zaterdag 21 februari 2015

Megamoskee voor de regio in Gouda?Op 16 februari was de verkenning door de gemeenteraad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. De bedoeling was om op basis van beantwoording van eerder ingediende vragen op deze avond verdiepingsvragen te stellen, zodat we zo goed mogelijk geïnformeerd zouden zijn.


Vertraging

Hoewel de meeste vragen in concept klaar waren wilde het college dinsdag tijdens haar reguliere collegevergadering alle antwoorden eerst bespreken. De ambtenaren hadden in het weekend hard doorgewerkt om de vragen te beantwoorden, maar door het college stagneerde het proces nu toch.
De oppositiepartijen waren geïrriteerd door deze gang van zaken en direct bij de start van de raadsbijeenkomst vroeg collega Anna van Popering - namens de oppositie - om een extra mogelijkheid te geven voor een verkenning. Dit verzoek werd gehonoreerd en er komt een extra verkenning op 2 maart.

Deze avond beperkte zich nu tot presentaties van betrokkenen en het vragen stellen aan deze mensen door de raad.

College

Namens het college nam wethouder Tetteroo het proces en de planning nog een keer door en gaf aan dat het college niet tot koop/verkoop zal overgaan alvorens het resultaat van het Bibob onderzoek binnen is. Deze wordt eind april verwacht.


"Het Bibob-onderzoek wordt verricht in het kader van de doorverkoop van het terrein aan El Wahda. Het college zal – nu daar naar verwachting ook in de tijd ruimte voor is - de resultaten van het Bibob advies afwachten en meewegen alvorens een definitief besluit te nemen
De raad kan op 11 maart a.s. over kredietverlening (voor de Ark en Gemiva) besluiten. Mocht het plan toch niet kunnen doorgaan omdat BenW oordelen dat het aangaan van een koop-verkoop overeenkomst niet te verantwoorden valt in het licht van het Bibob advies, dan vervallen de kredieten."
De Ark en Gemiva

De Ark en Gemiva zijn tevreden met het huidige ontwerp en ze willen graag dat het project gaat slagen. Ze hebben nu gekozen voor het best haalbare plan.
De directeur van Gemiva zei het als volgt: "Het kan zoals het moet en daar zijn we heel blij mee."

Feit blijft wel dat het college een "dwangbuis" hanteert bij dit project. Het is alles onder één dak of niets...


El Wahda

Namens de drie moskeeën voerde opnieuw Said Boukayou het woord. Hij is directeur van de islamitische basisschool Al Qalam en woordvoerder.
Said hield een wat emotioneel betoog en vroeg om ze een kans te geven, ze zijn er immers uit met de partners. "Wij zijn ook Gouwenaars, toevallig met een islamitisch geloof (..) We worden aangekeken op zaken waar we geen vat op hebben, die zich afspelen op wereldniveau. Reken elkaar af op wat er op Gouds niveau plaatsvindt. We zijn een verrijking voor de de buurt."

Tarik Ibn Ali
Said Boukayou ging ook in op alle commotie rond Tarik Ibn Ali die een aantal keer in Gouda is geweest tijdens de fondswerving-actie voor El Wahda. Hij distantieerde zich niet van hem, maar gaf aan dat Tarik door sommigen wordt gezien als een radicale prediker, maar door anderen niet...
2 jaar

Verder gaf hij ook aan dat hij instaat voor afbouw van het islamitisch centrum binnen de toegezegde 2 jaar: "Daar staan we voor en dit wordt op papier gezet."
Bij de beantwoording van de raadsvragen blijkt dit toch iets genuanceerder te liggen:

"Het college zal in de vastgoedtransactie een bepaling opnemen dat de ruwbouwfase (dat wil zeggen vanaf datum start bouw tot en met wind- en waterdicht) in twee jaar gerealiseerd moet zijn, voor het binnenwerk geldt een termijn van 5 jaar." 

Sluiten moskeeën


Bij de presentatie van de plannen werd duidelijk door Said Boukayou aangegeven dat de bestaande moskeeën na gereedkomen van El Wahda zouden sluiten. Het was ook min of meer financieel noodzakelijk. Tijdens de verkenning op 16 februari lag dit verhaal opeens een stuk genuanceerder. Hij gaat er weliswaar vanuit dat binnen 2 jaar de bestaande moskeeën zullen sluiten omdat ze geen voorzieningen meer hebben, maar het is het absoluut niet zeker. Gelet op de geluiden vanuit Gouda Oost is het nog maar de vraag of inderdaad alle drie moskeeën dicht zullen gaan.
Regionale functie
Op basis van de capaciteit van maar liefst 1.500 plaatsen komt natuurlijk de vraag op waarom die capaciteit nodig is als straks één of meerdere moskeeën openblijven. Toch vanwege een regionale functie? Dat zou ook 20 leslokalen (+ mogelijkheid voor 10 extra lokalen) voor "religieus en taalonderwijs" verklaren.
El Wahda geeft aan dat dit niet aan de orde is...

"El Wahda geeft op haar website aan dat het Islamitisch Centrum tevens “een voorziening voor de omgeving” is, in hoeverre heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?
El Wahda bedoelt hiermee dat het centrum open staat voor de wijk, ook voor niet islamitische wijkbewoners. Het IC heeft een stedelijke functie volgens El Wahda."

4.500 of 1.500 plaatsen
Als laatste nog een opmerkelijk iets bij de beantwoording van de raadsvragen door het college ten aanzien van het rekening houden met wensen van de buurtbewoners:
"In hoeverre zet het college in op het rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?
Het college heeft steeds aangeven open te staan voor overleg met bewoners. Vooruitlopend op het moment dat de bewonersgroep Gouda Noord inhoudelijk aan tafel wil, heeft het college al een aantal belangrijke verbeteringen in het plan opgenomen die rekening houden met bewonerswensen: zoals het terugbrengen van de omvang van de moskee tot 1.500 bezoekers (....)"


Nooit eerder is dit punt als een resultaat van inspanning door het college genoemd en volgens mij is dat ook niet zo. Al vanaf het begin staat in de officiële stukken dat het zal gaan om 1.500 plaatsen. Alleen bij een tekening heeft het getal van 4.500 een keer gestaan, maar op basis van de omvang van het gebouw is dat waarschijnlijk een vergissing geweest. De buurt had juist gehoopt dat het college op basis van het uitgangspunt van 1.500 plaatsen zou inzetten op een kleinere (buurt)moskee en dat is niet gebeurd..

De komende weken wordt het spannend voor de raadsleden. Alle beschikbare informatie zal moeten worden gewogen en dan zal op 11 maart duidelijk worden of er voldoende steun is voor dit plan.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Is er bij de bouw van het Driestarcomplex aan de Bleulandweg rekening gehouden met de buurtbewoners? Nee dus, waarom zetten de christelijke partijen zich ineens in voor de buurtbewoners rond de Moskee. de Gemeente doen toch wat ze willen.? Erg jammer voor Gouda maar het zal gewoon gebeuren.

Anoniem zei

De heer Boukayouh is, laten we het voorzichtig stellen, niet erg consistent in wat hij de raad voorspiegelt. Het belooft allemaal weinig goeds, mocht de raad deze besluitvorming onverhoopt niet tegenhouden. Dan houden we nog jarenlang gedoe op de PWA locatie.

Maar waar het om gaat: er is geen overtuigende motivatie waarom het college van BenW in Gouda een niet publieke taak, het vestigen van een gebedshuis, onlosmakelijk verbindt met het realiseren ban een publieke taak, een school. Niet alleen De Ark wordt gechanteerd, ook de gemeenteraad, met dit soort "slikken of stikken" voorstellen. Dit is fundamenteel onjuist en een verwerpelijke manier van een stad besturen.

Anoniem zei

Het is een lastig probleem de PWA kazerne Het gaat heel diep!
Een reden dat wij als betrokken Gouwenaars onze bestuurders en alle betrokken partijen veel kracht en sterkte toe moeten wensen om wijze en verantwoorde besluiten te nemen

Anoniem zei

In eerste instantie werd gemeld dat de drie moskeeën zouden sluiten, en dat dit ICC een vervanger zou zijn.

Intussen heeft de gemeente laten weten dat er geen sluitingsplicht is.

Ondertussen is op http://www.el-wahda.nl/over-el-wahda.html geen enkele aandacht besteed aan vergevorderde plannen voor een moskee in Oosterwei, en ook geen aandacht voor de dwang om te doneren. Daar valt intussen genoeg over te lezen op https://www.facebook.com/elwahdagouda?fref=ts, vandaag is er een kort geding in Den Haag door honderden mensen uit Oosterwei die melden dat er 5 - 6 ton van hen werd gestolen, en dat hen represailles te beurt vallen van het ontnemen van de laatste eer (namelijk rituele dodenwassing) en toegang tot de moskee, indien zij niet doneren. Dat de gemeente dergelijke dwang tolereert en daarmee een groep Goudse burgers in de kou laat staan heeft weinig met goed leiderschap of solidariteit te maken.

Een college dat zich bedient van holle frasen en lege woorden kan en mag niet langer 'richtingwijzer' voor deze stad zijn.

Dat ondertussen al die tijd burgers en raadsleden in de maling worden genomen maakt het alleen maar erger allemaal.

In de hoop dat er een rechtvaardig stadsbestuur zal komen, spoedig en binnenkort.