woensdag 10 december 2008

Stevig debat in Gemeenteraad

Vandaag hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten met een overvolle agenda. Ik moest maar liefst 7 onderwerpen voorbereiden en in totaal kwamen er deze avond 13 onderwerpen aan de orde. We begonnen met een evaluatie van enkele verordeningen en een begrotingswijziging. Daarna kwam Belastingvoorstellen 2009 aan de orde. We hebben bij dit voorstel een pleidooi gehouden om de parkeertarieven in 2009 iets te verhogen en zo een geleidelijke ontwikkeling van de tarieven te krijgen. Nu blijft het tarief gelijk omdat het tarief kostendekkend moet zijn en er geen investeringen gepland zijn die een verhoging rechtvaardigen. Op zich een correcte redenering van het college, maar dat kan mogelijk wel leiden tot een behoorlijke verhoging in 2010.

Hierna hadden we een verkennende bijeenkomst over Samenwerking Belastingtaken. Dit onderwerp komt er concreet op neer dat de afdeling Belastingen middels een samenwerking met o.a. Hoogheemraadschap Rijnland en enkele andere gemeenten per 1-7-2010 wordt overgeheveld naar Leiden. We waren met meerdere fracties kritisch op het feit dat we de stukken pas gisteren hebben ontvangen en het toch een gevoelig dossier is. Vandaar vanavond een verkenning en volgt er een raadsdebat volgende week. We hebben de wethouder bevraagd over afweging van alternatieven (samenwerking met Waddinxveen of Alphen aan den Rijn) en over het realistische gehalte van de daadwerkelijke besparingen. Wethouder Janssen ging kort en bondig in op onze en andere vragen en kon daarmee veel vraagtekens en bezwaren wegnemen.

Deze onderwerpen werden allemaal besproken in een kleine ruimte met ook nog eens wat gasten, zodat niet alleen de temperatuur onaangenaam werd, maar ook de geur beslist penetrant te noemen was.
Iemand riep dat meer mensen deo moeten gaan gebruiken, maar of dat geuroverlast voorkomt betwijfel ik...

Maar goed, we gingen halverwege de avond naar beneden en daar kwam nu Oprichting Ondernemersfonds aan de orde.

De meningen van de oppositie partijen, met name door D66 en GBG helder verwoord, lagen toch ver af van de collegepartijen die positief achter dit initiatief staan. De ChristenUnie vindt het een prima zaak dat de (georganiseerde) ondernemers zich nu verenigen in een fonds en dat zij middels een OZB verhoging daaraan collectief bijdragen en dat de ondernemers vervolgens zelf beslissen waaraan de gelden worden besteed. Het komt het ondernemersklimaat in Gouda naar onze overtuiging ten goede. Er ontstond een heftig debat (zeer zeldzaam in Gouda!), waarbij soms ferme uitspraken werden gedaan, zoals tegen de wethouder: "Kom nu niet met apekool aan" en "voorkom een kat in de zak". Het woord "broddelwerk" klonk ook nog een paar keer.

Belangrijk punt in het debat was de gisteren in de Tweede Kamer aangenomen wet: Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering. Deze wet gaat uit van het creëren van meerderheden in een gebied om iets te kunnen bewerkstelligen op het gebied van aantrekkelijk maken en veiligheid. Deze wet als uitgangspunt nemen zou naar de mening van de ChristenUnie de klok echter weer helemaal terugdraaien, omdat we nu juist iets collectiefs willen. De vraag is alleen voor de oppositie of dat die wet het Ondernemersfonds met "voeding" uit verhoging van de OZB niet verhinderd. Wethouder Siebe Keulen gaf aan dat naar zijn opvatting de landelijke overheid niet zóver kan ingrijpen in de plaatselijke autonomie dat ze heffing van lokale belastingen kan belemmeren. Hij zegde wel toe om het voor de besluitvormende vergadering van volgende week nog een keer goed te checken.

Op de valreep nog even met elkaar gesproken over Aanpassing reglement van orde gemeenteraad, waarbij Frank van der Knaap (PvdA) fijntjes opmerkte dat de nieuwe werkwijze raad er niet toe heeft geleid dat we nu minder vergaderen in het stadhuis en we meer tijd hebben gekregen voor het onder de burgers zijn. Maar ja, we vergaderen nu wel minder in het stadhuis en meer aan de Antwerpseweg, dus in die zin hebben we wel iets bereikt...

Geen opmerkingen: