maandag 23 maart 2015

Meer eigen verantwoordelijkheid!

500e blogIn de begroting 2015-2018 is rekening gehouden met een bezuiniging op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte van € 0,5 miljoen structureel. De uitvoering van het dagelijks beheer van de openbare ruimte ligt bij Cyclus.
De bezuiniging leidt ertoe dat er op groenonderhoud zal gaan worden bezuinigd omdat er bij andere onderdelen, waarvoor Cyclus verantwoordelijk is, een dergelijk bedrag niet kan worden gerealiseerd.
Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk op te vangen is het noodzakelijk dat de inwoners meer eigen verantwoordelijkheid nemen.

Minder groenonderhoud

Concreet zal worden bezuinigd op de volgende onderdelen:
         -  plantsoenen en sierheesters (verlagen onderhoudsniveau) 

         -  (blok)hagen (verlagen onderhoudsniveau) 

         -  bloembakken (verwijderen). 


Dit heeft zichtbare en merkbare gevolgen: minder onderhoud op groen zal na enkele maanden in het straatbeeld zichtbaar worden (minder snoeien en geen herplant bij dode beplanting). Bovendien moet rekening gehouden worden met een forse kapitaal injectie indien in de toekomst de wens bestaat om terug te gaan naar het huidige kwaliteitsniveau. 


Collega Christiaan Quik stelt terecht veel vraagtekens bij deze gang van zaken en mist een duidelijke regie vanuit het college om op een andere, creatieve wijze het onderhoud toch met minder financiële middelen mogelijk te maken.

Hertenkamp en volière

Een goed voorbeeld daarvan is dat het hertenkamp die in Kort Haarlem is gelegen en gesloten moest worden waarschijnlijk door een bewoners initiatief is gered en voor de gemeente vraagt dit maar om een geringe financiële bijdrage van eenmalig € 3.000,-. De volière in het Van Bergen IJzerdoornpark zal naar verwachting, dankzij bewoners, ook blijven. Oorspronkelijk kostte onderhoud van dit hertenkamp en volière zo’n € 60.000,- per jaar.
Groenboek
In ons Groenboek (2010!) hebben we al gewezen op de mogelijk om burgers meer zelf verantwoordelijk te maken. De aanbeveling luidde toen als volgt:
"Burgers mogen best gewezen worden op een eigen verantwoordelijkheid bij het onderhoud – bijvoorbeeld over het weghalen van bladeren of onkruid tussen de tegels – maar wees helder over wat er van Cyclus en wat er van burgers wordt verwacht. Laat de verantwoordelijke wethouder hier een communicatieplan voor maken, zodat de burgers goed op de hoogte worden gebracht."

Heel belangrijk is dus communicatie! Deze ontbrak bij de voorgenomen sluiting van het hertenkamp en de volière en zal nu bij beperken van groenonderhoud alsnog goed moeten worden opgepakt.

Het is nu dé kans om te kijken naar maatwerk en bewonersinitiatieven te stimuleren, teneinde verloedering tegen te gaan!
Bewoners verzorgen het groen bij de Turfmarkt


Waddinxveen

In Waddinxveen heeft het college in 2011 besloten om naast een forse bezuiniging op het reguliere onderhoud van de openbare ruimte, ook deels geld beschikbaar te stellen op wijkniveau.
Doelstelling was dat het door de raad gekozen verlaagde onderhoudsniveau door bewoners teniet kan worden gedaan in hun directe woonomgeving, door zelf in de openbare ruimte aan de slag te gaan.

Bewoners die niet tevreden zijn met het onderhoudsniveau, kunnen sindsdien een voorstel indienen voor het zelf inrichten van bijvoorbeeld plantvakken, met de restrictie dat zij zelf het betreffende groenvak gaan onderhouden (snoeien, schoffelen, water geven e.d.).. De regie ligt nagenoeg volledig bij de initiatie nemende bewoner: hij/zij doet via de website van de gemeente (www.waddinxveen.nl/wijkregie.
De initiatiefnemer zorgt zorg voor draagvlak in de straat/buurt (handtekeningen verzamelen). Hij/zij gaat zelf minimaal drie offertes opvragen bij Waddinxveense hoveniers. De gemeente beoordeelt die offertes en geeft vervolgens aan wie het plan mag uitvoeren. Uiteraard moet er wel een maximum bedrag voor een project worden bepaald.

Bedoeling is dat hovenier alleen levert en bewoners zelf planten gaan planten. Waar nodig schakelt de gemeente Waddinxveen hun buitendienst in voor wat hand en spandiensten.

En nu Gouda..!

Het is voor de gemeente aantrekkelijk om op deze manier het groen onderhoud in te richten, omdat de gemeente van het betreffende groenvak het onderhoud niet meer hoeft uit te voeren. Dat bespaart dus geld. Daarnaast wordt samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd, en de samenwerking tussen bewoners onderling. Dit laatste vergroot de sociale cohesie en zelfwerkzaamheid!

De ChristenUnie zal zich de komende tijd hard maken voor deze wijze van besparen op groenonderhoud, want op verwaarloosde groengebieden zit toch niemand te wachten?!

In april komt op verzoek van onze fractie dit onderwerp in de raad aan de orde en het zal mooi zijn als een raadsmeerderheid zich achter dit idee gaat scharen!


4 opmerkingen:

Unknown zei

Ha Theo, complimenten voor 500 x iets leesbaars, soms prikkelend, soms gewoon meningvormend, maar altijd zinvol,te produceren, vaak met een mooie kop er boven. (Die van die tanks in Oosterwei stak er met kop en schouders bovenuit!)

Over je 500e column: Het is soms mogelijk om zowel een bezuinigingsslag als een kwaliteitsslag tegelijkertijd te lanceren.Zie bijvoorbeeld onze super bibliotheek! Momenteel doet de gemeente Lansingerland daar onder leiding van Berenschot een onderzoek naar. Wellicht een afspraak maken met mijn jongste telg? Denk bijvoorbeeld aan het aan burgers (!!) uitbesteden van een stuk groenonderhoud waarbij de gemeente faciliterend is.

WH Kolkman zei

Theo,

Ik sluit me bij bert aan. Bedankt voor lezenswaardige columns en prima contact met de burgers/kiezers.

Helaas lijkt dit een duidelijke zwakte van het college, zie hun optreden op dit en andere recente dossiers, helaas! De Goudse burgers kunnen en willen denk ik best wel hun steente bijdragen, maar dan is goede, tijdige communicatie, draagvlak en het uitvoeren op een manier die aansluit bij de wensen van de burgers essentieel.

Hopelijk kun jij en CU hier wel een steentje aan bijdragen

succes!

Theo Krins zei

Beste Bert en Wilhelm.

Dank voor jullie vriendelijke woorden!
Het feit dat zoveel mensen met plezier en interesse de wekelijkse blog lezen motiveert mij om ermee door te gaan, in de hoop en verwachting dat ik zo de politiek wat dichterbij breng.

arjen zei

Ha Theo, Spreken is zilver, luisteren is goud !
Door openheid van zaken en het open karakter over specifieke dossiers weet je de lezers van je Blogs steeds weer (al dan niet op ludieke wijze) eerlijk en open te informeren door je ervaringen en visies te delen over het wel en wee in Gouda.
Jouw prikkelende koppen boven de Blogs verleiden inderdaad altijd weer tot het lezen daarvan. Mede met behulp van- en vervolgens reacties op jouw Blogs weet je andermans standpunten te inventariseren en waar noodzakelijk toe te passen. Daarom is luisteren zo Goud voor Gouda. wat mij betreft redenen genoeg om door te gaan.