Betrokken

Betrokken

zaterdag 23 januari 2016

ChristenUnie kiest voor aankoop Koudasfalt


Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt (tegenover de Veerstal) op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor de casus meer concreet werd en er moet worden uitgegaan van een breed gedragen (burger)initiatief.


In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even zijn.

Vervolgens is op 15 april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen.

GOUDasfalt

Veel betrokken burgers hebben zich vanuit GOUDasfalt vanaf het begin ingezet om te komen te komen tot een breed gedragen plan voor dit terrein en zo’n 700 bewoners hebben de petitie hiervoor ondertekend, waarbij niet de overheid de plannen maakt, maar dit bottom-up door de inwoners gebeurt. Het is een initiatief met duidelijk een maatschappelijke meerwaarde.

Daarnaast presenteerde in september 2015 “De Verbinding” een alternatieve invulling van deze locatie. Het plan ziet er strak uit en het voordeel is dat er een financier (Burgland) achter dit plan staat, waardoor het risico voor de gemeente gering is.
Nadeel van dit plan is, dat er hier geen sprake is van een breed gedragen burgerinitiatief en we feitelijk gewoon een deal maken met een project ontwikkelaar.


Breed gedragen

Onze fractie heeft veel energie gestoken in het aan tafel krijgen van beide partijen, omdat we bij voorkeur willen uitgaan van één breed gedragen initiatief.
Ondanks twee constructieve gesprekken tussen beide partijen blijkt er nu geen draagvlak te zijn om tot een goede samenwerking te komen. Beide partijen gaan vooral uit van het eigen initiatief en de andere partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past.

GOUDasfalt geeft echter naar onze beleving het beste invulling aan de verschillende uitgangspunten van de motie.
GOUDasfalt gaat zelfs een stap verder dan de motie, door bereid te zijn vanaf het begin een (kostendekkende) reserveringsvergoeding te betalen, waardoor de gemeente Gouda geen extra lasten krijgt wanneer de grond wordt aangekocht.

De ChristenUnie heeft sympathie voor de keuze van het college om – in lijn van de strekking van onze motie – GOUDasfalt het eerste initiatief te gunnen al hopen we wel dat er over een jaar een breder gedragen businesscase ligt.

Gifgrond

Op 20 januari 2016 werd de raad gevraagd om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet om de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken.
Akkoord gaan met het krediet betekent dat we iets moeten vinden van het gif op deze locatie en de koopprijs.

De rapporten en de presentatie en toelichting door de ODMH, hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling - geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.

De fractie van de ChristenUnie steunt het besluit voor het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt niet in de laatste plaats omdat het aankoop bedrag erg gunstig is en wij dan als gemeente invloed kunnen uitoefenen over de bestemming van het terrein van Koudasfalt.


Samenwerking

We roepen het college wel op om andere bestaande en eventuele toekomstige initiatieven niet te negeren, maar zoveel mogelijk bij de verdere uitwerking te blijven betrekken en zich in te spannen om te komen tot een breed gedragen businesscase.

Om dit te onderstrepen dienen we op de besluitvormende raadsvergadering met andere fracties een motie in.

27 opmerkingen:

Anoniem zei

En het College is te vertrouwen in het laatste punt? Dat scheelt!

Anoniem zei

"De andere partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past"
Goh, alsof een deel van de gemeenteraad en het gehele college van BenW daar geen handje van hebben..: #azc #moskee

Kennelijk is er verder geld zat in Gouda, ondanks torenhoge schuldpositie. Niet echt "rentmeesterschap", om het bijbels uit te drukken.
Wat verder opvalt is dat initiatief van bewoners(groepen) zeer gewaardeerd wordt. Superlatieven ook hierover in de woorden van de burgemeester in de (dit college steunende) Krant van Gouda. Wordt op het gebied van het AZC, waar volgens de laatste berichten voor het merendeel 500 alleenstaande jongemannen in komen als het aan het COA ligt, ook zo goed geluisterd naar burgers?

Veel inwoners van Gouda, waaronder ook veel christelijke CU'ers, hebben absoluut geen vertrouwen in hoe dit nu allemaal gaat en vinden dit veel te massaal. De vraag wat je daar precies van vindt, en hoe je je eigen achterban hierin niet vervreemdt, staat nog open Theo.

Anoniem zei

De gemeenteraad is druk met een plan van aanpak van discriminatie, las ik in de krant, en dus met de aankoop van een terrein met vervuilde grond.
Maar zonder cynisme, de enige woorden die over het AZC worden gesproken zijn van de burgemeester, die in de krant zegt dat bewoners mogen meepraten over het "vrijwilligersbeleid". Pardon? Deze manier van bewoners een plan door de strot duwen, doen alsof je er als gemeente niet over gaat (wat pertinent niet zo is) en bewoners alleen laten meepraten over de kleur van de kozijnen, kan echt niet anno 2016. De bewoners van Gouda laten zich gelukkig niet foppen, zoveel is wel duidelijk.

Anoniem zei

@ 15.25

Welke discriminatie wordt er eigenlijk aangepakt? Goeie vraag.

Anoniem zei

in hetzelfde stukkie (inderdaad De Krant van Gouda profileert zich naar mijn smaak ook als verlenging van het College) staat oook dat Gouda in de top 10 van de gevaarlijkste steden van Nederland staat. Dan moet je er vooral nog meer ongewisse projecten bijnemen.

Anoniem zei

Wethouder De Laat heeft zich er op laten voorstaan dat hij invloed heeft op het redactiebeleid van "De Krant van Gouda". Zijn we mooi klaar mee.

Peterpaul zei

Leuke blog Theo! Ik wil graag nog iets ten gunste van ons aanvullen.
Waar normaliter de overheid dit doet, gaat GOUDasfalt ook het proces van het wijzigen van het bestemmingsplan verzorgen! Voor dit bijzondere proces "Bestemmen met Burgers" hebben we ook subsidie van het Stimulerings Fonds voor Creatieve Industrie (http://www.goudasfalt.nl/bestemmen-met-burgers/) aangevraagd en gekregen!
Groeten, Peterpaul Kloosterman

Anoniem zei

Politie-korpsen extra overbelast door overbevolkte AZC's. Telegraaf vandaag.

Anoniem zei

Gaat de volgende blog over de anti discriminatie nota? Ik ben namelijk ook wel benieuwd, waar de schoen wringt. Gaat dit bijv. over discriminatie van ouderen, of van de autochtone Gouwenaar? Daar ken ik wel wat voorbeelden van.

Kan me nog goed herinneren hoe zon 60 man bij het "Huis van de Stad" buiten stond, waaronder leden van de CU, die niet naar binnen mochten in hun eigen stadhuis! Omdat er een bijeenkomst van Gemiva en moskee binnen gaande was.

Anoniem zei

En dan de oudere dame met scootmobiel die het Stadhuis weer uitgezet werd. Hoogst onfatsoenlijk en ongastvrij!

Hans Suijs zei

Theo,

Kun je misschien een aparte kolom maken voor de anonieme zuurpruimen zonder pit.
Dan kan ik mijn aandacht tenminste richten op opbouwende zaken of gefundeerde kritiek. Ik begrijp werkelijk niet dat deze anonieme mensen denken invloed te hebben. Hun standpunten bevestigen telkens hun gebrek aan geloof in de eigen argumenten. Immers als je het zo goed weet kun je toch gewoon zeggen wie je bent. Van niemand wat te vrezen! In Nederland mag je alles denken en heel veel zeggen en opschrijven.
Bij sommige reacties bij andere Blogs zaten er punten van kritiek bij die ik serieus wilde nemen, omdat die punten in eerste instantie redelijk leken. Maar als ze dan omlijst worden met bijna louter onderbuik-geluiden, dan neem ik de schrijver toch maar niet meer serieus. Kortom anoniem geneuzel werkt gewoon niet! Nou ja het werkt natuurlijk wel... averechts!
Ik weet zeker dat de initiatiefnemers ook liever praten met mensen met een naam en zich niet uit het veld laten slaan.
Daarom Goudasfalt veel succes.

Hans Suijs

Anoniem zei

@ Hans Suijs. Helaas zijn de voorgaande twee reacties voor u wel de Gouda Noordse werkelijkheid. Dat heeft niet met invloed te maken. Dat heeft te maken met de roep om behoorlijk bestuur. Dat is intussen meer dan terecht. De VVD steunde de motie van wantrouwen op 17 december 2014 niet omdat het de eigen wethouder wilde laten zitten. En de politieke partijen houden elkaar maar gevangen. Ten koste van de Goudse bevolking. Dat is heel zuur inderdaad, en niet te pruimen. Daarom wens ik Gouda Noorders buitengemeen veel succes.

Anoniem zei

Ik denk inderdaad dat meneer Suijs gewoon slecht geinformeerd is over wat ook Gouda is, behalve een succesvolle lobby rond Koudasfalt die mooi voor politici de aandacht afleidt van zaken die nog niet zo goed gaan.

Als hij bovendien moeite met bepaalde argumenten heeft: geef dan aan waarom ze niet deugen.

Dat reacties enkel en alleen niet deugen omdat ze anoniem zijn, tsja.... Dat vind ik dan weer "onderbuik"

Anoniem zei

@ 27 januari 2016, 13.53 uur..

En dan is GOUDasfalt / Koudasfalt óok alweer níet onomstreden!!!!

Anoniem zei

Je kunt niet zomaar alles wat je niet bevalt "afdoen" als "onderbuik gevoelens". Er zijn peilingen waarin bijna 30% (42 zetels van de 150)van de Nederlandse bevolking zegt op de PVV te gaan stemmen.

M.i. moet je dat signaal serieus nemen, wat je er verder ook van vindt !!!

Anoniem zei

AZC asfalt ook een goed idee!
Hebben de door ons betaalde bestuurders 10 jaar de tijd
om na te denken over wat ze met het terrein aanmoeten.
Hans Suijs ziet dat wel zitten denk ik!
Blijft mijn huis gelukkig weer wat waard.
En anoniem is in NL echt nodig!

Anoniem zei

Ga zo door CU. Ook in CU kring lopen veel mensen richting PVV.
Inmiddels de enige pro Israel partij.

Anoniem zei

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/01/vluchtelingen_gaan_ouderen_ver.html
In de PWA? Met senioren woningen en Ark Gemiva?

Anoniem zei

@ 27 januari 2016 20.08

Onlangs was de opperrabbijn van Israël in Nederland. Die werd op uitnodiging van de SGP ook in de Tweede Kamer ontvangen. Joël Voordewind doet altijd zijn best bij de bestrijding van antisemitisme. Maar waar Gert-Jan Segers nu blijft met zijn Egypte-ervaring en het vraagstuk van import van Arabisch denken naar Europa; dat begrijp ik niet.

Overigens is het herkenbaar; mensen beginnen PVV aan te schrijven met de vraag om hulp. Dat is het gevolg van het niet - luisteren van bekende politici naar de roep om veiligheid door de bevolking.

Anoniem zei

Goed plan, AZC op Koudasfalt terrein. Is toch "maar" voor 10 jaar!
Als de gemeente mag betalen, ook bepalen, en wat is er mooier dan op deze manier aan een maatschappelijk doel bij te dragen?

Kan BenW hardmaken dat ze er niet zitten om Gouda Noord te pesten.

Dat de PVV het zo goed doet, is een teken dat de andere partijen falen. De ChristenUnie staat stabiel op 5 zetels, er komt er geen 1 bij, tsja dat geeft toch te denken. Wentelen in je eigen gelijk of luisteren naar wat de mensen (ook veel christelijke) willen.

Anoniem zei

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/28/ongekozen-asielmeneer-van-katwijk-is-politiek-correcte-dictator/

Anoniem zei

Wees maar niet bang CU staat bij de volgende verkiezingen echt niet meer op 5.
Daar zorgt PVV plager Gert-Jan Segers wel voor. Trouwens in de toekomst is er sowieso geen plaats meer voor een CU daar werken ze nu zelf grondig aan mee! Probleem lost zich vanzelf op.

Anoniem zei

CU schijnt de laatste jaren sowieso al wat minder democratisch te worden, heb k me laten vertellen .. Het is ook nog niet zo'n oude partij toch?

Anoniem zei

Gelukkig heeft de CU Beatrice de Graaf. Die denkt dat Yasser Arafat een vrijheidsstrijder was ...

Anoniem zei

8000 incidenten in AZC's afgelopen jaar... Alleen dus niet die in Utrecht, daar was niets aan de hand?? (kuch, volgens de propaganda machine van de gemeente Gouda)

Anoniem zei

Het is duidelijk, de CU is voor. Dus binnenkort ook in Gouda:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25115075/__Hulpverleners_belaagd_bij_azc__.html

Anoniem zei

Best mensen je pijlen richten op de CU is zinloos. Zij hebben al gekozen en volgen alle maar orders op uit Den Haag want anders weg carrière. Veel CU stemmers die ik spreek stemmen nu op de enige echte pro Israel partij en dat is niet de CU! En ook niet de SGP!

Richt je pijlen liever op Gouda Positief. Zij hebben de sleutel in handen en regeren eigenlijk Gouda en houden de PvdA in een houdgreep.

Als de PvdA niet veranderd dan is het echt Nul voor de PvdA in 2017 en in 2018.

Toegift: Partij voor de Dieren is nu ineens niet meer tegen ritueel slachten want AZC is belangrijker.