - Vrij Nederland 16/09 12.07 uur.

Anoniem zei

Nederlandse militair overgelopen naar IS, en een meisje van 15 uit Sittard vast op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag en banden met de radicale islam.

http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/2015/buitenhof-6-september---rob-bertholee---opvang-vluchtelingen---vvd-nsb-haya-van-someren.html

Anoniem zei

En dan nu een oproep aan de heren politici in Gouda. Hoe gaan jullie de veiligheid van vrouwen en kinderen waarborgen??? Hoe? Met nu al zoveel verkrachtingen per jaar?

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4143751/2015/09/17/Vrouw-niet-veilig-Bende-oorlog-en-verkrachting-in-azc.dhtml

Anoniem zei

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24503533/__Asiel-buren_niet_gehoord__.html
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/vluchtelingen_ondergebracht_ka.html

Anoniem zei

In Zweden 1472% meer verkrachtingen sinds de immigratiegolf. Statistisch gezien wordt een Zweedse vrouw 1 x in haar leven verkracht. Wat een schande dat westerse media dit verzwijgen. WAT EEN SCHANDE.

En wat een schande dat de gemeente zich ook in haar tweede brief schrijft dat dit doorgaat terwijl het voor de zomer nog suggereerde aan vertrouwen met de wijk Gouda Noord te werken. Moge dit gedrag op de hoofden van de mensen die zich zo gedragen neerkomen, en dat zij de gevolgen zullen dragen voor hun gedrag; en niet de wijk; die verdient dat niet. Elke stigmatiserende uiting ten spijt.

De gemeente zegt: jullie hebben geen keus, het wordt jullie opgedrongen. Maar dat is de stijl hier inmiddels: slikken of stikken.

https://jdreport.com/europese-media-zwijgen-over-verkrachtingsgolf-door-immigranten-en-asielzoekers-in-zweden/

Anoniem zei

Het is niet handig om alleen op basis van emotie politiek te bedrijven. Naar de feiten kijken is erg belangrijk. En vooral ook je beseffen dat je gekozen bent door (een deel van) de Goudse bevolking. Ik vertrouw erop dat ook de CU naar bewoners luistert en niet zich vastbindt aan vooringenomen standpunten. Gouda is groot genoeg om vluchtelingen op te vangen. Maar we gaan niet 1 wijk opofferen voor 500 asielzoekers, zeker niet als dat permanent is. Daar moet de realiteitszin het nog winnen van de ideologische beelden.

Anoniem zei

De SGP-voordracht gisteren in de Tweede Kamer was glashelder: barmhartigheid ja; struikrovers ontmaskeren en veiligheid allereerst. Keiharde garanties. En geen romantische denkbeelden en gemanipuleerde emoties op basis waarvan men beslissingen neemt. Het feit dat IND niet weet wie er nu binnenkomen zegt trouwens al genoeg. "Bij twijfel níet inhalen" is dan de boodschap.

Anoniem zei

Goedemorgen.

@ anoniem 23.56 uur 17/9

Het lijkt me het minste dat van de CU verwacht mag worden: dat het een open discussie voert en de feiten zoals die zich nu voordoen afweegt tegen het voorafgaande en bovendien de voorkeuren die men verdedigt heeft voor Gouda Noord.

Toch is het een twijfel of het valt te verwachten dat men fris en onafhankelijk naar deze kwestie die het stadsbestuur bedisseld heeft en al wil gaan implementeren kan kijken. Het landelijk CU moedigt (tegen advies van Vluchtelingenwerk Nederland in!) aan om "vluchtelingen" in huis te nemen (ook al doet men dat zelf niet direct) en er moet nog meer geld voor vluchtelingen bij.

Dan is het standpunt van de VVD tenminste helder en gezond: het kan zo niet doorgaan; opvang in de regio gewenst. http://www.nu.nl/politiek/4128165/maximum-aantal-vluchtelingen-volgens-zijlstra-bijna-bereikt.html. En volgens de polls zou zo'n 60 - 70 procent van onze bevolking ervoor zijn de grenzen te sluiten, en Schengen op te zeggen.

Anoniem zei

En dan wil men in Gouda ook nog eens permanent mensen van diverse komaf die het mogelijk helemaal niet met elkaar zien zitten bed-bad-en-brood geven. Het maakbare samenleving ideaal is allang achterhaald, maar vooruit... Is het vreemd dat Gouda bevreesd is voor nog meer problemen? En bovendien staat de vraag: hoe zit het met de voorzieningen voor eigen burgers uit het krappe potje met tegenvallers voor Jan de Laat? En waar komt de werkgelegenheid vandaan. 80 Gouwenaren aan de bak of allemaal "speciaal opgeleide professionals" die het COA erbij levert? Nu mogen weer allerlei mensen uit de wijk belangstelling gaan tonen voor iets waar ze niet om hebben gevraagd. Gaat Gouda echt de geschiedenis in als ondemocratisch alleen door het pluche van het huidige college? Moeten we dat echt willen?

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/9/Verkrachtingen-in-Duits-azc-vrouwen-zijn-loslopend-wild-2687882W/

Anoniem zei

COA topman ziet asielzoekers als verrijking van onze samenleving !

Persoonlijk blijf ik geloven in (Christelijke) idealen, maar idealen behoren te worden getoetst aan de werkelijkheid, want anders gaan die idealen "zweven"...


Anoniem zei

Halbe Dijkstra heeft gezegd dat we zo ongeveer aan onze tax zitten qua "asielzoekers".. En Mark Rutte erkend dat het in veel gemeenten door de strot geduwd wordt. Je zou aan de leiding staan van een democratie en dit soort zaken tolereren. Geen woorden maar daden!! En "Nee" is een zeer legitiem antwoord om niet overspoeld te worden. En dat is het hart van de tien geboden. Houd van jezelf en op die manier van een ander. Niet andersom.

Anoniem zei

Beste Anoniem, 18/9 13.13 uur.

Ik, als schrijver Anoniem 18/9 9.49 uur, vind inderdaad ook dat "Nee" een legitiem antwoord is.

Mijn eerdere woorden zal ik wat verduidelijken: ik vind dat de COA topman geen rekening houdt met de harde werkelijkheid, en dus "zweeft".

Bewoner Gouda Noord.

Anoniem zei

Men zal toch een keer de realiteit onder ogen moeten zien. Deze islamitische man geeft precies weer wat er gebeurd. Christenen proberen islamieten te kerstenen, en islamieten vinden dat als je niet in allah geloofd je dan ongelovig bent. De islamitische wereld kijkt dan ook om naar hun 'broeders en zusters' (en leggen aan hen de wil van de koran op). Het kan zo simpel zijn voor iemand die kijkt.

http://joostniemoller.nl/2015/09/onthullend-oproep-islamisering-nederlandse-azc-video/

Anoniem zei

Beste bewoner Gouda Noord,

Het meest enge is, vind ik als leidslieden hun hoofd verliezen en op basis van hypes en emoties beslissingen gaan nemen.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/schande_dijkhoff_vvd_heeft_and.html

Of om andere motieven een wijk die al gepeopled is ruim een jaar voor het blok zetten. Achter de rug om regeren.

Het is al eerder opgemerkt door iemand in andere bewoordingen de D van Democratie kan gemakkelijk naar de D van dictatuur. Maar dáar zijn we in Nederland niet aan gewend hé. Wij behoren te zijn opgevoed om zelfredzaam te zijn en onze eigen mening te ontwikkelen.

En wat betreft de Staatssecretaris.. VVD, daar red je asielzoekers mee. Nobelheid is leuk, zolang het een visie is en een mening betreft. Nou schijnt Ronald Verkuijl in de krant te hebben gezegd dat hij het geen goed idee vind een AZC op deze locatie; dus als dat klopt heeft hij toch een eigen mening ten opzichte van BGM en Staatssecretaris. Beslist interessant...

Maar ga me niet vertellen dat "Nee" onmogelijk is. Dat is namelijk heel goed mogelijk; dat heeft slechts met wil te maken, of onwil; zo je wilt.

Anoniem zei

"Die mantra weerklonk ook tijdens de algemene beschouwingen. Die zwevende datum is echter de wachtkamer van de politieke onmacht: wie vandaag geen idee heeft wat er morgen gebeurt, verwijst daarmee naar een magische nabije toekomst waarin alles wonderwel geregeld kan worden. De waarheid is: ze hebben geen regie meer. In het hier en nu autonoom regeren, westerse politici hebben dat onvergeeflijk snel verleerd."

http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2015/09/18/0001/public/frame/5b31e5d4ec0666ae1ff848da821b36e3771979f9.html

Anoniem zei

Samenvatting van de blog: we moeten wel luisteren naar elkaar, maar die asielopvang op de PWA moet toch doorgedrukt worden.
Laten we het maar zo benoemen. De manier waarop ook GoPo en D66 hun middelvinger naar de wijk opsteken door te zeggen dat er geen enkele inspraak mogelijk is, eng gewoon en ronduit rancuneus. Op naar de nul zetels! In dat illustere gezelschap wil de CU toch niet zitten?

Goed artikel waarin staat dat onze politici op landelijk niveau gewoon geen enkel antwoord hebben op de huidige immigratiecrisis:
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/verzet.html

Kijk dat filmpje van die meneer uit Enschede. Hij is emotioneel, ja, en vast geen doctorandus. Maar misschien hebben we teveel politici die doctorandus zijn en geen voeling meer hebben bij wat er in de echte maatschappij gebeurt. Die niet zien hoe we oorlogstrauma's en culturen hierheen halen die wezensvreemd zijn aan de Europese en christelijk joodse waarden. Deze meneer ziet heel goed, wat er fout gaat. Moet hij meer "verbinding" zoeken, terwijl zijn stadsbestuur hem negeert en niet luistert? Mag hij niet voor zijn eigen rechten opkomen?

Anoniem zei

Nog een keertje over de COA:

- de COA weigert het aanbod van de Kerken om vluchtelingen in Kerken op te vangen
- dit doet volgens de COA niets af aan de oproep aan gelovigen om hun hart open te zetten voor vluchtelingen en te "helpen".

Oordeel zelf !

Anoniem zei

Beste anoniem 18/9 23.13

Dank voor het plaatsen van het filmpje van Geen Stijl. Deze meneer heeft een kijkje in de keuken genomen van de AZC's en de indruk die onze overheid wekt - of het nu landelijk of plaatselijk is, is dat het gewoon niet weet wat het met de toestroom van mensen moet, en om er zo snel mogelijk van af te zijn worden al die mensen maar ergens gedumpt. Dat is geen barmhartigheid. Dat is verstandeloos gedrag.

Gemeente Gouda kan nu wel mooie brieven schrijven (kennelijk kan het dit keer wel, en zelfs zonder taalfouten), maar dat neemt de zaak niet weg namelijk een beslissing over de hoofden van de mensen heen genomen wordt. Men handelt rechtstreeks tegen de eigen twijfelachtige beloften in, en stelt bovendien het belang van de vreemdeling boven het belang van de eigen inwoner. Ook dat is - als men zich dan toch beroept op de Bijbel - geen Bijbelse volgorde.

Het schermen met titels - onder de brieven staat netjes Dr. Milo Schoenmaker - zegt natuurlijk niets. Het doen van een universitaire studie en het behalen van een titel zegt hooguit iets over doorzettingsvermogen. Het heeft met fatsoen niets te maken, en ook niets met wijsheid. Dat zijn nu eenmaal verschillende dingen.

Helaas laat de berichtgeving zien dat met het importeren van stromen weldoorvoede gezonde jonge mannen ook de ellende t.a.v. vrouwen en kinderen toeneemt. Vroeger was dat misschien nog een ver-van-onze-bed-show en golden sommige zaken alleen als dat dat vooral in het Midden - Oosten gebeurde. Het is natuurlijk niet zo vreemd dat Gouda bezorgd is over wat het stadsbestuur nu weer van plan is.

Anoniem zei

Idealen moet je koesteren, maar - zoals eerder iemand zegt - moeten ze getoetst worden aan de werkelijkheid.
Ook moet de Goudse gemeenteraad zichzelf niet aanpraten dat ze er niks over te zeggen heeft, want andere gemeenten, waar het COA ook rijksgebouwen "claimt", bewijzen het tegendeel.

Door alleen door te zetten en bewoners hooguit mee te laten praten over de kleur verf van het hek, zal het draagvlak voor opvang en komst van asielzoekers in NL snel verdampen. Als gemeenteraad heb je in de eerste plaats een taak en verantwoordelijkheid naar de eigen bewoners en eigen stad. Daar vindt de toetsing plaats, niet aan de hand van de vraag "heb ik vandaag de wereldproblematiek een stukje opgelost", dat zijn mooie idealen maar niet je primaire taak. Het moet passen en kunnen binnen Gouda.

Als overigens de Libanese minister gelijk heeft dat 2 procent van de vluchtelingen terrorist is, dan krijgen we er binnenkort 10 terroristen bij in Gouda. Eurojust en diverse veiligheidsdiensten waarschuwen hier ook voor. Ook hier moet je toetsen aan de praktijk.

Edward Uittenbroek, voorzitter Gouda Noord zoals het Hoort zei

Onderstaande blog slaat de spijker op de kop: niet in de flanken duiken maar samen het goede midden vinden. Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort zegt nog steeds JA tegen gebruik van de kazerne door kwetsbare groepen in deze scholierenwijk (circa 8.100), te weten de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen van De Ark en de gehandicapten van Gemiva. Als nummer 1 leegstandgemeente van Nederland moet Gouda meer te bieden hebben aan vluchtelingen dan een prestigestrijd tegen een goed georganiseerde woonwijk. Transparant bestuur en planologische inpasbaarheid zijn niet alleen onze kernwaarden, maar ook de weg naar herstel van vertrouwen. De vereniging heeft de afgelopen tien maanden contact gezocht met alle betrokkenen, en blijft dat doen. Op de ledenvergadering eind september hoop ik vooral verschillen te kunnen melden met PWA 1.0, om zo het wantrouwen weg te nemen. Hierbij heb ik de politiek, de media, COA en de burgemeester nodig om goed beslagen ten ijs te gaan. Helaas hebben COA en burgemeester voorbereidende gesprekken afgehouden. Dus gaan we sonderen in de wijk en inspelen op de Burendag van 26 september, op het PWA-terrein. Om de nuance en de menselijke maat te vinden die spreekt uit de blog van fractievoorzitter Krins. Zoals het Hoort.

Edward Uittenbroek, voorzitter Gouda Noord zoals het Hoort zei

Met "onderstaande" bedoelde ik uiteraard de blog van fractievoorzitter Krins, niet een bericht dat eronder komt. Overigens nog even naar aanleiding van "Anoniem zei...18/9 23.13": onze burgemeester is hier niet met titels aan het gooien om zich groter te maken. Het is heel gebruikelijk om je titel toe te voegen als je werk in het verlengde ligt van je studie, en aangezien hij gepromoveerd is op "Bestuurlijk Gedonder" (titel van zijn proefschrift, vier jaar onderzoekswerk! Ik heb het zorgvuldig bestudeerd want ik nam het boek mee tijdens het fitnessen: dik drie tientjes bij Bol.com en van harte aanbevolen). Een van zijn conclusies is dat het bindend vermogen van de burgemeester mede bepalen is voor de uitkomst van 'gedonder', vandaar mijn hotline met hem en bij de enige sessie (dit voorjaar) heb ik dat ook aangeroerd. Helaas hield hij de boot de afgelopen twee weken af...
Er zijn veel maatschappelijke spanningen ontstaan door de bestuursstijl van dit College, maar de burgemeester wordt hier onterecht op een negatieve suggestie getrakteerd. Het is het heel legitiem dat hij zijn titel hanteert. We hebben een thematische promovendus als burgemeester, dit zou dan dus goed af moeten lopen voor de drie kwetsbare doelgroepen die het betreft (ZMLK-scholieren, gehandicapten, vluchtelingen), zeker in de nr.1-leegstandsstad van het land.

Anoniem zei

Reactie op Edward Uittenbroeks laatste bericht: volgens mij doet niemand negatieve uitspraken over de burgemeester, althans niet in de zin dat hij zich voorstaat op zijn academische titel. In bericht 23:13 gaat het m.i. om de vele politici en bestuurders in het algemeen die een academische studie hebben gedaan (doctorandus meestal dus), maar daarmee nog niet goed hoeven te begrijpen wat zich afspeelt in de samenleving. De burgemeester is gepromoveerd (doctor), dus valt sowieso in een andere categorie.

We kunnen hooguit vaststellen dat zijn "bindend vermogen" vooralsnog niet erg uit de verf is gekomen en de laatste strapatzen in het doordrukken van een AZC met steun van B&W nou niet bepaald een opmaat zijn voor de aangekondigde verbinding en dialoog.

Anoniem zei

Strapatzen, dat vind ik echt een mooi woord..

De indruk wordt gewekt door het gebruik van de Dr. - titel dat er hoog van de toren wordt geblazen, mede in verband met de ivoren toren die de burgemeester hanteert.

Niet alleen aan de vereniging is een gesprek met de burgemeester afgehouden; het lijkt te doen gebruikelijk; want je bent niet de enige met wie het gesprek is afgehouden. In andere steden zie je nog dat als er onrust in een wijk is de burgemeester zijn gezicht laat zien; maar opnieuw is deze burgemeester - theoretisch gepromoveerd, gefeliciteerd - onzichtbaar; evenals het moment op 6 november 2014 dat hij ternauwernipt kwam opdagen. Ja het is druk - maar wat hebben we aan een burgemeester die lintjes knipt, de elite bediend maar de indruk wekt de nood van de gewone man niet te willen horen?

Naarden - Bussem is wat anders dan Gouda. Hier zijn het toch voornamelijk de arbeiders die iets van de stad hebben weten te maken; en lijkt het erop dat er met feestjes voor de huidige elite - een schone schijn wordt opgehouden; die niets met de werkelijkheid te maken heeft.

Al schijnt er een klein begin te worden gemaakt met het aanpakken van beveiliging in de wijken - tegelijk is er geen budget bijgekomen.

De pijn zit er natuurlijk ook een beetje in dat we eigenlijk weten dat de ronselaars niet uit de stad verdwenen zijn - zoals De Telegraaf berichtte dat dat ook in De Schilderswijk niet het geval is - sterker nog de "haatprediker van de Soenna-moskee" (die een lening heeft gegeven aan El Wahda) wil er zijn eigen moskee gaan beginnen. Veiligheid is een zaak van de politie maar de gewone burger heeft gelezen dat bij de AZC 's in Duitsland het ronselen ook gewoon doorgaat. In een bestaande infrastructuur zoals in Gouda wordt dat alleen maar gemakkelijker natuurlijk.

Wat betreft de reële waarschuwingen van Eurojust en anderen - laten we hopen dat men dat in deze stad ook serieus zal gaan nemen. En dat mensen die dergelijke terechte zorgen hebben niet weer bij voorbaat als xenofoob, racist of islamofoob worden afgeschilderd.

Anoniem zei

Beste Theo,

De laatste blogs over vluchtelingen heb ik gelezen, evenals de commentaren en ik vraag me het volgende af. Is het bekend welke groepen vluchtelingen Gouda permanent dacht te gaan huisvesten? Is er iets bekend over de wisselwerking van culturele verschillen tussen de groepen die men in één pand wil gaan vestigen.

Is er iets bekend van wisselwerking met de Nederlandse, en de Marokkaans - Nederlandse cultuur die deze vluchtelingen met zich meebrengen?

Daarnaast is er een vraag van de aard van draagkracht.

Gezien de bijstandwet die ook in Gouda op de schop lijkt te gaan, en de cijfers die SCP-directeur van de week op een rijtje heeft laten zetten. (https://twitter.com/alexanderbakker/status/645135307134889984) Waar ruimte is voor een mond, is die er ook vaak voor twee - maar we weten allemaal dat er ook grenzen zitten aan liefdadigheid, dat dat vervolgens niet met onwil, maar met onvermogen heeft te maken.

Heb jij enig idee hoe het met deze zaken zit in Gouda?

Groet.


Anoniem zei

Het zou ook wel bijzonder vreemd zijn als de directeur COA zich negatief zou uitlaten over zijn eigen werk, natuurlijk... Hoeveel projecten zou hij "managen" intussen?

Anoniem zei

39 procent van de Nederlanders is het met Wilders eens dat de Tweede Kamer een "nepparlement" is, m.a.w. dat de Nederlandse kiezers niet goed vertegenwoordigt. Dat veel mensen dat zo ervaren, is wel zorgelijk. Ook in Gouda bekruipt mij het sterke gevoel dat de gemeenteraadsleden niet goed aangesloten zijn bij wat onder de Goudse bevolking leeft. Ze laten zich meer leiden door progressieve media, ambtenaren, linkse middenveld organisaties en een kleine politieke kliek om hen heen.

Anoniem zei

@anoniem 21.43.. achter de schermen zijn er wel reacties van policiti die wél willen weten wat de wijk echt denkt, en kan hebben; laten we hopen dat elke politicus zo fair is om te luisteren en daarnaar te handelen.

De handelswijze van B&W staat bijna agressief - haaks op de wijk (waarom zou een stadsbestuur zich tegenover de eigen burgers opstellen is de vraag); daar heb ik ook geen verklaring voor. Corruptie is zo'n groot woord - dat mag je natuurlijk niet gebruiken. Maar laten we op zijn minst vaststellen dat de afstand burgerij - B&W dermate groot is dat het tot nu toe niet laat zien dat het voeling heeft met de wijkontwikkeling en behoeften die daar nadrukkelijk toegelicht leven.

Anoniem zei

"Asiel"zoekers in Duitsland.

https://www.youtube.com/watch?t=26&v=S9B_DN3Ye4g

Anoniem zei

Op bijna alle bovenstaande reacties is het spreekwoord van mijn grootmoeder van toepassing:

"EEN MENS LIJDT NOG HET MEEST, DOOR HET LIJDEN DAT HIJ VREEST"

Anoniem zei

@anoniem 21/9 16.21

bij de grens met Hongarije is al een terrorist opgepakt, een struikelende man met zoontje op een foto gelauwerd door een Spaanse voetballer blijkt onderdeel uit te maken van terroristische beweging Al Nusra.

Op het gevaar af dat de wijk Gouda Noord weer wordt gedemoniseerd, aldus geframed door het eigen stadsbestuur, heb ik toch de vrijmoedigheid te vragen of uw grootmoeder het zag zitten met de (radicale) islam en het Midden - Oosten?

En was uw grootmoeder zo nuchter dat ze in staat was eerst de feiten op een rijtje te zetten, alvorens een beslissing te nemen? Wat vond uw grootmoeder van democratie? Wat zou uw moeder ervan gevonden hebben dat het stadsbestuur buiten wil en medeweten om van een wijk haar eigen plannen implementeert? En dat er wordt weggekeken van de groep waartoe zij kennelijk behoorde - de senioren van onze stad?

Anoniem zei

Beste Theo,

In een tijd van oorlog past een humaan beleid, opvang van vluchtelingen hoort daarbij. De vraag is, moet dat in de PWA kazerne, en gedurende 10 jaar.

Na alle onrust om de moskee, is Gouda Noord aan rust toe. Het is dus niet vreemd dat de wijk protest laat horen!

Marianka Peters schreef in haar column terecht over de leegstand van Julianastaete en verpleeghuis Bloemendaal, direct te gebruiken!

Maar niet voor 10 jaar, zodra de situatie in het thuisland stabiel is, terug naar het land van herkomst.

Geef Gouda Noord de rust die ze verdienen na een heftige periode, sluit geen lange termijn contracten. En verdeel het aantal vluchtelingen over de stad.

Anoniem zei

@anoniem 16:35 mijn grootmoeder heeft in de oorlog vele vluchtelingen aan een schuilplaats geholpen, met gevaar voor eigen leven.....een heel contrast met hoe u met uw rijkeluis terminologie vanuit uw luie stoel over uw medemens oordeelt.....

Anoniem zei

Dat is een mooie reactie & eentje uit mijn hart gegrepen, @anoniem 19.21 uur 21 september 2015..

De wijk is nog niet eens bijgekomen van het politieke geweld het afgelopen jaar & het wordt al met een nieuw feit geconfronteerd. We hadden gehoopt een normaal en rustig leven te kunnen leiden, en op overleg met het stadsbestuur over hoe onze wijk verder invulling te willen geven. En dan krijgen we een besluit achter onze rug om die zo nadrukkelijk wordt gesteld, alsof er geen tegenspraak gewenst is, of sowieso zo definitief en onomkeerbaar dat het als een blok op de maag valt.

De Nederlandse samenleving heeft ook helemaal niet de tools aangereikt gekregen om goed met deze situatie om te gaan, en dan wordt er ineens een enclave in een wijk ge.. ja, ge-wat? eigenlijk. Zonder dat mensen daarvoor toegerust zijn of daarom gevraagd hebben.

Anoniem zei

Beste raadsleden.

Hoewel het een zeer gevoelig onderwerp is, wil ik jullie vragen de ogen niet te sluiten voor de feiten. Talloze mensen reizen er intussen 'vrij rond' door Europa, relletjes en opstootjes die worden veroorzaakt in Duitsland, terroristen die worden aangehouden. http://cqrcengage.com/act/app/document/9495341

Het geeft een zeer benauwd gevoel dat toetsing van de mensen die binnenkomen pas achteraf gebeurd. Eigenlijk weet Nederland niet wie er binnenkomt en wat de mensen denken en in hun mars hebben. Ik wil een dringend beroep op jullie doen dat te beseffen en medegevoel te betonen; gezien dat omgaan met dergelijke zaken een professionele dagtaak inhoud waarschijnlijk en niet zomaar van de burger gevraagd kan worden.

Alvast dank voor jullie meeleven. En hopelijk proberen jullie ook te toetsen hoe het nu kan dat ineens een decreet (Heet dat zo?) is uitgevaardigd over de stad, buiten elk democratisch proces om.

Kortom, een vraag: heb medelijden met Gouda Noord.

Anoniem zei

@ Anoniem over COA en de directeur & de autoriteiten.

"Vluchtelingen kunnen een verrijking zijn, vindt de voorzitter van het COA. Het is een ongepaste uitspraak. Intussen brengt de migrantencrisis de EU-lidstaten steeds dichter bij de grenzen van de onderlinge solidariteit."

Opnieuw ontstaat in de samenleving een opdeling in 'goede' en 'foute' mensen. Zo'n verdeling is Nederland niet vreemd. Dit klimaat is verschrikkelijk. Het gaat hier immers niet om goed of fout.

'Goede' mensen zijn bereid om irrationele en vaak ook emotionele uitspraken te doen. Het zijn ongefundeerde uitspraken om draagvlak te creëren voor de opname van tienduizenden asielzoekers. Redelijkheid en de daaraan gekoppelde begrenzing hoeven niet in strijd te zijn met de humaniteit.

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/9/De-grens-van-de-Europese-solidariteit-is-bijna-bereikt-2689492W/?


Anoniem zei

@Anoniem 00:36 Dus de "goede" mensen bedienen zich van irrationele en emotionele argumenten? Ik moet toch eerlijk zeggen dat ik die minstens even vaak teruglees bij de "foute" mensen zoals u ze zelf noemt, de tegenstanders van vluchtelingenopvang. En even de brug naar Gouda slaande: tijdens het debat over de PWA plannen met twee scholen en een steeds kleinere moskee, is meermalen door diverse lieden gezegd, binnen en buiten de politiek, dat het wegstemmen van dit PWA plan zou kunnen leiden tot een ongewenste invulling, bijvoorbeeld een AZC of toch een Megamoskee, omdat de gemeente er dan geen grip meer op zou hebben. Volgens bestemming mag er van alles en Rijksvastgoedbedrijf zou eigenaar blijven. Dus iedereen die nu beweert dat de wijk overvallen wordt door een AZC die heeft of niet goed geluisterd of een selectief geheugen.

Anoniem zei

De CU tracht middels deze blog "de verbinding" te zoeken, en stelt zich kwetsbaar op !

De CU probeert volgens mij zijn eigen partijpolitieke belang te overstijgen. Dat vind ik moedig...

P.S. Ik stem niet op de CU.

Anoniem zei

Beste anoniem @11.01 22/9.

Het is een citaat van Afshin Ellian, het zijn niet mijn woorden. U zou er goed aan doen de gehele tekst te lezen van deze rechtsfilosoof. Het is duidelijk bekend dat Gouda Noord door wethouder Jan de Laat bijkans voor racistisch werd uitgemaakt, dat er beweringen in kranten stonden over islamofoob - what ever that may be - en dat AD Groene Hart (de linkse krant) nu zelfs columns over xenofobie schrijft. Terechte zorgen van mensen worden daarmee weg-gebagatelliseerd.

Wie nu doet alsof de CU de handen in onschuld kan wassen "omdat het gewaarschuwd heeft" negeert vervolgens de blinde toewijding van hetzelfde CU aan het idee van de burgemeester en de wethouders, en lijkt kennelijk te vergeten dat ditzelfde CU "nog altijd de Prins Willem Alexander - kazerne de beste plek vond voor de Ark / Gemiva en seniorenwoningen".

Met de laatste schrijver dat de CU zich 'kwetsbaar' opstelt ben ik het zeer oneens. Het Goudse CU negeert ineens de behoefte van kwetsbare Goudse groepen, en laat hen in de kou staan. Dat mag de CU zeker aangerekend worden.

Theo heeft zich beroepen op "bestuurlijke verantwoordelijkheid". Als daar echt sprake van is, dan heeft hij wellicht een voorschot genomen op nieuw te vormen allianties. Dat is wellicht politiek interessant, met de behoefte van de wijk Gouda Noord heeft het niets te maken. Evenals dat El Wahda niets te maken had met de behoefte van Gouda Noord. Laten we man en paard noemen. En geen 'schijnverbinding' te laten opdringen. Dat is nu precies wat bedoeld wordt. Het afschuiven van verantwoordelijkheid betekent níet dat die er niet is!

Anoniem zei

@ anoniem 22 september 11.01

De moskee werd niet kleiner. Het grondoppervlak is namelijk sinds 11 maart (en waarschijnlijk 17 december) nooit verkleind. Het bezoekersaantal zou mogelijk eerst worden verkleind. Maar in de toekomst staat in de brieven van de verenigde moskeebesturen / de heer Boukayouh te lezen dat men met 4500 bezoekers wilde komen. Dat is nooit herroepen. Het ziet ernaar uit dat u zich flink in de maling heeft laten nemen.

Anoniem zei

Goed geschreven 22/9 om 11:59.

"Verantwoordelijkheid nemen", ChristenUnie, staat blijkbaar gelijk aan het negeren van het belang van de inwoners waarvoor je gekozen bent om ze te vertegenwoordigen. Ik zie niet eens dat je aandringt om een debat over het bieden van opvang middels een (permanent) AZC. Het is pertinent onjuist dat het COA in gemeenten AZC's plant zonder overeenstemming met gemeenten.

Het college doet alsof ze er niks over te zeggen heeft, maar wil dit juist zelf. Dan lost ze 3 "problemen" op:
1. Het gedoe rond de PWA.
2. De wens van raadsleden om vluchtelingen op te vangen.
3. Ze kan een rekening met de buurt Gouda Noord vereffenen, die het waagde de moskeeplannen van het college te dwarsbomen.

Ten slotte, AZC's zijn niet een verrijking, maar een een vorm van eerste opvang van migranten, met alle effecten en bij-verschijnselen van dien. Politici, ook lokaal, sluiten daar liever de ogen voor en zwijgen erover:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/236301442/Man+(33)+die+vrouw+(23)+in+Gilze+mishandelde+zoekt+twee+dagen+later+zijn+slachtoffer+weer+op.aspx

Anoniem zei

@anoniem 13:26 Je kunt je afvragen wie het meest in de maling is genomen. Degenen die geloof hadden in het plan met twee scholen en een kleine moskee, of degenen die daar geen geloof in hadden en nu veroorzaakt hebben dat de wijk een AZC krijgt. Tegenstemmers, bedankt!

Anoniem zei

Het COA zegt het zelf, ze vestigt alleen een AZC in overleg en in overeenstemming met gemeenten:

https://www.coa.nl/nl/vragen/kan-het-door-de-gemeente-ook-tegengehouden-worden

...dus ja, de gemeente gaat er ook over.

Anoniem zei

@Anoniem 15:49 niet verstandig dat de gemeente dit gaat proberen tegen te houden, om meerdere redenen maar de belangrijkste is voor mij dat de kans dat het Islamitisch Bestuur het pand dan koopt van het RIjk dan weer toeneemt. Achteraf baal ik ervan dat het scholen/moskeeplan niet is goedgekeurd. We blijven nu met de shit zitten vvorlopig

Anoniem zei

Theo, is jouw manier van "verbinding" zoeken om het college kritiekloos te volgen en bewoners te laten zakken, nee toch? Zo ken ik de ChristenUnie niet.

Anoniem zei

@ 22 september 15.49 anoniem.

Er was geen sprake van een kleinere moskee - er was sprake van een in - eerste - instantie - lager bezoekersaantal; bedoeld om het terrein toch te verwerven, hoe dan ook. Linksom, dan vooral ...

Verder is de wijk niet verantwoordelijk voor de shit (zo noemt u het) die BGM Milo Schoenmaker en zijn collegae Wethouders in Gouda Noord wil veroorzaken met permanente huisvesting.. waarbij uit een recent rapport blijkt van Eurostat dat nog géen 1/3 van de huidige asielzoekersstroom uit Syrië komt, terwijl wél wordt beweerd dat het voornamelijk Syriërs zijn. De vraag is dus wie er hier boter op zijn hoofd heeft.

Wat mij betreft legt u de verantwoordelijkheid verkeerd. Het stadhuis is verantwoordelijk voor verstandig beleid (maar heeft geen enkele visie geformuleerd op wijkontwikkeling Gouda Noord, alsmede geen visie op asielbeleid). Het betekent in dit geval kennelijk dat elke inwoner in Gouda aan de goden wordt overgeleverd. Want het stadsbestuur heeft geen enkele toerusting om met een stroom permanente asielzoekers om te gaan. Ik ben heel benieuwd welk antwoord de CU daarop heeft, op de vraag om welke asielzoekers het eigenlijk zou gaan is ook nog geen antwoord gekomen.

Maar Gouda helpt zo graag. Kennelijk niet de mensen naar wie het zou horen om te zien. De eigen inwoners.

Anoniem zei

@anoniem 22/9 15.47...

al die loze beloften.

Het PWA_pand zou per 8 juli de vrije markt op gaan. Dat is niet gebeurd. Op 20 juli zou de gemeente (formeel) overleg hebben gehad met het COA (wanneer is informeel begonnen dan?) en pas begin september! poneert het een brief (waarbij alles goed is voorbereid; kennelijk kan men dat wél als men wil!) waarin staat wat er gaat gebeuren. Dergelijke zaken gebeuren doorgaans in een dictatuur. Er is zelfs geen debat geweest - een OPEN debat! - met de gemeenteraad. Heeft het College vorig jaar geprobeerd de raad en de bewoners uit te schakelen; nu pakt men dat nog venijniger aan. En raadslieden! 'raads' lieden worden geacht wijsheid te bezitten en afwegingen te maken; niet om zichzelf in een tangconstructie te laten zetten.

Er is een tijd geweest dat nieuwe buren (die meestal niet zo massaal komen) zich kwamen voorstellen, en keken of het een juiste leefomgeving was. Maar evenals vorig jaar vind dit stadsbestuur dat van geen enkel belang.

Terwijl de wijk nog altijd positief staat tegenover het vestigen van zorgwoningen, de opvang van gehandicapten en ZMLK-ers. De kwetsbaren uit onze eigen samenleving. Als iemand hier een fout maakt is het het stadhuis en de politici die zich rúcksichtloos (hebben) aansluiten (aangesloten).

De koppeling van een gebedshuis aan de twee anderen was ook al fundamenteel en principieel onjuist. Kennelijk valt er van dit stadsbestuur geen integer handelen meer te verwachten. Triest.

Anoniem zei

@ anoniem 15:47 U mag heel erg blij zijn dat het Rijk het pand niet op de vrije markt heeft gegooid. Dan had onze moslimgemeenschap het terrein allang gekocht en volgens mij wilde u dat al helemaal niet. Niet alles in dit land is met consensus of debatten afdwingbaar. Soms geldt gewoon het juridisch kader. Wie is eigenaar (Rijk), hoe luidt de bestemming (maatschappelijk wo AZC), aan wie is verhuurd/verkocht (COA) etcetera. We zijn teveel een polderland geworden waar iedereen maar denkt dwars door wetgeving en juridische kaders heen zijn zin te kunnen krijgen. Gelukkig hebben we trias politica in dit land.

Anoniem zei

@ anoniem 14.05 / 24/9

Het klinkt alsof u meer weet van de portemonnee van de islamitische gemeenschap dan ik. Het PWC-rapport is nooit openbaar gemaakt, en daar is ongetwijfeld een reden voor, of er zijn meerdere redenen voor.

Niet alles is in dit land met consensus of debatten afdwingbaar.. Dat klinkt alsof u zegt: wees maar zoet en stil. Uw wijk heeft geen recht op gehandicapten-zorg of seniorenwoningen of ZMLK-ers.. Dat is de consensus in de wijk; daar is geen debat voor nodig; en vanuit de houding (althans dat heeft de CU doen voorkomen?) is er in het verleden een debat aan de oppervlakte gevoerd.

De raad heeft de zorg van veel mensen zorgvuldig in Gouda buiten beschouwing gelaten - althans in het openbare debat - die gebaseerd is op informatie vanuit de islamitische gemeenschap en de zorg die daar ook gedeeld wordt. Groot - en salafisme; veroveringsdrang. Heel gezond als iemand zegt: dit is de grens; onder sharia wil ik niet leven in de stad Gouda.

Als ik daar onder wil leven, vertrek ik wel naar Syrië...

Anoniem zei

Gisteravond was er een "inloopavond" in de PWA-kazerne... volgt er nog een blog Theo, voor wie er niet bij kon zijn?

Anoniem zei

"Blinde naastenliefde kan recept zijn voor politieke desintegratie":

http://www.volkskrant.nl/opinie/blinde-naastenliefde-kan-recept-zijn-voor-politieke-desintegratie~a4148414/

Anoniem zei

@ anoniem 23/09. Veel dank voor het plaatsen van het stuk van Bas van Bommel. Het is zeer verhelderend. Het debat over consequenties op lange termijn wordt niet gevoerd; en feitelijk is dat geen naastenliefde. Naastenliefde moet ook gemotiveerd zijn vanuit verstandig overwogen wilsbesluiten en keuzen, geloof ik. Met verstand regeren over emoties en de waan van de dag. Zeer interessant: Jezus gaf een vertelling over individuele ontferming.

Overigens vind ik de eisen van "vluchtelingen¨ fors, momenteel. Geld, onmiddellijk voldoende kleding, onmiddellijk WIFI etc. Heb zomaar het gevoel dat de christenen die vluchten voor IS een iets andere houding aan de dag leggen.. En dan is de vraag "wie is mijn naaste?"

Anoniem zei

Geachte anoniem 24/09, 14.05 uur

In een democratische rechtstaat horen openbare debatten er toch echt bij ! Zo wordt het volk, of zijn vertegenwoordigers (zoals de gemeenteraad), gehoord.

De rechtelijke macht, als onderdeel van de door u terecht zo gerespecteerde Trias Politica, ziet er op toe dat debatten de "juridische kaders" niet kunnen schaden. Uw vrees is dus ongegrond.

Anderzijds kunnen de "juridische kaders" het openbare debat niet smoren. Dat is ook helemaal niet de bedoeling in een democratie...

Met groet.

Anoniem zei

@anoniem 7:31

Maar wat voor zin heeft het dat de raad debatteert over iets waarvan de juridische kaders vastliggen? Waar ze niet over gaan?

En er dus niets wijzigt en ook niets kan wijzigen aan de plannen van Rijk en/of COA?

Dan zet je burgers pas echt op het verkeerde been en wordt het een debat voor de buhne. Doet mijn vertrouwen in de politiek geen goed.

Anoniem zei

@ anoniem 10.30 25/9

Wat heeft het voor zin dat we een zwakke burgemeester hebben die zonder volksraadspleging in een verdediging zegt 'ja het was zo'n hoge nood, dus we moesten wel' Wat een baarlijke nonsens. Voor onze eigen inwoners en school de Ark is er ook "hoge nood", en wat horen we over inspanningen voor hen?

Het COA maakte op de bewonersavond een dikke vinger naar bewoners: http://www.volkskrant.nl/binnenland/-wrang-geen-moskee-wel-een-azc~a4149215/ en dat de burgemeester en wethouders niet hun best doen zorgwoningen voor onze senioren te regelen valt hen zwaar aan te rekenen.

En dan, als je kritisch bent, dan wordt dat door de burgemeester gekwalificeerd voor 'zuur'. Ook zo'n jammere framing.

Zoals het er nu naar uit ziet heeft de burgemeester gewoon niet zijn best gedaan een relatie aan te gaan met onze wijk; met alleen zeggen dat hij "onze zorgen begrijpt´' maar daar ook naar te handelen, zodat we ook voelen dat hij het meent. Immers - men heeft NIET aan vertrouwensherstel gewerkt zoals we wel mogen verwachten!

Het COA zegt dat het alleen handelt in overeenstemming met een gemeente. Met een stadsbestuur die de wijk niet vertegenwoordigt en haar belangen niet behartigd is er geen overeenstemming met een gemeente; zo staat de zaak ervoor.

Slikken of stikken is al te vaak gebeurd in Gouda. En veiligheidsgaranties zijn natuurlijk mooi met een stelselmatige onderbezetting in Gouda. En heeft u er al wel eens over nagedacht dat het bijzonder vreemd is dat er zo ontzettend veel beveiliging moet worden geregeld bij zo'n bewonersavond & dat terwijl er nog niets is gebeurd?

Anoniem zei

Ook voor de CU komt de tijd dat men ziet voor wie men het wérkelijk opneemt.

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/moslims_in_verzet_tegen_christelijke_hulp_aan_vluchtelingen_1_941290#

Anoniem zei

Geachte anoniem, 25/09, 10.30 uur.

In een democratische rechtstaat kan er debat plaats vinden. Daar zijn spelregels voor. Dat is staats -en bestuursrechtelijk allemaal keurig geregeld. Je zou dat "juridische kaders" kunnen noemen.

Maar dat wil niet zeggen dat de uitslag van het politieke besluitvormingsproces bij voorbaat vast staat !!!

Groet.

Anoniem zei

@anoniem 11:56

net als misschien de burgemeester met de wijk, hebben op hun beurt wijkbewoners ook niet echt hun best gedaan een relatie aan te gaan met de politici die hen vertegenwoordigen. Ik zie bewoners op internet aan een stuk door hun lokale politici beledigen. Dit gebeurde ook al ver voordat een besluit werd genomen over de PWA kazerne, dus toen er nog voldoende kans was op een goede relatie. Het wantrouwen zat al diep voordat er nog maar iets gebeurd was.

Een groot percentage in de wijk stemt niet of stemt PVV, die onze democratie niet langer respecteert maar oproept tot verzet. Het aangaan van een relatie moet wel van twee kanten komen. Wat er nu gebeurt hebben een aantal wijkbewoners voor een groot deel over zichzelf afgeroepen.

Anoniem zei

@anoniem 14:14

U snapt kennelijk niet wat eigendom en een bestemmingsplan betekenen. Daar kun je geen besluit over nemen, dat zijn vaststaande gegevens. Daarover kun je debatteren tot je een ons weegt, een pand zal er niet door van eigenaar veranderen, evenmin als het bestemmingsplan erdoor wijzigt. U moet eens accepteren dat u niet altijd uw zin kunt krijgen. Dan zou dit land pas echt veranderen in een dictatuur van de minderheid.

Anoniem zei

Ik snap heel goed dat er een bestemmingsplan bestaat, daar heeft Wethouder Tetteroo zich vaak achter verschuild; en dat doet men nog steeds, terwijl het zeer goed mogelijk is een bestemmingsplanwijziging aan te brengen; als men maar wil. En dat ontbreekt hier, de wil.

Verschuilen achter juridische principes heeft in dit geval niet veel zin. Het stadsbestuur heeft minstens vanaf 17 december 2014 de wijk verzekerd dat 'als niet' het pand op de Vrije Markt zou komen. En er is twee keer uitstel aangevraagd bij RVB. Dat doet de vraag rijzen of na plan A) plan B) niet "gewoon" al klaar lag. Per 8 juli op de Vrije Markt, en anders per 15 juli volgens AD Groene Hart, het kroon-krantje van het Stadhuis.. maar - weer doet men anders. Het is terecht dat de wijk verontwaardigd is, en zich verontwaardigd voelt.

Men laat zich geen knollen voor citroenen verkopen, en dat is maar goed ook!

En dan heb ik nog een vraag. Wat vindt u ervan dat de huidige plannen opnieuw ten koste gaan van onze senioren, onze gehandicapten, onze ZMLK-ers. Geeft u daar eens een antwoord op!

Anoniem zei

Voor alle Gutmenschen in de stad: dit is wat gebeurd bij de AZC's.. De meneer van het COA kan het mooi verkopen: in Utrecht gaat het óok goed in een wijk. Dat klopt niet. Eindelijk komt het in de kranten.

Vechtpartijen...

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/4149538/2015/09/25/Massale-vechtpartij-bij-asielzoekerscentrum-Utrecht.dhtml

Anoniem zei

Peter Siebers van het COA. AD Groene Hart.

Misschien wel 50 nationaliteiten van mensen die men wil vestigen in de woonwijk Gouda Noord.

Misschien kan er voor direct omwonenden een excursie worden georganiseerd naar Utrecht; "dan kunnen de mensen met eigen ogen zien ..." Gezien het vorige bericht zal dat er eventjes niet inzitten waarschijnlijk?

Mag de wijk volgende keer mee naar de dierentuin? Het moet toch niet gekker worden in wat men uit de kast haalt om iets op te dringen? Vanwege de financiële belangen van het COA?

Kan het stadsbestuur misschien wakker worden?

Anoniem zei

Het viel me tijdens de informatiebijeenkomst op hoe beheerst veel mensen toch blijven, ondanks het vuile spel dat op dit moment gespeeld wordt. Het valt het bestuur denk ik ook op, hoe goed de wijk georganiseerd is en dat er ook de nodige mensen tussen zitten met veel verstand van zaken. De wijk laat zich geen oor aannaaien. Dat is voor sommige politici (ik noem geen namen) moeilijk te verteren; daarom wordt met etiketten als "PVV" geplakt en hoor je gezever over wat op internet te lezen is (wat zegt dat, en hoe weet je wie dat was). Of gemompel over "juridische kaders". Allemaal eerder gezien. Het is gewoon een politieke keuze van dit college om een groot AZC te willen in de PWA, want het COA dwingt geen enkele gemeente ergens toe. Dat werd op de info avond door leden van BenW ook toegegeven.

Anoniem zei

Er zijn vooralsnog vooral ook nog heel veel vragen te beantwoorden. Weet niet of de raad die al gesteld heeft. Sommige raadsfracties lijken helemaal geen vragen te hebben (hallo GoPo en GroenLinks), als er maar een groot AZC komt zijn ze al blij. Ter verhoging van de vreugde, ook nog op de PWA locatie. En ook niet de moeite nemen om zich te laten zien bij de bewonersavond. D66 was er wel, ik bedoel hun jongste raadslid, die geneerde zich ook een beetje voor de hele situatie. Theo, fijn dat jij er ook was trouwens.

Kom eens met feiten zou ik zeggen. Het college zegt dat ze "ja mits" zeggen, al lees ik dat nergens terug, en er is een jaar de tijd voor om de voorwaarden waaronder uit te werken. Een jaar!? Dus daarom moest in een vloek en een zucht besloten worden om mee te werken aan het COA verzoek? Omdat je nog 365 dagen de tijd hebt? Duh.

De belangrijkste eisen van het COA heeft BenW intussen al voor gebogen: 500 groot, voor minimaal 10 jaar. Andere gemeenten lachen zich suf bij zoveel opofferingsgezindheid van Gouda, een gemeente die het al moeilijk heeft. Rijke gemeenten in Zuid Holland kijken toe hoe wij alle last op ons nemen via een permanent AZC. Werk aan de winkel voor de gemeenteraad, want je plant gewoon een complete woonwijk in een wijk, met tig nationaliteiten, botsende geloven, oorlogstrauma's, veel alleenstaande jongemannen etc. En voor heel lange duur. Dat kan zo niet. De raad kan niet toestaan dat dit bestuur er nu weer een rommel van maakt. Om te beginnen: een democratisch debat, want ondanks dat Johan Weeber dat liever niet wil (want dit is a politiek, dwz je moet doen wat hij wil), vindt de rest van Gouda nog steeds dat we in een democratie leven. Waarbij niet het COA de stad regeert maar de raad en het college.

Anoniem zei

@ Anoniem 25/9 20.11...

dank voor de reactie. Er begint me iets te dagen. Er zijn natuurlijk politici in Gouda die er belang bij hebben een soort formele framing aan te gaan en te schermen met "trias politica" en "juridische kaders.. wat u schrijft vind ik wél verhelderend.

Dank! anoniem 21.21 25/9

Het is toch niet te geloven dat zowel GoPo als GL hun gezicht niet laten zien! Ik heb ooit, ik meen - meneer KlijMij gesproken, toen ik hem aansprak met de vraag wat hij ervan zou vinden een omvangrijk islamitisch centrum in zijn achtertuin. Ja, hij had ook wat last met een verbouwing in zijn buurtje, daar moest hij het ook mee doen. Hoe beschamend en schofferend kunnen de antwoorden zijn met mensen die oprechte zorg uiten en legitieme (mooi woord is dat) vragen stellen!

Wat betreft alle lasten op zich nemen.... met een dermate pompeus centrum. Daar wil ik nog een mooi woord voor verzinnen. "Grootheidswaan" is niet de juiste term, volgens mij. Vroeger werd geleerd dat de sterkste schouders de grootste lasten zouden kunnen dragen. Maar hoe noem je het voornemen van de burgemeester en het College, is het grotesk?

Trouwens - het is een fatsoenlijke buurt, en hopelijk houden we het hier nog even rustig. Onlangs een grote vechtpartij op de Meander - met tientallen betrokkenen, zeer recent een tasjesroof op een dame in de avond etc.

Je zou ook zeggen dat als men tegemoet komt aan de financiële wensen van het COA welke deal er achter de schermen is gesloten. Wordt er zwijggeld betaald, of is dat te ver gezocht?

Anoniem zei

Ik hoor het wethouder Tetteroo nog zeggen... "We gaan in de zomer nadenken over hoe we de verhouding met de wijk weer kunnen verbeteren". Nog geen week later zitten ze met het COA plannetjes te bedenken. En lange neus naar de bevolking, die krijgt het (net als de raad) pas te horen als het college al besloten heeft. Nee, juridisch kent hij al zijn lesjes wel uit het hoofd, maar op deze manier bestuur je geen stad. Dat gaat namelijk in de eerste plaats om verbinding (!) met bewoners. Die verbinding is dit college compleet kwijt.
Ze durven wel, gewoon aanspreekbaar zijn bij de info avond. Maar ze denken, en zeggen ook: ach ja, er is overal weerstand.

Ook hier weer de ontkenning. Het niet zien dat het probleem ligt in het gebrek aan vertrouwen. In het gevoel in de wijk, gepakt te worden.
Het bagatelliseren van zorgen en deze wegredeneren in de zin dat er een "beheersovereenkomst" komt. Dan zijn alle zorgen weg.
En de buurt eerder informeren, waarom zouden ze, "jullie zijn toch tegen". Wat een wantrouwen in de buurt, en wat Eem neerbuigendheid.

Anoniem zei

Voor Wethouder Tetteroo (hij zei het met andere woorden) deed de leefbaarheid in de wijk niet echt ter zake. Vreemd, bijzonder vreemd gedrag voor een Wethouder. Pluche-plakken kan misschien ook betekenen dat je werkelijk waarden van ethiek en moraal uit het oog verliest. Hoewel juist wetgeving ook beslist gebaat is bij moraal, integriteit! en ethiek.

De gemeente Gouda doet gewoon niet wat het zegt. Kinderen zijn gewetensvoller, men moet eens aan introspectie doen (een geliefd woord van onze BGM tenslotte) Maar, we nemen géen meel in onze mond, dat is dan wel weer een bijzonder compliment. Eigenlijk zegt de burgemeester misschien dat we maar lastig en teveel tegenstrevend zijn...

Anoniem zei

het lijkt me trouwens wel moeilijk BGM te zijn van Gouda als ik het allemaal zo lees..

Anoniem zei

http://www.nu.nl/politiek/4131680/aivd-maakt-zich-zorgen-salafisme-in-nederland.html