Betrokken

Betrokken

vrijdag 1 mei 2015

Komst van nieuwe moskee in Gouda blijft nog onduidelijk

Verkenning door Van Hout en Feiter levert weinig nieuwe inzichten op


De afgelopen weken hebben Hellie van Hout en Astrid Feiter in opdracht van het college een verkenning uitgevoerd inzake de toekomst van de voormalige PWA kazerne.
Het rapport van de verkenning is nu aan het college en de raad aangeboden. De onderzoekers willen nu graag deze rapportage gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden en kijken of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast adviseren ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren voor representanten van betrokken partijen. Dit gesprek zal binnenkort gaan plaatsvinden.
De onderzoekers verwachten veel van een dialoog. Het is naar hun mening effectiever om een dialoog te starten, zodat je niet alleen elkaars standpunten leert kennen, maar ook de achterliggende motieven en waarden. Zo kun beter begrijpen wat de ander beweegt en nodig heeft.

Wie hebben ze gesproken?

         -  Bewoners; eerst vooral direct omwonenden, later ook wijkbewoners en vertegenwoordigers 
van een bewonersvereniging en huurdersvereniging. 

         -  Drie partners van de herontwikkeling van het PWA-kazerneterrein en hun betrokkenen, nl; 
De Ark, regionale school voor leerlingen met een verstandelijke beperking Gemiva, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en Vereniging El Wahda, islamitisch centrum 

         -  Gemeentebestuurders, fractievoorzitters en meest betrokken ambtenaren 

         -  Scholen en sportverenigingen in de buurt 

         -  Betrokkenen zoals wijkagenten, consulenten woningbouwvereniging, makelaar, etc 
 

Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het geld waard is geweest…


Verwachtingen

De onderzoekers hebben vijf partijen gesproken die verschillende verwachtingen rond de PWA kazerne hebben:De Ark en Gemiva

Deze partijen willen graag dat het college voorstel (dus samen met El Wahda) door gaat.

Moslimgemeenschap

Het bestuur van El Wahda heeft de ambities neerwaarts bijgesteld en streeft naar een kleinere moskee. Over de omvang laten ze zich nog niet uit, maar die zal worden afgestemd op de verkeerscapaciteit van de wijk.
Alternatieve locaties worden afgewezen, waarbij het opvallend is dat Spoorzone niet als alternatief wordt gezien. Ze geloven niet dat het daar veilig is. 
Hiervoor zou naar mijn mening aanvullend onderzoek duidelijkheid moeten geven, temeer daar er minder gevaarlijke transporten op dit traject zijn voorzien.

Buurt

Hoe dichterbij men bij de PWA locatie woont, des te uitgesprokener men is. Sommigen steunen nog wel een klein centrum als men verder weg woont. Belangrijk aandachtspunt voor de buurt is het naar hun mening ontbreken van een goede dialoog met de gemeente tot nu toe.
Men wil liever – net als destijds een krappe meerderheid van de raad – het plan voor de Ark, Gemiva en ouderenwoningen op deze locatie

Scholen en sportverenigingen

De scholen en sportverenigingen hebben geen uitgesproken opvatting over het plan op het PWA kazerneterrein. Verkeersoverlast is wel een issue dat besproken moet worden.

Gemeentebestuur

Er wordt terecht geconstateerd dat het college er niet goed in is geslaagd om het plan goed voor het voetlicht te krijgen. Ze wil nu investeren in de verbinding, maar houdt vast aan het plan om zowel De Ark/Gemiva als El Wahda op deze locatie onder te willen brengen.

Gemeenteraad

Binnen de gemeenteraad is een grote verdeeldheid, zelfs binnen de coalitie partijen. Voor diverse fracties is het belangrijk dat er draagvlak komt in de buurt en geldt dit zelfs als voorwaarde om met de plannen te kunnen instemmen.Conclusie

De onderzoekers zien dat het huidige plan voor de herontwikkeling van het PWA-terrein met een school van De Ark en een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten van Gemiva en een islamitisch centrum van El Wahda mogelijk op draagvlak vanuit de buurt kan rekenen, als het daarbij gaat om de aanwezigheid van een kleine moskee die in omvang vergelijkbaar is met de bestaande Goudse moskeeën (maximaal 3 á 400 bezoekers). Dat formaat past bij de verkeersstromen en bij de schaal van de buurt.
Ze hebben daarbij drie scenario’s uitgewerkt die voor een vervolg van belang zijn:
1.    Raad stemt in met voorliggend plan met minder bezoekers voor de moskee
2.    Afwijzing van het huidige plan
3.    Raad stemt in met plan, maar moskee wordt niet groter dan 3 à 400 plaatsen (soortgelijke omvang als bestaande moskeeën)
 Bij alle drie de scenario’s zijn voor- en nadelen benoemd.
Het is nu aan het college om vervolgstappen te gaan voorstellen. De eerste vervolgstap is inmiddels gezet en dat is een gesprek met de betrokkenen. Echt een vernieuwende stap is dat niet.
Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het geld waard is geweest…


11 opmerkingen:

Anoniem zei

Jammer dat de dames van Hout en Feiter de opdracht hadden: Kunnen we het draagvlak vergroten voor het plan wat er is.
Al weer een kans gemist om een beter plan uit te voeren.

Anoniem zei

Zonder 15.000 euro uit te geven had ik ook kunnen vertellen dat er geen draagvlak in de wijk e.o. is voor een grootschalig Islamitisch centrum, waarvan te gevolgen niet zijn te overzien. Trouwens veel wijkbewoners zijn sowieso helemaal klaar met dit proces en willen ook geen kleinere moskee. (Er wonen nauwelijks moslims in de wijk... Voor wie doen ze dit?)

Pijnlijk duidelijk wordt dat het moskeebestuur op onjuiste gronden (het gemeentehuis zit zelfs aan het spoor!) alternatieve locaties afwijst. En net als Ark zelf totaal geen moeite heeft willen doen richting buurt.

De dames brengen idd weinig nieuws. Maar vergeten een optie te schetsen: de optie die woningbouw mogelijk maakt via het bestemmingsplan. Daarvoor moet een meerderheid in de gemeenteraad voorhanden zijn. Zou echt iets toevoegen aan de wijk, ipv alleen maar maatschappelijke voorzieningen die er al in zo grote mate zijn!


Anoniem zei

Bestuur moskee wil praten met buurt

http://www.telegraaf.nl/t/23994835

Anoniem zei

Het meest pijnlijke van alles is de grandioze discriminatie van de bejaarden in Gouda Noord die graag hun oudedagsvoorziening in een rustige buurt hebben.. Vooral waardeloos dat onze mensen van de wederopbouw als oud vuil aan de kant worden gezet.
Gouda's Glorie is aan het vergaan. Vooral in deze tijd van herdenken zou het College van en Burgemeester en Wethouders wel eens zorgvuldiger met onze dierbare ouderen om mogen gaan.

En wat betreft meneer Boukayouh. Als directeur van de Al Qalamschool is hij dagelijks in Gouda Noord. Dat hij via de pers moet laten weten dat hij een praatje wil, maar verder altijd langs iedereen heen leeft DAT IS PAS PIJNLIJK.

Anoniem zei

Geldt instemmen voor de gemeenteraad zelfs dat er draagvlak moet zijn in de wijk. Tja, de wijk heeft simpelweg geen behoefte aan een moskee, en velen van ons hoorden voor het eerst dat men 300 - 400 acceptabel zou vindien.

Ondertussen vinden Jan Rap en zijn maat dat het gezonde verstand zou moeten zegevieren in Gouda, en niet een waanzinnig idee dat aan alle kanten trammelant geeft. Maar, zij geven hun mening graag voor een betere, al zouden zij 15.000 euri voor zo'n 30 gesprekjes ook een interessant tarief vinden.

Anoniem zei

Las bij OmroepWest, Telegraaf, PowNed dat Said Boukayouh de retoriek "wij zijn ook Gouwenaars" herhaalde. Wat dat betreft heeft hij een mooi 1-2 tje met Wethouder De Laat gemaakt die zich ook van deze Ronkende Retoriek bediende op 6 november toen bewoners een bijeenkomst Afdwongen (die nog bijna werd afgelast omdat er Pers was uitgenodigd)

De grap is dat er nooit is ontkent dat de Marokkaanse gemeenschap intussen 50 jaar in de stad is. Wat minder grappig is, is dat deze islamiet doet voorkomen alsof er wordt gediscrimineerd richting een persoon met "toevallig" het islamitische geloof. Zoals hij zei in een van de inmiddels talloze raadsvergaderingen..

Echter hier begaat hij een.enorme vergissing. In deze wijk is een enorme kerk ⛪ ook niet geplaatst op een terrein waar het niet Passend bleek te zijn, die achter De Plus is neergestreken. Daarnaast een andere kerk die vanwege Groei meer ruimte nodig had die bij De Hoogvliet is neergestreken.

Als het geld van Assalam nu gewoon voor Assalam was gebruikt en Niet zonder toestemming was doorgesluisd voor Eigen Belang of dat van Tarik Ibn Ali die persoonlijk op het PWA#terrein kwam melden dat hij dat gebied wilde veroveren, dan zou de gehele wijkontwikkeling Gouda Oost tussen 2007 en heden! met wenselijkheid voor een grote moskee in Oost Oosterwei waar de doelgroep met aanvraag Bouwvergunning en al... Precies. Men kan bouwen wat men Wil in Gouda Oost maar men forceert, dwingt, draait en doet, ten koste van senioren, moeilijk lerende kinderen en andere speciaal op elkaar afgestemde faciliteiten.

Als de Directeur Al Qalamschool nu eens een bidzaaltje zou aanbieden voor Alle Moslims in het Wijkje die Daar behoefte aan hebben dan zou dat toch vriendelijk zijn. En optimaal benutten van leegstaande lokalen bij andere moskeelocaties Ook geen overbodige luxe.

Bah, wat een grotesk proces. Met advisering door de "Burgervader" Zelf.

Anoniem zei

Nieuw inzicht is toch wel degelijk dat sommige bewoners geen moskee willen vanwege islamangst of -haat. Zie rapport. Tot nu toe werd dat in alle toonaarden ontkent door meeste partijen en bewoners. Hr We

Anoniem zei

Ben bij dat de vertegenwoordiging uit de wijk kennelijk de juiste zaken heeft aangedragen omdat de beide dames er niet in zijn geslaagd om deze buurtvertegenwoordiging onderuit te halen.
Kortom: Geloof de organisaties die de buurt vertegenwoordigen (zoals wijkteams ed) eens iets eerder.

Anoniem zei

Islamangst of haat.

Dal is niet te lezen in de "rapportage" volgens mij anoniem, hedenmorgen 9.51 uur. Waar maakt u dat precies uit op, want ik kan het er niet uit opmaken, maar wellicht dat de suggestieve schrijfstijl van de dames aan uw reactie ten grondslag ligt.

Anoniem zei

Met veel interesse heb ik de samenvatting van de "WIJK"verkenning gelezen. Doordat het beschrijvend van karakter is, is mij niet helemaal duidelijk of schrijver dezes de "visie"(s) van Van Hout en De Feiter zijn overgenomen..

Hoe dan ook: voor de lezer van deze blog die níet weet waar men kan "kennismaken" met de dames - die geen anonieme vragenlijsten voorlegden, en daarmee de schijn van onafhankelijk te zijn meteen om zeep hielpen in de wijk - die ná publicatie van het "rapport" werden gevraagd op de radio.

https://www.mixcloud.com/GoudaFM/interview-met-onderzoeker-astrid-feiter-over-resultaten-pwa-onderzoek-in-gouda-noord/

Naar mijn mening Schaamteloos Stigmatiserend. Het zou de gemeente Gouda te prijzen zijn als het haar burgers in bescherming zou nemen tegen de zouteloze manier waarop er over de mensen in Gouda Noord wordt gesproken, anderszijds hebben de gevoelens van de mensen in de wijk in dit proces voor Wethouder Bergman, Wethouder Tetteroo, Wethouder De Laat, Burgemeester Schoenmaker nóoit ter zake gedaan.

Rehabilitatie zou op zijn plek zijn.

Voor de zekerheid de plek waar het "rapport" te vinden is. Op de voor de gelegenheid geopende .info website

http://media.wix.com/ugd/734d64_e692afea305a49bdb903ac7580d6b56f.pdf

Als reactie op reageerder 2 onder deze blog. Er is zelfs al instemming voor het wijzigen van het bestemmingsplan om de dringend gewenste seniorenwoningen hier te krijgen.

Alleen de huidige Coalitie van Gouda negeert het feit dat die instemming van het stadsbestuur voor hun aantreden er al lag. Zoals er wel meer wordt genegeerd.

Om te beginnen de stem van de gewone man. Moge de energie, tijd en geldverspilling van dit onverkwikkelijke dossier spoedig beëindigd zijn!

Anoniem zei

Theo, je schrijft "een vervolgstap is gezet" en dat is een gesprek met betrokkenen.

Waarom weet niemand in de wijk van een vervolgstap, stuurt de gemeente OPNIEUW geen brieven over een UPDATE en wat is de motivatie te "ZOEKEN naar AANKNOPINGSPUNTEN" terwijl die er HELEMAAL NIET ZIJN???

Moet er gedwongen gepraat worden? Om tijd te rekken, zodat initiatiefnemer El Wahda na 8 juli het omvangrijke project via de Vrije Markt kan doorzetten?

Uitstel van Rijksvastgoedbedrijf t/m 31 december, t/m 31 mei en nu t/m 8 juli?

Terwijl er GEEN DRAAGVLAK is?

Dat is toch ONGEHOORD? Ja, letterlijk. De stem van de senioren wórdt niet gehóord! Wat een SCHANDE!!!!