Betrokken

Betrokken

vrijdag 8 juni 2018

Coalitie in Gouda met Nieuwe Energie aan de slag!


De vijf coalitie partijen (foto: gemeente Gouda)
Coalitieakkoord getekend

Op 6 juni hebben de coalitie partijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks in het Huis van de Stad het coalitieakkoord getekend. De ChristenUnie is trots op het resultaat en gaat vol vertrouwen de komende periode binnen deze coalitie aan de slag. We zijn ook blij dat Corine Dijkstra opnieuw als onze wethouder aan de slag zal gaan voor onder andere het sociaal domein. 

Samenwerken en investeren

Na 70 uur onderhandelen ligt er een evenwichtig akkoord dat we de naam Nieuwe Energie hebben meegegeven. Dit verwijst naar de vernieuwde ploeg die met nieuwe energie de komende 4 jaar aan de slag gaat en het is ook een knipoog naar de energietransitie die hoog op de agenda staat.

Financiën

Als ondertitel hebben we gekozen voor “Samenwerken en investeren voor Gouda”. Dit verwijst naar ons voornemen om de komende jaren de stad en de raad actief te betrekken bij onze beleidsvoornemens. Daarnaast zal er de komende jaren moeten worden geïnvesteerd op allerlei terreinen. Tegelijkertijd willen we ook zorgvuldig met onze financiële middelen omgaan en daarom hebben we afgesproken dat het schuldenplafond dat in 2016 op €330,- miljoen is gezet (alleen op basis van de langlopende schulden), zal moeten dalen. De komende raadsperiode start het plafond met € 315 mln. en vervolgens daalt dit plafond ieder jaar met 5 miljoen euro en in 2022 zal het plafond dan € 295 mln. zijn. Belangrijk om hierbij  te vermelden is dat we voortaan uitgaan van zowel de langlopende als ook de kortlopende schulden!Belangrijke accenten


 1. We investeren extra in een groen, klimaatbestendig Gouda, met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie. 

 2. We werken met een nieuwe, ambitieuze agenda, die de inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid rond economie en werk verbindt. 

 3. We ontwikkelen een nieuwe, integrale visie op de inrichting van onze leefomgeving, met én voor onze stad, en brengen een versnelling aan in de woningbouw. 

 4. We investeren in sociaal-maatschappelijke samenhang: onderwijs en goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten en veilige wijken, in goede en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en meer. 
Raadsprogramma’s

In lijn met het advies van de informateurs en op basis van wensen die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad is besloten door de coalitiepartijen om een inventarisatie te doen van onderwerpen die als raadsbrede onderwerpen zouden kunnen fungeren. Om de kans op een goed en boven de partijen staand proces, zo groot mogelijk te maken en objectief zicht te krijgen op de voorkeuren, hebben we hiervoor oud-griffier Marianne Lint benaderd. 

Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken gaan we in de komende raadsperiode experimenteren met raadsbrede samenwerking bij de onderwerpen Energietransitie, Klimaatadaptatie, Gouda 750 jaar en Omgevingswet. 

In het coalitie akkoord zijn deze onderwerpen specifiek genoemd inclusief het budget dat hiervoor beschikbaar is. We gaan dit de komende tijd in de raad uitwerken tot vier thematische raadsprogramma’s. 

Foto: Theo Lucas
Koopzondagen 

Een lastig punt bij de onderhandelingen was de koopzondagen. De onderhandelende partijen D66, PvdA en GroenLinks hebben heel andere ambities dan CDA en ChristenUnie. Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in een compromis. Voor de winkels die nu al op alle zondagen open mogen zijn verandert er niets. Voor de andere winkels (overige detailhandel) hebben we afgesproken dat het aantal koopzondagen per 1 januari 2019 omhoog gaat van 21 naar 26. Aanvullend geldt echter dat deze winkels pas vanaf 12.00 uur open mogen zijn (op dit moment is dat 9.00 uur) en dat de SOG gevraagd wordt om met de winkeliers een voorstel te doen wanneer jaarlijks die koopzondagen van kracht moeten zijn. Er is dus ruimte voor optimalisatie. Tenslotte blijft het parkeren op zondag gratis. 

De ChristenUnie vond het een lastig punt, maar vindt deze uitkomst aanvaardbaar op basis van het totaal pakket aan afspraken dat we hebben gemaakt bij dit akkoord.
 
Foto: Theo Lucas
Belangrijke speerpunten voor de ChristenUnie

De ChristenUnie ziet voor haar belangrijke onderwerpen op allerlei plaatsen in het akkoord terug, Vaak zijn dat overigens punten die ook (een deel van) de andere coalitiepartijen belangrijk vinden. Dat geeft extra vertrouwen naar de toekomst toe. 

Ik noem een aantal onderwerpen:
 • Uitbreiding van groen en meer aandacht voor onderhoud van groen
 • 200 extra sociale huurwoningen en 200 extra huurwoningen in de sector middenhuur
 • De fiets staat op 1 als vervoermiddel in Gouda
 • Gouda is uiterlijk in 2040 CO2 neutraal en gasloos
 • Structurele subsidie voor de kinderbibliotheken en de kinderboerderij
 • Buurt Bestuurt wordt verder uitgebouwd
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid
 • Extra gelden voor stadsmarketing 
 • Er komen gelden beschikbaar voor herstel van historische en beeldbepalende panden in de binnenstad
 • Wijkteams krijgen eigen budget voor terugkerende activiteiten
 • Geen bezuinigingen bij cultuur
 • Met de Wateralliantie blijven we in gesprek over hun visie op water
 • Herhuisvesting van scholen, waarbij we streven naar verduurzaming en op zoek gaan naar innovatieve concepten.
 • Inzet voor de komst van een HBO
 • Extra inzet op preventie in de zorg en ontschotting van WMO, Jeugd en Participatiewet
 • Meer aandacht voor de ouderen in de stad (we maken daarbij gebruik van suggesties uit het landelijke programma "Waardig ouder worden)
 • Inzet voor betere doorstroming van het verkeer en een autoluwe binnenstad 

Wat de ChristenUnie betreft is er een goede balans gevonden tussen de noodzaak om te investeren in de stad en een prudent financieel beleid. We hebben er - met de andere coalitiepartijen - zin in om met Nieuwe Energie en in goede samenwerking met de stad, de gemeenteraad en het college ons in te zetten voor onze mooie stad Gouda!
Foto: Theo Lucas
Lees hier het coalitieakkoord!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Hartelijk Gefeliciteerd met het tot stand komen van het nieuwe college Gods zegen gewenst!

Anoniem zei

Goed dat er een nieuw college is en laten we hopen dat Gouda bestuurd gaat worden dan de afgelopen vier jaar.

Qua bestuursstijl valt wel op dat, waar de burgemeester vraagt om tijdelijk en lokaal een blowverbod toch toe te staan, daar met de kersverse coalitie niet over te praten valt. Geen goed begin dit; de BGM vraagt dit uit oogpunt van handhaving van de openbare orde en veiligheid niet voor niets. Maar de ideologie van D66, een partij die zetels verloor, weegt hier kennelijk zwaarder.

De inhoud van het akkoord bevat veel extra investeringen. Een stad wordt daar niet per definitie beter van; het is nog de vraag hoe dit precies rijmt met het zogeheten prudent financieel beleid. Verder valt op dat het op het terrein van veiligheid weinig ambitie bevat, dat is een gemiste kans. Wel veel ambitie op het terrein van "duurzaam", er gaan miljoenen heen; je kunt je afvragen of je daarmee voor Gouwenaren het meest urgente thema te pakken hebt.

Conclusie, vooralsnog vooral een links akkoord, wat het christelijke deel is blijft wat vaag en duidelijk beleid op financiën en veiligheid laat nog te wensen over. Aan de bak op deze thema's dus!

Anoniem zei

Nieuwe energie! Een mooie naam. Maar is het Denken ook nieuw?
Gaan we denken als een Gouwenaar? Of misschien toch als een partijlid?
Willen we echt het beste voor de stad of zijn we vooral met onze eigen ideeën bezig?
Gaan we voor de makkelijke of voor de moeilijke agenda?
Luisteren we naar Den Haag of naar de Goudse burgers?
Zijn we echt zuinig waar het kan? En echt royaal waar het moet?

Helaas hebben we geen jaarlijks beoordelingsgesprek voor een bestuur!

Drs. J

Anoniem zei

Het is wel veel wat extra geld hier en daar. De grotere visie en de stijl van besturen maken meer het verschil.

De burgemeester heeft als eerste al kennis kunnen maken met de kennelijk "nieuwe energie" van de nieuwe coalitie.
Zijn suggestie om in uiterste nood een tijdelijk blowverbod te kunnen instellen, werd in AD beantwoord met een keiharde "njet".

Benieuwd naar wat de basishouding "ja, mits" richting andere burgers van Gouda gaat betekenen.
Vooralsnog worden we, alsof we aan het Binnenhof in Den Haag zitten, geregeerd door de tucht van een politiek akkoord en is er van een dialoog, zelfs binnen het college, weinig sprake.

Je zou de goede man op zijn minst eens kunnen vragen, in welke specifieke situaties hij dit nodig dacht te hebben...

Anoniem zei

"Het Christelijke deel van het akkoord blijft wat vaag" (reactie 9 juni 13.10).

Christelijk zijn lijkt steeds vaker te betekenen: de deuren voor iedereen open zetten vanwege barmhartigheid, en je eigen traditie verwaarlozen. Ik verwijs naar een uitspraak van Mahatma Gandhi:
"ik ben bereid me open te stellen voor alle culturen, maar ik ben NIET bereid me te laten wegblazen door alle culturen"...

Anoniem zei

Het geeft nu gewoon een goed gevoel. De gevolgen zijn voor de volgende generatie. Moeilijke beslissingen moet je durven nemen. Maar ja de werkelijkheid is nu eenmaal het tegenovergestelde van een geloof. Drs. J